Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

227

Aaltje de zuiniee keukenmeid. Kl. 8». Ingen » 0,50.

t. n. Palm, Bijbel voor de jeugd. 24 dln. KI. 8°. in 8 b. ■ 3,50.

Schoeolkk, Das Bnch der Natur. 1856. Gr. 8». Geb. . » 0,50.

Geschied, der cbrist. kerk in tafer. 5 dln. Roy. 8°. Karton. » 7,50.

Tiedeman, Hoekstra enz., Leerredenen. Gr. 8°. Geb. . » 0,50.

Staatsblad van 1813 tot 1840. Roy. 8». In e'e'n band . . » 2,50.

F. de Bas, L'arme'e danoise. 1864. 2 part. Gr. 8°. Ingen. » 0,50.

v. Goor's Prachtbijbel. Folio. In 92 afl » 14,—.

De aarde en hare volken. 1865—68. 4 dln. Geb. ..." 13,—.

v. Heijningen, Bijb. geschied. 4". Geb . - « 1.25.

Cbrist. kerk. 4». » " 1.25.

Conversationslexicon. 2 dln. Roy. 8". Geb. A—Z. ...» 2,50.

Brade, Bouwkundig handboek. 4 dln. en atlas. 4°. Geb. . » 3,—.

Riïdinokr, Reitknnst. In 50 pl. Lang fol. Geb. ..." 2.50.

The Gardener and pract. florist. 3 dln. Roy. 8». Geb. . . " 1.50.

Gervais, Hist. nat. des mammif. Gekl. pl. Roy. 8°. Geb. » 1,50.

Drawing Room scrap book. 1841. Staalpl. 4°. Zonder band. » 0,60.

v. u. Velde, Gezigten uit Neêrl Indien. Gekl. pl. Folio. Geb. » 6,—.

Herodotus, Halicarnassensis. Folio. Hoorn band. ..." 2,50.

Diontsïus, » » " * . - - " 2, .

Libams, Sophistae. » » . . • " 2.—•

Plinius, Pancgyricus. 4°. » • ..." 1. ■

Valerius, Flaccus. » » » . . . " 1, .

EuRiPims, Phoenissae. » » " ..." 1, .

Rossini, Antiq. Rom. « » " ..." 1, .

Aristopbanis v. Burman. » » " ...» 1. .

Euripidis, Hippolytes. « " " ..." 1. .

Stephani, Dict. hist. geog. poet. » " » ..." I, . v. d. Palm, Bijbel met Ap. boeken. 4". 2 banden ...» 7,50. Patrik, Polus en Wells. 17 dln. in 18 b. 4». . . . » 15,—. De aflevering geschiedt alleen tegen overmaking der gelden door A. van Eossum Jr. , Singel, G 341.

te Amsterdam. [1454]

rpe koop eene LEESBIBLIOTHEEK bestaande uit circa 3500 Holllandsche, 2200 Fransche en desverkiezende ook 900 Engelsche boekdeelen. De voornaamste schrijvers van den laatsten lijd zijn mecrendeels compleet bijgehouden tot einde 1868. De boeken zijn in goeden staat.

Nadere informatie adres franco, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. [1455]

Voor een fatsoenlijk jongeling, oud 15 jaren en van de P. G., zoekt men eene gelegenheid ter opleiding in de Boekbinderij. Brieven franco, letter D, aan D. Mus te Tiel. [1456]

SCHOOLUITGAVEN worden met succes geannonceerd achter de NIEUWE BIJDRAGEN VOOR ONDERWIJS EN OPVOEDING, ad 7} ets. per regel. Bij herhaling wordt berekend 3/2]- maal en bij 6/5 maal plaatsing bovendien 10D/o rabat verleend. Vóór den 20sten van elke maand worden de advertentiën tegemoet gezien door de Uitgevers De Gebroeders van Cleef, te 'sGravenhage. [1457]

TirAT KUNNEN WIJ DOEN VOOR ONZE WERKLIEDEN? VVdoor A. HuëT, Leeraar aan de Polytechnische school, ƒ 0,25 part.

Ons eerste plan om dit werkje algemeen in comtu. te zenden, kunnen wij niet volvoeren; de aanvragen op onze voorloopige annonces zijn zoo groot, dat onze oplaag niet toereikende zonde zijn. Wij verzoeken onze Confraters, die denken hiervan te kunnen plaatsen, de comm.-esempl. aan tc vragen; zoo lang mogelijk zullen wij er aan voldoen.

Amsterdam, 5 Aug. 1869. J. H. & G. v. Hetere». [1458]

J. L. KOMEN'S IMPORTBOEKHANDEL voor Dnitsche literatuur naar Holland. Hoofdcorrespondent: Scualekamp, van de Grampël & Bakker. 1 Thaler = ƒ1,75.

Rosenthal, D. A., CONVERTITENBILDER AUS DEM 19. JAHRH. III Bnd. 1 Abth. FraDkreich — Amerika. Gr. 83. Prijs broch. 2J Thlr. met 20°/0 en premie 13/12 franco Amsterdam. [1459]

DAGELIJKSCHE CORRESPONDENTIE PER SNELTREIN MET GEHEEL DUITSCHLAND. Prijsberekening van den Thaler voor boeken netto it ƒ1,50, voor muziek netto h ƒ 1,35 op driemaandelijksche rekening.

Ontvangen: Spamer's ILLUSTRIRTE CONVERSATIONS-LEXIKON. Heft 1—3. Netto a ƒ0,25. ILLUSTRIRTE PRACHTBIBEL FüR ISRAELITEN. Heft 1—12.

Netto a ƒ0,375. Nibbitz, VOLKSKALENDER FüR 1870. Netto a ƒ 0,50.

Ter perse:

Gubitz, VOLKSKALENDER FüR 1870. Netto & ƒ0,62'. Weber's ILLUSTRIRTE KALENDER FüR 1870. Netto a ƒ 1,50. Stitfe.n's VOLKSKALENDER FüR 1870. Netto a /0,62«. Premiën 13/12. Voor bestellingen houdt zich aanbevolen

Groningen. P. Noordhoff. [1460]

WZeeoers, ATLAS VAN NEDERLAND EN ZIJNE OVER.ZEESCHE BEZITTINGEN IN 12 KAARTEN, voor schoolgebruik en eigen uefening.

Met tekst ƒ1,25 ingenaaid, gebonden ƒ 2,— , netto " 1.— » » » 1,67'.

Ook zonder tekst te bekomen a ƒ1,—, netto 80 ets. Premiën 4/3 \. 7/6 en 15/12. Premiebandeo a 67} ct.

Daar deze Atlas, die alreeds een aanzienlijk debiet beeft en, om zijne duidelijkheid en volledigheid, overal meer zal gevraagd worden, voorat tegen het aanvangen der nieuwe leercursus, maak ik HH. Boekhandelaren op de voordeelige premiën opmerkzaam. — Waar da Atlas voorhanden is, wordt hij in den regel ook verkocht. — Op aanvraag zijn nos eenige ex. tot wederopvraag in commissie te bekomen.

De losse kaartjes zijn ook afzonderlijk te bekomen en kosten 10 ct., netto 7y ct.

Per 25 ex. ƒ1,75; 50 ex. ƒ3,25; 100 stuks ƒ 6,—.

Dito op katoen gpdrukt in kokertje 25 ct. nelto 20 ct.

Per 25 ex. ƒ4,50; 50 ex. ƒ8—; KiO stuks ƒ15,—.

Door hunne duidelijkheid en uitvoerigheid zijn deze Kaartjes zeer aan te bevelen voor reisgebruik.

Groningen. W. R. Casparie. [1461]

VOORLOOPIG BERIGT.

Met P°, October a. 8. zal bij ons verschijnen de eerste aflevering van een photographiscb Prachtwerk, getiteld: VAN LENNEP-ALBUM, bevattende Tafereelcn en Typen uit Mr. J. van Lennep's romantische werken, geschetst door Nederlandsche Kunstsch i 1 d er s.

Deze photographiëu zullen worden afgeleverd in een fraai bewerkte portefeuille of in rijk gemonteerde banden, voorzien met een relief-bnste van Mr. v. Lennep.

De inteekening voor den Boek- en Kunsthandel zal binnen weinige dagen worden opengesteld.

Haarlem. Chs. Binger & C°. [1462]

Bij B. H. Maaskant te Gonda, ligt gereed om in Augustus te verzenden de eerste afl. van: DE KNEGTELIJKE WIL door M. Luther teiren Erasmus DAT DE VKIJE WIL NIET IS, en Ebasmus VAN DEN VRIJEN WIL tegen M. Luther.

Het werk zal wordeu uitgegeven in negen afl. a 25 ets. met de Portretten der schrijvers.

Confraters welke tot nog toe hunne inteekenaren niet hebben opgegeven worden ten vriendelijkste verzocht zulks te doen. Dat er met dit werk veel te doen is, blijkt uit het getal van sommige Confraters ontvangen. Zij die van de le atl. in commissie wenschen te ontvangen om mede te werken, gelieven zulks per couv. aan te vragen, dewelke ik dan saarne zend.

Premiën 9/8, 15/13, 30/25; met 20%. [1463]

rpLIDSCIIRIPT TER OEF. IN HET OPLOSSEN VAN REK. 1 VOORST., onder redactie van G. Fokkens, Hoofdonderwijzer te Bulsward.

Begin September a. s. wordt hiervan door mij de 2e jaarg. le aflev. aan de inteekenaren verzonden.

Confraters, die met veel onderwijzers doen, kunnen gemakkelijk het steeds toenemend getal inteekenaren aanmerkelijk vergrooteu. Ik zend gaarne — maar ook alleen — de le aflev. op aanvrage in commissie, en verzoek belangstellenden om eene spoedige opgave, ten einde de oplaag te kunnen regelen.

De prijs is voor den 2n jaarg. 60 ct., netto 48 ct.; met premie 5/4.

St. Anna Parodie, 2 Aug. 1869. J. Kuiken Jz. [1464]

Dr. JUSTUS IIIDDES HALBERTSMA, zijn leven en geschriften. Voorlezing in het Friesch Genootschap, door W. Eekhoff. Met Aanteekeningen en Bijlagen, benevens Herinneringen aan Dr. J. H. Halbertsma, van Mr. B. W. A. E. Baron Si.oet tot Oldhuis. Alleen op aanvrage zijn hiervan afdrukken te bekomen in den Boekhandel van W. Eekhoff te Leeuwarden, h 60 ets. [1465]

Verschenen en alom verzonden N°. 1, tweede jaargang van de KATHOLIEK- NEDERLANDSCHE -BROCHUKEN-VEREENIGING: DB PIUS-FEESTEN TE ROME, 10, 11 en 12 April 1869, door H. J. A. M. Schaepman.

Confraters die hiervan niet in commissie ontvingen en nogtans daarmede willen werkzaam zijn, gelieven exemplaren aan te vragen. Ecu fiks getal exemplaren, zoowel van bovengenoemd nummer als van het prospectus, is ter beschikking.

Tot de verschijning van N". 2 zijn de premiën gesteld als volgt: 8/7£. 13/12, 27/24, 40/36, 58/50, 71/62, 85/74, 98/86, 120/100 enz.

Na de verschijning van N°. 2 worden de exemplaren met 20°/o en de premiën 13/12 berekend.

Voor zoover de voorraad strekt, kunnen de nieuwe inteekenaren den eersten jaargang bekomen tegen de abonnementsprijs ƒ3,-—.

Haarlem, 30 Julij 1869. A. B. van den Heuvel. [1466]

Bij J. G. van Terveen & Zoon te Utrecht, komt van de pers en is heden verzonden: D. G. Mulder, PLAATSELIJKE VERORDENINGEN DER GE-

Sluiten