Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

250

Beschrijving (Aardrijkskundige) van Palestina , ten gebruike van scholen

en huisgezinnen J. S. Haanstra.

Beschrijving (Beknopte) van ons vaderland . . G. Theod. Bom. Bloemlezing uit de zedelijke en stichtelijke gezangen van Jan Luiken.

C. H. Meijer.

Blunt, (H.) Onze voorgangers. Overdenkingen over het leven van eenige geloofshelden der H. Schrift. . . . J. S. Haanstra.

Boardman, (W. E.) Het hooger christelijk leven. C.H.Meijer.

Bonar, (H.) Geschiedenis der genade. B. H. Blankenberg Jr.

Ziet den mensch A. v. Rossum Jz.

Bosman, Leerzame verhalen voor de jeugd . . H. Höveker.

Broers, (Dr. H. J.) Twee causerien H. G. Bom.

Burger Jr, (Dr. D.) Overzigt der algemeene geschiedenis volgens de beginselen der geheugenkunst . . . H. G. Koster H.Gz.

Calisch, (N. S.) Beknopte handleiding tot de kennis der voornaamste rivieren van den aardbol . . v. d. Schalk & v. Dijl.

■ Chronologisch handboekje der Romeinsche geschiedenis H. G. Bom.

Cats, (A. J.) Wet omtrent den waarborg en de belasting van gouden en zilveren werken, en tarief der regten van het essailoon.

J. S. Haanstra.

Christemeijer, (J. B.) Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis van het strafregt J. Swarts.

Christelijke onderzoeker. (De) 2 Dln. . v. d. Schalk & v. Dijl.

Christine, vorstin van Belgiojoso. Reisherinneringen uit Klein Azie, Syrië en Palestina C. H. Meijer.

Colporteur (De) tusschen twee kerken of waarom begeeren wij evangelisatie , niet alleen onder de Roomschen , maar ook en vooral onder de Protestanten hier te lande? v. d. Schalk & v. Dijl.

Conradi, (S.) Eerste tot derde werkboekje . , . J. Swarts.

Coolsma, (A.) De cholera G. Theod. Bom.

Cowan, (F. M.) The vicar of Wakefleld. S. & W. N. v. Nooten.

Cumming, (John) Christ. neemt de zondaars aan. A. v. R os s u m J z.

God in de geschiedenis, of de voorzienigheid van

God zigtbaar in de lotgev. der menschen. B. H. Blankenberg Jr.

■ Stemmen van den nacht . A. v. Rossn m Jz.

Deen, (J. van) Traités et découvertes sur la physiologie de la möelle épinière H. G. Koster H.Gz.

Devoot gesprek tusschen een vromen katheliek en Maria de Moeder des Heeren Gebr. Koster.

Draper, (B. H.) Bijbelsche verhalen . . . A. v. Rossum Jz.

Dresselhuis, (H. C.) Nieuwe belangrijke bijdragen tot de geschiedenis der lijfstraffel, regtspleging inde Nederl. J. H. v. d. Beek.

■ Laatste belangrijke verhalen uit de lijfstraffelijke regtspleging Denzelfden.

Dubner, (Fr.) Grieksche oefen, voor eerstbeginn. G. Th eod. B o m.

Dn pare, (Dr. H. M.) De electro-magnetische telegraaf in al zijne tegenwoordige toepassingen en verbeteringen . . . H. G. Bom.

■ Het onzigtbaar werkende leven onder de

mikroskoop C. H. Meijer.

De kunstmatige vischteelt en vischfokkerij.

G. Theod. Bom.

Dusseau, (Dr. J. L.) [De mensch. Korte schets van het maaksel en de verrigtingen van] het menschelijk ligchaam in gezonden toestand A. Frijlink.

Eckhardt, Koopmansbrieven G. L. Funke.

Evangelisch Penning-Magazijn. 1858—1869 . J. H. v. d. Beek.

Ewald, (J. L.) Voorbeelden van het goede. 4 Stukjes. J. Swarts.

Fél ie e, (G. de) Maria, eene christelijke geschiedenis voor heilzoekende harten v. d. Schalk & v. Dijl.

Frantz, (J. G.) De opvoeding van den geneesheer als mensch en als geleerde, beschouwd in betrekking tot de familie, den staat en de maatschappij A. Frijlink.

Gedike, (F.) Latijnsche chrestomathie of nuttig leerboek voor de middelste en hoogere klassen der latijnsche scholen. H. G. Bom.

Geest, (P. J. F', de) De regelen en moeijelijkheden der fransche taal C. H. Meijer.

Gerdes, (E.) Jan van Diemen. Een verhaal uit den tijd van de oorlogen tusschen de Holl. republiek en Engel. H. G. Kost er H.Gz.

Feestverhalen. (Kers-, paasch- en pinksterverhaal.)

C. H. Meijer.

Christelijk leven H. G. Koster H.Gz.

■ De gespleten balk . . B. H. BI ankenberg Jr.

De koninklijke wet, of vertell.der tien geb. H. G. Bom.

ne marskramer "H. Höveker.

De s,ang in het paradijs. B. H. Blankenberg Jr.

■ Kindergebeden. . Van der Schalk & van Dijl.

De tweelingzusters of de belofte . . C. H. Meijer.

■ Samuel, tijdschr. voor de jeugd. Jaarg. 1—8. H. G. Bom.

Maandblad. Ie—3e Jrg Denzelfden.

De beide kersfeesten. Een kersverhaal. H. Höveker.

Een kersavond in Amsterdam. Een kersverhaal.

Denzelfden.

— De satijnen das, of nit de diepte in Me hoogte. Een

paaschverhaal _ Denzelfden.

■ De zondagscholen in Nederland .... Denzelfden.

Grashof's leiddraad door de algemeene geschiedenis der wereld.

J.S. Haanstra. Gunning Jr., (J. H.) Christus de gekruisigde voor en in ons.

W. H. Kirberger.

■ De waarheid en heerlijkheid des Christendoms

C. H. Meijer!

Hahneraan, (S.) Orgauon der geneeskunst. . G. Theod.. Bom.

Kenteekenen, behandeling en geneeswijze der Asia-

tische cholera Denzelfden.

Hall, (H. C. van) 1'lora Belgii Septentrionalis, sive florae batavae compendium. 2 Dln. 5 Stukken G. L. Funke.

Handboek voor verzekeraars en verzekerden, assuradeurs en geassureerden Gebr. Koster.

Hardenberg, (A.) De zoon van den speler. H. G. Koster H.Gz.

Hartmann, (H.) Verzeichnisz aller Dentschen Substantive, mit Geschlechts-bezeichnung und Deolination. . . A. W. Sijthoff.

H a s s e 1 m a n Hz., (L. W.) Lotgevallen van Jozef. H. G. Koster HGz.

Hasselt, (A. van) Het gouden boeksken . . J. S. Haanstra.

Herwaarden, (A. van) 12tal leerredenen. . . C. H Meijer.

He ij n in gen, (G. P. Kit s van) Levensspiegel. J. H. van der Beek.

Heijningen Bosch, (M. van) De gestolen kersen, een tooneelspel.

H. G. Koster H.Gz.

Hill, (Dr. J.) Over de verdubbeling van bloemen. G. L. Funke.

Over de voortteeling "der plantgewassen. . Denzelfden.

■ Over nit elkander groeijende bloemen. . Denzelfden.

Hillebrands, (A. J.) Atlas van de Vereenigde Staten van NoordAmerika, bestaande uit 10 kaarten. . . H. G. Koster H.Gz. Holwerda, (J. H.) Annotatio critica in Xenophontis Hellenica.

G. Theod. Bom.

Hoorn Cz., (J. v. d.) Luther's leven. V. d. Schalk en v. Dijl. Hom, (W. O. v.) Op den Mississippi. Wed. J.C. v. Kesteren&Zn.

De Mulat Dezelfden.

Hualma Dezelfden.

Olaf Thorlaksen Dezelfden.

Hovij, (Mr. A. J.) De beginselen van het internationale wisselregt.

H. G. Bom.

Howitt, (A. M.) De school des levens. . J. H. van der Beek. Hut (De) van den armen Paddy, of de slavernij in Ierland.

H. G. Koster H.Gz.

Ik heb u lief. Vier verhalen voor jongens en meisjes. H.G. KosterH.Gz.

Jager, (A. de) Over den invloed van Bilderdijk's dichtwerken op onze taal, ten aanzien van het vormen van nieuwe en het terugroepen van oude woorden en spreekwijzen. . . C. H. Meijer.

James, (L. G.) Mijn protest tegen sommige hoofdstellingen in de christelijke dogmatiek van J. H. Scholten. . J. S. Haanstra.

Een blik geworpen op de toespraak van P. Hofstede de Groot, aan zijne vroegere en tegenwoordige leerlingen, of de Groninger Godgeleerden in hunne eigenaardigheid. Denzelfden.

Algemeene verzoening en bijzondere verkiezing. Leiddraad tot eene heldere opvatting van de leer der zaligheid naar het evangelie Denzelfden.

De zoogenaamde apostolische overlevering, door

C. E. van Koetsveld gehandhaafd in zijne opwekkende rede, bij de algemeene vergadering van het Nederl. Zendeling-Genootsch. Rott. 16 Julij 1856 . . , Denzelfden.

James, (G. P. R.) De partijganger. Een verhaal nit de godsdienstoorlogen in Frankrijk Gebr. v. Cleef, 's Hage.

Jonathan, (Broeder) De cholera. Een woord voor burger en boer.

G. Theod. Bom.

Kappeijne van de Coppello, (N. J. B.) Aristophanis Plutus.

Denzelfden.

Kinker, (Mr. I.) Le dualisme de la raison humaine. 2 vol.

J. H. van der Beek.

Koetsveld, (Dr. C. E. van) Christelijke huisbijbel. De tekst der gewone of Staten-overzetting, geordend en ingerigt voor de huiselijke bijbellezing en het godsdienstig onderwijs. 3 Dln. Denzelfden.

Het apostolisch evangelie. Toespraken

aan de vaderlandsche kerk, ingerigt naar de behoeften van onzen tijd. 2 seriën S. E. van Nooten.

Lanrillard, (Dr. E.) Zijn. Een gedicht . . . D. B. Centen.

Lecons de prose franeaise, extraites des meilleurs auteurs des deux derniers siècles. Pour servir de traduction aux élèves de la première classe.

C. H. Meijer.

Ledehoer, (A. M.) Het geslacht van Waesberghe. Eene bijdrage tot de geschiedenis der boekdrukkunst en van den boekhandel in Nederland G. Theod. Bom.

Lemans (M.) en S. J. Mulder, Hebreeuwsch en Nederduitsch handwoordenboek. Voorafgegaan van eene spraakkunstige handleiding en eene lijst van woorden, wier stamwoorden den beginner niet wel bekend zijn; en gevolgd van een dubbel register der eigennamen.

H. G. Bom-

Rudimenta of gronden der He-

breeuwsche taal Denzelfden.

Leerredenen van J. P. van Harencarspel, C. Krabbe, E. Moll, R. A. S. Piccardt, Is. Prins, L. Proes, W. R. Veder, G. J. Vin'ke.

H. G. Koster H.Gz-

Lees- en leerboekje voor eerstbeginnenden in de Fransche taal. Denzelfden. Levensloop van een paard (De), of waarom mag men geene dieren plagen.

Denzelfden.

Lidt de Jende, (Th. G. van) Recueil de fignres de vers intestinanx_..,„. Gebr. Koster.

Liefde, (J. de) Bijbellezingen, Evangelie van Mattheus. H. Höveker.

■ Jezus op de bruiloft te Kana. v. d. Schalk & van Dijl-

De schipbreukeling uit het verre land, of wat eene

goede tijding op eene vermoeide ziel vermag . . H. Höveker. _ — Bladzijden uit het christelijk leven of keur van ware

geschiedenissen nit het gebied van geloof en geloofsleven.

van den Schalk & van Dij'-

De vrijbniter H. Höveker.

' Beknopte geschiedenis des vaderlands, een leesboek

voor de scholen. 3 dln Denzelfdcn.

Sluiten