Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f. 33.

22 Augustus.

1869.

ZONDAGSBLAD VOOR DE GEABOMEERDEN

OP HET

NIEUWSBLAD voos m BOEKHANDEL.

Uitgever J. M. VAN 'T BAiFF , te 's Qravenhage. Inzending van Advertentiën enz. uiterlijk tot Zaturdag 's middags. Conditie van plaatsing, even als voor het //Nieuwsblad.» Zonder het -/Nieuwsblad// is dit blad niet te bekomen.

Nieuwste uitgaven in Nederland.

Atlas. (Volks-) Zie: van Santen.

Beets (P.) De vermakelijke natuurkunde of jongensuitspannmgen met licht, schaduw, lucht en geluid. Met 4 gekl. platen, (v. Sandwijk's prentenmagazijn voor de jeugd. N». 46). Leiden, D Noothoven van Goor. Post 8°. (2 en 32 blz. met 4 gelith. gekl. platen). Geïll. omslag. „ . ;5?-

Bergsma (Mr. J. J.), Pleitrede in zake het Openbaar Ministerie tegen Jacob de Vletter, 's Gravenhage, Gebroeders Belrafante Gr. 8». (99 blz.) /°.«5-

Bkuck (Mr K) Abrisz der Geschichte der deutschen Literatur. 1-ur höhere Lehranstalten bearbeitet. Deventer, A. ter Gnnne. ƒ0,50.

Bruin (Skrvaas de), De Puitsche taal alleen door zelfonderricht. 8e Brief. (Les 15 en 16). Zutphen, P. Bz. Plantenga. Roj. 8°. (blz. 113-128 in 2 kol.) ^0,60.

Bruin (Servaas de). Zie: Van over de grenzen.

Bous (A.), Barbara Ubryk, of het Krakauer klooster-schandaal. Leyden, 'l)e Breuk & Smits. Gr. 8°. (32 blz.) ƒ0,30. !

Davidis (Henriette), De huisvrouw. Opgedragen aan Hollandsche | vrouwen uit alle standen. Vrij bewerkt naar het Hoogduitsch. 3e, herziene druk. Haarlem, De Erven F. Bohn. Post 8». (12 en 188 blz.) Geïll. gekl. omslag. ƒ1.10-

DiCKE\-s-Editie. 52e en 53e afl. — Het verlaten huis. I en II. — Schiedam, H. A. M. Roelants. Post 8». (blz. 1—128). Per afl./0,30.

Diesterweg (A.), Het heelal en zijne wonderen: bevattelijke voorstelling der stemkunde en sterreknndige aardrijkskunde. Vrij bewerkt naar het Huogduitsch door Dr. W. Gleuns Jr. Met 8 uitslaande kaarten en platen. 3c, verb. en verm. druk. 2e deel. (van Dmten & Bleeker's Goedk. Bibl. voor alle standen). Sneek, van Druten & Bleeker. Post 8°. (XVI en blz. 267—506 en 4 blz. met 8 uitsl gelith. platen). 2 declen compleet ƒ2,80.

Druten & Bleeker (van). Zie: Diesterweg.

Echo (De) Keur van novellen en romantische verhalen. I. 1. Utrecht, W. F. Dannenfelscr. KI. 8». (2 en,153 blz.) ƒ0,50. Per jaarg. van 12 nommers ƒ4,20.

Gleuns Jr. (Dr. W.). Zie: Diesterweg.

(Groen van Prinsterer — Mr.—) Nederlandsche gedachten. N°. 1. Amsterdam, H. Höveker. Gr. 8». (8 blz.) Per 10 eerste nommers ƒ1,-: fr. p. p. ƒ1.20-

Huberts (Dr. W. J. A.). Zie: Wandkaart.

Jansen (M. H.), Stoomvaart op Amerika. Goedkooper brood cn meer werk. Delft, J. Waltman Jr. Gr. 8». (45 blz. met groote uitsl. gelith. gekl. kaart). ƒ0,95.

Kan (J. B.). Zie: van Santen.

Mastenbroek (Maria), Een vrouwenleven. 2 doelen. Haarlem, De Erven F. Bohn. Gr. 8». (4, 336; 4 en 210 blz.) ƒ5,25. Memoriën (Drie) over taktiek, door een Infanterist. Utrecht, J.G.

Broese. Gr. 8». (40 blz.) ƒ0,40. Muze (Gewijde). Gedichten van verschillende hand , welke kunnen gezongen worden op de nieuwe melodiën van den Vervolgbundel op de' Evang. Gezangen en de twee- drie- en vierstemmige koraalgezangen, gecomponeerd door Joh. Bastiaans. Haarlem, De Erven F. Bohn. , f°-23-

Oosterzee (Prof.J. J. van), De Heidelbergsche catechismus in twee en vijftig leerredenen. 17e afl. Amsterdam, H. de Hoogh. Roy. 8°. (2e deel, blz. 149—200). Bij inteek. ƒ0,25. (Sagittarius) , Parlementaire portretten. (Supplement). Een vergeten grootheid en slotwoord. Amsterdam, Loman & Vcrstcr. Gr. 8°. (14 blz.) f°.1BSandwijk (van), Prenterimagazijn. Zie: P. Beets. Santen's (van) Volks-atlas van alle deelen der aarde. In 22 kaarten. Bewerkt onder toezicht van Mr. J. B. Kan. Leiden , Firma van den Heuvell & van Santen. 1870. 4». (22 gelith. en gekl. kaarten), ƒ0,75. Gebonden t\,\0. Schwarz (Dr. C. W. G.), Methodisches Lehrbuch der Deutschen Sprache für Auslander, insbesondere für Untere und Mittlere dassen auslandischer Lehranstalten. Lesebuch mit gramraatischen Eicursen, onomatischen Wórterverzeichnisse und einer chronologischen Uebersicht der deutschen Literaturgeschichte. Amsterdam, G. L. Funke. Post 8". (VIII en 157 blz. met uitsl. tabel). ƒ1,25. Stowe (Mrs. Harriöt Beecher), Oldtown en zijne bewoners. Naar het Engelsch door P. J. de Roode. Ie deel, 6e afl. Rotterdam, H. Nijgh. Gr. 8D. (blz. 225-272). Bij int. ƒ 0,36; buiten int ƒ0,45. Tafel der Nederlandsche inaten en gewichten. (Volgens de Wet van 7 April 1869.) Groningen, A. L. Scholtens. (1 blad in kl. 4°.) Op carton. ƒ0,15. Van over de grenzen. Studie zonder inspanning. Novellen, anecdo-

ten, schetsen naar het Engelsch, Duitsch, Italiaansch, Frausch , Zweedsch, enz. enz. verzameld cn bewerkt door Servaas de Bruin. Ie afl. Zutphen, P. Plantenga Bz. Gr. 8°. (32 blz. in 2 kol.) Per serie van 10 aft. ƒ3,—.

Wandkaart ten gebruike bij het onderwijs in de geschiedenis der Nederlandsche gewesten door Dr. W. J. A. Huberts. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. (9 bladen lithographie kleurendruk), ƒ8,50.

Wisseiingu J.Pz. (E. J. van), De verovering van Haarlemmermeer. Voorafgegaan door bijdragen van de HH.: O. S. Adama van Scheltema, N. Beets en anderen. Uitgegeven ten voordeele der evangelisatie te Haarlemmermeer. 3e afl. Arasterdam, H. Höveker. Gr. 8°. (blz. 41—62 met 1 gelith. plaat). ƒ0,25. Compleet in 10 afl. a 25 ct.

Ter perse:

Legenden en wonderverhalen uit den ouden tijd. Gedeeltelijk bewerkt naar het Engelsch van S. Baring Gould, door D. Lodeesen. Één deeltje in 12°., met geïllustreerd omslag, a ƒ1,90 part. prijs. Amsterdam, P. N. van Kampen.

Gevraagde boeken :

1387 Wereldkaart. 4 bladen. Opgedragen aan de Nederl. Handelmaatschappij. Stemler.

1388 Servaas de Bruin, Engelsch woordenboek. Compleet. Ingen. of geb. Noothoven van Goor.

1389 Reuter, Gedroogde kruiden. 1—4. Goedk. ed. 2e druk. Nieuw.

1390 Dumas, Graaf de Monte Christo. Gelezen. 139L Jeugd van Koning Hendrik. 6 deelen. Idem.

1392 Het Vaderland. Gelezen kan dienen.

1393 Beelen, N. Test. St. 5—10.

1394 A. Lapide, In Evangeliae. 2 vol. 4°.

1395 Thiers, Le Consulat et 1'Empire.

1396 Kan, Historische atlas.

1397 Atlas voor de natuurl. historie.

1398 Lutgers, De rivier de Vecht.

1399 Multatuli, Max Havclaar.

1400 De Gids. Jaarg. 1865—67.

1401 Kaiser, Sterrenhemel. 2e deel. 2e druk.

1402 L'lllustration. Paris 1868. Zindelijk.

1403 Berquier, Grands chemins de Pempire Rom. 1728 of 1736.

1404 Bouchard, Impot du Vingtième.

1405 Police des Romains.

1406 Daoier, Corruption du gout.

1407 Petronius Arbiter, enr. Burman. 1709—43.

1408 van Dale, De consecratione principal.

(Aanbiedingen op de Nos. 1403—1408 direct te zenden aan den Heer F. Muller te Amsterdam).

Aangeboden boeken:

680 Gurï, Comp. theol. mor. 1 vol. 8°. 1862 . . . . a 2,—.

681 Kunstkronijk. 1868. In aft. Nieuw. Meestbiedende.

682 Arend, Vaderlandsche geschiedenis. Gr. 4°. met staalpl. 3e deel. le—4e st. In half linnen banden; en 4 afl. van het na uitkomende 5e st. Zoo goed als nieuw.

683 Woordenboek der Nederlandsche taal. Afl. 1—7. (Met verpligting der vervolgen tegen Boekverk.prijs). 4 exx. - 1,—.

Aanvragen o f aa nbiedin gen fran co. Men gelieve vooral niet te verzuimen bij Aanvragen of Aanbiedingen de vóór de Werken aangegeven Nos. op te geven aan

De Uitgever.

ADVERTENTIËN.

WJ. Uilkens te Groningen, zoekt: .1 LlNDLEY, HORTICULTURE. Trad. de 1'Anglais de Lemaire. Paris, libr. agricult. Dern. éd. \ 1 Déliérain, CHIMIE ET PHYSIQUE HORTICOLE. Paris, le même. Dern. éd.

j Offertes franco p. p. of per couvert. [1579] BOEKBINDER.

Een BOEKBINDER, die zijn vak goed verstaat, ervaren in het band- en sneêvergulden en tevens kunnende liniëren, liniëren is evenwel geen vereischte, kan dadelijk vast werk lickoraen.

Adres franco, onder't N°. dezer Advertentie, bij den Uitgever dezes. [158°J

Sluiten