Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

279

ne„ 12 Aug. werd door ons „er circulaire aan allen die dit in KERKELIJKE COURAN1.

Ueommissie S^£n3^^*ÏÏU nemen de vrijheid UEd'op de groote voordeden opmerkzaam

Ploetz vova-e a Paris, arrange' a 1'usage des Hollandais par \\ je makeI1 wclta het adverteren m de Kerkelijke Courant,

G M Rkinders 1 vol 12»., in April 11. verzonden. Weekblad voor de Ncderlandsclie Hervormde Kerk, aanbiedt.

Vele Confraters'voldeden tot heden niet aan dat verlangen , hoewel Het tal aWs op dit blad toch is reeds geklommen tot ongeveer

wii zeer om exemplaren verle-ren zijn. 1500, waaronder zich de meeste kerkeraden van ons land oevmden;

Wanneer eenmaal de 2e druk verschenen is, kunnen wij natnurlijk men km dn3 veilig aannemen dat ieder Nummer gemiddeld door

geen exemplaren van den len druk meer terug nemen. 4000 o, 5000 personen gelezen wordt. ut...

Men zal ons ook bijzonder verplichten met de terugzending van: Niet aUcen Advertentiën, werken van godsdienstigen en uiera-

de U aneVerhg van : rischen aard betreffende belmoren hier te huis, ook die van boeken

Lehon DE MENSCH in de VOORWERELD. 0Ter onderwijs en opvoeding zijn er op hare plaats, daar wij

Den 30 Aug. 'hebben wij verzonden a, de bestelde exemplaren van : ^ -£^J^Z Van Santen's VOLKS-ATLAS VAN ALLE DEELEN DER AARDE

IN 22 KAARTEN'. Bewerkt onder toezicht van M. B. Kun. Be- ()e der boekaImonce3 js 15 CCnts per regel, met 3/2 maal,

vattende 22 fraaie in kleuren gedrukte kaarten. Prijs 75 cents t r _„__«_ gerekcnd kan worden slechts 10 cents te bedra-

netto 60 cents, en gebonden in geheel linnen fl,10 . netto 88 terwijl wij voor hen die zich verbinden minstens 500 regels

cents , premiën 10/9, 17/15 , 30/25 , 50/42 , 60/51 en 100/82. b ^ , ^ ze mlha notercll tegen 7. cts. per regel.

Door een exemplaar met de inteekenlijst te doen circuleren zijn ^ toei(enijmg der advcrtcntiën wordt verzocht aan het adres van

flinke getallen te plaatsen. j. M. van 't Haaff te 's Gravenhage.

Leiden 3 Sent 1869. Van den Heuvell & van Santen. [1748] Met alle achting hebben wij de eer ons te noemen, _

' 1 _ . UEd. dw. Dienaren,

BOEKHOUDER en BEDIENDE. 's Heriogenbosch.. Gebr. Muller. nij H Bokma te Leeuwarden kan geplaatst worden een BOEKHOU- '„Gravenhage. J- M- TAN T H4AFPDDER. Degene die te gelijk de Holl. taal grondig verstaat om druk- ^ zij indachtig dat de Courant des Vrijdags wordt verproeven taalkundig te kunuen corrigeeren , verdient de voorkeur ; ne- advel.tentiën die te 's Gravenhage inkomen nevens een BE Dl RN DE , die goed kan vonwen , ïnnaaijen en met ^ Donderdag-ochtend eerst eene week later kunnen worbindwerk kan teregt komen. L1' - den 0pgen0men. [1753]

, angeboden a contant aan den meestbiedende: ondergeteekende herinnert aan zijne vooruitbestelling, waar-

Abrandt, De Ruiter. 5 dln. 1835. - Cbamer, De lijdende Ema- Jj ^ de v0ordeelige conditiën (zie Circulaire) 1». October vervallen,

nuel. 5 dln. 1773. Hf. led. - Mauricius, De lijdende Heiland. betrefff,n(]e;

1772. _ van Emdre, Katechismus. 2 dln. 1800. — Brouwer AGENDA VOOR DAMES. 1870.

Brieven Thimoteus. 2 dln. 1775. — Young. Nachtgedachten, yert. ZAKBOEKJE VOOR HEEREN. 1870.

door Schenk. 3 dln. 12°. 1820. — van der Grob, loetssteen. WANÜSPOORVVEGGIDS. W in t er dien st.

2 dln KI. 8°. Perg. 1786. - Pfenninger , Joodsche brieven 4. dln. mT |)ÜBBBIjTJES VLOEIBOEK. 1870.

1839 — 2 exx. Krieger , Hemelvaart en Pinksterfeest. 18(M. — HET KANT00R VLOEIBOEK. 1870.

2 exx. Krieger, Opstanding. 1803.— 2 exx. Krieger, De geboorte. fjjjx FOLIO VLOEIBOEK. 1870.

1801 — da Costa, Voorlezingen. 2 dln. 1840. — Het leven van KANTOOR- en WINKELALMANAK. 10 cts.

Zwingli. Amst. 1798. — Betere toekomst voor Nederland. Rotterd. STUIVERS ALMANAK.

1826 — Teschendorff, Nicodcmos. 1837. — Reddingius, Un- PORTEFEUILLE ALMANAK. 5 cts.

derzoek. 1834. — Kaakeheen , Feestboekje. 1836.— Kaaksbeen, Uoor ^ ekend glas-biljet en voortdurend annonceren zal de

Job le en 2e zestal. 1835/6. — De vrijheid. Amst. 1/83. —Kit- dacht op aI deze artikelen gevestigd worden.

zema, De genade. 1774.-de Haas, De toekomende wereld 1798.- J van Egmond Ja. T1754]

Willemsen, Avondmaalganger. 1758.-la Placette, Commumon ^ ■ k ■>

devote. 1706. — Rutüerford, Godsdienstige brieven.1855. — Corn- - nAr*wr^rrQPMV~ir*nitRRSPONI)ËNTIË PER SNELTREIN

put, Leven van Melanchtoo. 1764. - Nupoort, He lenbroek: r«- ^^^^^^y^^üVV^ClUt^D.

dedigd. 1794. — Tuoluck, Zonde en verzoener. 1841. — Evers- .MM ™r! ' Thaler voor boeken netto

DM. De heerlijkheid van den Messias. 2 dln. 4». Perg. 1721. - Prijsbereken.ng van den Ihn er . » ™ B.

Hellenbroek, De kruistriomph. 5e druk. Perg. 4». i ƒ1,50, voor mu.iek netto a ƒ 135 op

Adres franco, onder 't n°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dehjksche rekening.^

dezes. f175°J Ap nieuw ontvangen en bij uitzicht tot plaatsing ook in commissie

- — ■ ■— \Jte bekomen :

1 anrreboden & contant- Auerbach , AUF DER HöHE. Geb.

AEug Sue LE JUIF ERRANT. Compl. in 7 banden . / 5,-. DAS LANDHAUS AM RHEIN.

Thiers RÉTOLUTION FRANCAISE. 1845 • 2,—. Polko, DICHTERGRüSSE. Geb. in prachtband.

Ga Bl'as de Santilune. In 4 banden compl • 1,—. Voor bestellingen houdt zich aanbevolen

Hooft's NEDERL. HISTORIE. 2 dln. Folio. Heele banden. . 2,50, 6rmi P. Noordhoff. [1755]

Goebee, JOODSCHE OUDHEDEN. 2 dln. Folio. Hoornen. . 2,50. y j.

Egbling, WEG DER ZALIGHEID 2 dln Gr. 8°. Ingen. - 0,80. ïerzonden ïoor eenigen tijd de volgende circulaire:

v. Lennep Coster's REIZE. 2 dln. Gr. 8°. Halve b. . . 0,60. U/J a ds w i „ terdi ens t eu geregeld zijn zal weder verschijnen:

Vondel's WERKEN. 4°. (Putjesuitgaaf). 6 heele fr. b . . 6 —. WINTERDIENSTEN DER SPOORWEGEN VAN 1869/70.

P. Bakker, NEÊRL. WATERSNOOD. 1740. In prachtb. . 1,-. "^V, VAN DEN Heuvell & van Santen's Officiëele

Flav. Josephus en verv. Basnage. 2 dln. Folio. Hoorne b. • t>,—. KeisLli|s Uiteceven met voorkennis der Maatschappij tot Ex-

Schmidt, BIJBEL VOOR KINDEREN. 5 dln. in een band. - 1,50. » b • Staatsspoorwegen. Priis 5, netto 4 cents. Uitgave met

Claas Bruin , HIST. DER MARTELAREN. Foto Halve b. . 5,50. |M»t**rJ»M P S, ^ ^ g ^

AALTJE DE ZUINIGE KEUKENMEID. KI. 8*. Ingen. . 0,50. p™mj> 8/7 14/12, _0/25, 60/48, 130/100 en 270/200.

v. D. Palm, HIJBET, VOOR de JEUGD. Compl. ,n 8 bdu. . 3,50. _ ^ L^ in gebl4ke bleven om hunne bestellingen te

Schoener, DAS BUCII l)ER NATUU. 1856. Gr. S^Geb , 0,50. M*^=XmneL wi aan deze aanbieding, opdat er niet later

GESCHIED. DER CHRIST. KERK IN TAFEREELEN.^ g _ ™rLnietWzJeIldiDg by ons zonden° inkomen , gelijk zulks

TiEDEMAN^hoekstra^cnz.,"LEERREDENEN. Gr. 8°. Geb". . o',50. di* ™<"3™ '* Seval was" De Administl.atie der Reisgids voor

v. Goor's PHACHTBIJBEL. Folio. In 92 afl. . . . » 14,—. Nederland,

v. Heijningen, BIJB. GESCHIED. 4». Gebonden. . . « 1,25. ■ van Santen. [1756]

- CHRIST. KERK. 4». . ...» 1,25. 8 ^ .

8^7™S : 9.-: DÜ Martinus Nijhoff te Gravenhage, is verschenen en ten

THE GAKDENER AND PRACT. FLORIST. 3 dln. Roy. budIUgIn ^OOR VADERLANDSCHE GESCHIEDENIS EN

DSAWING ROOM SCRAPBÓOK. IBtt/vi rtaa.pl.' ! I OfiO. OUDHEIDKOnDB, veraaraeld eu uigegeven door^r^R. Prwn,

v. nA Velde, GEZIGTEN UIT NEÊRL. INDIEN. Gekl. w^&Ik^AM VAN UTRECHT Blad' 1-4.' W blad

pl. Folio. Geb • • • • " • - , ,n [1757]

». d Palm BIJBEL. Met Ap. Boeken. 4». 2 banden . » 7,50. , ƒ 1,»U,

'r^rg glrdt17alleen ïa ^."Sto gekten .Lor 'a« Ande^den hebban op heden vrij algemeen in commissie

Boekh. A. van Rossum Jr. te Amsterdam; ^1751j ^TERKUNDIGE SCHETSEN, door P. Bruïn. le deeltje. Post-

pen fatsoenlijk JONGMENSCH P G., met de moderne talen *^/^f2^^D^lnOTB_BI80M FANTA-

I/bekend en sedert eeni»en tijd n den Boekhandel werkzaam, zoekt '«n oeziuer!, van wi.rlrTk

eene betrekking als inwonend Bediende bij een Boekhandelaar- SIE^m allen die^ J^™^ d e"en k en n i s tv a a 1 di^geva^ Buiten-

"u8""' f..n„„ T.ft W <t Mi den Boekhandelaar n W lands°che°"schrijvers, zullen zich deze schetsen gaarne aanschaffen. -

STaIu::DAm"enrdam. Le"- * *'' ' [1752]' Ook presentie men ze vooral HH. Leeraars van Hoogere Burger-

KERKELIJKE COURANT. Advertenticn.

nrf, nemen de vrijheid UEd. op de groote voordcelen opmerkzaam Wte maken welke het adverteren in de Kerkelijke Courant, Weekblad voor de Ncderlandsclie Hervormde Kerk, aanbiedt.

Het getal abonncs op dit blad toch is reeds geklommen tot ongeveer 1500, waaronder zich de meeste kerkeraden van ons land oevrnden; men kan dns veilig aannemen dat ieder Nummer gemiddeld door 4000 a 5000 personen gelezen wordt. _

. „ . , 1 «rtd ad t nn cit.i freTl en lltera-

Sluiten