Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

241

rpIJDSCHRIFT TER OEF. IN HET OPLOSSEN' VAN REK. 1 VOORST., ouder redactie van G. Fokkens , Hoofdonderwijzer te Bolsward.

Begin September a. s. wordt hiervan door mij de 2e jaarg. le afiev. aan de iuteekenaren verzonden.

Confraters, die met veel onderwijzers doen, kunnen gemakkelijk het steeds toenemend getal inteekenaren aanmerkelijk vergrooten. Ik zend gaarne — maar ook alleen — de le atlev. op aanvrage in commissie, en verzoek belangstellenden om eene spoedige opgave, ten einde de oplaag te kunnen regelen.

De prijs is voor den 2n jaarg. 60 ct., netto'48 ct.; met premie 5/4.

St. Anna Parodie, 2 Aug. 1869. J. Kuiken Jz. [1525]

TER PERSE, om eerstdaags te verschijnen:

Dr. F. Winckel, HET KRAAMBED. Ziekte en Genezingsleer. Handboek voor studenten in de Geneeskunde en artsen, door Dr. J. J. Kerbert, Practiserend Geneesheer te Arnhem. Met een voorberigt van Prof. L. Lehmann, Hoogleeraar in de Verloskunde te Amsterdam. Van:

WALTER SCOTT, zijn leven en werken, door Felix Eluk ktz; en

JETTA. Schetsen en Beelden uit een vreemd Jand, door

KwAMINA ,

is de voor u i tbestelling , volgens verzonden circulaire, tot de uitgave geopend, maar wordt dan gesloten.

Amsterdam, 12 Aug. 1869. J. H. Gebhabd & C°. [1526]

i - Augustus a. s. verschijnt n°. 3 van:

lO PIÜS IX, KATHOLIEK ZONDAGSBLAD.

Tot dien datum blijft de extra-korting geldig.

De Ex. N°. 1, die ongebruikt liggen, gelieve men onverwijld terug te zenden.

Rotterdam, 10 Aug. 1869. G. W. van Belle. [1527]

Ik breng ter kennis van den Boekhandel , dat eene herdruk ter perse is der verschenen afleveringen van :

BLOEMLEZING UIT DE WERKEN VAN Chbistiaan Salomon Duïtsch. In de volgende week zullen de drie le aflev. worden verzonden; terwijl aan de andere met den meesten spoed wordt gewerkt.

Voesborgh, 10 Aug. 1869. J. C. van Schenk Brill. [1528]

Spoedig zal bij ons verschijnen : Gust. Aimard, DE OUTLAWS VAN DEN MISSOURI. Ée'n deel 16 vel druks met gekleurde plaat en geïllustreerd omslag. Prijs ingenaaid ƒ1,— , netto 80 cts.; geb. ^1,50 , netto ƒ1,20. Dit werk, waarin de bekende » Vrijkogel" weder opgevoerd wordt, is het eenige nieuwe, dat van Aimard's boeiende verhalen dit jaar verschijnt.

De ruime aftrek die de werken van dezen schrijver voortdurend ondervinden, stelt HH. debitanten in de gelegenheid om zonder risico van de extra voordeden eener voornitbesteïling te profiteren. Door gedurig herhaalde aankondigingen zullen wij de aandacht van het publiek op dit werk vestigen en het debiet bevorderen.

Tot op den dag der uitgave noteren wij voor de ingenaaide ex. 75 cents netto, met premien 4/3J., 7/6 en 15/12; terwijl de bandjes a 35 cents worden berekend.

De uitvoering is gelijk aan die der Volks-editiën van de Heeren

van den HeUVELL & van santen.

Desverkiezende leveren wij dit gesorteerd met:

Möllhausen, SCHETSEN UIT DE NIEUWE WERELD,

met plaatje en geïllustr. omslag. Part. prijs ing. ƒ1,25, cn

in linnen band ƒ1,60. Zutphen, Aug. 1869. j. H. A. Wansleven & Zoon. [1529]

EEN NIEUW VERVOLG op

Gericke's JAVAANSCH-NEDERDUITSntI WOORDENBOEK, door P. Jansz. Prijs ƒ18,—. Uitgave G. C. T. van Dorp & C°. Samarang.

Bovenstaand werk wordt alleen voor rekening afgeleverd. Een klein getal Prospectus is verkrijgbaar bij

Scheltema & Holkf.ua,

Amsterdam. [1530]

INTERNATIONALE TENTOONSTELLING IN HET PALEIS VOOR VOLKSVLIJT.

Verloting.

De ondergeteekende berigt dat de loten niet anders dan a contant geleverd worden. Bij de bestelling dient dus het bedrag gevoegd te zijn.

Amsterdam, 10 Aug. 1869. K. H. Schaud. [1531]

Gemengde Berichten.

Te 'sGravenhago zijn den 4eu Aug. II. de insehrijvingsbilletten geopend voor de aanbesteding van drukwerk der Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen. De laagste inschrijver was de heer G. J. Thieme te Arnhem voor ƒ 13,209; voorts was ingeschreven door de lirma C. A. Spin en Zoon voor ƒ13,255; door J. W. van Leenhoff voor ƒ13,313; door de Gebrs. Giunta n'Ai.r>ANi voor ƒ14,466,14".; door P. W. van de Wrukr voor / 14,787,76.J.; door Stefanus Mostert & Zoon voor ƒ23,492; door D. van Sun voor ƒ28,336.

De N. Utrechtsche Cour. vestigt bij de naderende Utrcchtsche kermis de aandacht op het vervaarlijke straatrumoer en het afschuwelijke gezang of liever geschreeuw en getier langs den openbaren weg, 't welk het publiek te wachten staat. Te dezer zake behandelt die Courant de vraag, hoe het toch komt, dat onze geringere klasse zulke flauwe, onzinnige en veeltijds dubbelzinnige en profane liedjes zingt, terwijl zooveel wordt verricht door maatschappijen en particulieren tot. verbetering van het volksgezang. Welligt zou daarop moeten worden geantwoord, dat de liedjes, welke op de scholen worden geleerd, veelal wat kinderachtig zijn voor groote menschen en soms ook te deftig en te geleerd. Maar niet genoeg schijnt men te beseffen, dat hier eigenlijk minder kwestie van geschikte liedjes is, dan wel van de wijze, om die tot het volk te brengen. Als men nagaat, dat de groote volksmenigte uren lang luistert naar straatzaugers en zangeressen, die hunne onzedelijke of onverstaanbare liedjes zingen met begeleiding van valsche, versleten draaiorgels, dan weet men, wie de leermeesters van het volk zijn. Men moet zich du3 beijveren om de leermeesters te verbeteren. De maatschappij alzoo, die mocht kunnen besluiten om menschen in dienst te neinen, die het volk geschikte liedjes voorzingen, zou vermoedelijk meer resultaten verkrijgen dan is uitgewerkt door alles wat tot dusver is beproefd.

De verzending der Dagbladen in Duitschland.

De buitengewoon hooge vlucht, die het Dnitsche en vooral bet Berlijnsche courantenwezen sedert de bewegingen van het jaar 1848 genomen heeft, de groote invloed, dien het, ook behalve op staatkundig gebied , op de ontwikkeling der groote menigte uitoefent, zijn in ieders mond spreekwoordelijk gewordeu. Maar ons dunkt het, alsof men bij de beschouwing van den grooten invloed , dien » het gedrukte woord», alom tot zelfs in de verst verwijderde landen uitoefent, tot nog toe op het middel om dezen invloed te verbreiden, te weinig acht geslagen heeft; wij bedoelen op het vervoer. Tot op zekere hoogte maakt het geen verschil uit, of een belletristisch dagblad of een wetenschappelijk tijdschrift twee of meerdere dagen na de uitgave in handen der abonné's komt, en dus zal men, omdat dit de goedkoopste manier is, de tusschenkomst von den boekhandel voor die bladen te baat nemen. De waarde van staatkundige bladen daarentegen bestaat in hunne snelle verzending. Een staatkundig blad , dat eerst den vijfden dag na zijne verschijning in Berlijn, ergens in de Westof Oost-grens van het rijk aankwam, zou als volksleider onnut zijn , en zou in onzen tijd van telegrafen , zeer spoedig zijn ver-af wonende lezers verloren hebben. Een voortdurende storing of verzuim in de verzending , zou echter niet alleen dit verlies van lezers ten gevolge hebben, maar zou zelfs het blad langzamerhand tot een lokaalblad doen afdalen, dat minder voor het algemeen dan voor zijn naaste omgeving dienen kon. Een der eerste vereischten om het eeu algemeen blad te doen zijn, is: een gelijktijdige verspreiding.

Sedert een reeks vao jaren heeft het «Berliner Zeitungs-Comtoir " de rol van tusschenpersoon tusscben de couranten en haar lezers vervuld.

Zoo lang zijne verzendingen in werkelijkheid zich tot de Weitenverzameling, den Staats-Anzeiger, de Vossïsche en de Spener'sche couranten bij een slechts gering aantal exemplaren bepaalden, was zijn werk van middelmatige beteekenis. Met het toenemend getal couranten en lezers er van is het daarentegen een onmisbare hulp in het verkeer der Berlijnsche periodieke pers geworden. Elke verandering , die men er in zon maken , zou niet alleen gevoelig op het hoofd der couranten, maar ook op dat van het publiek neerkomen.

Vroeger, bij een beperkter debiet, zouden misschien de uitgevers zelve de exemplaren hebbeti knnnen aftellen , adresseeren en op de post bezorgen, maar bet meerdere verkeer heeft dit ontzettend moeielijk gemaakt, en zelfs bij nog grootere kosten van expeditie zou het nog te bezien staan, of de lezers onder alle omstandigheden zoo goed en stipt bediend zouden worden als nu door het »Zeitungs-Comtoir.« Tegen een billijke vergoeding, die in verhouding tot den abonnementsprijs berekend wordt, zorgt namelijk het »Zeitungs-Comtoir » vooral die zaken , waarvoor de bladen anders zelveu zouden moeten zorgen.

De uitgever heeft slechts het bepaalde getal exemplaren van zijn blad aan het bureau regelmatig af te leveren, het andere wordt door bet •'comtoir " gedaan. Dit sorteert de exemplaren, pakt ze te samen, zoodat de Kreuzzeitung, Social-Demokral, ZvJainft en Vnlhzeitung, kortom de bladen van allerlei kleuren broederlijk in e'e'u pakket vcreenigd zijn, adresseert de afzonderlijke pakketten en bezorgt ze op de spoorweg-stations. Dat hier op deze wijze kan te werk worden gegaan en gegaan wordt, zit daarin , dat bet * Zeitungs-Comtoir » zelf ecnigs-

Sluiten