Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

278

schutters in het vredekamp aan de Bildt, - doch niet nitgespro- ray, Dorpje aan zee. - v. See, Gravin en markiezin - Om den

Ken omdat de tijd daarvoor ontbroken heeft. — Uitgegeven met hroode. — Yates, Beproevingen van Lady Mitford — Yonge Doc-

toestemming van het Centraal Comité' van den Weerbaarheidsbond. tor May en zijn vrienden. — Bell, De gouden ladder der fortuin —

Utrecht J. L. Beijers en J. van Boekhoven. Gr. 8°. (23 blz.)/0,25. Yates , Madeleine. _ Verne, Kinderen van kapitein Grant - Thac-

ioespraken gehouden bij gelegenheid van het 25jarig bestaan der keray, De Neivcomes. — Robinson, Grootmoeder's geld — Tweeër-

Bijzondere School op den Klokkenberg te Nijmegen. Uitgegeven lei erfenis. — Aimard, Valentin Guillois

ten voordeele der Christelijke Normaalschool te Nijmegen, 's Gra- Zindelijk gelezen exx. kunnen ook dienen

venhage H J. Gerretsen Post 8°. (4 en 51 blz.) ƒ0,50. Aanbiedingen met franco brieven, onder 't N°. dezer Advertentie

Visscher (J.). Zie: Antwoord. bij den Uitgever dezes. f1739]

Ter perse: qeyffardt's Boekhandel te Amsterdam zoekt:

Voor meer dan e'e'n leven. Een twaalftal leerredenen van Dr E ^ Ex- L'ESCOLE DES FILLES OFTE SCHOOLE VOOR DE

Laurillard. Derde druk. Volksuitgave. Amsterdam, D. B. Centen. JONGE DOCHTERS. Amst. 1648 of 1737.

Voor het huisgezin. Proeve van een handboek voor de huiselijke Aanbiedingen franco. [1740]

godsdienstoefening, door B. J. Adriani. Goedkoope nitgave. Compleet — ■ ~ .

in 7 afleveringen. Als boven. BERICHT.

wn PROZA EN POËZIE , Leesboek door Dr. Dozy en de Stop-

Gevraagde boeken : Vpelaar, licht de tweede druk ter perse, die van de voor re-

1541 De aarde en haar volken. Jg. 1—5. kening genomen Ex. overhebben en die wenschen te ruilen,

1542 Cats' Werken. Editie Campagne. worden verzocht mij per eerste couvert het getal dat zij voor den

1543 Eén Heer, één Geest, één Geloof. Jaarg. 1858—1861. nieuwen druk wenschen verwisseld te zien, te retourneeren.

1544 Möllhausen, Liesken en Paul. In 3 stn. Opecgesn. kan dienen. Die Heeren, die nog commissie Ex. hebben staan, verwijs ik voor

1545 Nieuwenhuijsen, Koraalboek der Evang. Gezangen. Lang 4°. zoover PROZA EN POËZIE betreft, naar mijne annonces in het

1546 Bomhoff, Nieuw groot woordenboek der Nederlandsche taal. Zondagsblad n°. 35 en Nieuwsblad n°. 36, waaraan ik

1547 Thiers, Histoire du Consulat et de 1'Empire. Met opgave van "lij stipt zal houden.

prijs en welke uitgave. Om noodeloos heen en weer schrijven te voorkomen , wordt mede

1.548 Conscience, Roinant. werken. 2e afdeeling. ter kennis gebracht, dat ik op 't moment geen enkel Ex. van PROZA

1549 Louis Figuier, De wonderen der wetenschap. EN POËZIE meer aan huis heb, doch dat aan den tweed en druk

1550 v. Lennep, Klaasje Zevenster, le deel. Belezen. met grooten spoed wordt voortgewerkt.

1551 Dumas, Gedenkschriften geneesheer, le deel. Idem. z„u T}nmm„t Tï t r, n*.,-,

1552 Belani, Maria Antoinette. le deel. Idem. ^U-Bommel. H. J- Gabde. [1741]

1553 v. Buren Schele, Russische spion. 2e deel. Idem. " „„ „„„,,,.„„„ "

1554 August Blanche, Misdaad en waanzin. 2e deel. Idem. HH' UNiltA1ERS

1555 Bartels, Urach de wilde, le deel. Idem. worden beleefd verzocht spoedig opgave te doen van het getal hunner

1556 H. de St. George, De spion der groote wereld. 3e deel. Idem. inteekenaren op:

1557 J. van der Hage, Schaapherder. Compleet. Idem. Lewes, ONS LEVEN. Derde goedkoope uitgave.

Aangeboden boeken- De tweede aflevering wordt den 15den dezer verzonden en met

,.„ ... ,, , ,„,,,, ' dlen datum ziJn de extra premien vervallen.

759 Nieuwsblad voor den Boekhandel. 1851—1861 ingen., , , , r T „

1862—1868 los. Amsterdam. Wed. J. C. van Resteren & Zoon. [1742]

760 Bijbelsch Magazijn. 2e dr. In afl. Compl. Meestbiedende. ' ~—

761 Calisoh, N. woordenb. der Ned. taal. 5 exx. . . . a 2,—. HH- CONFRATERS,

762 Eng. Gerrits, Neêrl. heldend. ter zee. 2 dln. Geb. . - £, . die van het werkje:

763 —. Keur van gedenkw. tafereelen. Gr. 8°. Maatjes, WöRTER UND GESPRaCHE. Tweede druk,

2 dln. Met platen 4_—. nog exemplaren hebben staan en daarvoor exemplaren van den nieu-

764 van Lennep, Gesch. v. N.-Nederl. In 30 afl. 6 exx. - 4,—. wen druk in rniling wenschen te ontvangen, worden verzocht die

765 Maemikr, Reis in Zwitserland. 2 dln 5, . vóór 1 October e. k. terug te zenden, daar, na de verzending van

766 v. d.Palm, Bijbel v.d. jeugd. Gr. 8°.3dln.Metpl.2exx. - 8^—. een herdruk aan verzoek van terugneming of ruiling niet kan"wor767 ■ Orator, werken. 5 dln. in 2 banden . . - 4, . den voldaan.

768 Presoott, Philips II. 3 dln - 5'—. Van :

769 Pruys v. d. Hoeven, Academie-leven. 3 exx.. . * ' • 2,—. Maatjes, SELECTION OF ENGLISH WORDS AND DIA-

770 Napol. Roussel, Één ding is noodig. 2e druk . . - 5,—. LOGUES,

771 Zaalberg, De biddende Jezus - 1,50. is de nieuwe druk verschenen en zijn weder exemplaren op aan-

772 Algern. wooidenb. der Eng. en Ned. talen. 2e druk. vrage disponibel.

773 marry^t^T^SettterTin Canada.' With'illiistr'. 6'exx'. - t'~\ 8 1869" J" H' G*B«™ & C°- ^

Aanvragen of aanbiedingen franco. tvornseiffen en Kuyper, HANDBOEK DER AARDRIJKSMen gelieve vooral niet te verzuimen bij Aanvragen or -^KUNDE. 4e druk. Aanbiedingen de vóór de Werken aangegeven JVos. op Mocht iemand hiervan nog ex. in commissie hebben en niet verte geven aan langen voor rekening te houden, zoo verzoek ik vriendelijk die ten

Den Uitgever. spoedigste terng te zenden.

' Later neem ik die in geen geval terug.

ADVERTENTIËN Gorinc/iem, 8 Sept. 1869. A. K. Noorduyn. [1744]

rpegen verminderden pr^orta gevraagd: SLUYTER'S MEETKUNDIG SCHOOLBOEK.

IFouguier, Het geraamte. — ld., Het huwelijk van eene jonge V8" dit werI{je is de zesde druk ter perse. Confraters die nog

vrouw. — ld., Opvoeding en fortuin, — ld., Werken der duister- ex- van den 5den druk voorhanden hebben en ze wenschen terug

nis. — ld., Levensbeelden uit de lijfstraff. regtspleging. — Moles- te zet|dcn, gelieven dit ten allerspoedigste te doen, daar na

worth, De dubbele zelfopoffering. — Thornbury, De Boekaniers. — de uitgave Vciti den Gd en druk in geen geval ex. worden teruggenomen.

GERSTacKER, 18 maanden in Z.-Afrika. - Wightmann, Nadere C. L. Sohle.jer & Zoon ri7451

mededeelmgen uit de achterbuurt. — Christemeijer, Verhalen uit '_ L -

ons volksleven.— Revers, Hoe hij koning werd. — De pastory van TERUGVRAAG ' Framley. — Temhe, Tooneelen uit het strafregt. — Mulock Huis

en wereld. — Braddon, Kapitein van de Gier. — Disraeli 'üavid T0'33' gebrek noodzaakt mij de confrérie vriendelijk maar dringend

Alroy. _ Galen, Wanda. — Hacklünder, Geheim der stad — uit te noodigen, mij per eerste couvert te willen terug zenden,

Hasebroek, Uit den vreemde. — Mulock, Een held. — Reuter de onverkochte ex- van :

Gedroogde kruiden. 1—4.— Student van Salamanca. — de Monté- Budding , II. SCHRIFT (KATECHISMUS) en NORWOOD afl 1

scheepsjongen. — Droz, Onder ons. — Rabbout, De dochter van Gorinchem Firma G. F. Gezelle Meebburg.

den balling. — Carlèn, De liefde van een vagebond. — Schwartz w- j- van Nas. [17461

Alma of de moderne huwelijken. — Hacklïnder, Nieuwe verhalen --

Zitrf^iet z|n -Woot fa/garetha'S ™Io™S- ~ Sohwa.k. TERUGVRAAG VAN FRANSCH COMMLSSIEGOED. zvijn oi mei ziju. vvood, Erfgenaam van Trevelyn. — Sourader , ^>j^. Magt van het geld. — Beproevingen van tante Mar^areth — Pan- Tie ot"Jel'g<-'teekenden verzoeken terugzending van de onverchaud, Nederl. avonturiers. — ld., Avonturiers op geneesk. gebM^ "kocl>te Fransche boekwerken gedurende het le halfjaar Mulock, Twee huwelijken. — Temme, Dames op reis. ld. Pij- in commissie of ter inzage gezonden, voornamelijk romans, belleper Hannes. — Spielhagen, Door na'cht tot licht. —' Rodenberg trie ea wat men verder denkt niet meer te kunnen verkoopen. Parijs. — Thoresen, Heeren- en boerentrots. — Kingston, Paul ?3en wordt beleefd maar dringend verzocht om aan dit verzoek Gerrard, De kajuitsjongen. — v. Amstel, Floris V Brooks "óór 1°. Oct. e. k. gevolg te geven.

Vroeger of later.-Raabe, De kinderen van 't wond'. -Thaoke- 7 Sept. 1869. . L. van Bakkenes & C°. [1747]

Sluiten