Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

F. 35.

Zes-en-Dertigste Jaargang.

1869.

NIEUWSBLAD voorm BOEKHANDEL

De Uitgave van dit Blad, dat Donderdags het licht liet, geschiedt door j. m. tak 't ha aft te DONDERDAG

'i Gravenhage, aan wien men de Advertentiën >

uiterlijk tot Woensdag-middag, franco gelieve toe te q jJgptgmJjgf l§(j9, zenden. Alle briefporten komen op rekening der inzenders.

De Abonnements-prijs is, met inbegrip van het Zondagsblad, ƒ1,75 per 3/m. De prijs der Advert.voor Geabonneerdcn, van 1-7 regels 50 Cts.; iedere regel meer 5 Cts. Opname 3/2 m. Advertentiën van Niet-Geabonn. of Advert. door Geabonn. voor anderen geplaatst, 15 Cts. per regel.

Bij de COMMISSIE tot regeling van het VERTALINGS-REGT zijn sedert de laatste opgave, ingekomen, onderstaande werken:

Associations (Les) ouvrières en Angleterre. (Trades-Unions). Paris ;

1869. Aangeteekend 28 Augustus 1869, voor J. H. & G. van Hetkrrn i

BEECHER CATHERINE E., and HARRIET BEECHER STOWE', The American Woman's Home. New-York 1869. Aangeteekend 29 Augustus 1869, voor Jan Leendertz.

GERSTaCKER, FRIEDRICH, Verhacgnisse. Uit „Buch der Welt."

1870. les Heft nnd folgemle. Aangeteekend 28 Augustus 1869 , voor Gkbks. Belinfante.

GIE3E, MAKIE, Die Fran Meisterin und ïlir Sohn. Uit .Daheim.

N°. 44 von 1869 nnd folgende. Aangeteekend 25 Augustus 1869,

voor Caarelskn & C0., ten behoeve van de Erven Thierrï &

Mensino , te 's Hage. ! HECKER, FRIEDRICH, Erinnerungen aus meinem Leben. Uit

«Die Gartenlaube." N°. 35 von 1869 nnd folgende. Aangeteekend

30 Augustus 1869, voor D. Mus. LAPRADE, VICTOR DE, Le Baccalanreat et les e'tndes classiques.

Paris 1869. Aangeteekend 31 Augustus 1869, voor Scueltema

& Holkema.

My insect queen. A novel. By the Author of «Margaret's engage-

ment." Vol. 1. London 1869. Aangeteekend 28 Augustus 1869,

voor P. N. van Kampen. RODE, Dr., Barbara Abryk. Ie Lief. München 1869. Aangeteekend

30 Augustus 1869, voor Kemink & Zoon, ten behoeve van J.

Heuvelink, te Arnhem.

Amsterdam, Namens de Commissie,

31 Angnstns 1869 C. Caarelskn.

Nieuwste uitgaven in Nederland.

Adreshoekje voor de stad 's Gravcnhage. 18e jaargang. 1869— 1870 's Gravenhage, H. C. Susan C.Hzn. Postf. (4, 171 en 3 blz.) /0,75.

Alhnm (Bouwkundig). Verzameling van kleine ontwerpen voor architekten, timmerlieden, aannemers, opzichters, aankomende bouwkundigen, enz. 3e aü. Groningen, M. Smit en P. Noordhoff. Gr. 8°. (blz. 33—48 benevens 1 dubbele en 3 enkele gelith. platen). Bij int. ƒ1,25; buiten int. _ ƒ1,50.

Beets (P.), Hoe doe je dat ? of natuur- en werktuigkundige proeven en goochelstukjes. (v. Sandwijk's Prentenmagazijn v. d. jeugd, n°. 47). Leiden, D. Noothoven van Goor. Postf. (32 blz. met 4 gelith. gekl. platen). ƒ0,50.

Bethelt (A.), Beknopte handleiding tot de wiskundige aardrijkskunde en sterrekunde. Vrij gevolgd naar het Hoogduitsch door B. Prins. 2e verm. druk. Groningen, A. L. Scholtcns. Postf. (8 en 110 blz. met figuren in den tekst). ƒ0,65.

Bison (S) Praktisch rekenboekje bevattende de gewone breuken. Utrecht, (K. A. Manssen). KI. 8°. (31 blz.) ƒ0,10.

Both JJz. (.T.), Altijd hooger. Oorspronkelijk tooneelspel in vier bedrijven. Amsterdam , G. Theod. Bom. Postf. (107 blz.) ƒ0,90.

Brieven uit Krakan, betreffende de non Barbara Ubryk en den luitenant A. von Motz, te Veere. Overgedrukt uit de Maasbode van 17, 19 en 22 Augustus. Rotterdam , G. W. van Belle. 8°. (24 blz.) . . , f°,w-

Bijbel (De), door Martin Luther. Met voorreden, inleidingen en kantteekeningen , onder bewerking en toezicht van H. R. Bosch, en met een inleidend woord van Lndw. C. Lentz. 101e—104e afl. Amsterdam, D. Allart. Fol. (O. T. bz. 245—260 in 2 kul.) Per afl. ƒ 0,10.

Conscience (H ), Werken van —. afl. 55 en 56. Leiden , A. W. Sijthoff. Imp.8'. (deelV.blz. 129—192.) In geill. orusl. Per afl. ƒ0.25.

Cooper (J. F.), De hertendooder. Een Amerikaansch verhaal. Naar het Eugelsch. 2 deelen. 2e druk. Leiden, J. W. van Leeuwen en van den Henvell & van Santen ; Gent, W. Rogghé. Postform. (2, 234 ; 2 en 204 blz.) ƒ2,—.

Uremkr, J. J., Anna Rooze. 2e druk. 3 dln. 's Gravenhage, Leiden , Arnhem, M. Nijhoff, A. W. Sijthoff, ü. A. Thieme. Postf. (6 en 328, 363, en 396 blz. met titelpltn.) ƒ1,80. Gebonden in linnen. ƒ6,50. "auvellier (M.>, De eerste spelregels met opeenvolgende oefeningen, ten dienste der scholen. Utrecht, (K. A. Manssen). KI. 8°. (64 blz.) ƒ0,15. Dekker Cz. (J.) Een paar ton. Blijspel met zang in drie tijdvakken naar het Hoogduitsch, voor het Hollandsch tooneel bewerkt. ^ Amsterdam, G. Theod. Bom. KI. 8». (130 blz.) ƒ0,90. ^ncyclopaedie (Geïllustreerde). Woordenboek voor wetenschap en

kunst, beschaving en nijverheid. Onder hoofdredactie van A. Winkler Prins, met medewerking van vele vaderlandsche geleerden. 7e afl. Amsterdam, C L. Brinkman. Roy. 8°. (blz. 289—336, in 2 kol., met een plaat en in den tekst gedrukte houtgrav.) / 0,30. EicrrNGH (A. S.), De vrijheid der gemeente Gods, gewaarborgd m Jezus Christus, haar gezegend hoofd. Leerrede naar Matth. 28: 19b, uitgesproken den 15den Junij 1869 te Middelburg, voor de opening van de Synode der Christelijk Afgescheidene Gerefornicerde kerk. Kampen, S. van Velzen Jr. 8°. (32 blz) ƒ0,25. GerstScker's Europa voor jengdige Nederlanders. Uit het Hoogduitsch door H. B. van Lummel. Utrecht, Kemink & Zoon. Postf. (6 en 108 blz. met 2 gelith. gekl. platen en kaart). Ingenaaid ƒ 1,10; gebonden /MO.

Geschiedenis (De) van ons vaderland van de vroegste tijden tot op heden. Met een voorwoord van W. J. Hofdijk. 113e—116e afl. Amsterdam, F. C. Bührmann. 8°. (Deel VII, blz. 433-486), deel VIII, blz. 1-64.) Per afl. ƒ0..10-

Gezi-lle Meerburg (G. F.), Nagelaten leerredenen over den Heidelberg*chen catechismus. 5e aflev. Heusden , A. Gezelle Meerburg. 8». (blz. 129-160.) f°'?°-

Gori (Dr. M. W. C.), Het vervoer van zieken en gewonden. Uitgegeven door de A.nsterdamsche Afdeeling der Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog. Amsterdam, C. G. van der Post. Postf. (2 en 36 blz. met een uitsl. plaat.)

Groot (I). de), Overzicht der algemeene geschiedenis. 2e Gedeelte. Nieuwe geschiedenis. 2e, verm. druk. Groningen, A. L. Sclioltens. Postf. (2 blz. en blz. 175-299 en 5 blz.) ƒ0,80.

Guldens-editie. N°. 75. Mevr. A. L. G. Boshoom-Tonssaint, Historische novellen. 2e druk. Arnhem, D. A. Thiemo. 12°. (15 en 283 blz.) .. •

Handelingen van de Synode der Christelijk Afgescheidene Gereformeerde kerk in Nederland, gehouden van den 16en tot den 23en Juni 1869 te Middelburg. Kampen, S. van Velzen Jr. Gr. 8 . (96 blz.) , /°-B0-

Heremans (Dr. .T. F. J.), Nederl.-Fransch en Fransch-Nederl. woordenboek. 12e afl. Antwerpen, 's Hertogenbosch; J. P. van Dieren & Cie., Henri Bogaerts. Imp. 8». (Hz. 857-942 in 2 kol) ƒ 0,50.

Huf van Buren (J.), Het nichtje van den Bakker. Blijspel m een bedrijf. Amsterdam, G. Theod. Bom. KI. 8°. (79 blz.) ƒ0,50.

Huisgezin (Het). Bijblad van de Katholieke Illustratie. Het goedkoopste Nieuwsblad van Nederland. N». 1 en 2. 's Hertogenbosch, Henri Bogaerts. Breed fol. (8 blz.) Per jaargang ƒ1,— ; franco per post ,a , Z1'.50-

Kaart (Blinde) van Azie, voornamelijk tot voorbereidende oefening van hen, die aardrijkskundig onderwijs ontvangen op de groote wandkaart van E. von Sydow en andere blinde wandkaarten van dat werelddeel. Arnhem, J. Voltelen. (Een blad lithographie gekleurd in cart. omslag). / °'&0-

Kettmann (L.), Den Kikkert en Den Dikkert. Blijspel m een bedrijf. Amsterdam, G. Theod. Bom. Postf. (37 blz.) ƒ0,40

Libecue (E) en Marc Michel, Ik inviteer mijn kolonel. Blijspel met zan-r, in één bedrijf. Amsterdam, G. Theod. Bom. KI. 8°. (50 blz.) , , /°;?°-

Laurilmrd (E.), Geen dag zonder God. Stichtelijke overdenkingen voor iederen dag des jaars. 11e en 12e afl. Amsterdam, D. B. Centen. 8°. (blz. 321—368). Per aflev. /°'*5'

Maas (Bato van de), De laatste Hollandsche minnezanger. Een roman. Amsterdam, Abraham Frijlink. Roy. 8°. (238 blz.) ƒ2,90.

Mühlwasser (Edm.), De stormen der omwenteling. Italië, Dintschland , Frankrijk , Hongarije, Polen , Ierland , Spanje , Creta. Geschiedkundige roman uit den tegenwoordigen tijd. Naar het Hoog¬

duitsch. 5e en oe an. iuiien , j. n. a.

(blz. 129-208). Per afl. ƒ0.25Nösselt (Fr.), Algemeene geschiedenis. Uit het Hoogduitsch vertaald, naar de 14e verm. en verb. uitgaaf, onder toezicht van H. C. Rogge. Amsterdam, Y. Rogge. Deel I. (8 en 318 blz.) _ ƒ2,55. Nijgh's Weekblad voor de zeevaart. Algemeene legger inhondende de verplaatsing onzer vloot en van die vreemde schepen, waarin bij on9 te lande belang wordt gesteld, benevens wetenswaardige bijzonderheden betreffende de zeevaart. N». 1. Rotterdam, H. Nijgh. 4°. (18 blz.) Per 3 maanden ƒ2,50; fr. p. p. f2.65Onnen (Dr. II.), Gronden der beschrijvende meetkunde, bewerkt met het oog op het onderwijs in dat vak op de hoogere burgerscholen. Eerste afl. Amsterdam, D. B. Centen. 8». (61 blz. met in den tekst gedrukte figuren en eene uitslaande plaat). ƒ0,80. Compleet met nog e'éne afl.

Sluiten