Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

270

J. Geluk, FRANSCHE SPREEKOEFENINGEN, iran dit werkje is de tweede druk ter perse; wie dus nog exx. "van den eersten drnk heeft, en deze wenscht ierus; te zenden of te ruilen, wordt verzocht dit ten spoedigste te doen, daar na het verschijnen van den tweeden druk geene exx. van den eersten meer kunnen worden teruggenomen of geruild. Bergen-op-Zoom. J. Steenmeijer. [1682]

Een Confrater in een welvarend stadje wenschte zich met 1°. Jan. 1870 te ontdoen van zijne zaken, bestaande in: BOEKDRUKKERIJ, BOEK- en PAPIERHANDEL, BINDERIJ, LEESBIBLIOTHEEK, FONDSARTIKELEN en ruim HUIS met apart lokaal voor de Drukkerij. De zaak is voor veel uitbreiding vatbaar. Zuivere winst ongeveer 3 mille. Koopprijs 10 mille.

Adres franco, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. [1683]

BOEK- EN HANDELSDRUKKERIJ.

Eene zeer florissante BOEK- en HANDELSDRUKKERIJ te Amsterdam wordt wegens bijzondere omstandigheden te koop aangeboden.

Adres franco, onder 't N°. dezer Advertentie, bij den Uitgever dezes. [1684]

SNELPERS-MARIONI TE KOOP.

Eene flinke groote SNELPERS, zonder gebreken, is voor ƒ950, driemaal zooveel gekost hebbende , te koop. Adres met franco brieven, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. f1685]

Een fatsoenlijk burgerjongeling, 23 jaar ond, P. G., ruim 10 jaar in den Boekhandel en Boekdrukkerij werkzaam, (de laatste 4 jaren geheel de directie van een Boekwinkel op zich gehad hebbende) wenschte gaarne tegen 1°. November eene andere betrekking te hebben, liefst van dien aard waar hij vooruitzicht heeft een burgerbestaan te kunnen vinden.

Nadere informatie met franco brieven, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. [1686]

Een jongmensen, 23 jaren oud, P. G., met de administratie eens Uitgevers, en die eener debietzaak bekend, alsmede door 10 a, 11 jaren daarin werkzaam te zijn, met de routine des Boekhandels, zag zich gaarne spoedig als uitwonend BEDIENDE verplaatst.

Adres franco, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. [1687]

CLICHÉS

éénmaal gebruikt en zeer goed bruikbaar:

LETTERSPETIB 3 cents per vierk. dm. KOPER 5 ■,

Bij getallen van 10, 25, 50, 100 evenredige prijsvermindering. Behoorende bij plaatsbeschrijvingen, geschiedenissen, tafereelen , novellen, enz. voor het meerendeel voorkomende in het GEÏLLUSTREERD STUIVERS MAGAZIJN van 1858—1868, verkrijgbaar op aanvrage bij Gebr. Belinfante, Paveljoensgracht, 17, te 's Hage. [1688]

HH. UITGEVERS.

De ondergeteekende zijne zaken verplaatst hebbende van Hattem naar Ter Keuzen, gelieve men hiervan goede nota te nemen. Ter Neuzen, Uw dienstv. Dienaar,

28 Augustus 1869. A. Bomhoff. [1689]

GTheod. Bom heeft aangekocht: • Dr. F. van Cappelle, LATIJNSCHE GRAMMITICA VOOR ALLE KLASSEN DER NEDERL. GYMNASIEN. Tweede veel

verbeterde en vermeerderde drnk. ƒ2,40, verk. ƒ3, .

Ramshorn en Badon Ghyben, HANDWOORDENBOEK VAN

LATIJNSCHE SYNONYMEN. ƒ1,—, verk.ƒ1,25. AARDRIJKS- EN GESCHIEDKUNDIG WOORDENREGISTER TEN DIENSTE VAN AANKOMENDE BEOEFENAREN DER SCHRIFTEN VAN CORNELIUS NEPOS. Tweede druk. ƒ0,16 verk.ƒ0,20.

lB;„?"BNER en Dr- F- VAN Cappelle, GRIEKSCHE OEFENIN. GBN VOOR EERSTBEGINNENDEN. ƒ1,20, verk. ƒ1 50

I^\?^ï?:RDi' ANNOTATIO CRITICA IN XENOl'HONTIS

HELLENICA. ƒ0,96, verk. ƒ1,20.

Aanvragen om bovenst, artikelen worden verzocht in te zenden aan G. Iheod. Bom, Kalverstraat, E. 10, Amsterdam. [1690]

™ ondergeteekende biedt HH. Uitgevers aan, het opnemetTTan boekaankondigingen in de BILDTSCHE COURANT, tegen eene billijke vergoeding in p r es en te x em p 1.

St. Anna Parochie, 27 Aug. 1869. J. Kuiken Jz. [1691]

r Titgevers van m i 1 i t a i r e b o e k w e r k e noorden attent gemaakt op"

Ude gelegenheid om advertentiën te plaatsen in den

MILITAIRE SPECTATOR. Tijdschrift voor het leger in

Nederland en dat in de Overzeesche Bezittingen.

De plaatsing van advertentiën geschiedt op de volgende voorwaarden :

Eene advertentie van 1—6 regels ƒ0,60.

Elke regel daarboven » 0.10.

Bij abonnement van 250 regels, — per regel . » 0.08.

» 500 ,, •< » . „ 0.06.

< 1000 » » « . „ 0.05.

Het abonnement is geldig voor den geheelen jaargang. Advertentiën worden ingewacht vóór den 25sten van elke maand. Breda Broese & Comp. [1692]

REDERIJKERS WEEKBLAD, tevens Orgaan van het Nederl. Red er ij k ers - Verb ond.

Dit Weekblad verschijnt eiken Donderdag. Prijs netto ƒ1,25, verk. ƒ1,50 per kwartaal, franco per post. Van den thans loopenden zesden jaargang zijn nog enkele exemplaren te verkrijgen. De eerste vijf jaargangen zijn geheel uitverkocht.

Voor annonces van uitgaven, op welk gebied ook, is dit Weekblad zeer aan te bevelen , daar het door tal van Rederijkers, tot op de kleinste plaatsen van ons land gelezen wordt. — Boekaankondigingen lO cents per regel en 3/2 maal; bij zesmaal plaatsing slechts 5 cents per regel, zonder premie. Groote letters naar plaatsruimte.

Utrecht. J. G. Andriessen & Zoon. [1693]

BIJBELSCHE ALMANAK 1870. Uitgegeven door het Nederlandsch traktaatgenootschap. Prijs ƒ0,08 , verk. ƒ0,10. Bij de 25 exx. in linnen ƒ1,60. a » 25 n ingenaaid » 1,25.

HH. Confraters welke hunne bestellingen nog niet gedaan hebben, worden verzochj hieraan gevolg te geven, opdat de verzending gelijktijdig kan geschieden door

Amsterdam, 3 Sept. 1869. H. W. Willems. [1694]

Jvan Egmond Jb. te Arnhem herinnert aan zijn aanbiedings.circulaire van :

AGENDA VOOR DAMES, — ZAKBOEKJE VOOR HEEREN, WANDSPOORWEGGIDS , VLOEIBOEKEN MET ALMANAK 1870 , enz. De voordeelige conditiën van deze, zoo gemakkelijk te verkoopen artikelen, vervallen einde dezer maand. [1695]

Wij verzonden voor eenigen tijd de volgende circulaire: Zoodra de W in terd i en st en geregeld zijn zal weder verschijnen: DE WINTERDIENSTEN DER SPOORWEGEN VAN 1869/70. Extra-uitgave van den Heuvell & van Santen's Officiëele Reisgids. Uitgegeven met voorkennis der Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen. Prijs 5, netto 4 cents. Uitgave met Spoorwegkaart van Nederland. 10 netto 8 cents. Premiën: 8/7, 14/12, 30/25, 60/48, 130/100 en 270/200. Aangezien vele HH. in gebreke bleven ons hunne bestellingen te zenden, herinneren wij aan deze aanbieding, opdat er niet later reclamen wegens niet.zending bij ons zouden inkomen, gelijk zulks dit voorjaar 't geval was.

De Administratie der Reisgids voor Leiden, Nederland, 3 Sept. 1869. van Santen. [1696]

In den Boekhandel van C. L. van Langenhuysen is verschenen: DE VERZAMELDE DICHTWERKEN van H. J. A. M. Schaepman, bevattende: De Pans; Vondel; De Pers; De eeuw en haar Koning, en S. Maria de zondaresse van Egypte; in goedkoope uitgave, gebrocheerd a 64 verk. 80 cents; in nette Engelsch linnen banden a ƒ0,88 verk. ƒ1,10.

HH. Boekhandelaars worden beleefdelijk verzocht ten spoedigste, vóór de algemeene verzending te willen opgeven, welk getal van de door hen vooruitbestelde exemplaren gebonden verlangd wordt, daar in geen geval gebonden exemplaren in kommissie kunnen gegeven worden. [1697]

Aan mij is het debiet voor ons land opgedragen van eene Photographie, in carte de visi te-f o r m aa t, voorstellende: DE KRAKAUSCHE NON BARBARA UBRYK, ZOOALS ZIJ IN DEN KERKER GEVONDEN WERD.

Ondanks vele moeijelijkheden is het gelukt, deze Photographie nu reeds het licht te doen zien.

De part. prijs zal zijn 25 ets.; den Boekhandel bied ik aan: 7 exemplaren voor ƒ 1,20. 15 .1 „ » 2,40.

38 » ,, „ 5,—.

70 ii „ .10,—.

Dit laatste getal, dat men, nu de zaak nog zoo versch in het geheugen ligt, mijns inziens zonder eenige risico nemen kan, levert eene winst op van ruim 40°/o. NB. In commissie zend ik ze bepaald niet.

Over 3 maanden wordt over het bedrag gedisponeerd; a contant met 5°/0 korting. Amsterdam, 31 Aug. 1869. T. Kouwenaar.

PS. Tot bevordering van den spoed gelieve men mij per omgaanden j. vel druks per post te zenden , voorzien van den naam en hel verlangde getal. [1698]

Erratum (van den Uitgever Chr. Volksbl.)

In het Nc. van Donderdag 26 Augustus staat de verschijning van het Christelijk Volksblad 1 Sept., lees: 10 Sept. Trouwens de lezer zal bij het verder nagaan zelve reeds opgemerkt hebben.

GEDRUKT BIJ C. BLOMMENDAAL.

Sluiten