Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

275

Yirij hebben de eer, HH. Confraters te berichten, dat Reisgids. Uitgegeven met voorkennis der Maatschappij tot Ex-

Wludaou en Coronel , DE ONTWIKKELING VAN DEN ploitatie der Staatsspoorwegen. Prijs 5, netto 4 cents. Uitgave met

MENSCH erz Spoorwegkaart van Nederland. 10 netto 8 cents, waarop wij tot'1 Juni 1.1. eene voornitbestelling openden, thans voor Preroiën": 8/7, 14/12, 30/25, 60/48, 130/100 en 270/200. een gedeelte is afgedrukt, en het le stuk weldra zal verschijnen. Aangezien vele HH. in gebreke bleven ons hunne bestellingen te Voorts, dat wij eene bestellinglijst verzonden hebben op zenden, herinneren wij aan deze aanbieding, opdat er niet later reelaDE TAAL- EN LETTERBODE, onder redactie van Dr. E. Ver- men wegens niet-zending bij ons zouden inkomen, gelijk zulks dit voorwijs en Dr. P. J. Cosijn , jaar 't geval was. waarvan wij in 't begin der volgende maand de le afl. hopen nit De Administratie der Reisgids voor te geven Leiden, Nederland,

Wij verzoeken beleefdelijk de medewerking der Confrérie voor dit 3 Sept. 1869. van Santen. [1733]

tijdschrift; voor eene ruime in comm.zending der le afl. zullen wij

zorg dragen D'j dezen berigt ik den Boekhandel, dat door mij is verzouden, de

Haarlem',! Sept. 1869. de Erven E. Bohn. .[1729] KoORl't8 uVt d\"n BUbIl VOOR ELKEN DAG VAN HET

JAAR 1870, met korte aanteekeningen van Ds. M. A. Amshoff.

i flev. I der vooruitbestelde : sn

A. Stilling, TOONGELEN UIT HET GEESTENRIJK, waarvan uitgave op den gewonen tijd in November zal plaats

wordt eerstdaags verzonden. Aan de talrijke aanvragen m °°mm. hebben en we, in d(J g bekende s00rten g<.bondeI1; even aIa voorleden

kan niet voldaan worden; het boek is te goed bekend; ook laat de . Jn comraissie worden m den rege| eene ex- gezonden, doch

voorraad zulks niet toe. De mteekenrag voor partic. is opengesteld mië. en prijzen op de exx. vóo'r 20 Octo-

tot op de verschijning van de laatste aflevering. — Op de Theorie ber bestf,|d toegestaan

der geestenkunde geldt de vooruitbestelling (25% en 7/6) tot- fj(j. die'geene aanbieding dienaangaande mogten hebben ontvan-

dat het le vel afgedrukt wordt. gen> geiieïell die per couv. de- Heer C. L. Brinkman aan te vragen.

Botterdam, 8 Sept. 1869. C. H. Meijer. [1730] Croningen, 1 Sept. 1869. R. J. Sohierbeek. [1734]

BlAÏT^Ur DESk°lMORÏIneVAN DER HOEVEN, door Mr. Dgeste.7 " ^ " "*

H. P. G. Quaok. Met portret op staal gegraveerd door J. H. y pécalt, CHRISTENDOM EN WONDERGELOOF./1,30; ƒ1,04.

Rennefeld en facsimile. In royaal 8». De _aa_ „au pÉC4U_ h(Jeft e(m den klank ook bij niet m0_

Ook gebonden Exemplaren zullen hiervan verkrngbaar zijn Daar d er ^ dus ^ ^ ^ tc6„.aohtcQ

echter de oplage van dit werk met groot is, kan ik het slechts ,n 0ok -a commmk --rkrij~baar :

commissie zenden aan hen die mij daartoe hun verlangen kenbaar ma- _4n M4 HET G0DSU KARAKTER DER NIEUWE RICH-

ken en uitzigt op plaatsing hebben. Gebonden Ex. alleen voor rekening. XING ƒ0 60- ƒ048

Aanvragen verzoek ik dus per eerste couvert. ' y4[<. ut,b v'e[|)' het CHRIST. PAEDAG. BEGINSEL IN DE

Voorts is bij mij ter perse om spoedig het licht te zien: WET OP HET LAGER ONDERWIJS./0,30; ƒ0,24.

INSULINDE. HET LAND VAN DEN OERANG OETAN EN Mosselmans SCHOOL HUIS EN ^

DEN PARADIJSVOGEL. Door Alfred Russel Wallage. Uit Janet DE EENHEID VAN HET MENSCH DOM. ƒ0,60, r"0,48.

het Engelsch vertaald en met aanteekeningen voorzien door Prof. Eerstdaags zal ik disponeeren over de saldo s 1868 , voor zoover

P. J. Veth. Met 12 afzonderlijke en ongeveer 40 in den tekst dit nog met is geschied. Mocht onverhoopt daarna nog commiss.egoed

gedrukte houtsneêplaten. le aflevering. teruggezonden worden, dan verzoek ik beleefd mijn wissel daarom met

C P. Tiele , VERGELIJKENDE GESCHIEDENIS DER OUDE teru? te ]aten Saan > maar het te veel betaalde op nieuwe rekening

GODSDIENSTEN. Eerste stuk. Geschiedenis van den Egyptischen over te hrengen.

Godsdienst. 's Bosch. G. H. van der Schuut. [1735]

P. N. van Kampen. [1731]

RMJ. van der Loeff te Enschede' zond vrij algemeen in com.missie:

Gen dt CATECHISATIEBOEKJE OVER DB GESCHIEDENIS VAN

Hiervan is de le aflev. aau de Inteekenaren verzonden; de DEN ISRAEMTISCHEN EN DEN CHRISTELIJKEN GODS-

Commissie Ex. vol»en binnen een paar dagen. DIENST, door H. P. Schim van der Loeff, Predikant te

Holst, REPETITIEBOEK , 2e herziene druk. Bergen-op-Zoom. Prijs ƒ 0,20.

Van dit gunstig bekende boek (waarvan de 2e druk weder bij in- Wie bovenstaande niet ontving en meent er vao te kunnen plaat-

teekening verschijnt) is de le af lev. vrij algemeen in commissie sen , gelieven aan te vragen.

gezonden. Tevens verzoek ik van alle nieuwe uitgaven een flink getal

De aanstaande Examina maken het juist nu voor een uitnemend m commissie. [1736]

geschikt oogenblik om er eens fikseh mede 'te werken.

Meerdere leafl. of prospecti verlangende gelieve men die aan RESERVOIR DOUBLÉ CEMENTÉE PEN.

*_£___«. PRAKT. OEFENINGEN ALGEBRA. Vierde druk, W °°vengenoe mde pen dealleenige verkoop voor de herlanden

, . ' , _ « bekomen hebbende en waarvan in de meeste Nieuwsbladen en lijd-

r?rV^ainnon'^: - _ t j- j schriften annoncen zullen worden geplaatst, ben ik zeker dat, hier-

De ANTWOORDEN hierop znn thans ter verzending gereed. , , , .. , j , ,„„i 'i „„

, , ,. , . 1 ..J „„ „ , , , ( ?.,e. , „ door en door het uitmunten der kwaliteit zeer veel zal ver-

Bi] herhaling herinneren wij HH. Confraters dat dit Art. thans k b^ od

niet meer bij H. Koster te Delft moet aangevraagd worden, dit ^ BoekverkooporBprijs is ƒ0,80 en de verkoopprijs ƒ1,20 per

geeft maar noodeloos oponthoud. doosje ^ m Jmet -0u ^ k_rtmg ^ 2- doo8je8l ,e

Amsterdam, 1 Sept. 1869. Ten Brink & de Vries. [1732] gelijk, terwijl de afnemer van 100 doosjes in e'e'ns ook desverkiezeode .—— als agent zal geannonceerd worden.

Wij verzonden voor eenigen lijd de volgende circulaire: Verder ben ik ruim voorzien van alles tot het vak behoorend,

Zoodra de W i n te rd i ens t e n geregeld zijn zal weder verschijnen: waartoe ik mij minzaam aanbeveel.

DE WINTERDIENSTEN DER SPOORWEGEN VAN 1869/70. UEd. Dw. Dienaar,

Extra-uitgave van den Heuvell & van Santen's Officiëele A. Jacobs. [1737]

MANTZ, LES CHEFS D'CETJVI-E ÖE LA PEINTUBE ITALIENINIE.

ün volume in-folio rélié ÏOO frs.

Naar aanleiding eener circulaire van de Heeren Gebrs. BelinfantE, inhoudende eene aanbiediDg op bovengenoemd werk, berigten wij, dat

dit door ons tot 1°. October e. k. bij vooruitbcstolling op dezelfde voorwaarden als door genoemde Heeren zal geleverd worden, namelijk „ƒ50,— met 20% rabat, dus a ƒ40,— netto per exemplaar.

Heeren Confraters gelieven hiervan vooral goede nota te nemen en tevens dat, bij ontvangst van het Prospectus dit ook zoo doelmatig mogelijk door ons verspreid zal worden.

Amsterdam, 7 Sept. 1869. L. van Bakkenes & C». [1738]

Gemengde Berichten. duidelijke letterdruk en de fiksche afmetingen deze Kaart, naar wij

meenen, voor practisch gebruik alle aanbeveling waardig maakt. De namen der medewerkers van Dr. Hubkrts waarborgen tevens, dat

Eene belangrijke bijdrage tot onze schooluitgaven raag wel heeten het deze Kaart niet aan scherpe revisie ontbroken heeft.

de pas verschenen Nieuwe Wandkaart ten gebruike bij het onderwijs

in de geschiedenis der Nederlandsche gewesten , door Dr. W. J. A.

Huberts, bij den heer Tjeenk Willink te Zwolle vervaardigd en Een uitgever van schoolboeken ontving dezer dagen een verzoek uitgegeven. Hoewel onze onderwijzers in de laatste jaren niet misdeeld van den Hoofdonderwijzer eener op te richten school voor Christelijk werden van wandkaarten, toeh ontbrak altijd nog eene kaart, waarop nationaal onderwijs, om bericht, of hij genegen was van zijne fondsde toestanden van ons land in verschillende eeuwen duidelijk aange- artikelen bij regtstreeksche bestelling 25% rabat toe te staan , met wezen werd. De genoemde Kaart nu voorziet in die behoefte en doet vermelding dat andere uitgevers er in toegestemd hadden , en tevens dit voor betrekkelijk geringen prijs, terwijl de heldere kleuren, de met betuiging van spijt, dat zoo er niet iu toegestemd werd, ZEd.

Sluiten