Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

256

BOEKDRUKPEES.

Te koop gevraagd een goed werkende ijzeren BOEK DRUKPERS en een i n k 11 a f e 1 met cilinder.

Adres met franco brieven, onder 't N°. dezer Advertentie, bij den Uitgever dezes. [1581]

WEGENIS VERKOOP.

Spook, GIDS VOOR TUINBOUW, wordt per eerste couvert terug verzocht door

Utrecht, 18 Ang. 1869. A. J. S. van Rooijen. [1582]

HH. CONFRATERS worden beleefd verzocht mij ten spoedigste terug te zenden de onverkochte exemplaren van:

Maatjes, SELECTION OF ENGLISH WORDS AND DIA-

LOGUES. 6e druk; en WöRTER UND GESPRRCHE. 2e druk.

Na 31 Augustus e. k. kan ik geen exemplaren meer terugnemen. Ter Perse: om eerstdaags te verschijnen :

Dr. F. Winckrl, HET KRAAMBED. Ziekte- en Genezingsleer. Handboek voor Studenten in de Geneeskunde en Artsen, door Dr. J. J. Kerbert. Met een voorberigt van Prof. L. Lehmann , Hoogleeraar in de Verloskunde te Amsterdam. Van:

WA I/TER SCOTT, zijn leven en werken, door Felix Ebertï, met een voorberigt van Prof. C. W. Opzoomer; en

JETTA. Schetsen en beelden uit een vreemd land, door Kwamina,

is de vooruitbestelling, volgens geztfnden circulaire, tot de uitgave geopend, maar wordt dan gesloten.

Amsterdam, 22 Aug. 1869. J. H. Gebhard & C°. [1583]

Kempees, STELKUNST, le stukje. 12e druk.

Mocht iemand van dezen druk nog ex. in commissie hebben of wenschen te ruilen voor den 13n druk, die ter perse is, zoo gelieve men die zoo spoedig mogelijk terug te zenden. Na de verschijning van den 13den drnk, worden die niet meer teruggenomen.

A. K. Nookduïn. [1584]

Seijffardt's Boekhandel, te Amsterdam, werd door aankoop uit het fonds van den Heer H. Frijlink , eigenaar van : van oer Maaten's AARDRIJKSKUNDE VOOB. SCHOOLGEBRUIK. 1 3e druk. Frijunk's KLEINE SCHOOLATLAS. 8e uitgave.

Beiden worden op de bestaande conditiën afgeleverd. HH. Debitanten worden verzocht hunne aanvragen voortaan aan eerstgenoemde firma te rigten. [1585]

Gemengde Berichten.

Dag- en Weekbladen in Nederland verschijnende.

(Aanvullingen en verbeteringen op de in ons jongst vorig Nr. gegeven Lijst). (1)

Algemeen Nederlandsch Nieuws- en Advertentieblad. Abonnementsprijs voor Amsterdam ƒ2,25; voor de buitensteden ƒ 3,—. Afzonderlijke nummers 7£ ets.

Asmodêe, te Amsterdam, verschijnt eiken Donderdag. Prijs per kwartaal voor Amsterdam ƒ 1,50, franco per post ƒ 1,65; afzonderlijke nummers 15 cents. Advertentiën van 1 tot 5 regels ƒ1,—, elke regel daarboven 20 ets.

Bibliographie (De) komt uit, te 'sHage, bij Martinus Nijhoff en te Utrecht, bij Beijers.

Boxmeersen Weekblad, „Maasbode". Verschijnt eiken Zaterdag, te Boxmeer, bij F. Schoth. Abonnement: per drie maanden, 75 ets., franco door het geheele Rijk. Advertentiën: van 1 tot 7 regels, 25 ets.; voor eiken regel meer 5 cents. Groote letters, naar het aantal gewone letters, dat zij beslaan.

Bredasche Courant, „Arrondissements Nieuws- en Advertentieblad" Verschijnt des Zondags en Donderdags, bij Broesk & Comp. , te Breda' Abonnement per 3 maanden voor Breda ƒ1,25; franco per post ƒ1 50 Enkele nummers 5 cents. Advertentiën van 1 tot 6 regels, 60 éts elke regel meer, 10 ets.

Christelijk Volksblad (Eet) verschijnt eerst met l».Jannarij 1870 bij G. C. van der Mast te Gorinchem

Deventer Courant Te Deventer, bij J. de Lange. Prijs voor die i*&> Pe,r./nes ™anden. /I.- en franco per post, door het geheele Ruk, ƒ1,30. Abonnementen worden aangenomen voor niet minder dan zes maanden; een ingetreden kwartaal wordt ten volle berekend Prijs der Advertentiën: van een tot twee regels 30 cents, elke regel meer 15 cents. Groote letters enz. worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën aan het bureau te bevragen, worden met 25 cents verhoogd.

Geïllustreerde Courant. Verschijnt vier malen per maand in afleveringen van 16 bldz in fol. 24 afl. vormen een deel met 1000 in den tekst gedrukte afbeeldingen. Prijs per kwartaal ƒ3 50 Leiden

A. W. SlJTHOFF. (2) ' * '

Gorinchemsch Weekblad. Te Gorinchem, bij J. Noorduïn & Zoon Verschijnt des Zaterdags. Abonnement: voor de gemeente Gorinchem' ƒ0,80; franco per post, ƒ0,95. Afzonderlijke nummers 7 cents. Advertentiën : van 1 tot 6 regels 75 cents; voor eiken regel meer 10 ets.; buitengewone letters naar de plaats, die zij innemen.

Gorinchemsche Courant. Te Gorinchem, bij A. en G. C. van der Mast.

Prijs, te Gorinchem ƒ 1,45; franco per post ƒ1,70. Advertentiën, van 1 tot 6 regels, 75 cents. Boekaankondigingen 3/2 en 10 ets per regel.

Groninger Courant, bij Gebrs. Hoitsema, verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en feestdagen en den Nieuwjaarsdag. Prijs ƒ 3,— per kwartaal, en franco per post ƒ3,80. Advertentiën: van 1—3 regels, 60 ets.; elke regel meer, 20 ets. De huwelijks-, geboorte- en sterfberigten van 1 tot 5 regels ƒ1,20; elke regel meer 22 ct.

Haarlemsche Nieuwsbode (Se) bestaat niet meer..

~H.aarlemsch Weekblad, «Arrondissements Nieuwsblad". Haarlem, bij J. J. van Brederode. Verschijnt Zaturdags morgens. Prijs per drie maanden / 1,50; franco per post door het geheele Rijk ƒ1,65. Enkele nummers 12 ets. Advertentiën: van 1—6 regels 60 ets., elke regel meer 10 ets., grobte letter naar gelang der plaats. Ieder die drie maanden of langer geabonneerd is, kan eens in elk kwartaal, gratis eene advertentie, zich zeiven of zijne eigene belangen betreffende, van niet meer dan 6 regels, in dit weekblad doen plaatsen; voor eiken regel meer, 10 ets.

Heraut (De). Amsterdam, H. de Hoogh. Verschijnt des Vrijdags. Prijs per kwartaal ƒ1,50; franco per post ƒ1,65. Advertentiën 1—5 regels ƒ1,—, iedere regel meer 15 ets. Aanvragen om liefdegaven, per regel, 10 ets.

Kolporteur (De). Amsterdam , bij B. Eisendrath.

Maconniek Weekblad verschijnt bij C. L. Brinkman , te Amsterdam.

Middelburgsche Courant. Bij de Gebroeders Abrahams. Prijs per drie maanden ƒ3,50; franco per post, ƒ4,—.

Middelburgsche (Nieuwe) Courant en Zeeuwsch Advertentieblad. Uitgever, M. S. de Zeeuw. Verschijnt Woensdags en Zaturdags. Prijs per 3 maanden ƒ1,75; franco per post ƒ 2,— ; enkele nummers 10 ets. Advertentiën 10 ets. per regel; geboorte-, huwelijks-, doodberigten enz., 1—6 regels ƒ1,—, benevens 5 ets. vooreen nummer der courant.

Middelburgsche Volksbode, » Handels - en Advertentieblad". BijP. J. Milborn. Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Prijs per 3 maanden 80 ets., franco per post ƒ1,05. Afzonderlijke nummers 5 ets. Geboorte- , huwelijks- en overlijdensbekendmakingen van 1—6 regels 50 ets.; prijs der gewone advertentiën 6 ets. per regel.

Nijkerksche Courant, "Veluwsch Nieuws- en Advertentieblad". Verschijnt te Nijkerk, bij I. J. Malga Jnr. , eiken Dingsdag. Abonnementsprijs: 60 ets. per drie maanden binnen de stad; franco per post 75 ets. Afzonderlijke nummers 5 ets. Advertentiën: 1 tot 6 regels 50 ets.; iedere regel meer 7 ets.

Pharmaceutisch Weekblad. Boekannonces worden daarin opgenomen a 10 ets. per regel en 3/2 maal.

Sluisch Weekblad. Uitgever : J. Schansman.

Sneeker Courant, «Nieuws- en Advertentie-Blad voor de Gemeente en het Arrondissement Sneek". Te Sneek, bij W. Cool van Bokma. Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs voor drie maanden, binnen die stad, ƒ1,65, daarbuiten, franco, ƒ 1,90. Advertentiën van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 cents, voor eiken regel daarboven 7£ ets.

Stuivers-Blad. Nieuwe Serie. Uitgave van H. van Duur, Jr., te 's Gravenhage. Verschijnt eiken Zaturdag. Per 3 maanden ƒ0,65; per jaargang ƒ2,60; per nummer 5 ets. Advertentiën: van 1 tot 8 regels, ƒ1, elke regel meer 10 ets.; reclames per regel, 30 cents; groote letters , naar gelang der plaatsruimte die ze beslaaD.

Tielsche (Nieuwe) Courant « voor de Stad en het Arrondissement". Te Tiel, bij A. van Loon. Verschijnt eiken Dingsdag- en Vrijdagavond. Abonnement: per jaar ƒ2,60; franco per post, ƒ3,50. Advertentiën, van 1 tot 6 regels, 60 cents; voor eiken regel meer, 10 cents.

Tilburgsche Courant, Algemeen Nieuws- en Advertentieblad. Te Tilburg, bij N. Luijten, verschijnt Woensdag- en Zaturdag-avond. Abonnement voor 3 maanden, voor Tilburg ƒ1,—, franco door het geheele Rijk ƒ1,30. Afzond, nummers 10 cents. Advertentiën, van 1 tot 6 regels 48 cents; voor elkeu regel meer, 8 cents. Groote letters naar plaatsruimte.

Tooneelkijker (De), Theater-Courant, gewijd aan Letterkunde, Kunsten en Wetenschappen. Advertentiën. Amsterdam, bij de Erven H. van Munster & Zoon.

Wachterstem (De), bestaat niet meer, ofschoon ook nog in 't Adresboek opgegeven.

Zaanlandsche Courant. Zaandam, G. Dekker Czn. Verschijnt eiken Zaturdag. Prijs per 3 maanden ƒ1,—, franco per post door het geheele Rijk. Afzonderlijke nummers 10 ets. Advertentiën, van 1—6 regels, 60 ets., elke regel meer 12£ ets. Advertentiën van dienstaanvragen en aanbiedingen van hoogstens 3 regels 25 ets., mits aan het bureau opgegeven en dadelijk betaald.

Zeeuwsch Vlaanderen (Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor). Bij Dhont & Comp. , te Neuzen. Verschijnt Woensdag- en Zaterdagmorgen. Prijs per 3 maanden ƒ1,—, franco per post ƒ1,25; in geheel België ƒ1,40. Enkele nummers 5 cents. Advertentiën van 1—4 regels, 40 ets., elke regel meer 10 ets.

Zierikzeesche Nieuwsbode. Uitgevers: de Looze & Waale. Verschijnt sedert 1°. Julij driemalen per week.

(1) Wij hebben de Lijst als eene Proeve medegedeeld, met verzoek om verbetering en aanvulling; eerst daardoor"kan men tot de gewenschte volledigheid en juistheid ten deze komen; wij beijveren ons dus de ons daartoe gezonden inlichtingen al dadelijk op te nemen.

(2) De omtrent deze geïllustreerde uitgave ons toegekomen mededeeling wordt bereids hier opgenomen; doch wij zijn voornemens eene afzonderlijke lijst van al de hier te lande uitkomende geïllustreerde tijdschriften, magazijnen enz. mede te deelen; waartoe wij HH. uitgevers verzoeken ons de vereischte opgaven wel te willen doen toekomen.

gedrukt bij c. blommendaal.

Sluiten