Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

264

Gemengde Berichten.

Aan de geabonneerden op den «Java-Bode" in Nederland', is door den heer H. M. van Dorp, uitgever van dat Blad, het navolgend schrijven gerigt :

De afschaffing van het dagbladzegel in Nederland levert voor de verspreiding der Indische dagbladen daar te lande dit voordeel op, dat zij in het vervolg, ten einde door de postkantoren niet te zeer bezwaard te worden, zich niet meer in het verkleind en onaanzienlijk gewaad eener mail-editie zullen behoeven te steken.

Uit de mail-edities der Indische dagbladen wordt ter wille der zuinigheid al datgene weggelaten, wat de aktualiteit dier bladen uitmaakt. Daardoor ontvangen de geabonneerden in Nederland een geheel verkeerden indruk van de Indische journalistiek, als spiegel van het maatschappelijk Indisch leven.

Tot opheffing van dat ongerief, zenden wij hun van heden af, in plaats van de mail-editie van den Java-Bode, welke zij tot hiertoe ontvingen, den Java-Bode zeiven.

Aanvankelijk levert die verandering een geldelijk nadeel voor ons op; want de kosten van frankeren zijn, gelijk van zelf spreekt, veel aanzienlijker hij verzending van het blad, als blad, dan bij verzending der mail-editie.

Echter getroosten wij ons die verhoogde uitgaaf, en laten den abonnements-prijs onveranderd, omdat wij ons overtuigd houden, door het toenemend debiet onzer courant, voor wier redaktie moeite noch kosten worden gespaard, op den langen weg schadeloos te zullen gesteld worden voor onze uitschotten.

Zeer hopen wij, dat onze tegenwoordige geabonneerden, elk in zijnen kring, daartoe wel zullen' willen medewerken.

Door het Alg. Dagblad van Nederland wordt het volgende mede-

»Ik kan u met zekerheid melden, dat het voornemen bestaat, om eene medaille te doen slaan ter herinnering aan de afschaffing van het dagbladzegel. Deze medaille zal vervaardigd worden door den uitstekenden graveur Charles Wiener. De voorzijde zal eene allegorische voorstelling vertoonen, terwijl de keerzijde eene inscriptie zal voeren, houdende herinnering: dat deze weldadige maatregel van vooruitgang en verlichting is genomen onder de regering van Z. M. Koning Willem III, dat de wet is voorgedragen en verdedigd door Mr. P. P. van Bosse, Minister van Financiën, en aangenomen door de Volksvertegenwoordiging; met vermelding van bet aantal stemmen, in de beide Kamers vóór en tegen de wet \u'tgebragt. Wijders zal op' die medaille hulde worden gebragt aan het krachtig optreden van het Anti-dagbladzegelverbond, en de talentvolle bemoeijingen in deze van onzen landgenoot, den heer Maurits van Lee te Brussel."

Wij maken den vrienden der geschiedenis van 't vaderland opmerkzaam op de thans verschenen Briefwisseling tusschen «Frederik den Groote met Prins Willem IV van Oranje en met diens gemalin Anna, Pnncess royal van Engeland". Medeeedeeld door Leop v Ranke, en voorkomende in de Verhand, der Academie van Wetensch. te Berlijn, gr. 8»., 92 p., Berlijn, Dummler

Eenige opmerkelijke uitgaven in Frankrijk.

Ter naanwernood is de herdruk van de Aria Sanctorum der Bollandisten voltooid, of de heer Palmé, te Parijs, heeft de herdruk van een met minder kolossaal werk aangevangen, de Bistoriens des Gaules et de la trance, van de Benedictynen, waarvan de prijs op de auctien tot buitensporige hoogte gestegen is en het gewigt voor de geschiedenis algemeen erkend wordt. Twee deelen hebben er reeds het licht van gezien , zonder eenige verandering hoegenaamd in den tekst zelf, maar met toevoegselen van een hooggeschat geleerde den heer Leopold Delislg,

Een andere herdruk is die van de Oeuvres de Rabelaü, naar de Lyonesche u.tgave van 1542, en wel onder de leiding van de heeren DE Montaiglon en Lacour, bij Jouaust, die in onze eeuw met de Elzeviers schijnt te willen wedijveren. Men mag het er voor houden dat deze druk zeer gezocht zal worden; eene bijzondere zorg wordt voor de naauwkeunghe.d van den tekst gedragen die, zonde? overdaad met de noodigste aanteekeningen wordt voorzien. „ Maistre Francois Rabelats mag er trotseh op zijn", zoo zegt een Fransch schrijver, .dat zijne werken op nieuw onder de oogen van 't publiek worden gebragt op eene wijze die ten opzigte zoowel van den tekst als van den druk niets te wenschen laat"

De heer Jouaust die den smaak voor de fraaije drukken thans zeer in de hand werkt, heeft in zijn Boüeau reeds getoond wat hij vermag; hij zegt thans ook dergelijke uitgaven van Beaumarchais en La TLochefoucauld toe.

Een ander uitgever te Parijs, de heer Alph. Lemerre heeft een allernetst uitgevoerd prospectus uitgegeven van een volledige'n druk van Clément Marot, met aanteekeningen, varianten, onuitgegeven gedichten en fac-simile van oude gravures, volgens de uitgaven uit den tijd zeiven des schrijvers. Deze uitgave zal geschieden onder de leidinovan den heer Geobges Guippreï, die niet minder dan twaalf jaren

besteed heeft tot de verzameling, vergelijking en toelichting der werken van Clément Marot.

Zij zullen zes deelen beslaan en in 1870 worden gedrukt, maar niet in den handel komen: de uitvoering, aan den drukker Clate, te Parijs, toevertrouwd, belooft naar het prospectus allerkeurigst te zullen zijn; de afbeeldingen en oude op- en bijschriften zijn met de grootste juistheid wedergegeven. Aan 't hoofd van deze uitgave zal eene levensbeschrijving van Clément Marot voorkomen, met eene studie over den toestand der maatschappij en der letterkunde in de XVIe eeuw; het zesde deel, een woordenboek bevatten van de taal van Marot en bibliographische studiën over hem en zijne tijdgenooten, beneveüs de merken der boekverkoopers bij wie zijne geschriften zijn uitgekomen.

In 1867 verschenen er in Parijs maar even 862 tijdschriften. Als wij die over de verschillende vakken van wetenschappen verdeelen, dan is die verdeeling als volgt:

Roomsche godsdienst _ 50,

Protestantsche » _ 25.

Israëlitische « .2.

Onderwijs ... 22.

Rechtsgeleerdheid . 71.

Politiek _ 25.

Staathuishoudkunde, koophandel 50.

Geneesknnde * 45.

Natuur- en scheikunde, rekenkunde 40.

Landbouw, veeartsenijkunde 30.

Boom- en plantenkweekerij 13.

Krijgskunst 14.

Marine , koloniën 13.

Geschiedenis, aardrijkskunde, zegel- en wapenkunde. 24.

Fraaie kunsten, tooneelspeelkunst 57.

Bouwkunde H_

Oudheidkunde, penningkunde 17.

Spoorwegen, mijnwezen enz 24.

Finantiën _ 21.

Technologie . gg

Over de tentoonstelling vaD 1867 11.

Letterkunde 37

Familiejournalen, kindertijdschriften. . . . \ '. 36.

Modejournalen 66.

Jacht, visscherij, spelen 20.

Vrijmetselarij 4.

Spiritisme '3.

Boekenkennis (bibliografie) 13.

862?

A- L.

Den lOden Julij dezes jaars is te Weenen in 57jarigen ouderdom overleden de beroemde typograaf, de hofraad Alois Auer, vroeger directeur der hof- en staatsdrukkerij te Weenen. Eenigen tijd geleden was eene groote spanning ontstaan tusschen Auer en den Oostenrijkschen minister van Financien, welke laatste, op aansporing van den Rijksraad, het streven van Auer naar nitbreiding en verbetering van het aan zijne zorgen toevertrouwde etablissement niet meer kon goedkeuren. Het einde van deze spanning is geweest, dat door den minister aan Auer pensioen is toegekend. Auer is bezweken aan twee aanvallen van beroerte; waarschijnlijk het gevolg van de heftige gemoedsbeweging ter zake van de hem van wege de Regering te Weenen ervaren behandeling.

Van deskundige zijde wordt Auer voorgesteld als een man , onbetwistbaar van zeer groote bekwaamheden, maar die, weinig bekend met details, en den blik uitsluitend gevestigd houdende op groote zaken en uitkomsten, welligt minder geschikt was voor het dagelijksch beheer eener landsdrukkerij. Wat die instelling thans is, moet intusschen geheel aan den ijver en de buitengewone verdiensten van Auer worden toegeschreven. Zijn stoffelijk overschot is den 13den Julij ter aarde besteld.

Oude drukken uit IHexiko.

Op de verkooping, dezer dagen te Londen, van de bibliotheek van Pat. FisCHER.die zich tijdens het kortstondig Mexikaansche Keizerrijk een naam verworven heeft, is een rol van 19 voet lang verkocht, beschreven met hieroglyphische teekens, die bij de Azteken, vóór de verovering door de Spanjaarden, in gebruik waren; die rol'gold 105 p. sterl. Een zeer klein geschrift, gedagteekend van 1544,"en getiteld: Manera como se hace de hacer las processiones, werd tot 35 pond 15 sh. opgeveild, daar het een der eerste in Mexiko gedrukte werken is.

gedrukt nu c. iilommendaal.

Sluiten