Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

274

De werkjes werden verzameld met het oog op: Schoolgebruik en om te strekken tot onderhoud der Duitsche taal.

Het Chrono 1. Overzicht is een uitstekend boekje, niet alleen omdat het de geschiedenis tot den laatsteu tijd behandelt, maar vooral ook omdat het zooveel mogelijk alles bevat wat onder »Cultnrgeschichte« verstaan wordt, 't Is een bruikbaar handboek voor allen , die aan Geschiedenis werken , en voor leerlingen van elke inrichting van onderwijs waar men historie doceert onmisbaar. De Plnnderungen zijn groot 12 vel post 8°.

« Vraagbaak is » 3 « » « Het Overzicht « » 13 a 14 vel post 8°., de uitgebreidheid hiervan is nog niet juist te bepalen.

Alle 3 boekjes worden op fraai papier gedrukt en in fijn omslag, ingenaaid afgeleverd, zoodat ook het uiterlijke den verkoop zal vergemakkelijken.

Algemeen in commissie zenden kan ik niet; die mij echter eene aanvraag doet, zal ik, zoodra de hoekjes gereed zijn, van commissie-ex. voorzien.

Wie geene commissie-ex. ontvaugt doordat hij mij geene order zond, wijte mij dat niet, maar herinnere zich deze annonce.

Zalt-Mommel, 5 Sept. 1869. H. J. van de Garde. [1715]

Den 12 Aug. werd door ons per circulaire aan allen die dit in commissie ontvingen , de terugzending verzocht van: LE FRANCAIS CO MME IL SE PARLE. PliOETZ, voyage a Paris, arrangé a 1'usage des Hollandais par G. M. Reinders , 1 vol. 12°., in April 11. verzonden.

Vele Confraters voldeden tot heden niet aan dat verlangen , hoewel wij zeer om exemplaren verlegen zijn.

Wanneer eenmaal de 2e drnk verschenen is, kunnen wij natuurlijk geen exemplaren van den len drnk meer terug nemen.

Men zal ons ook bijzonder verplichten met de terugzending van: de le aflevering van :

Lehon, DE MENSCH IN DE VOORWERELD. Den 30 Aag. hebben wij verzonden al de bestelde exemplaren van : Van Santen's VOLKS-ATLAS VAN ALLE DEELEN DER AARDE IN 22 KAARTEN. Bewerkt onder toezicht van M. B. Kun. Bevattende 22 fraaie in kleuren gedrukte kaarten. Prijs 75 cents, netto 60 cents, en gebonden in geheel linnen ƒ1,10, netto 88 cents, premiën 10/9, 17/15 , 30/25 , 50/42 , 60/51 en 100/82. Door een exemplaar met de inteekenlijst te doen circuleren zijn flinke getallen te plaatsen. Leiden, 3 Sept. 1869. Van den Heuvem, & van Santen. [1716]

Te koop aangeboden : 1 ARCHIV FüR BUCHDRiiCKKUNST. Jg. 1865—1868. Te bevragen met franco brieven onder letter T. bij J. van Egmond Jr. te Arnhem. [1717]

EEN LETTERZETTER, tevens bekend met de handpers, P. G., kan vast werk bekomen bij A. Gezelle Meesburg te Heusden. Brieven franco. [1718]

Een Confrater in een welvarend stadje wenschte zich met 1°. Jan. 1870 te ontdoen van zijne zaken, bestaande in: BOEKDRUKKERIJ, BOEK- en PAPIERHANDEL, BINDERIJ, LEESBIBLIOTHEEK, FONDSARTIKELEN en ruim HUIS met apart lokaal voor de Drukkerij. De zaak is voor veel uitbreiding vatbaar. Zuivere winst ongeveer 3 mille. Koopprijs 10 mille.

Adres franco, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. [1719]

Iien Journalist wenscht met nog eenige Uitgevers of Redacteurs li van Nieuwsbladen of Tijdschriften in relatie te komen, tot het leveren van bijdragen op staat- of letterkundig gebied.

Inclineerenden wenden zich, onder letter W, franco, tot den Boekhandelaar P. C. Neurdenburg te Rotterdam. [1720]

De ondergeteekende geeft langs dezen weg HH. Boekhandelaren kennis, dat hij, bij zijne gevestigde BOEKDRUKKERIJ, ook den BOEKHANDEL zal uitoefenen, waartoe hij zich in het vertrouwen van Heeren Uitgevers minzaam aanbeveelt.

Vooralsnog wenscht hij geen Commissiegoed te ontvangen dan alleen op aanvrage.

De Heer H. J. van Resteren te Amsterdam heeft zich met zijne Hoofd-Correspondentie willen belasten.

J. F. Haeseker, Kleine Houtstraat, te Haarlem. [1721]

GTheod. Bom heeft aangekocht: .Dr. F. van Cappelle, LATIJNSCHE GRAMMITICA VOOR ALLE KLASSEN DER NEDERL. GYMNASIEN. Tweede veel verbeterde en vermeerderde druk. ƒ2,40, verk. ƒ3,—. Ramshorn en Baoon Ghïben, HANDWOORDENBOEK VAN

LATIJNSCHE SYNONYMEN. f\t verk ƒ125

AARDRIJKS- EN GESCHIEDKUNDIG WOORDENREGISTER TEN DIENSTE VAN AANKOMENDE BEOEFENAREN DER SCHRIFTEN VAN CORNELIUS NEPOS. Tweede druk. ƒ0,16 verk ƒ0,20.

Fr Dübner en Dr. F. van Cappelle, GRIEKSCHE OEFENINGEN VOOR EERSTBEGINNENDEN. ƒ1,20, verk. ƒ 1,50.

J. H. Holwerda , ANNOTATIO CRITICA IN XENOPHONTIS HELLENICA. ƒ0,96, verk. ƒ 1,20.

Aanvragen om bovenst, artikelen worden verzocht in te zenden aan G. Theod. Bom, Kalverstraat, E. 10, Amsterdam. [1722]

BERICHT.

Onder dankzegging voor de vele bewijzen van belangstelling in mijne voorgenomene uitgave: ONZE TOLK. Nieuws- en Advertentieblad van den Boeken Kunsthandel, (*) heb ik het genoegen n te berichten , dat het 1 e n o m m e r den 5den October het licht zal zien en verder geregeld den 5den en 20sten van elke maand.

Heeren Uitgevers worden vriendelijk verzocht hunne nieuwste uitgaven van af 1 September 1.1., die zij gaarne in «het Nienws van den dag" wenschten besproken te zien, mij zoo spoedig mogelijk per couv. den Heer O L. Brinkman of franco direct aan mijn adres.toe te zenden. Evenwel worden daarin alleen die boeken besproken, welke van algemeen belang zijn; School- en Studieboeken worden vooreerst niet opgenomen, terwijl die werken, waarvan geene melding kan gemaakt worden, direct zullen worden teruggezonden.

Bij eene franco toezending van Prospectus, Inteekenlijsten of berichten van boeken, die ter perse zijn, zal van een en ander in ONZE TOLK geregeld bericht gegeven worden.

Mijne uitgave in uwe ondersteuning nogmaals aanbevelende, zal ik van mijne zijde niets onbeproefd laten om uwe belangen hij het publiek te bevorderen.

Deventer, 6 Sept. 1869. C. Zwaardemaker.

(*) Ten einde mogelijk misverstand omtrent het doel van mijn blad te voorkomen, heb ik besloten den titel te veranderen. Het zal nn het licht zien onder den titel: ONZE TOLK. Centraalblad voor Knnst- en Letternieuws. [1723]

PROVINCIALE NOORDBRABANTSCHE EN 'S HERTOGENBOSSCHE COURANT.

JJ. Arkesteyn & Zoon maken hunne geachte collega's opmerkzaam •op het aanzienlijk rabat dat zij geven van de door hnnne tusschenkomst geplaatste advertentiën in bovengenoemde veel gelezen Courant. De particuliere prijs is 15 cts. per regel; Boekhandelaren genieten 5 cts. korting per regel en op den abonnementsprijs der Courant 20%- Bij toezending gelieve men vooral den naam der firma op het adres te stellen. [1724] ^M?" Geen andere Courant geeft zulk een groot rabat.

SCHOOLUITGAVEN worden- met succes geannonceerd achter de NIEUWE BIJDRAGEN VOOR ONDERWIJS EN OPVOEDING, ad 7£ cts. per regel. Bij herhaling wordt berekend 3/2». maal en bij 6/5 maal plaatsing bovendien 10% rabat verleend. Vóór den 20sten van elke maand worden de advertentiën tegemoet gezien door de Uitgevers De Gebroeders van Cleef, te 's Gravenhage. [1725]

BIJBELSCHE ALMANAK 1869.

De ondergeteekende berigt hierbij, dat door het Nederl. Godsdienstig Traktaatgenootschap, voor Amsterdam, niemand is aangesteld dan hij en dat de aanvragen om BIJBELSCHE ALMANAKKEN en TRAKTAATJES bij hem dienen aangevraagd te worden vóór Uit0. September, opdat dezelven in begin October gelijk kunnen verzonden worden.

Amsterdam, Augustus 1869. N. W. Stracb. [1726]

De ondergeteekende herinnert aan zijne vooruitbestelling, waarvan de voordeelige conditiën (zie Circulaire) 1". October vervallen, betreffende:

AGENDA VOOR DAMES. 1870. ZAKBOEKJE VOOR HEEREN. 1870. WANDSPOORWEGGIDS. W interdienst. HET DUBBELTJES VLOEIBOEK. 1870. HET KANTOOR VLOEIBOEK. 1870. HET FOLIO VLOEIBOEK. 1870. KANTOOR- EN WINKELALMANAK. 10 cts. STUIVERS ALMANAK. PORTEFEUILLE ALMANAK. 5 cts. Door een sprekend glas-biljet en voortdurend annonceren zal de aandacht op al deze artikelen gevestigd worden.

J. van Egmond Jr. [1727]

DAGELIJKSCHE CORRESPONDENTIE PER SNELTREIN MET GEHEEL DUITSCHLAND. Prijsberekening van den Thaler voor boeken netto a ƒ1,50, voor muziek netto a ƒ 1,35 op driemaandelijksche rekening.

Op nieuw ontvangen en bij uitzicht tot plaatsing ook in commissie te bekomen : Auerbach , AUF DER HöHE. Geb.

. DAS LANDHAUS AM EHEIN.

Polko, DICHTERGRüSSE. Geb. in prachtband. Voor bestellingen houdt zich aanbevolen

Groningen, P. Noordhofp. [17281

Sluiten