Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

251

Lobatto, (R.) Tafels bevattende de quadraten cn cnbieken der getallen van 1 tot 10,000 ; de qnadraat- en cubnswortels der getallen van 1 tot 1000; voorts de priemgetallen en de zoodanige deelbare welke geen veelvouden van 2, 3 en 5 zijn, tusschen 1 en 10,000; met aanwijzing der factoren van deze laatste getallen.

H. G. Bom.

Maas Jr., (J. P. v. d.), Grondbeginselen der aardrijkskunde.

J. S. Haanstra.

Beknopte Nederlandsche spraakkunst.

H. G. Koster H.Gz.

Madler, (J. H.) De sterrenhemel, door J. L. Terwen. C. H. Meijer.

Meijboom, (Dr. li. S. P.) Het onde en het nieuwe licht. Twaalftal leerredenen G. L. Funke.

— Twaalf bijzonderheden uit Jezus' kinderlijken leeftijd. Leerredenen Denzclfden.

Jezus Christus en die gekruist, de eenige

wetenschap van den evangeliedienaar in de gemeente. Leerrede over 1 Cor. II: 2 CL. Schleijer & Zn.

Michaëlis, (Dr. H. F.) Over het innig verband tusschen Volksbeschaving en Nationale Dichtkunst . . . H. G. Koster H.Gz.

Miquel, (Fr. Ant. Goil.) Commentarii phytographici, quibus varia rei herbariae capita illustrantur G. L. Fnnke.

Misdaad en Vergelding J. H. van der Beek.

Monod, (A.) Twee vragen aan uw hart. . . . H. Höveker.

Monselet, (Ch.) De vrijmetselarij der vrouwen. 2 Dln.

H. G. Koster H.Gz.

Mühlhach, (L.) Lucie en Constanee of wereld en natuur. Denzelfden. Nanglo, (Dr. E.) Geschiedenis der hervorming in Duitschland.

J. Vlieger.

Geschiedenis der hervorming in Engeland.

Denzelfden.

Naville, (Ernest) Aardsche teleurstelling , hemelsche verwachting.

C. H. Meijer.

Nieritz, (G.) De nieuwe Asschepoester . . . . J. Vlieger.

■ Fedor en Looise, of'smenschen plicht jegens de dieren,

H. G. Koster HGz.

Ontwerp der constitutie voor het Noordduitsch-verbond. J. Vlieger. Open brief van een nieuw-gast aan een oud-gast, over het malciscbe

woordenboek van Dr. .1. Pijnappel Denzelfden.

Opmerkingen bij het lezen van den profeet Zacharia. C. H.Meijer. Oskamp, Beschrijving van den Orang-Outang enden Gibbou.

J. S. Haanstra.

Oud-Bankier. De hedendaagsche geldbelegging in effecten, spoorwegaandeelen, bank-actiën en andere fondsen. . . C. H. Meijer.

De adel, de kapitalisten, de midden- of burgerstand

en de arbeidende klasse, of welke van deze magten zal in de toekomst triompberen? G. Theod. Bom.

■ Het zwarte boek der staatsgeheimen geopend, of Europa's toekomst in verband met de belangen van Nederland.

Wed. J. C. v. Kesteren & Zn.

Pantheïsmus en theïsmns, kritiek van het Godsbegrip der tegenwoordige wereldbeschouwingen H. G. Koster HGz.

Pfannenschmidt-Burow (Julia) De opvoeding en verzorging van het kind, en de opleiding en vorming van het meisje.

G. Theod. Bom.

Pfeiffer Jr., (F, J.) Tooneeldecoratief, voorgesteld in 8 op steen geteekende platen J. H. v. d. Beek.

Pinto, (Mr. A. de) Pleitrede over de vraag, of een verdediger bevoegd is tot het aaoteekenen van hooger beroep van een correctioneel vonnis, voor en namens den veroordeelde? J. Vlieger.

Geschiedkundig overzigt van de Nederl. wetgeving over de conflicten van attributie Denzelfden.

■ Een woord over de circulaires van den Minister

van Justitie , Denzelfden.

. Kegterlijke organisatie .... Denzelfdcn.

Register der artikelen uit de wetboeken, behandeld of aangehaald in de handleiding tot het burgerlijk wetboek.

Denzelfden.

■ Tabel, behoorende bij de handleiding tot het burgerlijk

wetlToek, en voorstellende de artikelen van het wetboek Napoleon , met het nommcr van het gelijkluidend of overeenstemmend artikel van het Nederl. burgerl. wetboek, achter elk derzelve. Tabel T en II.

Den zelfden.

Portretten van Prof. F. J. Domela Nienwenhnis, Prof. S. Muller, Prof. F. A. W. Miquel, Prof. W. Moll, Prof. Suringar, Prof. C. B. Tilanus, Ds. J. C. van Marken en II. Tollens Cz. O vanHelden.

van Dom Seiffen , Ant. van Goudoever en H. J. Royaards.

H. G. Bom.

van Schiller, Goethe en Spandaw. . . J. Vlieger.

Ramshorn, (Dr. L.) Handwoordenboek van Latijnsche synonymen.

G. Theod. Bom.

"oyaards, (H. J.) Compendium historiaeecclesiaechristianae. 2 dln.

H. G. Bom.

Ruppiu9> (O.) Onder de Yankee's J. Swarts.

seheffelaar, (P. D.) Toepassingen op de stellingen, werkstukken,

enz., iu de beginselen der meetkunst. 2 stukjes. C. H. Meijer. Seheffelaar Klotz, (J.) Roorda van Eijsinga. Lettergeschenk

aan de jeugd Gebr. Koster.

Schoolbijbel, bevattende een doorloopend verhaal van het leven van

den Hecre Jezus Christus, met al de verhalen en gelijkenissen.

A. v. Ros sum Jz.

Schwartz, (M. S.) De straffe Gods J. Swarts.

_ De kinderen van den arbeid . P. D. Bolle.

. Mijn levensloop. Geschiedenis van een weesjongen.

J. Swarts.

Senden, (G. H. van) Verdediging van Bijbel en openbaring tegen da voornaamste vroegere en latere bestrijders van dezelve. 2e deel, 2e stuk.

J. S. Haanstra.

Siegenbeek, (M.) De eer van Wagenaar, als historieschrijver.

Denzelfden.

Simons, (G. J.) Beschrijving van het eiland Cnracou. H. G. Bom.

Herinneringen uit vroegere dagen . Denzclfden.

Slagtoffer (Het) van vrouwelijken haat, door onschuld en dengd gered.

C. Schook.

Steendijk, (C.) Handleiding tot de wet op het successieregt cn van overgang bij overlijden H. G. Bom.

Steijn Parvé, (D. C.) Overzigt van het handelsverkeer tusschen Nederland en Engeland G. Theod. Bom.

Sue, (E.) Verborgenheden des Volks of geschiedenis van een arbeidersgeslacht door al de eeuwen heen. 8 dln. . Gebr. Koster.

Sijtema, (J.) It krantlcsen fen Boer Pïbe, bilustere thrnch sin litsfeint. Up rim broeht J. Swarts.

Tadama, (Mr. R. W.) Willem, Graaf van den Berg en zijne tijdgenooten H. G. Koster, H.Gz.

Tafels van de tweede en derde magten , en van de tweede en derde magtswortel der getallen van 1 tot 1000 . . . G. L. F u n k e.

Th om er , (Ch.) Een Eomanspiegel, of weerkaatsing van levensbeelden.

H. G. Bom.

Trollope, (A.) De Doctor. 3 dln J. H. v. d. Beek.

Valks, (J. A.) Verzameling van opstellen in den vorm van brieven, ter vertaling in het Fransch H. G. Bom.

Varese, Folehetto Malespina. 2 dln G. L. Funke.

Vinen, (Gama der) Geschiedkundige minder algemeen bekende bijzonderheden betreffende de Nationale Synode. H. G. Koster H.Gz.

Vloten, (Dr. J. van) Paschier de Fijne naar zijn leven en schriften.

H. G. Bom.

Voedsel (Gezond en goedkoop) voor iedereen. . G. Theod. Bom.

Welke kunstjes Kardoes al deed J. Vlieger.

Wimmer, (G. A.) De antichrist en de toekomst dés Hecren volgens

de H. Schrift H. G. Bom.

Wolbers, (J.) De slavernij in Suriname . . . C. H. Meijer. Wonderen en verscheidenheden. 10 stukjes . . . Gebr. Koster. Woordenregister. (Aardrijks- en geschiedkundig) G. Theod. Bom. Zanger, (De Nederlandsche) in alle gezelschappen . . Denzelfden. Zeegcrs, (L. Th.) Selections from British anthors. G. L. Funke. Vocabnlary Denzelfden.

Gevraagde boeken :

1370 SiMIS, Onderwijs in de schilderkunst. 2 dln. Amst., Gartman.

1371 Harting, De bouwkunst der dieren.

1372 Chauveau et Helie, Code pénal.

1373 Aarde en haar volken. Vierde jaargang. Opengesn. doch zindelijk. 1371 Böhner, Kosmos. In afl. Liefst nieuw.

1375 Le Hon, De mensch in de voorwereld.

1376 Christelijk album. 1869. In afleveringen. Nienw.

1377 Thackeraï, Kermis der ijdelheid. 2 dln. Ingenaaid.

1378 Kuyfer, Nieuwe atlas der wereld.

1379 Statenbijbel v. Velzen. Hollandsche letter. In afleveringen.

1380 Kool, Tabell. overz. van schijndoode drenkelingen. 1S34. 2dln.4°.

1381 Wed. Wolfe en Deken, Willem Levend. Goed geconserveerd.

1382 Gibardin, Scheikunde voor den beschaafden stand.

1383 Bourne, Leerboek in vragen en antwoorden over het stoomwerktuig. Gebonden. Zindelijk.

1384 Bourne, Leer- en handboek der stoomwerktuigkunde, door P. A. van Aken. Gebonden. Zindelijk.

1385 Dickens, Nickleby en David Copperfleld.

1386 Lacroix, Meetkunst. Laatste druk. le deel.

Aangeboden boeken:

674 Nienw goedk. mag. voor alle standen. 1868. In afl. (Nieuw). 2 exx.

675 van Lennep, Rora. werken. Per afl a »,18.

676 Conscienoe, Rom. werken. Per afl - ",18.

677 Bloemlezing Bildebdijk. 2 exx. Per afl - ",24.

678 Kunst en Poëzy. (v. d. Post). Contant - 6,50.

679 Woordenboek Ned. taal. Nieuw. All. 1—8. (Met verpligting der vervolgen tegen boekv.prijs) - 2.50.

Aanvragen of aanbiedingen franco.

Men geilere vooral niet te verzuimen bij Aanvragen ot Aanbiedingen de vóór de Werken aangegeven Blos. op te geven aan

De Uitgever.

Sluiten