Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

224

teekend 28 Juli} 1869, voor Johannes Muller, ten behoeve vaa

van Hoogstraten & Gorter, te Zwolle. Malan (La vie et les travanx de César) par un de ses Fils. Genève.

Paris 1869. Aangeteekend 30 Julij 1869, voor W. H Kirberger. WEBER, Professor Dr. G., Oeser's Weltgeschichte für das weibliche

Gesohlecht. 3 Theile. Leipzig 1869. Aangeteekend 31 Julij 1869,

voor H. A. Tjeenk Willink.

Amsterdam, Namens de Commissie,

3 Augustus 1S69. C. Caarelsen.

Nieuwste uitgaven in Nederland.

Aa (A. J. van der), Biographisch woordenboek der Nederlanden, bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt, voortgezet door K. J. R. van Harderwijk, vervolgd door G. D. J. Schotel. 167e—168e afl. Haarlem, J. J. van Brederode. 8°. (Letter R. blz. 113—144; lett. S. blz. 33—128.) Per afl. bij inteek. ƒ0,60; buiten inteek. ƒ0.80.

Hetzelfde in 4°. Met portretten. 205e—206e

afl. (Lett. S. blz. 9—40 in 2 kol. Per afl. ƒ0,60.

Brief (Open) aan den schrijver van het hoofdartikel voorkomendein het Algemeen Handelsblad van 10 Juli 1869: » De werklieden en hnnne opruijers. » Door een werkman. Amsterdam, Joh. W. Braun. 8°. (8 blz ) ƒ0,10.

Bsugsma (B.), Kort overzigt van de opvoeding door het onderwijs in de lagere scholen. 8e, op nieuw herziene druk. Grouingen , A. L. Schollens. 8°. (VIII, 304 en 2 blz.) ƒ2,40.

Budding (H. J.), Wat zegt de heilige schrift? of belijdenis voor vrienden geschreven, die door vijanden mag gelezen worden. 3e deel. Over den katechismus. Gorinchern, W. J. van Nas (Firma G. P. Gezelle Meerburg). 12°. (96 blz) ƒ0,25.

Hetzelfde. Deel I — III te samen onder den titel:

«Wat ik geloof of belijdenis enz. Als boven. (45, 56 en 96 blz.)

ƒ0,75.

Burgersdijk (L. A. J.), De dieren, afgebeeld, beschreven en in hunne levenswijze geschetst. 34e afl. (Platen). Leiden, I). Noothoven van Goor. Roy. 8°. (6 gelith. pltn. in kleuren). In geïll. omslag, ƒ0,90.

Bijbel (De), door Martin Luther. Met voorreden enz. van H. R. Bosch, en inleidend woord van Ludw. C. Lentz. 97e—100e afl. Amsterdam, D. Aliart. Fol. (blz. 133—148 in 2 kol. met een staalgrav.) Per afl. ƒ0,10.

Collier (J. A.), De dageraad des hemels. Uit het Engelsch door J. J. de Visser. Amsterdam, B. H. Blankenberg Jr. 16°. (4 en 147 blz.) ƒ0,40.

Conservateur (Le). Revue de droit international. Directeur G. G. Vreede. 2e Anoée. 2e partie. Utrecht, J. G. Broese. 8°. (blz. 67-176). ƒ1,10.

Courant (Geïllustreerde). 1869. N°. 1. Leiden, A. W. Sijthoff. Fol. (blz. 1—16 in 3 kol. met in den tekst gedrukte houtgrav. Per kwart, van 12 nos. ƒ3,50. Afz. nos. ƒ0,40.

Diepgezonkene (Een) opgerigt. Het leven van Walter Donglas. Naar het Eugelseh. Met eene aanbeveliug van P. Huet. Amsterdam, B. H. Blankenberg Jr. 16°. (8 en 109 blz. met een gelith. plaatje), ƒ0,40; 25 Ex. ƒ8,75; 100 Es. ƒ30,—.

Doorninck (J. I. van) , Bibliotheek van Nederlandsche anonymen en pseudonymen. 8e afl. 's Gravenhaae. Utrecht; Mart. Nijhoff en J. L. Beijers. Roy. 8°. (kol. 673—768). ƒ1,05.

Eger (J. C.),' Vraagstukken over stereometrie en de beschrijvende meetkunde, voornamelijk bestemd voor leerlingen der hoogere burgerscholen. Sneek, J. Campen. kl. 8°. (60 blz.) ƒ0,50.

Eekhoff (W.), Voorlezing over het leven van Dr. Justus Hiddes Halbertsma en zijne verdiensten omtrent de geschiedenis, taal- en letterkunde, vooral van Friesland. Uitgesproken in de vegadering van het Frieseh genootschap van 22 April 1869. Met aanteekeningen en bijlagen, benevens herinneringen aan Dr. J. H. Halbertsma en Mr. B. W. A. E. Baron Sloet tot Oldhuis. Leeuwarden, W. Eekhoff. 8°. (80 blz.) ƒ0,60.

Gedachten over het vonnis gewezen in zake Jacob de Vletter. Rotterdam, J. Bergé. 8°. (13 blz.) ƒ0,10.

Guthrie (T.), Tot het hart. Uit het Engelsch vertaald door E. Ger'des. Uitgegeven door het Evangelisch Verbond. Amsterdam, H. de Hoogh. 12°. (242 blz.) /0|0

Juniits (F. J. J. A.), De oorlog in verband met Christendom en beschaving. Eene bijdrage tot beantwoording van eene der groote vragen van onzen tijd. Tiel, D. Mijs. Roy. 8°. (VIII en 155 blz.) y-i 90

Kerkvergadering (De algemeene) van 1869. Overgezet nitde Civdta Cattolica. Kerkelijk goedgekeurd. 12e afl. 's Hertogenbosch W. van Gulick. 8». (blz. 619-677) ƒ0,40; voor de ioteekenaren op de « Studiën op godsdienstig , wetenschappelijk en letterkundig gebied.» _ ƒ0,32.

Kruistogt (Een) in de XlXe eeuw met wapenrusting voor'alle Christenen. Het algemeen concilie met zeer dienstige gebeden voor hetzelve. Door een Kath. priester, 's Hertogenbosch Henri Bogaerts. 16°. (108 blz.) ' fon

Kruijff (C. A. de), Snippers voor het kleine volkje. Leesboekje voor de laagste klasse der volksschool. Amsterdam, S. Folkers. Kl 8° (31 blz.) _ ' ƒ0,10!

Leesboekje voor de laagste klasse. 3e stukje. Als

boven. (20 blz.) ƒ0,05.

Laurillard (E), Geen dag zonder God. Stichtelijke overdenkingen voor iederen dag des jaars. 10e afl. Amsterdam, D. B. Centen. 8°. (blz. 289—320). ƒ0,25.

Levensschets (Korte) en briefwisseling eener vroeg ontslapene. 2e

druk. Nijkerk, G. F. Callenbach. Postf. (6 en 253 blz.) ƒ0,90.

Maas Jr. (J. P. van der), Het Godsbestuur, kenbaar uit de ervaring van onderscheidene personen en gebeurtenissen tot geloofsversterking voor anderen. Nijkerk, G. F. Callenbach. 12°. (4, IV en 178 blz.) ƒ0,75.

Middel (H. H.), Eenvoudig verhaal van Gods menigvuldige reddingen uit de grootste nooden. 3e vermeerderde druk. 'sGravenhage , J. van Golverdinge. Kl. 8°. (10 en 150 blz.) ƒ0,50.

Motley (J. L), De opkomst der Nederlandsche Republiek. 2e Afdeeling. Geschiedenis van de Vereenigde Nederlanden van den dood van Willem I tot -het 12jarig bestand. 6edeel. le afl. 'sGravenhage , W. P. van Stockum. Postf. (blz. 65 -192). ƒ0,80.

Niemeijer, (Felix" von) , Leerboek der bijzondere pathologie en therapie, vooral met het oog op physiologie en pathologische anatomie. Naar den 7en Hoogd. druk geheel op nieuw vertaald onder toezicht van J. Zeeman. 2e druk. Ile deel, 3e afl. Tiel en Amsterdam; H. CA. Campagne en D. B. Centen. Roy. 8°. (blz. 161—240).

ƒ1,-.

Oohwadt (Alex.), Bijdragen tot de militaire hygiëne in tijden van oorlog en vrede. In het Hollandsen, vertaald door B. G. van der Heggen Zijnen. Schiedam, H. A. M. Roelants. 8°. (XIV en 260 blz.) ' ƒ2,60. Philpot (J. C), Vierde zestal leerredenen. Uit het Engelsch vertaald door J. Nienwland. Sneek, J. Campen. 8°. (2 en 96 blz.)ƒ0,48. Plus IX. Katholiek zondagsblad. N°. 1. Rotterdam, O. W. van Belle. Roy. 8°. (blz. 1—16 in 2 kol.) Per jaarg. van 52 Nos. (a, 16 blz.) ƒ2,50; fr. p. p. ƒ3,50. Reuter (Fritz) , Hanne Nüte en de kleine poedel, eene geschiedenis van vogels en menschen. Naar den vijfden druk metrisch overgezet door E. Laurillard. Versierd met 40 oorspronkelijke illustratien door Otto Speckter. 4e (laatste) afl. Leijden, P. Engels. 8°. (blz. 241— 311 met in den tekst gedrukte houtgrav. en 6 blz. voorwerk met gelith. omslag in kleuren.) ƒ1,—.

Royen (J. B. H. van), Het pomprad, een verbeterd scheprad. Eenvoudig toegelicht. Utrecht, Kemink & Zoon. 8'. (38 blz. met 2 uitsl. gelith. platen). ƒ0,75. Saok, Beschrijving van alle landen, staten en rijken der aarde. Aardrijkskundig handboek volgens de jongste toestanden. Vrij bewerkt naar de tweede Hoogduitsche uitgave. Met een voorbericht van J. J. Kreenen. Deel IV, afl. 7. Zwolle, van Hoogstraten & Gorter. Roy. 8° (blz. 273—320). ƒ0,40. Schuld Dz. (F. W.), Beknopte herziening van de hoofdgronden voor de spelling der Nederlandsche taal, in verband met de nieuwe spelregeling en gevolgd door eene proeve of aanleiding ter verklaring van enkele verbasterde woorden. Dordrecht, H. R. van Elk. 8°. (4 en 77 blz.) ƒ0,65. Stadt (H. van de), Natuurkundige vraagstukken ten gebruike bij het middelbaar onderwijs naar I). Fliedner's Anfgaben aus der Physik vrij bewerkt. Arnhem, J. Voltelen. Roy. 8». (VIII, 114 en 21 blz. met 55 in den tekst gedrukte houtsneden.) ƒ1,20. Uilkens, De volmaaktheden van den Schepper in zijne schepselen beschouwd tot verheerlijking van God en tot bevordering van nuttige natuurkennis. Herzien en op de tegenwoordige hoogte der wetenschap gebragt door I1. Kaiser, E. M. Beyma, C. J. Matthes e. a. 42e—43e afl. Leeuwarden, G. T. N. Suringar. Roy. 8°. (3e deel, blz. 593—609 met in den tekst gedr. houtsneepltn. en 16 blz. voorw. titel en omslag.) Per afl. ƒ0,30. Verordeningen (Plaatselijke) der gemeente Utrecht. Bijeenverzameld onder goedkeuring van burgemeesters en wethouders door D. G. Mulder. Utrecht, J. G. van Terveen en Zoon. 8°. (XI en 407 blz) ƒ4,20. Verslagen en mededeelingen der koninklijke akademie van wetenschappen. Afdeeling Natuurkunde. 2e reeks. Ille deel. Amsterdam, C. G. van der Post. 8».; (VIII, 383 en 90 blz. met 7 gelith. platen.) ƒ3,60. Wet op het regt van successie en van overgang bij overlijden, zoo als die bij de wet van 28 Mei 1869 (Staatsbl. n°. 95) is gewijzigd en aangevuld. Met eenige aanteekeningen. Schiedam, H. A. M. Roelants. Postf. (32 blz.) ƒ0,30.

van den 28 Mei 1869 (Staatsbl. n°. 97) regelende het toezigt

op het gebruik van stoomtoestellen. Als boven. 16°. (16 blz.)ƒ0,10. In plano. ƒ0,10. Witte (H.), Flora. Afbeeldingen en beschrijvingen van boomen, heesters, éénjarige planten enz., voorkomende in de Nederlandsche tuinen. Oorspronkelijke naar de natuur vervaardigde teekeningen van A. J. Wendel. 2e afl. Groningen, J. B. Wolters. Gr. 4°. (blz. 17—32 met 4 chromolith. platen.) ƒ1,90. Ziet, ik kom haastelijk ! Korte en eenvoudige aanteekeningen op de openbaring van Johannes, met het oog op onzen tijd. Naar het Engelsch. Harderwijk, H. Schilder. Kl. 8°. (4 en 123 blz.) ƒ0,60.

Voornaamste Uitgaven in Frankrijk.

Bouquet, Maurice, La Provence amourense. Première se'rie. Le Sire de Chantegrillet et galante, drólatique et dolente chroniqne du treizième siècle. In-8°. xvii-441 p. Marseille, Camoin. 5 fr.

Chenu, J. C, Statistique me'dico-cliirurgicale de la campagne d'Italie en 1859 et 1860. Service des ambulances et des hopitaux militaires et civils. 2 vol. et atlas. In-40. cxlix-1758 p. Paris, Dumame; L. Hachette & Cie.; V. Masson & fils. 80 fr.

Crétineau-Joly, J., Bonaparte, le concordat de 1801 et le cardinal Consalvi, snivi des deux lettres au père Theiner sar le pape Clément XIV. In-8°. 439 p. Paris, Pion. 7 fr. 50 c.

Desnoiresterres, Giistave, Voltaire et la Socie'te' francaise au dix-huitième siècle. Voltaire Èi la cour. In-8°. 490 n. Paris, Didier & Cie. 7 fr. 50 c.

Sluiten