Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

F. 34.

29 Augustus.

1869.

ZONDAGSBLAD VOOR DE GEABOYNEERDE\

NIEUWSBLAD

OP HET

VOOE DEN

BOEKHANDEL

Uitgever J. M. VAN 'T II \\t I , te 's Gravenhage. Iuzending van Advertentiën enz. uiterlijk tot Zaturdag 's middags. Conditie van plaatsing, even als voor het ./Nieuwsblad.» Zonder het «Nieuwsblad» is dit blad niet te bekomen.

Bjj de COMMISSIE tot regeling van het VERTALINGS-REGT zijn sedert de laatste opga re, ingekomen, onderstaande werken:

GIESE, MARIE, Die Frau Meisterm und ibr Sohn. Uit «Dnheiro." N°. 44 von 1869 und folgende. Aangeteekend 25 Augustus 1869, voor Caarelsen & C"., ten behoeve van de Erven Thierrï & Mensihg , te 's Hage.

Amsterdam, Namens de Commissie,

27 Augustus 1869. C. Caarelsen.

Nieuwste uitgaven in Nederland.

Adresboekje voor de stad 's Gravenhage. 18e jaargang. 1869— 1870. 's Gravenhage, H. C. Susan C.Hzn. Post 8°. (4, 171 en 3 blz.) ƒ0,75.

Album (Bouwkundig). Verzameling van kleiue ontwerpen voor architekten, timmerlieden, aannemers, opzichters, aankomende bouwkundigen, enz. 3e afl. Groningen, M. Smit en P. .Moordhoff. Gr. 8°. (blz. 33—48 benevens 1 dubbele en 3 enkele gelith. platen). Bij int. ƒ1,25; buiten int. ƒ1,50.

Bisrthelt (A.), Beknopte handleiding tot de wiskundige aardrijkskunde en sterrekunde. Vrij gevolgd naar het Hoogduitsch door B. Prins. 2e verm. druk. Groningen, A. L. Scholtens. Post 8°. (8 en 110 blz. met figuren ïd den tekst). ƒ0,65.

Beets (P.), Hoe doe je dat ? of natuur- en werktuigkundige proeven en goochelstukjes. (v. Sandwijk's Prentenmagazijn v. d. jeugd, n°. 47). Leiden, ü. Noothoven van Goor. Post 8°. (32 blz. met 4 gelith. gekl. platen). ƒ0,50.

Bibliotheek (Geneeskundige), onder redactie van Dr. P. C. Tijken. 4e jaargang. Ie en 2e stuk. — Over de duistere vormen der hersenziekten eu daarmede verwante stoornissen der verstandelijke vermogens. Door Forbes Winslow, M. D. 4e verm. uitgave. Uit het Eugelsch vertaald door Dr. ,T. C. ten Noever de Brauw. 2e stuk Gr. S°. (blz. 225—388 en XII blz.) — Leerboek der bijzondere geneesmiddelleer, door Dr. W. J. A. Werber. In 't Nederduitseh vertaald door M. Meijers, Jr. Ie stuk. Gr. 8°. (blz. 1—256). Tiel, H. C. A. Campagne. Per jaargang van 100 vellen ƒ10,—.

Bison (S.), Praktisch rekenboekje bevattende de gewone breuken. Utrecht, Boek-, Plaat- en Steendrukkerij »de Industrie." (K. A Manssen). 1868. KI. 8°. (31 blz.) ƒ0,10.

Bosman (J. M. H ). Zie : Verleden :

Coopeb (J. F.), De hertendooder. Een Amerikaansch verhaal. Naar het Engelsch. 2 deelen. 2e druk. Leiden , J. W. van Leenwen en van den Heuvell & van Santen. Post 8°. (4, 234; 2 en 204 blz.) Geïll. omslag. ƒ2,

Dauoellier (M.), De eerste spelregels met opeenvolgende oefeningen, ten dienste der soholeu. Utrecht, Boek-, Plaat- en Steendrukkerij •de Industrie." (K. A. Manssen). KI. 8°. (64 blz.) ƒ0,20.

EuCyclopaedie (Geïllustreerde). 7e afl. Amsterdam, C. L. Brinkman. Gr. 8°. (blz. 289—336 in 2 kol. met houtgrav. in den tekst en gelith. plaat). ƒ0,30.

bNtingh (A. S.), De vrijheid der gemeente Gods, gewaarborgd in Jezus Christus, haar gezegend hoofd. Leerredenaar Matth. 28: 19b, uitgesproken den 15den Junij 1869 te Middelburg, voor de opening van de Synode der Christelijk Afgescheidene Gereformeerde «erk. Kampen, S. van Velzen Jr. Gr. 8°. (32 blz.) ƒ0,25.

''"Hatz (B. A.). Zie: Verleden.

'SRstückkr's Europa voor jeugdige Nederlanders. Uit het Hoogduitsch duor H. B. van Lummel. Utrecht, Kemink & Zoon.

8°. (6 en 108 blz. met 2 gelith. riekl. platen en kaartl. Tnrrc-

"aaid /1,10; gebonden ƒ1,40.

"m°T de'' 0ve™,:ht der algemcene geschiedenis. 2e Gedeelte. Nieuwe geschiedenis. 2e, verm. drnk. Groningen , A. L. Scholtens Post 8°. (2 eu blz. 175-299 en 8 blz.) ƒ0,80.

'•deus-editie. N°. 75. Historische novellen door Mevr. A. L. «*• Bosboom-Toussaint. 2e druk. Arnhem, I). A. Thieme. 8° (XVI eü 283 blz.) fl,—.

indelingen van de Synode der Christelijk Afgescheidene Gere'ormeerde kerk in Nederland, gehouden van den 16en totden23en

Juni 1869, te Middelburg. Kampen, S. van Velzen Jr. Gr. 8°. (96 blz.) ƒ0.60.

H ub erts (Dr. W. J. A.), Wandkaart ten gebruike bij het onderwijs in de geschiedenis der Nederlandsche Gewesten. Zwolle, W. E. J. Tjeeuk Willink. 9 bladen groot mediaan in kleuren ƒ 8,50; op lianen met rollen ƒ15,—; idem en vernist ƒ17,50.

Kaart (Blinde) van Azie, voornamelijk tot voorbereidende oefening van hen, die aardrijkskundig onderwijs ontvangen op de groote wandkaart van E. von Sydow en andere blinde wandkaarten van dat werelddeel. Arnhem, J. Voltelen. (Een blad lithographie gekleurd in cart. omslag). f0,50.

Kinderkransje (Het muziekale). Uitgezochte zangstukjes met

piuuo-oegeieiuing, voor scnoien eu Huisgezinnen, op feesten, bij wandelingen, enz. Ie serie. Rotterdam, H. Nijgh. Oblong. (32 blz. muziek- eu woorden). ƒ0,60. Lummel (H. B. van). Zie: GerstScker.

Maas (Bato van de), De laatste Hollondscbe minnezanger. Een roman. Amsterdam, Abraham Frijlink. Roy. 8°. (6 en 238 blz.) ƒ 2,90. Meijers (M.). Zie: Bibl. geneesk.

Moll Wz. (H. J.), Drie honderd rekenkunstige voorstellen, die allen beredeneerd moeten worden opgelost; vooral ten 'dienste van

/' hen, die zich bekwaam maken om de lessen aan de Hoog. Burg.

1 scholen bij te wonen. Schoonhoven, S. E. van Nooten. Post 8°. (4 en 28 blz.) ƒ0,30.

Mou, _(J. D. R.), Verzameling van vraagstukken en oefeniogen over de Élémentaire wiskunde. Ie stukje. Algebra. Als boven. (IV en 96 blz.) ƒ0,70.

Hetzelfde. 2e stukje. Meetkunde. Als boven. (IV

en 83 blz.) ƒ0,70:

Noever de Brauw (Dr. J. C. ten). Zie: Bibl. geneesk.

Nösselt (Fr.), Algemeene geschiedenis. Uit het Hoogduitsch vertaald, naar de 14e verm. en verb. uitgaaf, onder toezicht van H. C. Rogge. Ie deel. Amsterdam, Y. Rogge. Post 8°. (8 en 318 blz.) ƒ2,55. Compleet in 4 deelen of 20—25 afl.

Nuyens (Dr. W. J. F.), Geschiedenis der Nederlandsche beroerten in de XVIe eeuw. IVe Werk. Ie Deel. Geschiedenis van de vorming van de Republiek der zeven Vereenigde Provinciën. 1584—1588. Amsterdam, C. L. van Langenhnysen. Gr. 8D. (VI, 440 en XXVII blz.) ƒ3,50. De drie le Werken compleet ƒ16,32».

Prins (B.). Zie : Berthelt.

Rogge (H. C). Zie: Nösselt.

Roorda (Tacone), Commentarius in Vaiicinium Michac. LngduniBatavurum, Lipsiae, P. Engels, O. T. Weigel. Gr. 8°. (4 en 185 blz.) f 2,20.

Sandwijk's (van) Prentenmag. Zie: Beets.

Schuijer (De). N°. i. Amsterdam, T. Kouwenaar. KI. 8°. (blz.

99-127). ƒ0,15. Sydow (E. von). Zie: Kaart van Azie. Tijken (Dr. P. C). Zie: Bibl. geneesk.

Verleden (Ons). De geschiedenis des vaderlands in schetseD en tafereelen, door B. A. Erhatz en J. M. H. Bosman, le stukje. Van de vroegste tijden tot den MuDSterschen Vrede. Schoonhoven , S. E. van Nooten. KI. 8°. (XII en 200 blz.) ƒ0,50.

Verne (Jules), De Noordpool-expeditie van kapitein Hatteras. 5e afl. Leyden, de Breuk & Smits. Gr. 8°. (le deel, blz. 257—276; 2e deel, blz. 1—48). ƒ0,55. Compleet in 9 aflev.

Wees (H. J. van), Lessen in de vaderlandsche geschiedenis, voor de Nederlandsche jeugd. I. Van de vroegste tijden tot het einde der vijftende eeuw. Breda, Eduard van Wees. 1870. KI. 8°. (X en 18.0 blz.) ƒ0,50.

Werber (Dr. W. ,T. A.). Zie: Bibl. geneesk.

Wereldbol (Ue). JJe jongste zee- en landreizen, volgens Dr. W. Harnisch, F. Heinzelmann en anderen aan Neêrlands volk verhaald door J. B. Rietstap. Met fraai gekleurde platen. 22e afl. Groningen, Arnhem, P. Noordhoff, J. Voltelen. Gr. 8°. (Ille deel, blz. 529—560 en VIII; IVe deel, blz. 1—32 roet 1 gelith. gekleurde P'aat). ƒ0,25.

Westhoff (C. L. W.), Gedachtenis aan F. J. Doraela Nicuwenhnis. Utrecht, Boek-, Plaat- en Steendrukkerij »de Industrie." (K. A. Manssen). Post 8°. (VIII en 24 blz.) ƒ0,35-

Winslow (Forbes). Zie : Bibl. geneesk,

Sluiten