Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

F. 35. 5 September. 1869.

ZONDAGSBLAD VOOR DE GEABONNEERDE^

OP HET

NIEUWSBLAD yqqr m BOEKHANDEL.

Uitgever J. M. VAK 'T HAAF F , te 'j Omvenhage. Inzending van Advertentiën enz. uiterlijk tot Zaturdag 's middags. Conditie van plaatsing, even als voor het «Nieuwsblad.- Zonder het .-Nieuwsblad, is dit blad niet te bekomen.

Bj) de COMMISSIE tot regeling van het VERTALIHGS-RE6T lijn sedert de laatste opgave, ingekomen, onderstaande werSen:

AIMARD, GUSTAVE, Le Forestier. Paris 1869. Aangeteekend 30

Angnstns 1869, voor Gebroeders Belinpante. C1IESNEY. Le Li«ut.-Col. CHARLES, Waterloo. Bruxelles. La

Haye 1870. Aangeteekend 30 Augustus 1869, voor Gebroeders

Belinfante.

PORGES, CARL, Uer Arbitrageur. Wicn 1868. Aangeteekend 3 September 1869, voor .Tin D. Brouwer.

SCHLAGEL, MAX VOM, Tolle Liebe. Berlin 1870. Aangeteekend 1 September 1869, voor Jan Leendertz. 4 Amsterdam, Namens de Commissie,

3 September 1S69. C. Caarelsen.

Gevraagde boeken :

1490 F. Bremer, Huisselijk lief en leed. Gelezen kan dienen.

1491 [le bnren. Idem.

1492 Schetsen uit Daleksrnie. Idem.

1493 Gustav Freitag, Soll u. Haben. Idem. 1491 Cats' Werken. (Campagne). Gebrocheerd. 2 exi.

1495 Asser, Het burgerlijk -vetboek.

1496 Holtius, Faillieten-regt.

1497 Lenting, Neêrlaud's staatsbestuur.

1498 Kerbbrt , Recepteerkunde en geneesmiddelleer.

1499 van Ott erloo , Leerboek der algem. aardrijkskunde.

1500 Staring». Bijbelsch woordenboek.

1501 Booth, Heerschappij der genade.

1502 Handelingen der Dordsche Synode.

1503 Viotor Hugo, De verstootenen. (504 Kampioenen der zee.

1605 Egeling, Nagelaten lijdenspreken. (Kemink & Zoon).

1506 Mulder, Jan Faesscn. 2 dln. Geb. Gnld.-Ed. Fonkelnieuw.

1507 de Vries en te Winkel, Woordenlijst. Één of meer gebroch.of ge

1508 v. Humbolut, Kleine geschriften. (Ed. Behrns). Nieow.

1509 Natuurbeschouwingen. Idem. Idern.

1510 Cremer, Anna Rooze. 2e druk.

1511 Kennis en Kunst. De verschenen jaargangen.

1512 B. ter Haar, üe St. Paulnsrots.

1513 W. Bilderdijk's Kompl. dichtwerken.

1514 Stetn Parvé, Leerboek der natuurkunde.

1515 Lubach, Eerste grondbeginselen der dierkunde.

1516 Themis. Compleet.

1517 Bijdragen v. Regtsgeleerdheid, door Den Tex en v. Hall. Met vervolgen. Coinpl.

1518 Voorduin, Geschied, en beginselen der grondwet.

1519 Beelen, Oud en Nieuw Testament. Opengesn. kan ook dienen.

Aangeboden boeken :

719 van Zeggelen, Gedichten. Nieuwe nitg. In ad. . . a 4,—.

720 v. d. Aa, Biogr. woordenb. AH. 1 — 163. Per afl. . - »,I0.

721 Kosmos. Het boek der natunr. 16 afl. Compl. Per afl. - »,45.

Aanvragen o f aa n bi ediu ge n franco. Men gelieve vooral niet te veriulmen bij Aanvragen of Aanbiedingen de vóór de Werken aangegeven Sioe. op te geven aan

De Uitgever.

AD VERTENTIËN.

Wordt gevraagd bij een Boekhandelaar-Uitgever in een der Noordelijke Provinciën, iemand, met de administratie bekend, en Senocgzaam vertrouwd met de debietzaak, om deze desgevorderd ailéen te besturen.

Adres franco, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. [1677]

Den 12 Aug. werd door ons per circulaire aan allen die dit in commissie ontvingen , de terugzending verzocht van : LE FRANCAIS CO MME IL SE PARLE. ^'oetz , voyagc a Paris, arrange' a Pasage des Hollandais par G- M. Reinders, 1 vol. 12»., in April 11. verzonden.

Vele Confraters voldeden tot heden niet aan dat verlangen , hoewel ^'ij zeer om exemplaren verleden zijn.

Wanneer eenmaal de 2e druk verschenen is, kunnen «dj natuurlijk geen exemplaren van den len druk meer terug uemen.

Men zal ons ook bijzonder verplichten met de terugzending van:

de le aflevering van :

Lehon, DE MENSCH IN DE VOORWERELD. Den 30 Ang. hebben wij verzonden al de bestelde exemplaren van:

Van Santen's VOLKS-ATLAS VAN ALLE DEELEN DER AARDE IN 22 KAARTEN. Bewerkt onder toezicht van M. B. Kun. Bevattende 22 fraaie in kleuren gedrukte kaarten. Prijs 75 cents, netto 60 cents, en gebonden in geheel linnen ƒ1,10 , netto 88 cents, premiëo 10/9, 17/15, 30/25, 50/42 , 60/51 en 100/82. Door een exemplaar met de iuteekenlijst te doen circuleren zijn

flinke getallen te plaatsen. Leiden, 3 Sept. 1869. Van den Heuvell & van Santen. [1678]

ATTENTIE S. V. PL.

Vriendelijk verzoek ik Heeren Confraters om terugzending der ex.: About, DE MENSCH IN ZIJN BEDRIJF. Één deeltje in postformaat, den 18n January jl. in commissie gezooden. Ik heb die dringend noodig.

Amsterdam, Sept. 1869. G. L. Funke. [1679]

Beleefd verzoek ik HH. Boekverkoopers, die nog Commissie Ei. van

Dozi en de Stoppelaar, PROZA EN POËZIE, hebben staan , mij die binnen 14 dagen na dato dezes te willen terugzenden , daar ik na ommekomst van dezen termijn alles als voor rekening genomen zal moeten beschouwen. Ik breng tevens ter kennis dat ik alleen aanvragen voor rekening van dat schoolboek kan voldoen , daar de voorraad van voorhanden Ex. in commissiezending niet meer toelaat.

Verder geef ik kennis dat bij mij ter perse liggen: l', PLUNDERUNGEN AUS DER DIDASKALIA. Ein Buch zur

Erholung und Bclehruug gesammelt vou Sekvaas de Bruin. 2». VRAAGBAAK ten gebruike bij de P1 u n d e r u n g en. 3". CHRONOLOGISCH OVERZICHT DER ALGEMEENB GESCHIEDENIS, in verband met de Geschiedenis van beschaving, volkswelvaart, Godsdienst en Letterkunde, door Dr. E. Epkema. De iuhoud der PLUNDERUNGEN is afwisselend, amusant en ontwikkelend; de bron waaruit men putte is goed, de smaak en kennis van den verzamelaar staan daarvoor borg. De VRAAGBAAK bevat «verklaring van moeielijke woorden en phrasen" en vormt met de P1 u nder un gen in zekeren zin één geheel.

De werkjes werden verzameld met het oog op: Schoolgebruik en om te strekken tot onderhoud der Duitsche taal.

Het C h r o n o 1. Overzicht is een uitstekend boekje, niet alleen omdat het de geschiedenis tot den laatsteu tijd behandelt, maar vooral ook omdat het zooveel mogelijk alles bevat wat onder «Culturgeschichte * verstaan wordt, 't Is een bruikbaar handboek voor allcn , die aan Geschiedenis werken, en voor leerlingen van elke inrichting van onderwijs waar men historie doceert onmisbaar. De Plunderungen zijn groot 12 vel post 8'.

Vraagbaak is <• 3 ./ » » Het Overzicht « « 13 h 14 vel post. 8»., de uitgebreidheid hiervau is nog niet juist te bepalen.

Alle 3 boekjes worden op fraai papier gedrukt en in fijn omslag, ingenaaid afgeleverd, zoodat ook het uiterlijke den verkoop zal vergemakkelijken.

Algemeen in commissie zenden kan ik niet; die mij echter eene aanvraag doet, zal ik, zoodra de boekjes gereed zijn, van commissie-es. voorzien.

Wie geene commissie-ex. ontvaugt doordat hij mij geene order zond, wijte mij dat niet, maar herinnere zich deze annonce.

Ztdt-Bommel, 5 Sept. 1869. H. J. van de Garde. [1680]

HH. CONFRATERS worden beleefd en dringend verzocht mij zoo spoedig mogelijk terug te zenden de onverkochte exemplaren van: A. van der Hoeven, BEGINSELEN DER FRANSCHE TAAL.

le stukje. 10e druk.

Idem. 3e stukje. 7e druk, en

L. Tu. Zeegers, GESCHIEDENIS DES NEDER LA NDSCHE

LETTERKUNDE. 3e druk.

Na 15 September e. k. kan ik van deze weikjes geen exemplaren meer terugnemen.

J. M. E. Meijer. [1681]

Sluiten