Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

228

MBENTE UTRECHT. Onder goedkeuring van Burgemeester en Wethouders bijeenverzameld, ƒ3.36 netto verk. ƒ4,20.

De vooruitbestelling is thans gesloten, terwijl het werk niet in commissie kan gegeven worden. Onze Correspondenten de HH. Gebr. Ebert zullen steeds exemplaren voorhanden hebben. [1467]

Door J. G. Büoese te Utrecht, is verzonden: LE CONSERVATEUR. Revue de droit international, par G. G. Vreede. 2e année. N°. 2. ƒ1,10.

Confraters die verzuimden het benoodigd getal op te geven, worden hieraan herinnerd.

G. H. Niermans, VOORBEELDEN MET VERKLARING TER BEOEFENING VAN DE REKRUTEN- EN KOMPAGNIESCHOOL. ƒ0,40.

Zij, die dit werkje niet ontvangen en gelegenheid hebben tot plaatsing, gelieven het aan te vragen. [1468]

Ter photographische Kunst-Inrigting van Chs. Binger & C°. te Haarlem, zijn vervaardigd en veikrijgbaar gesteld, de navolgende photographische plaatwerken:

DE SCHUTTERSMAALTIJD, door B. v. o. Helst. Naar de origineele teekening van H. W. Couwenbeug.

Prijs op groot formaat ƒ 5,—. » » klein » ,, 2,50. 2 uitmuntende photographiën naar een schilderij en eene houtskoolteekening van Hekm. ten Kate, voorstellende: DE GEKWETSTE VAANDRIG (naar eene schilderij), DE NAVEILING (naar eene houtskooltekening);

beiden op groot formaat a ƒ2,50. MODERNE KUNST. Uit het Rijksmuseum te Haarlem gecopieerd met bijzondere toestemming van den Raad van Bestuur, bevattende 30 uitmuntende photographiën, naar schilderijen van Nederlandsche en Belgische meesters.

Prijs voor 30 Photogr. in netten portefeuille ƒ21 — » 24 « „ ., „ ]8,—.

» 12 » « „ „ „ 10,80.

DE TWAALF MAANDEN, naar de origineele teekeningen van D. Langendijk.

12 stuks in nelten portefeuille ƒ 7,50. Vroeger zag reeds het licht: ALBUM VAN PHOTOGRAPHIËN, naar schetsen en teekeningen van levende meesters, opgedragen aan H. M. de Koningin. Dit album, bevattende 24 uitmuntende photographiën, is op eene geheel eigenaardige manier uitgevoerd, waardoor het een karakter heeft verkregen, alsof het een verzameling is van opgezette teekeningen. Een rijk bewerkte portefeuille wordt gratis bij het werk toegevoegd.

Prijs der 24 Photographiën in portefeuille f 36,—. Afzonderlijke » per stuk . . » 2,—.

AMSTERDAM EN AMSTERDAMMERS; bevattende zés photographiën naar expresselijk daarvoor vervaardigde teekeningen van R. Craeltvanger.

Prijs in netten omslag ƒ9,—. Op al deze genoteerde particuliere prijzen verleenen wij een rabat van 30»/„ met 7/6 en 15/12.

Van al de bovenstaande uitgaven zijn fraai gedrukte inteekenlijsten voorhanden, om er bij het publiek meê te werken. NB. Op franco aanvrage wordt Catalogus van alle bij ons vervaardigde Photographiën gratis toegezonden. [1469]

Gemengde Berichten.

Gaarne ruimen wij een plaatsje in voor de volgende circulaire, dezer dagen aan enkelen onzer gezonden. Red.

„ , Gent, 23 Juli 1869.

Mijnheer,

Het redactie-comiteit der «Vereeniging", pedagogisch blad, verschijnende te Gent den 1 en 15 van iedere maand, doet een oproep aan al de onderwijzers van België en ook van den vreemde om te komen deel nemen aan de Algemeene Vergadering van 20 September waar belangrijke punten over opvoeding en onderwijs zullen behandeld worden.

Op de vergadering in de maand April gehouden was er tevens eene tentoonstelling van schoolgerief en schoolboeken, ook voor prijsuitdeelingen, bibliotheken of onderwijzers dienstig. Deze tentoostel'ling gelukte naarwensch: zij had dit heilzame uitwerksel dat zij den onderwijzeren praktisch bekend maakte met al wat België 'in de laatste jaren in dit vak had voortgebracht.

Op algemeen verzoek der HH. onderwijzers zal in de aanstaande September-vergadermg deze expositie wederom plaats hebben en de boekhandelaaren zullen hunne verzameling, volledigeu. Intnsschen denkt het bestuur dat het hoogst nuttig zou zijn, ook de Hollandsche wer ken te doen kennen ; immers is Nederland te recht fier op zijne ge wrochten van onderwijs en opvoedkunde, en het is te betreuren dat die werken bij ons zoo weinig zijn gekend.

Het comiteit bidt n, Mijnheer, aan deze tentoonstelling met uwe schoolwerken te willen deelnemen. Gij kunt ze toesturen hetzij rechtstreeksch aan bet bestuur of aan den heer boekhandelaar, met wien gij te Gent in betrekking zijt. De tentoonstelling zal geopend worden den 14 September eerstkomende en zal openblijven tot den 21 derzelfde maand.

Indien gij zulks verlaDgt zullen nwe werken u franco weergezonden

wordeu, anderszins zullen zij onmiddellijk daarna in eene tombola ten voordeele van de kas der weduwen en weezen van afgestorven onderwijzers verloot worden, en dit om de grootere verspreiding der toegezonden werken.

Aanvaard intnsschen onze oprechte groetenissen.

Namens de commissie: De Secretaris, De Voorzitter,

h. dé smet. j j, de pauw_

(Hoofdonderw. in Gentbrugge-Gent). Kantonale Schoolopziener.

Iets nit de oude doos.

Wat in de laatste honderd jaren ook veranderd moge zijn, voorzeker niet de voorwaarden waarop men uit leesbibliotheken boeken ter leen of in huur krijgen kan. De conditiën van 1869 zijn op een paar kleine afwijkingen na, bijna precies gelijk aan die van 1759. Ik bemerkte dit, toen ik onlangs in de Bibliotheek der Vereeniging van jonge lieden in den Boekhandel werkzaam aan het snuffelen zijnde, n°. 123 in handen kreeg. Dit n°. bestaat uit de » Calalogue des livres, qui se trouvent dans le Bibliothèque publique, recueillis par H. Scheurleer, Fz. dans une SMe Publique sur le Buijtenhof a Vusage des Curieux et de ceux qui aiment la Lecture." Het een en ander omtrent deze bibliotheek moge hier een plaatsje vinden.

Deze Leesbibliotheek was op een geheel nienw plan ingericht, waarvan de voorrede van den Catalogus uitvoerige rekenschap geeft. De Catalogus die in 1759 verscheen en reeds 3008 titels telde, werd in hetzelfde jaar door drie supplementen gevoljd, zoodat op het einde van dat jaar de bibliotheek 5110 boeken bevatte. Dat de eigenaar er steeds op bedacht was om zijne collectie uit te breiden, om daardoor aan de eischen van het publiek te voldoen, blijkt voldoende nit zijn voorrede, waarin hij onder anderen aan «de liefhebbers der wetenschappen en voorstanders van nuttige ondernemingen" zegt: » De vermeerdering der intekenaars, en te gelijk de recommandatie van zommige Heeren, heeft mij zodanig aangemoedigd, dat ik alles bijgebragt hebbe wat mogelijk voor mij was, om UEd. met een nieuwe vermeerdering van Boeken behoorende tot de Leesbibliotheek te verrassen. Om een yder genoegen te geeven, hebbe ik zome gedragen om in alle Faculteiten en Taaien, zo wel Oude als Nieuwe uitgekoomen Boeken te plaatsen. Twijffele niet of UEd. zult mij met Uwe intekening niet alleen, maar teffens met Uwe Recommandatie blijve begunstigen, ten eijnde dat deze mijne nuttige onderneeming blijve floreeren in weerwil van zommige, die het succes in deze doorkwaade inductie te geven zoeken te stremmen."

De bibliotheek was voor het publiek toegankelijk op alle werkdagen van des morgens 9 tot li. uur en van des"namiddags van 3 tot 7 uur. Het stond een ieder vrij uit de bibliotheek het boek le kiezen dat hij noodig had; hij kou het mede naar huis nemen tegen afgifte van een door hem onderteekend reen. Om het den lezers gemakkelijk te maken , mocht men de mede naar huis genomen boeken voor een onbepaalden tijd houden. Werd echter een boek verlangd dat reeds uitgeleend was, dan kreeg hij, die het geleend eu nog niet terugbezorgd had , eene waarschuwing; na ontvangst daarvan mocht hij het door hem geleende boek als het een werk in folio was niet langer dan 3 weken behouden, was het in 4° dan slechts 14 dagen, en als het een boek in 8° of 12° was, dan moest hij het binuen 8 dagen terng bezorgen. Meer dan een boek kon men niet te gelijk leenen, en als het verlangde werk uit meer dan e'e'n dee! bestond, kreeg men eerst het eerste deel, daarna als dit terug bezorgd werd, het tweede, enz. zoodat meerdere personen te gelijker tijd hetzelfde werk konden lezen. Daar het dikwijls gebeurde dat er een boek verlangd werd dat reeds uitgeleend was, werden de «liefhebbers" verzocht verscheidene boeken te gelijk ter leen te vragen, uit welke opgave de bibliothecaris eene keus deed en het voorhanden boek afleverde, zoodat hij bijna altoos zeker was aan het verlangen der heeren liefhebbers te voldoen.

De abonnementsprijs bedroeg voor een geheel jaar ƒ 12. .

» half „ „ 7_' eene maand // 1.50. Zij, die zich niet wilden abonneeren, maar nu en dan eens een boek leenden, betaalden voor een boek in folio 12 stuivers per deel » » 4° 6 » » in 8° of 12° 3 Wilde men in de bibliotheek alleen iets nazien of lezen en was men niet geabonneerd, dan moest men 53- stuivers entreegeld betalen en mocht dan blijven gedurende den tijd dat de bibliotheek geopend was. Verlangde men een boek mede naar hnis te nemen, dan moest men de volle waarde daarvan in klinkende munt bij den bibliothecaris deponeeren.

In den catalogus werd bij ieder boek de waarde opgegeven, zoodat men, als een boek verloren of beschadigd werd, dadelijk kon nazien hoeveel men voor schadevergoeding te betalen had.

»De meeste Jonrnaalen, Boeksaale, Jaarboeke en Nieuwigheden die daagelyks nytkoome waren Regnlierlyk in deeze Bibliotheek te vinden, en worden gelyk alle nieuw uytkoomende Boeke tot de minste pryse aan een ieder die dezelve begeere te houde verkogt."

A- Jj. d. p.

Van Gustave Droz, Monsieur Madame en Be'be' ziet thans de 37e druk het licht.

In de stad Bishop-Aukland (Nienw Zeeland) wonen 4 boekhandelaars en drukkers, die allereigenaardigst schijnen te sympathiseren De in die stad mtkomende couranten van 8 Mei, vermelden vier geboorteberigten , waarin de vier vrouwen van die vier drukkers als de vier gelukkige moeders worden bekend gemaakt. (Jr- ĥ Buchdruckerkunst).

gedrukt bij c. blommendaal.

Sluiten