Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

168

DEN PARADIJSVOGEL. Door Alfred Russel Wallace. Uit het Engelsch vertaald en met aanteekeningen voorzien door Prof. P. J. Veth. Met 12 afzonderlijke en ongeveer 40 in den tekst gedrukte houtsneêplaten. Ie aflevering. C. P. Tiele , VERGELIJKENDE GESCHIEDENIS DER OUDE GODSDIENSTEN. Eerste stuk. Geschiedenis van den Egyptischen Godsdienst.

P. N. van Kampen. [1671]

DAGELIJKSCHE CORRESPONDENTIE PER SNELTREIN MET GEHEEL OUITSCHLAND. Prijsberekening van den Thaler voor boeken netto 4/1,50, voor muziek netto a ƒ1,35 op driemaandelij ksche rekening.

Ontvangen: Hildebrandt's GROSSES AQIJARELL: ALEXANDER VON HÜMBOLDT IN SEINER BIBLIOTHEK.

11 Thlr., 10 Sgr. BUCH DER WELT. Jahrgang 1870. Heft I. 5 Sgr. Steffens, VOLKSKALENDER FüR 1870. 12-. Sgr. WOHNHaUSER, VILLEN ÜND öFFENTLTCHE GEBaUDE BERLINS AIJS DER NEIJESTEN BAUPERIODE (VON CIRCA 1850 BIS 1868). Origina Iphotographieen nach den Banau s f ii hr nn gen , entworfen von Adler, v. Arnim, Ende

h. böokmann, gkopius u. schmieden, HaHNEMANN, HeYDEN h. K yllmann , HlTZIG , VAN DER HuDE II. HeNNICKE , KnO-

blauch, Lucae, Schwatlo, Strack, Straiich, Titz , Waf.semann und Anderen.

Grosse mit Carton 23: 171 Zoll (60

rnngen von 5 Blatt in Mappe 5 Thlr. 10

ter 1 tntr. JU Sgr. netto.

Voor bestellingen houdt zich aanbevolen

Groningen. P. Noordhoff.

45 Centim.) — In Liefe-

Sgr. netto. Einzelne Blat-

[1672]

Ritter, KAP- EN BRUG-CONSTRUCTIE'S , bewerkt door van Gendt.

Hiervan is de le aflev. aan de Inteekenaren verzonden; de Commissie Ex. volgen binnen een paar dagen.

Holst, REPETITIEBOEK, 2e herziene druk. Van dit gunstig bekende boek (waarvau de 2e druk weder bij in-

teekening verschijnt) is de 1 e aflev. vrij algemeen in commissie

gezonden.

De aanstaande Examina maken het juist nn voor een uitnemend geschikt oogenblik om er eens fiksch mede te werken. Meerdere le afl. of prospecti verlangende gelieve men die aan te vragen.

Waltman, PRAKT. OEFENINGEN ALGEBRA. Vierde drnk, herzien door Lit.

De ANTWOORDEN hierop zijn thans ter verzending gereed.

Bij herhaling herinneren wij HU. Confraters dat dit Art. thans niet meer bij H. Koster te Delft moet aangevraagd worden, dit geeft maar noodeloos oponthoud.

Amsterdam, 1 Sept. 1869. Ten Brink & de Vbies. [1673]

D

ezer dagen verzond ik vrn algemeen: Prospect . Winkelbil et

enz. enz. eener goedkoope voIks-uitgave van het bekende

bi KOOT-MARTELAARS BOEK. Ik ben zoo vrij de aandacht daarop te vestigen , en verzoek vooral de begeleidende circnlaire niet ongelezen ter zijde te leggen. Zij die geene Prosp. ontvingen of meer verlangen, gelieven aan te vragen.

Doesborgh ,31 Aug. 1869.

J. C. van Schenk Brill. [1674]

Verschenen en alom verzonden : N°. 2 en 3 tweede jaargang van de KATHOL.-NEDERLANDSCHE BROC HU REN-VEREENIG ING ■

II. HET NE DERDUITS CU VERPLEGINGSGESTICHT ANIMA TE ROME, door Dr. F. C. Soer.

III. DE KATHOLIEKE GEZEI.LEN-VEREENIGTNG. Gedeeltelijk vrij naar het hoogduitsch bewerkt door Mr. Jac. W. van den Bibsen.

Tot 15 September e. k. blijven de gestelde premien als volgt: 8/7£, 13/12 , 27/24, 40/36 , 71/62, 98/86, 120/100, enz.

Na vermelden datum worden de exemplaren met 20"/,, en de premien 13/12 berekend.

Voor zoover de voorraad strekt, zijn voor de nieuwe Inteekenaren de eerste jaargang verkrijgbaar tegen den abonnementsprijs ƒ3,—.

Haarlem , 28 Ang. 1869. A. B. van den Heuvel [1675]

DE BOUW, HET LEVEN ETST JOE VERPLEGING VAN HET MENSCHELIJK LICHAAM IN WOORD EN BEELD, door Dr. C. E. Bock, Hoogleeraar in de ziektekundige ontleedkunde te Leipbig. Naar de derde uitgaaf in het Nederlandsch vertaald door Dr. C. P. ter Kuile. 12 vel post 8°. met 25 tusschen den tekst gedrukte figuren.

Het werkje onder bovenstaande titel is gereed en wordt binnen weinige dagen verzonden. Schrijver en Vertaler zijn U zeker genoegzaam bekend om te mogen veronderstellen dat hun werkje, hier zoowel als in Duitschland, aan velen welkom zal zijn. Alle menschen; zonder onderscheid, zijn gaarne bekend met de samenstelling van hun lichaam, het onderwerp dat door Prof. Bock hoofdzakelijk in dit werkje behandeld en door de goede illustratie zeer duidelijk wordt voorgesteld.

Om nuttelooze in commissiezending te voorkomen, stel ik U voor eenige exemplaren voor rekening te nemen, en mij tevens het getal, dat U in commissie verlangt, op te geven. De voor rekening bestelde exemplaren noteer ik met 10 pet. extra en premien 4/3*., 7/6, 15/12. De particuliere prijs is ƒ1,90, netto ƒ1,52, bij aanbieding ƒ1,33.

M.!

Bovenstaande circulaire werd algemeen door mij verzonden. De vele aanvragen tegen vooruitbestellingsprijs maken het mij moeijelijk, aan al de groote in commissie-aanvragen te voldoen, zoodat dit getal, voor hen, die niet voor directe rekening opgaven, door mij moet gewijzigd worden. Ten einde geene vertraging in de ontvangst te hebben, worden die Heeren, welke mij hunne opgaven nog niet zonden, verzocht zulks te doen; heden over 8 dagen wordt het door mij verzonden. De vooruitbestellingsconditie is geldig tot den dag van verschijnen.

In afwachting uwer geëerde opgave heb ik de eer te zijn,

Arnhem, ÜEds. Dienstv. Dienaar,

31 Angustus 1869. j. Heuveunk. [1676]

Gemengde Berichten.

Van Lennep-AIIhiih.

Met waar genot zagen wij dezer dagen de proef-aflevering vaneen kunstwerk, dat onder de prachtwerken, die wij nog dit najaar van onze uitgevers te gemoet zien , zeker eene eereplaats zal bekleeden. Zij, die als wij reeds inzage kregen van het rijk uitgevoerde Album , dat de heer Ch. Binger thans bezig is aan te bieden, zullen ons toestemmen, dat maar zelden een prachtwerk zoo breed op touw werd gezet als dit, en gaarne met ons den Heer B. lof toekennen voor de grootsche opvatting zijner onderneming.

Voor hen die nog geen kennis dragen van deze uitgave, deelen wij mede, dat de heer B. al onze voornaamste schilders, als Bles,

CUNAEUS, ISRAELS, TEN KaTE, RoCHUSSEN , SPRINGER, Al,ma

Iadama , van Tricht enz., reeds kort na van Lennep's overlijden heeft aangezocht om illustratien te leveren op diens romans en prozaverhalen , en van allen toezegging kreeg daartoe te willen medewerken. Het plan is om 24 onderwerpen te geven , die van de teekening photographisch afgenomen , op bladen karton worden overgebracht en zoowel ra een uiterst elegant bewerkte portefeuille, in klein folio formaat als ra een rijk gebonden Album , met een relief-buste van van Lennep op het plat, worden afgeleverd.

Zes uitmuntende photographien , naar geestig opgevatte onderwerpen uit de romans van onzen geliefden volksman, vormen de eerste aflevering , en doen alles goeds verwachten van 't geheel, terwijl de portefeuille en het Album, die beide reeds bij de le aflev. worden verzonden , den aankoop van dit kunstwerk zeker hoogst aantrekkelijk maakt. Nimmer toch kwam een origineel prachtwerk in zóó rijk en smaakvol gewaad de oogen onzer kunstminnaars verrassen

Dat de heer Binger in alle opzichten voldoening zal hebben van zijne keurige uitgave, durven wij hem met de meeste gerustheid voorspellen.

Een goed werk is door den uitgever van ons Adresboek voor den Boekhandel verricht met het gratis uitdealen van een Supplement

tot den loopenden jaargang, dat de lijst van dag- en weekbladen in genoemd jaarboekje vervangt.

Door de sedert 1 Juli gemaakte wijziging in prijs en wijze van uitgifte van alle couranten was zulk een lijst dan ook onontbeerlijk. Al had de redactie van ons Zondagsblad mei lofwaardigen ijver daarin reeds grootendeels voorzien, toch zal niemand ontkennen dat die van den heer Brinkman een gemakkelijker en ook vollediger overzicht geeft, al is ook 't volmaakte, in weerwil van zijne blijkbare inspanning, niet door hem bereikt. Trouwens de nieuwe ondernemingen, die men haast iedere week, soms met de teekenen van een vroegen dood op 't gelaat, ziet geboren worden, maken dat ook onmogelijk.

Uit die lijst blijkt dat wij met 1 Augustus ons mochten verhengen in 't bezit van 171 dag eu weekbladen, waarvan 28 dagelijks, 14 drie maal per week. 35 twee maal per week, 91 ééns per week en 3 ééns om de 2 weken verschijnen.

Verder doet genoemde lijst ons zien hoe zonderling die couranten over 'tland verdeeld zijn, want b. v.:

in Noord-Holland verschijnen 42

dag- en

weekbladen

» Zuid-Holland ,/ » Gelderland „ » Friesland „ ii Zeeland, N.-Brabant en Overijssel ieder

ii Limburg 9

terwijl de provinciën Utrecht, Groningen en Drenthe ieder niet meer dan 5 dag- en en weekbladen leveren.

32 23 14 12

Van Mr. Opzoomer's werk «Be Godsdienst" is eene uitgave in 't Engelsch ter perse. Zoo als men weet verscheen verleden jaar daarvan eene Hoogduitsche vertaling van Fred. Mook te Elberfeld bij Friderichs.

gedrukt rij c. hi.ommendaal.

Sluiten