Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

239

1342 Statistiek v. d. handel en scheepvaart in Nederl. Jr». 1862, j 63, 67 cn volgg.

1343 Tijdschrift ter bevordering van nijverheid. 1863—69. 1

1344 Tijdschrift voor staathuishk. cn statistiek. Dl. 1, 2, 26 en volgg. 1343 Da Volksvlijt; met Bijblad.

1346 De Economist; met Bijblad.

1347 Aorkk Stratingh, Aloude staat en geschied, des vaderlands.

1348 De Gids. 1867, 1868 en 1869. 1

1349 Atlas van Z.-Holl. Utr., GeldcrI. bij Ottens.

1350 Biunkman's Naamlijst van boeken. Jaarg. 1860/1367.

1351 Weber, Atlas der anatomie.

1352 Mededeelingen, berichten en verslagen. Ditgegeven door het Departement van Oorlog, le deel.

Aangeboden boekens

641 Thackeraï's Werken. Eenige exx. a 20 ct. per afl. Bij 4 exx. rt 18 ct. per afl.

642 Bakker Korff, Reis om de wereld. 2 dln. Nieuw en onopengesneden. 3 exx a ' *

643 van Sanuwijk's Prentenmagazijn. Idem. 4 exx. Per afl. - »,~5.

644 Werfer en Steck, Levens der Heiligen. 2 dln. Idem. - 5,—.

645 Aarde en haar volken. 1867. Idem " 3-60-

646 Flav. Joseph. (Revers). Afl. 1—28 met 50%- (De vervolgen voor eigen rekening).

Aanvragen o f a a nbiedin gen franco. Men gelieve vooral niet te verzuimen bij Aanvragen of Aanbiedingen de vóór de Werken aangegeven Kos. op te geven aan

den Uitgever.

ADVERTENTIE N.

De Notaris Dumoulin te Maastricht, zal op Maandag 6 September e. k. en volgende dagen, aldaar verkoopen, de hoogst belangrijke en kostbare BIBLIOTHEEK, nagelaten door Bn.

michiels VAN VeRDUYNEN.

De Catalogus, ruim 3200 Nrs. groot, zal den 24 dezer verkrijgbaar zijn a. 25 cts. bij F. Douoart de la Greë, Boekhandelaar te Maastricht, die zich met commissiën belast. Brieven franco. [1499]

i tér Gunne te Deventer, is voornemens vertalingen uit te geA..ven van :

EIN PROTESTANT. Antwort an Paus Pius IX. Auerbach, DAS LANDHAUS AM RHEIN. [1500]

j\e Boekhandelaars J. van Bentum & Zoon zoeken een compleet ex.: JjWEEKBLAD VAN HET REGT. Tot en met jaarg. 1868. Prijsopgaven worden franco of per couv. ingewacht. [1501]

Is. An. Nijhoff & Zoon te Arnhem, zoeken: 1 WEEKBLAD VAN HET REGT. Compleet. 1 v. d. Honert, ARRESTEN. Compleet.

1 NEDERL. REGTSPRAAK, door Brocx en Cohen Stuart. Vervolgd door de Gijselaar. Compleet.

Afzonderlijke gedeelten van deze drie werken kunnen ook dienen.

1 BIJVOEGSEL OP HET STAATSBLAD, het vervolg op d'Engklbronneii, door van Dorp.

1 OuDKMANen Diephuis, OPMERK.EN MEDEDEEL. 17dln.Compl.

1 MAGAZIJN VAN HANDEISREGT. Compleet.

1 RËGTSGELEERDE ADVIEZEN. Compleet.

1 STAATSBLAD VAN NEDERL. INDIE. Tot en met 1868. Uitgave Noman. [1502]

PNooruhoff te Groningen zoekt: .1 Boisi.uval, SPECIES GEN. DES LEPIDOPTÈRES , PAPILLONS Dl URN ES. Tom. I. Paris 1836 , avec 24 planches coloiie'es. _ 1 Bo.sduval, EUllOP. LEPIDOPTER INDEX METHOD. Pars.

I. (unica). Paris 1829. 8°. 1 Costa O G ed A FAUNA DEL REGNO Dl NAPOLI COLLA DESClïlZ DELLE SPECIE NUOVE O POCO CONOSCIDTE LEPIDOTTERI NAPOLI 1832-36. Gr. in-4°. av. 21 belles niches coloriées.

1 Costa , LA MEDES. CONTINUAZIONE DEI LEPIDOTTERI.

(Part. II. et III.) ivi 1848 — 51. Gr. in-4°. avec 15 belles plches

color. Le tont pnblié jusqu'a présent. 1 Cramer, PAPILLONS EXATIQUES. 4 vol. plus Snpplern. p.

Stoll. Ensemble 5 vol. Amsterd. 1779-91. Gr. in-4°. avec 442

belles plches coloriées. 1 Cramer-Verloren, CATALOGUS LEPIDOPTEROR, QUAE

IN OPERE CRAMERI DESCR. ET DELIN. SUNT. SECUND.

METHOD. Latreille. Ultraj. 1837. 8°. [1503]

n

JJvnen

T^e Boekhandelaar L. Beekhuis Damsté te Groningen, verzoekt D vriendelijk van alle nieuwe uitgaven een flink getal 'nr°°™j

HOOGERE BURGERSCHOOL. H,ret 1°. Sept. a. s. wordt alhier zoodanige Inrichting geopend — iVlHH. Confraters, Uitgevers van Boeken ten dienste van het Middelb Onderwijs, gelieven mij per couvert eenige exx. m commissie te zenden; voor zoover men present-exx. ten dienste van HH. Leeraren stelt belast ik mij volgaarne die ten spoedigste aan hen ter hand te stellen.

Wapeningen, 9 Aug. 1869. A. Ophorst. [1505]

Door het Feestcomité van den 2en nationalen schietwedstrijd is mij de gelegenheid gegeven in het kamp aan de Bildt Boeken te verkoopen.

Heeren uitgevers van werken voor het debiet voor deze gelegenheid geschikt, gelieven mij franco direct eenige exemplaren in commissie te zenden.

Het, onverkochte gaat franco Amsterdam terug. Vtrechl, 10 Aug. 1869. J. I- Beijkrs. [1506]

xtH. Boekhandelaren worden verzocht ten spoedigste te willen llopgeven, het getal exemplaren dat zij bij inteekening verlangen

LEERREDENEN door J. Loriot. Vertaald door M. J. A. Witte, volgens Prospectus uit te geven door

Wjseniurg, 5 Aug. 1869. Pe™ & C°. [1507]

peleefdelijk verzoeken wij onverwijlde terugzending der le afle-

DE STORMEN DER OMWENTELING, daar wij die moeten gebruiken ter completeering van het le deel.

HH. die ex. van deel I in comm. verlangen zullen ons met aanvraag per couvert verplichten.

Zutfen, 10 Augs. 1869. J. H. A. Wansleven & Zoon. [1508]

OPVRAAG.

T\e ondergeteekende verzoekt vóór 28 Augustus e. k. terug: D DE BRIEF VAN PAULUS AAN DE LAODICENSEN. Wat voor dien tijd niet terug is zal over gedisponeerd worden. Kampen, 11 Avg. J. Stuurop. [1509]

HERDRUKKEN, jn het laatst van September verschijnen bij mij nieuwe verlbeterde drukken van:

Smaasbn VOORSTELLEN ALGEBRA. Met Antw. • MkiihngÉr, HOOGD. SPRAAKKUNST.

Zij, die de tegenwoordige drukken willen roilen tegen de nieuwen, worden verzocht hunne exemplaren vóór 15 Augustus franco Amsterdam, terng tc zenden.

Zwolle, 31 Juli 1869. W. E. J. Tjeenk Willink. [1510]

BEDIENDE-CORRECTOR, -pen Uitgever zoekt een BEDIENDE, die zich tevens met het nauwLikeurig en oordeelkondig corrigeeren van drnkproeven kan belasten en als zoodanig reeds is werkzaam geweest. Vereischten zijn: routine in de uitgevers-administratie, grondige kennis der Nederlandsche taal en verder bekendheid met het Fransch, Duitsch en Engelsch. Zij , die eene plaatsing voor niet langer dan een paar jaar zoeken , gelieven zich niet aan te melden. Salaris het eerste jaar ƒ500, en vervolgens uaar bekwaamheid. ,

Adres franco, onder 't N°. dezer Advertentie, bij den Uitgever dezes. t1511J

■pen Boekdrukker te Amsterdam wenschte zich te verstaan timet een solieden Uitgever, tot het oprigten en voor gezamenlijke rekening uitgeven van een' anti-modern Weekblad.

Adres met franco brieven, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. [ISIZj

BOEK- EN BIJBELBINDERIJ van F. Ij. van der Bom te Amsterdam. Ap bovengenoemde Binderij is de plaats van MEESTERKNECHT Uvacant Zij die hiervoor in aanmerking wenschen te komen moeten i zijn : personen van de P. G., middelbaren leeftijd , grondig bekend met alles wat het vak betreft en voorzien van de beste getuigschriften. Aanbiedingen franco. [1513]

TE KOOP AANGEBODEN : een TIJDSCHRIFT , sedert jaren bestaande , waarvan de part. prijs j ongeveer ƒ3,- is en het getal Inteekenareu jaarlijks varieert vau

Sluiten