Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

238

Groen van Prinsterer (Mr.), Zelfstandigheid herwonnen of parlementair cijfer en zedelijke volkskracht. Amsterdam, H. Höveker. 8°. (16, 75, 37, 14, 19, 32, 27, 26, 22, 19, 23 en 10 blz.) ƒ2,—.

Dit werk bevat behalve een voorrede en naschrift (eveneens onder bovenst, titel) des schrijvers in dit jaar verschenen brochures: Mr. Keuchenins en zijne wederpartijders ; Ons schoolwetprogram; Aan de conservatieve partij I—III; Bij de stembus I—V.

Hofkamp (K.) en C. F. Haarman, Schrijfcursus. Oefeningen tot het verkrijgen van eene nette en duidelijke schrijfhand. 2e stukje. Voor de middelste en hoogste klasse der volksschool. Groningen , J. B. Wolters. (24 blz. lith.) ƒ0,25.

Hudig (J.), Van Rotterdam naar Zee. Rotterdam, H. A. Kramers. 8°. (8 blz.) ƒ0,10.

HuëT (A.), Wat kunnen wij doen voor onze werklieden ? Amsterdam, J. H. & G. van Heteren. Postform. (24 blz.) ƒ0,25.

Jókai (Maurice), De nieuwe landheer. Hongaarsche toestanden geschetst. Naar de Engelsche vertaling van Atthur S. Patterson door Adolphine. Zutphen , A. E. C. v. Someren. 2 dln. 8°. (8, 184 en 200 blz.) ƒ3,90.

Kanters (W. A.), Leeslesjes voor de lieve kleinen. 3e stukje. (Tweeen meerlettergrepige woorden). (Nieuwe spelling.) Zutfen, W. J. Thieme & Cie. KI. 8°. (37 blz.) ƒ0,10.

Klokman (J. A.), Handboekje voor leerlingen der 2e en 3e klasse, bevattende onder andere de systematische benaming van de Nederl. maten en gewichten. Zutfen, W. J. Thieme & Cie. KI. 8°. (16 blz.)

ƒ0,08.

Koning of koningin over Java? Grondwet of dwingelandij in Nederland? Door een Oost-Indisch ambtenaar. Leiden, C. Kooyker. Roy. 8°. (29 blz,) ƒ0,35.

Koster (H.), Leerboekje, om eerstbeginnenden spoedig in het lezen te oefenen. 4e stukje. Vooruit! Vooruit! 4e druk. Meppel, H. ten Brink. KI. 8°. (28 blz.) ƒ0,10.

Hetzelfde. 7e stukje. Wat zult gij worden? 3e druk.

Als boven. (48 blz.) ƒ0,125.

Liefde (J. de), Over steen. Amsterdam, H. Höveker. 12°. (15 blz.) ƒ0,10; 100 ex. ƒ6,—.

Macaulay, Geschiedenis van Engeland, met aanteekeningen enz. 2e druk. Bewerkt door I. C. van Deventer. 19e afl. Amsterdam, Wed. J. C. van Resteren & Zoon. Postf. (4e deel, blz. 1—80). In geïll. omslag. " ƒ0,45.

Stebbing (Thomas R. R.), De theorie van Darwin. Eene verhandeling, uit het Engelsch vertaald door Dr. H. van de Stadt. Arnhem, J. Heuvelink. Postf. (36 blz.) ƒ0,35.

Uit den goeden ouden tijd der Kaapkolonie. Uitgegeven ten voordeele der ongelukkigen, ten gevolge der jongste boschbranden. Rotterdam, Hendrik Altmann. Postf. (35 blz.) ƒ0,40.

Verheijen (J.), Manier om de dagen der week door stille afzondering in het H. hart van Jezus te heiligen. Amsterdam, J. Beerendonk. 32°. (48 blz.) ƒ0,10.

Vogel (J. H. T. de), Overzicht van de aardrijkskunde der geschiedenis tot op den tijd der Fransche revolutie. Leiden, S. C. van Doesburgh. Postf. (8 en 136 blz.) • jfl.lO.

Voor drie-honderd jaren. Volks-blaadjes ter herinnering aan de schoonste bladzijden uit onze geschiedenis. N°. 2: G. D. J. Schotel , De invloed der rederijkers op de hervorming, Harderwijk, M. C. Bronsveld. 8°. (blz. 17—32). Bij inteek. ƒ 0,20; buiten inteek. ƒ0,30.

Voornaamste uitgaven in Duitschland.

Brook, A., Das Schlosz in den Ardennen. Roman. 3 Bde. 8°. (241,

231 u. 219 S.) Berlin, Janke. Thlr. 2. Gkimm , Joh., Die Lagerstatten der nntzbaren Mineralien. Mit 75

in den Test gedr. Fig. (in Holzschn.) Gr. 8°. (XXVIII, 235 S.)

Prag, Calve. Thlr. 1» ; Velinp. Thlr. 2>. Hase , Oso., Die Koburger , Bnchhandler-Familie zu Niirnberg. Eine

Darstellg d. dentschen Buchhandels in der Zeit d. Uebergangs von

der scholast. Wissenschaft zur Reformation. Gr. 8°. (VI, 106 S.)

Leipzig , Breitkopf & Harte]. Thlr. * . Hillern, Wilhelmine v., fgeb. Birch] , e. Arzt der Seele. 4 Bde.

8». (275 , 261 , 347 n. 243 S.) Berlin, Janke. Thlr. 2|. Meyer , Leo , Die gothische Sprache. Ihre Lautgestaltg. insbesond.

im Verhaltniss zum Altind., Griech. a. Latein. Gr. 8°. (XVI,

780 S.) Berlin, Weidmann. Thlr. 4. Muller , Dr. C. F. W. , Plantinische Prosodie. Gr. 8°. (XI, 800

S.) Berlin, Weidmann. Thlr. 5. Schmidt-Weiszenfels, Der Achtzehnte Brumaire. Historischer Roman.

8°. (268 S.) Berlin, Janke. Thlr. ». Schultz , Dr. Herm. , Alttestamentliche Theologie. Die Offenbarungs-

religion auf ihrer vorchristl. Bntwickelungsstufe. 1 Bd Gr 8°

(XII, 480 S.) Frankfurt a. M., Heyder & Zimmer. Thlr. 2» . Seligmann, Leop. , Die Antigone d. Sophokles. Ein Beitrag zur

Antigone-Litteratur. Gr. 8°. (IV, 172 S.) Halle, Heynemann. Thlr. 1. Springer, Ant. , Die mittelalterliche Kunst in Palermo. Gr. 4».

(39 S. m. 2 Steintaf.) Bonn , Marcus. Thlr. 1.

Weber , M. M. Frhr. v., Die Stabilitiit d. Gefiiges der EisenbahnGleise. Historische u. experimentative Ermittelgn. Mit 31 Illustr.

(in Holzschn.) u. 9 (lith.) Folio-Taf. Gr. 8». (XXII. 257 S. m. 1 Tab. in qu. gr. 4». Weimar , B. F. Voigt. Thlr. 2*. Wentz , L., Die Anatomie d. Pferdekörpers in ihrer praktischen Anwendung auf die anssere Form d. lebenden Thieres bildlich dargestellt u. beschrieben. Ein Handatlas der wissenschaftlich prakt. Pferdekenntniss. qu. Imp.-Fol. (7 Chromolith n. 11 S. Text) Carlsruhe, Crenzbauer. Thlr. 4?-.

Voornaamste Uitgaven in Engeland.

Bleek (W. H. I )> Comp. Grammar of South African Languages. Vol. 1. 8°. Trübner. 16 sh.

Book of Worthies. By the A. of «The Heir of Redclyffe." Post 8°. Macmillan. 4 sh., 6 d.

Clough (A. H.), Poems and Prose Remains. 2 vols. Cr. 8°. Macmillan. 1 pd., 1 sh.

Dallas (G. M.), Letters from London. Written dnring 1856—1860. 2 vols. 8°. Trübner. 1 pd. st., 1 sh.

Deedes (H.), Sketches of the South West; or, 10 Months in U. States. Cr. 8°. Blackwoods. 5 sh.

Desart (Lord), Only a Woman's Love. A novel. 2 vols. Post 8°. Tinsley. 1 pd. st., 1 sh.

Gould (S. Baring), Origin and Development of Religious Belief. •Part 1. 8°. Rivingtons. 15 sh.

Gray (Russell) , Up and Down the World. A novel. 3 vols. Cr. 8°. Tinsley. 1 pd. st., 11 sh., 6 d.

Hosaok (J.), Mary Queen of Scots and her Accusers. 8°. Blackwoods. 15 sh.

Hosea (Book of the Prophet). Literally translated by F. T. Bassétt. 8°. Macintosh. 5 sh.

Rogers (E. T.), Historical Gleanings. Cr. 8°. Macmillan. 4 sh., 6 d.

Stoney (B. B.), Theory of Strains in Girders. Vol. 1. 8°. Longmans. 15 sh.

Thompson (G.), The War in Paraguay. Post 8°. Longmans. 12 sh., 6 d.

Thornbury (W.), The Vicar's Conrtship. 3 vols. Cr. 8°. Hurst & Blackett. 1 pd. st., 11 sh., 6 d.

Ursula's Love Story; a novel. 3 vols. Post 8°. Chapman & Hall. 1 pd. st., 11 sh., 6 d.

Yates (Edmund), Wrecked in Port: a novel. 3 vols. Post 8°. Chapman & Hall. 1 pd. st., 11 sh., 6 d.

Prospectussen en Inteekenlijsten:

Van : Feestwijzer voor den nationalen schietwedstrijd, uitgeschreven door het Centraal-Comité van den Nederl. Weerbaarheids-bond, te houden nabij Utrecht, aan het spoorweg station de Bilt, van 16—21 Augustus 1869. Officiële uitgave van het CentraalComité, ten behoeve van den Nederlandschen Weerbaarheidsbond. Utrecht, J. L. Beijers en J. van Boekhoven.

Gevraagde boeken :

1319 Bilderdijk , Galante dichtluimen.

1320 Boissevain, Gemeentewet. Met 50 a 60°/o rabat.

1321 Motley, Opk. der Ned. Republ. Post 8°. uitgave.

1322 Thieme's Godsd. dagboek voor kinderen.

1323 le Sage ten Broek, De voortreffelijkheid der R. K. godsdienst.

1324 Zamenspraken tusschen een Katholiek en een Protestant.

1325 Rousseau, Oenvres. Liefst kleine editie.

1326 S. de Bruin, Fransch. 18 brieven Plantenga. Nieuw.

1327 Jonokbloet, De schoolwetagitatie.

1328 Staring, Bijbelsch woordenboek. Eenige exx.

1329 Ouboter, Catechismus. » »

1330 ClÉman, Handelingen met de classis van den Haag, Schieland en Amsterdam.

1331 v. d. Kemp, Ontwikkeling of het regt betr. de kantongeregten.

1332 de Wit Hamer, Handboek v. de kantongeregten.

1333 Becker, Algem. geschied. Haarl. 1826. Deel X. Voor een prijsje.

1334 Militaire Spectator. (Broese & C°.) De jaargangen waarin voorkomt: de Roo van Alderwerelt, Bijdragen tot de kennis van ons defensiewezen.

1335 v. Velzen's Statenbijbel. Hollandsche letter. In afleveringen.

1336 le Hon, De mensch in de voorwereld. In afl. Nieuw.

1337 Christelijk album. 1869. Afl. 1 en vervolg.

1338 Bouillet , Diction. historiqae et géographique (Met opgave van het jaar der uitgave).

1339 de Briiijn, Militair handboek.

1340 Kunstkronijk. Nieuwe serie. 4e—7e jaarg. 1863—66.

1341 Nederlandsen museum. Jrg. 1851 , 1855—57 , 1862—69.

Sluiten