Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

273

751 Lublink Weddik, De binnenkamer van een kruide- genoegzaam vertrouwd met de debietzaak, om deze desgcvorderd nier. Gebonden. Idem - 1,—. alléén te besturen.

752 J. de Vries, De martelaar. Een roman voor den ko- Adres franco, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever ning. Idem - 1,—. dezes. [1706]

753 Eknest Eenan, Vie de Jésus. Gr. 8°. Nieuw. . . - 2,—.

754 H. C. Andersen, De improvisator. 2 dln. Opengesneden. - 1,80. Tjrordt gevraagd een fatsoenlijk JONGMENSCH , P. G., als iowo-

755 H. Beechkr Stowk, De predikant en zijn nitverko- Y\ nend Bediende, tegen nader overeen te komen conditiën, rene. 2 dln. Idem - 2, . Kennis van den boekhandel en aanverwante vakkeu is een vereischte ,

756 P. Limburg Brouwer, Het leesgezelschap te Diepen- zoomede goede getuigschriften.

beek. Idem . . - L, • Inclinerenden gelieven zich te adresseren met franco brieven,

757 Geheime gedenkschriften van Louis Napoleon Bona- onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. r1707] parte. 5 dln. Idem - 4,—. .

758 Historisch-geogr. woordenboek. Los. Nieuw .... - 15,—. EEN BEKWAAM DRUKKER

Aanvragen of aanbiedingen franco. aan de Snelpers, bekeud met de Duitsche machines, kan geplaatst

Men gelieve vooral niet te verzuimen bij Aanvragen of worden bij G. T. N. Suringar te Leeuwarden.

Aanbiedingen de vóór de Werken aangegeven Vioa. op Brieven franco. [1708]

te geven aan

Den Uitgever. rrte koop gevraagd voor eene Boekdrukkerij : ecne goed werkende,

; , , Igebrnikte HANDPERS en dito PLETPERS. Opgaven van

AnifEnveu<riru Pr'Js a's anderzints, franco, onder 't N°. dezer Advertentie, aan

AOVcRTENTICn. den Uitgever dezes. [1709]

ONGEBONDEN VERKOOPING. „H. Confraters worden beleefd verzocht ten spoedigste op te

Voornemens zijnde tegen November aanstaande eene veiling van ITgeven, het getal ex. dat door hen geplaatst is van:

ongebonden boeken te houden, waarvoor ons reeds belangrijke Merle d'Aubigné, HERVORMING IN EUROPA, TEN TIJDE

artikelen van enkele uitgevers zijn toegezegd, noodigen wij heeren VAN CALV1JN. 4e deel,

Boekhandelaren, die daar iets bij willen voegen, uit, hunne opgaven uitgegeven in 1868 door H. Altmann, daar het 5e deel ter perse is.

met twee tafelexemplaren te zenden vóór 20 September a. s. aan rJ=» Mm e ^ ,8 voorkomen hieroni)er echter

het adres van de eerstondergeteekenden. niet u rekenen i de „_ die na dien tijd door mij geleverd zijn.

Amsterdam. We». J. C van Kestsren & Zoon. Amsterdam, Uw Dw. Dienaar,

H. J. van Resteren en J. W. Schleuer. [16JÜ^ Se])t 1869 B H Blankenberg Jr. [1710]

WCambier van Nooten te Alphen a./d. Rijn vraagt: i-riMFBATifu-o

.1 v.Lennep, GESCHIEDENIS VAN NOORD-NEDERLAND. . ^ |, . ,

1 DE GIDS. 1868. — 1 ECONOMIST. 1868. — 1 VESTA. 1868. — worden beleefd verzocht spoedig opgave te doen van het getal hunner

1 de Veer, TRÓüRINGH. — 1 Koster, CHEQUERIANA. — inteekenaren op:

1 LOS EN VAST. 1868. — 1 van Lennep, UITHANGTEE- Lewes ONS LEVEN. Derde goedkoope uitgave.

KENS. — 1 v. Lennep, HET BOEK DER OPSCHRIFTEN. — .De tweede aflevering wordt den lBden dezer verzonden en met

1 TIJDSPIEGEL. 1868. dien dat°m zÜn de e,tra Prem,en vervallen.

Zindelijk gelezen Exempl. van bovenstaande werken kunnen dienen. Amsterdam. Wed. J. C. van Kesteren & Zoon. [1711]

1 Crkmer, ANNA ROOZE , 2e druk, ing. !

Aanbiedingen worden ten spoedigste ingewacht p. couv. den Heer SLUYTER'S MEETKUNDIG SCHOOLBOEK.

H. J. v. Resteren. [1100] ^ werkje is de ze3(Je drnk tef i)er9e Confraters die nog

„m. ,_,„„. ._ ., _ Vex. van den 5den druk voorhanden hebben en ze wenscheu terug

STAATSBLAD, uitgave v. «oor, u gel;eveo d;t te„ allerspoedigste te doen, daar na

wordt gevraagd 1 ex. van af 1819. Nieuw of gebruikt, doch goed. de uitgave van den 6den druk in geen geval ex. worden teruggenomen

Aanbieding ten spoedigste franco aan c L ScHLEIJ£B & Zoo„ [lml

Weesp, 6 Sept. 1869. P. P. Kool. [1701] 1

ATTENTIE S. V. PL.

ncvraagd voor een prijsje. . . Trriendeliik verzoek ik Heeren Confraters om terugzending der ex.:

UJames, Kasteel Ehreustem. le deel. - Evans Weesmeisje en de \ A DB MENSCH IN ZIJN BEDRIJF?

voogd le deel. - Oom Adam Haat en liefde. 2e deel. - Scott, -g, d „. ; ostform3at> Jen 18n Jauuary jl. iu commissie gezon-

Het hart van Mid Lothian. le deel. — v. n. Hage, Slot Loeve- den £ b dringend üoodiV

stcin. 2e deel. — Bulwer, Eed aan het sterfbed. 2e deel.—■ Idem, ' ° D'

De roover. le deel. — Carlèn, De voogd, le deel. — Stolle, Amsterdam, Sept. 1869. G. L. Funke. [1713]

Napoleon in Egypte. 2e deel; en Cooper, Roode zeeroover. Ir. deel. ■

Allen gr. 8°. en zindelijk. — Staten-Bijbel, van Velzen. Afl. 1—36 VIERDE EN LAATSTE OPVRAGE.

en psalmen afl. 1 en 2. Duitsche letter. — Kaapsche kinderbijbel. _jH. Confraters worden door dezen nu nogmaals beleefd en dringend

Afl. 2; en Vondel's Dichtwerken, bij Roelants. Kompleet. tlverzocht mij ten spoedigste terug te zenden de onverkochte Exempl.

Adres franco, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever van . dezes- [1702i A. van der Hoeven, BEGINSELEN DER FRANSCHE TAAL, ' le stokje , 10e druk.

BBergiiuïs, te Kampen, vraagt: . IDEM, 3e stukje, 7e druk; en

.1 de Wit Hamer, HANUB. VOOR KANTONGERECHTEN. L. Th. Zeegers, GESCHIEDENIS DEII NEDERLANDSCHE

1 v. d. Kkmp, ONTWIKKELING VAN HET KEGT, BETR. DE LETTERKUNDE 3e drnk

KANTONGERECHTEN. De herdrukken hiervan zijn ter perse.

1 de Pinto, HANDL. TOT DE WET OP DE REGTERL. OR- N„ 15 September e. k. kan ik van deze werkjes geen Exemplaren

GANISATIE. meer terugnemen.

" " HET WETBOEK VAN STRAF- . . , , „ , 10.0 T _

VORDERING Amsterdam, 6 Sept. 1869. J. M. E. Meijer. [1714]

1 v. Humboldt, KOSMOS; bewerkt door Dr. Beima. ' ~T, ~Z I ! I " \

1 Kramer's GEOGR. WOORDENBOEK. Gebonden. neleefd verzoek ik HH. Boekverkoopers, die nog Commissie Ex.

Aanbieding franco of per couvert. van -

En biedt den meestbiedende aau: . Dozï en DK Stoppelaar , PROZA EN POËZIE, 1 v. Lennep, KLAASJE ZEVENSTER. Gr. 8°. editie. f17031 heW)en staan . mÜ dle b,nnen 14 Ja8en Da dato dezes te ,vl|len teL J rugzendeu , daar ik na ommekomst van dezen termijn alles als voor

Ba T, , , . 1 TT.« , . _ . , . rekening genomen zal moeten beschouwen. Ik breng tevens ter

ij een Boekhandelaar en Uitgever te Amsterdam, is ge- t . , ,6.,8 „ , . , . P ,ï , ,

legenheid tot plaatsing vau een JONGMENSCH die vlug is, een k"n,s daVk allfn aan'raj5<* ">er rekening van dat schoolboek kan

goede hand schrijft en reeds wat van den Boekhandel heeft geleerd. VOldoen • daa: de vocrraad 'an '00rhaadeI1 'n commiss.e.endmg

Salaris naar bekwaamheid met meer ,oelaat-

^Adres franco, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever ^^^^^A^^BSl Ein Bueh zur *■ ' Erholung und Belchrung gesammelt von Servaas de Brui».

m[„„nnnïB BNI RnIP„nf 2°- VRAAGBAAK ten gebruik» bij de Pl und cru n gen.

BOHK.HOUUMI E.m Bü JIPjln IJrj. 30^ CHRONOLOGISCH OVERZICHT DER ALGEMEENE GEDÜ H. Bokma te Leeuwarden kan geplaatst worden een BOEKHOU- SCHIEDENIS, in verband met de Geschiedenis van L»i)ER. Degene die te gelijk de Holl. taal grondig verstaat om druk- beschaving, volkswelvaart, Godsdienst en Letterproeven taalkundig te kunnen corrigeeren , verdient de voorkeur; be- kunde, door Dr. E. Epkema.

nevens een BEDIENDE, die goed kan vouwen, innaaijeu en met De inhoud der PLUNDERUNGEN is af wisselen d , amusant hindwerk kan teregt komen. [1705] en ontwikkelend; de bron waaruit men putte is goed, de smaak —— 1 — en kennis van deu verzamelaar staan daarvoor borg. De VRAAG-

Wordt gevraagd bij eeu Boekhandelaar-Uitgever in een der Noor- BAAK bevat «verklaring van moeiehjke woorden en plirasen" en

delijke Provinciën, iemand, met de administratie bekend, en vormt met de Plnnderungen in zekeren zin één geheel.

Sluiten