Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

248

Bremer, (F r ed er i ka) Herinneringen aan mijn verblijf in Engeland, in het najaar van 1851. . . . J. H. van der Beek.

Brennglas, (Ad.) Berlijn, zoo als het eet en — drinkt. Dekrnijers.

D. Noothoven van Goor.

Buch, (E.) Kinderen des tijds. 2 dln. . FJ. G. Koster H.Gz.

Calisch, (I. M.) Nieuw Hollandsch-Franscb en Fransch-Hollandsen woordenboek, geschikt ten gebruike op de scholen, waar men de beide talen onderwijst vanDrnten&Bleeker.

Carlcn, (Emilie Flygare) Een handelshuis in de Scheeren. Zweedsche roman. 4 dln H. G. Koster H.Gz.

Clavier, (A.) Précis de 1'histoire de la littérature francaise a 1'usage des gymnases C. H. Meijer.

Corstius, (J.) De ware vergenoegdheid voor alle menschen verkrijgbaar, of lessen van levenswijsheid. 2 dln. G. Theod. Bom.

Crommelin, (S.) Een broederlijk woord betreffende doofstommen, gerigt aan zijne geëerde medebroeders in de heilige evangeliebediening J. S. Haanstra.

Dam van Isselt, (E. W. van) Quelques observations.

G. Theod. Bom.

Darwin, (E.) Aanleiding tot de ligchamelijke en zedelijke opvoeding van het vrouwelijk geslacht. Bearbeid en vermeerderd door C. W. Hufeland. In het Nederd. vertaald met bijvoegselen, doorG. Bakker.

H. G. Koster H.Gz. Davy, (Sir Humphrey) De laatste dagen van eenen wijsgeer.

J. Swarts.

De 31ste October 1517. Wat heeft Luther gedaan, en waarom is hij een hervormer geworden? Denzelfden.

üebray, (Miss) De Protestant. Een tafereel uit de tijden van koningin Maria van Engeland H. G. Koster H.Gz.

Driesman, (H.) De drie taaifeesten, te Jeruzalem, te Rome en te Londen. Eene evangelische toespraak J. Swarts.

Eekhoff, (W.) Het leven en de lotgevallen van Jacobus Martinus Baljée, in leven raad van Nederlands Indië, weleer voedsterling eu later weldoener en behouder van het nieuwe stads-weeshuis te Leeuwarden C. L. Brink man.

Eekma, (Dr. P.) Handleiding tot de Nederd. taalkennis, zoowel in het gebruik als in de woordgronding beschouwd. J. S. Haan stra.

Enklaar, (E. C.) Het Dnrham-vee . . . . J. owarts.

Eschricht, (Dr. D. F.) Hoe leert het kind spreken? Denzelfden.

■ Het leven in zijne natuurlijke verschijnselen, populair verklaard G. L. Fnnke.

Feddersen, Voorbeelden van wijsheid en deugd, uit de geschiedenissen, voor kinderen . . " J. Vlieger.

Frijda (Dr. A.) en Chir. M. B. Vos, Geregtelijk geneeskundig onderzoek van eene vergiftiging door middel van arsenicum nigrum of zoogenaamd muggenvergift J. Swarts.

Feith, (Mr. Rhijnvis) Brieven over verschillende onderwerpen, meestal tot de dichtkunst betrekkelijk. 6 dln. 1792. H. G. Koster H.Gz.

Julia Denzelfden.

. Proeve van eenige zangen voor den openbaren godsdienst. 2 dln Denzelfden.

Brieven aan Sophie. . . . Denzelfden.

De ouderdom. In zes zangen. Denzelfden.

Op den dood van H. K. H. Mevr. de

prinses douar. van Oranje-Nassau Denzelfden.

■ Het graf. In vier zangen . . Denzelfdeu.

" ■ Mncins Cordus. Treurspel. . Denzelfden.

Thirsa , of de zege van den godsdienst. Denz.

— ■ Dagboek mijner goede werken, in rekening

gebragt bij God, tegen den dag der algemeene vergelding. Denzelfden.

■ Ines de Castro. Treurspel. . Denzelfden.

Dicht- en prozaïsche werken. 11 dltjs. 1824.

' Denzelfden.

en Kantelaar, Bijdragen tot bevordering

der schoone kunsten en wetenschappen. 2 dln. 1835. Denzelfden. Feith (Gedenkzuil voor Mr. Rhijnvis) ...... Denzelfden.

Feith, (Mr. P. R.) Gedichten. 2 dln. . . . J. S. Haanstra.

Francken, (Dr. C. M.) Oratio de lingnae litterarnmque latinarum studio hoe tempore non negligendo quam habuit die VII M. Februarii anni M DCCCLVI, quum in academia Groningana litterarum hnmaniorum et philosophiae theoreticae professionem solenni

ritn snsciperct . ,1. Swarts.

Gerst acker, (Friedrich) De waanzinnige. H. G. Koster HGz.

Het wrak van den zeeroover en andere

verhalen Denzelfden.

■ Tahiti, roman uit de Zuidzee. 3 dln.

Gebr. v. Cleef, 'sHage. ' " ' ■ De twee gedeporteerden. Australische

roman 2 dln .1. H. van der Beek.

— ' Onder de Linie. Eene schets der zeden

op Java. 2 dln G. L Fnnke

Achttien maanden in Zuid-Amerika. 3 dln.

.1. H. van der Beek. Geschenk eener huisvrouw aan eene jonge dienstmaagd, bestaande in vriendelijke raadgevingen en ware geschiedenissen . J. Swarts. Gedachten en opmerkingen van een Staatsman uit onzen tijd (van der

Pfordten) 1858 C. H. Meijer.

Goede, (W.) De Onzigtbare, of de Goddelijk Voorzienigheid werkzaam in de lotgevallen der menschen. 3 dln. C. van Tuinen &Zoon.

Goeje, (P. de) Nagelaten leerredenen j_ Swarts

Goudschaal, (J. B.) Parijs en Zwitserland. Reisherinneringen.

Denzelfden.

Gribberts, (Waatze) Brilloft; komeedje fen acht uitkomsten, rjeucht formeitselijk om te lezzen, ijn it lanfriesk. , Denzelfden'.

Hale's (Matthew) leven en brieven aan zijne kinderen, benevens de verantwoording eens christens wegens zijn gehouden rentmeesterschap j s_ Haanstra.

Handboek voor verzamelaars van Nederlandsche historiepenningen, of nummerlijst van alle legpenningen, medailles, munten enz., welke welke in de werken van van Mieris en van Loon zijn afgebeeld, alsmede welke in het Vervolg op van Loon voorkomen.

G. Theod. Bom.

Herbig, (Fr.) Hillegonda van Teylingen. 2 dln. C. H. Meijer.

Herinneringen en wenken ter onderhouding van het geleerde, voor jonge lieden, welke de scholen hebben verlaten . . J. Swarts.

Hettema, (Mr. M.) Beknopte handleiding , om de oude friesche taal, voor zoo verre zij in handschriften en in druk nog bestaat, gemakkelijk te lezen en te verstaan Denzelfden.

Hiddes, (Eeltje) fen Grouwenga, Foeke-schutter in hospes-Trijn. Met muziek Denzelfden.

Hoekstra, (F.) Leerrede over de zaligheid ven'het geven. Denzelfden.

Leerrede over het gedrag of den pligt der gezonden.

Denzelfden.

Hoeven, (A. des Amorie van der) Gedenkschrift. Het tweede eewfeest van het seminarium der remonstranten, te Amsterdam.

IJ. Rogge.

_ ■ Epistola ad virnm dostis-

simum W. H. D. Suringar de Donati commentarii in Virgilii Aeneida H. A. M. Roelants.

■ Over het geschrift: Ariste,

ou Ie vrai ami, onlangs nitgegeven onder den naam van Francois Hemsterhuis Denzelfden.

■ ■ Proeve van eene beantwoor¬

ding der regtsvraag: kan een Nederlander, in Nederlandsch Indië met der woon gevestigd, in persooneele regtszaken, wanneer de eischer op het grondgebied van het rijk in Europa woont, voorde regtbanken van het moederland gedagvaard worden? . Denzelfden.

(C. des Amorie van der) Poëtische nalatenschap van

een jeugdig ontslapene. Gedichten . . . . >. G. L. Funke.

Hoeven, (Prof. J. van der) Redevoeringen en verhandelingen.

Denzelfden.

Hom, (W. O. von) Ook een menschenleven, al was 't maar van

een hondenjongen C. v. d. Post Jr.

■ ■ Beproevingen van een handwerksman.

Denzelfden.

Drie dagen uit Gellerts leven . Denzelfden.

Hufeland, (C. W.) Goede raad aan moeders, over de gewigtigste onderwerpen van de natuurlijke opvoeding der kinderen , in de eerste jaren J. Swarts.

Jentink, (M. A.) Tweetal leerredenen naar aanleiding van de pauselijke allocutie op den 7 Maart 1853 . . . G. Theod. Bom-

Jierboekjen, (Friesch) trog it friesch genoatschip foar schijd-, adheytein teal-kinde. 1829—31 , 1833—35. 6 jaarg. . . J. Swarts.

Jongens! wat zal er gespeeld worden? . . . G. Theod. Bom.

Jongsma, (Mr. E.) De paardenfokkerij in Friesland. J. Swarts.

Kaart van het Ameland en de Amelander zeegaten. C. F. Stemler.

Kavanagh, (Julia) Daisy Burns. 2 Dln D. Bolle.

Keller's (Victor) Nalatenschap aan zijne vrienden. Een handboek voor denkende christenen. 3 Dln Denzelfden.

Keller's (Victor) Portret H. G. Bom.

Kluge, (Herm. Otto) De gymnastische zwemschool, of handleiding voor allerlei zwem-en springoefeningen. H. G. Koster H. Gzn.

Koopmans, (Prof. R.) Redevoeringen en verhandelingen. 2 Dln.

H. G. Bom.

Lamping, (Dr. I. A.) Pauli apostoli de praedestinatione decreta.

D. Noothoven v. Goor. Land, (Dr. A. L.) Handleiding bij het geregtelijk geneesknndig onderzoek van lijken ■ .- J. Swarts.

Lauts en Beeloo, Zelfopoffering van Jan Carel Josephus van SpeykPlegtig gevierd door het koninklijk instituut voor de marine, den

9 van Lentemaand J. Vlieger.

Leeuwen, (J. van) Geschiedkundig tafereel van den watervloed en de overstroom, in Friesland. Voorgev. in Sprokkelm. 1825. J. Swarts.

Koning Willem II in Friesland . Denzelfden.

Lücke, (Dr. Friedrich) Onderzoeknaar den vermoedeüjken ouderdom , den oorspronkelijken vervaardiger , den joisten vorm en deo waren zin der kerkelijke vredeleus : In necessariis nnitas, in non necessariis libertas, in utrisque caritas. Voorafgegaan door een open brief aan eenige nederlandsche godgeleerden . . . H. G. BoniLief en leed in de evangeliebediening Denzelfden.

Ludwig, (Otto) Tusschen hemel en aarde . C. v. d. Post JrMansvelt, (G. J. van) Iets over belastingen en slnikerij; een leesboek voor alle standen , nitgegeven op aanbeveling der Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen J. Swarts-

Meerten geb. S ch i 1 p e r o o r t, (A. B. van) Raadgevingen aan jongelieden, bij het verlaten van de scholen of weeshuizen, eI1 hunne intrede in de wereld Gebr. KosterModderman, (R. S. Tjaden) De leer der Osmose, eene kritisch0

proeve H. G. BoW-

Monod, (Adolphe de) Theodoor en Lncile, of de zegepraal der waarheid J. VIie ger-

Mügge, (Thodoor) De scherpschutter van Senjenoe en Signa het herdersmeisje. Schetsen uit het leven in Noorw. H. G. K o s t e r H. G z-

Muller, (Dr. I. N.) Zedenspiegel voor dienstboden , of edele trekken uit het leven van brave dienstboden. . . . J. S. Haanstra.

■ Dengdenspiegel, of pligten der kinderen jegens

hunne ouders, met.voorb. uit de geschied, opgehelderd. Denzelfden.

Sluiten