Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

283

Bosch & Zn. (Lr. E.) W. Raabk, Da Kinderen des wouds. 2 dln. Vad. Letteroef. 9.

Breuk A Smits, (de) Otto Mühlbrecht , Lodwig van Beethoven; — Sikbkr, Aphorismen op het gebied der zangkunst. Vad. Letteroef. 9.

Brink. (II. ten) van der Vegt, Mengelingen voor de jengd. H uisbibl. 9. — Bergsma, Klassikale rekenoefeningen. DeSchoolbode. 14.

Brinkman. (C. L.) D. J. Coster, In 't vrije veld. Vad. Letteroef. 9. — A. C. Dukeb en W. C. van Manen, Oud-Christelijke letterkunde. Afl. 1. Volksbl. 33.

Brosse A Cie. Aerssen, Conjugaison de tous les verbes francais; — J. N. Valkhofp, Morceaux ehoisis destinés a être traduits en anglais. De Schoolbode. 6.

Bronsveld. (11. C.) G. D. J. Schotel , De invloed der rederijkers op de hervormers. Kerk. Weekbl. 10.

Bflhrmann. (F. C.) Vogl, Uit het kinderparadijs. Vad. Letteroef. 9.

Dannenfelser. (W. F.) Wijnmalen, Hngo de Groot als verdediger des Christendoms beschouwd. Godgel. Bijdr. 9. Gids 9. Doesbnrgh. (S. C. van) W. C. Knottenbelt, De kerkvisitatie.

Stemm. v. Waarh. en Vrede. Sept.

Druten A Bleeker. (van) W. Pütz, Leiddraad bij het onderwijs in de vergelijk, aardrijkskunde; —Eerste beginselen der vergelijkende aardrijkskunde; — Frerichs, Verzameling van opstellen ter vertaling in het Engelsch; — Zimmermanns, Eugelsehe lees- en vertaaloefeningen. Leeskab. 9. — F. A. Trollope, Drie levenswegen. 2 dln. Het Vaderl. 117.

Engels. (P.) Bierens nE Haan, Nduvelles tables d'inte'grales definies. Liter. Centralbl. 36.

Funke. (G. E..) A. Hausrath , Geschiedenis van Jezus tijd. Stemm. v. Waarh. en Vrede. Sept.

Gebhard A Cie. (J. H.) Opzoomer, De vrije volksschool. Tijdsp. 9.

«oor. (boothoven van) L. Enault, Reis door Midden-en ZmdAmerika. Vad. Letteroef. 9. — Historisch-geographisch woordenboek. Afl. 47—51. Huisbihl. 9. — A. Peschier, Esprit de conversation francaise. Leeskab. 9.

«oor Zonen. («. B. van) Armand, Olympia Ramiere. 2 dln. Huisbibl. 9.

«roenendijk. (P.) Het beste wapen in den strijd tegen een ge-

duchte vijand. Kerk. Weekbl. 11. «mine. (A. ter) M. R. Bbuck, Die klassisohen Perioden der ueut-

schen Literator; — Deutsches Lesebuch. Prosaund Poesie; — Muhl-

bach, Duitschland in woeling en strijd. 3e en 4e afd. Leeskab.

9_ j. Meurs Rzn., Rekenkunde; — Hacklünder, Het geheim

der stad. Huisbibl. 9. — Thackeray, De Newcomes. 3 dln.

Tijdsp. 9. . Haan. (J. de) Godsdienstige toespraken. Taal des geloofs. HuiB-

bibl. 9. ., J

Beteren. (J. H. A «. van) Ruuorff, Schets der scheikunde.

Het Vaderland. 105. Henvelink. (J.) T. R. R. Stebbing, De theorie van Darwin.

Het Vaderland. 117. HenvellAvan Santen. (Firma van den) le Hou, De mensch

in de voorwereld. Het Vaderland. 106. Huisbibl. 9. — C.

Ploetz, Theoretische en praktische fransche spraakkunst; — Lec-

tnres choisies. Chrestomathie francaise. Leeskab. 9. Hoitsema. (Gebr.) S. Laman Trip , Het toezigt op inrigtingen

van nijverheid. Tijdschr. v. S t a a t n n is h o uaK. AAVin. re. Kampen. (P. BI. van) E. Sewell, Dagboek eener moeder. Tijdsp. g. _ Raymond en zijne uitverkorene. 2 dln. Vad. Letteroef. g. — Miss Yonge, Het parelsnoer. 2 dln. Leeskab. 9. — Chr. Muller, Lief en leed uit een kleine wereld. 2 dln. Nederl. 9. Leeskab. 9.

KemlnkAZn. Francis, Iets over particuliere landerijen bewesten de rivier Tjimanok. Tijdschr. v. N. Ind. Aug. — Bar. von Hugenpoth, Onze vermaken. Tijdsp. 9. — W. Moll, Kerkgeschiedenis van Nederland. II. 3. Ned. Speet. 35. Hemmer. (.1. .1. H.) W. Ziethe, Anna Judson. Eene levensgeschiedenis. Stemm. v. Waarh. en Vrede. Sept. Kirberger. (W. H.) Mad. de Gasparin, Camilla. Een verhaal.

Stemm. v. Waarh. en Vrede. Sept. Kluitman. (P.) J. J. de Gelder, Opstellen ter vertaling in het Grieksch; — Ons recht willen wij handhaven. Leeskab. 9. —De rarekiek der Holl. huishouding. 2e vertuoniug. Huisbibl. 9. Kraaj. («ehr.) F. W. Robertson, Grootmoeder's geld. 2 dln.; —

Om den broode. 2 dln. Vad. Letteroef. 9. Krnseman. (A. C.) Natuurhist. Bibliotheek : Snellen van Vollenhoven, Gedaanteverwisseling der insecten. Ned. Speet. 37. I.aiirey. (L. A.) A. J. Leijer, Berekening der inhouden van vlakken en ligchamen. Leeskab. 9. Leendcrtz. (J.) P- Masi, De struikrooverij in den Kerkel. Staat.

Gedenkschr. van A. Gasbaroni. Tijdsp. 9. I.oihaii A Verster. Over den aard en de toekomst der beweegkracht. Het Vaderland 106. Eoosjes. (Erven) J. J. C. Donck, Theorie der cijferkunst. Leeskab. 9. _ . .... „ Meijer. (Firma B. C.) J. van Vloten, Humaniteit. Huisbibl.»Miillcr. (Joh.) de Bosch Kemper, Staatkund. geschied, van Nederland. Tijdsp. 9. Mijs. (D.) Androcles. Maandschrift aan de belangen der dieren gewijd. Nederland. 9. BIoordhofT. (P.) D. Huizinga, Handleiding bij het eerste onderwijs in de scheikunde. Gids. 9. — Luthabdt, De persoon van Jezus Christus. Wekstem. 37.

BIoordhofT (P.) en J. Voltelen. .1. B. Rietstap, De wereldbol. I—II. Vad. Letteroef. 9.

Bloot cn. (S. E. van) C. .T. Pické, Schets der algemeene geschiedenis. De Schoolbode. 10 en 14.

Blijgh. (H.) W. Th. v. Grikthuïsen, Merkwaardige zegeteekencn op de Wereldtentoonstelling. God gel. Bijdr. 8.

BlijhofTAZn. (Is. An.) Gcldersche volksalmanak voor 1869. Vad. Letteroef. 9. — Klencks, Vleesch of groente? Huisbibl. 9. Het Vaderland. 104.

IVijliouT. (Mart.) Fokker, Stoomvaart op Amerika. Volksbl. 34. — .1. K. J. de Jonge, De opkomst van het Ned. gezag over Java. I. Tijdschr. v. N. Ind. Aug. — D. van der Kellen , Neêrland's oudheden. Afl. 7, 8. Ned. Speet. 35.

BlijhoftT (Mart.) en .1. L. Beijers. Beijers, Lijst van tijdschriften of periodiek verschijnende werken. Vad. Letteroef 9.

Penrscm. (J. H. van) Vergers, Gods vinger in de geschiedenis; — J. H. van Linschoten, Pitcairn; — W. Ziethe, Het katje van Wingcnheim; — Moederliefde; — Het geredde meisje; — Een dankbare leerling; — Een blijde kinderdoop; — De gelukkige schipbreuk;—Het steenen beeld teLubeck; — Trouwe broederliefde; — Het arendsnest. Vad. Letteroef. 2.

Post. (C. C. van der) Verslag der commissie tot het opsporen enz. van de overblijfsels der vaderl. kunst. Tijdsp. 9.

Beits. (C. J.) J. van Koot, Geschiedenis der christ. kerk. Kerk. Weekbl. 10.

Bogge. (V.) Nösselt, Algemeene geschied. 1—4. Wekker. 31.— H. C. Rogge, Geographie van Europa. De Schoolbode. 7.

Boot baan. (I..) Rich. Hol, Op. 51. Erkliirung. Concertstiick. Caecilia. 16.

Kool haan. (Th. .1.) Alfr. Holmes, Op. 20. Deun caprices ponr piano; — Op. 23. Pensee fugitive pour piauo. Caecilia. 16.

Samot. (Wed.) D. J. A. Samot, Emancipatie-woede. Blijspel. Nederland. 9.

Schuyt. (J. H. van der) Maronier, Eenvoudige handleiding bij

het eodsdienst-onderwijs. Volksbl. 33. — cvangene-spiegci. Volksbl. 34.

Sigtenhorst. (A. .1. van den) W. A. Elberts, Chronol. handleiding tot de beoefening der Nederl. letterkunde; — Vondel's Lucifer, met aanteekeningen door Velderman;— Takken en bladeren. Bloemlezing door Velderman. Vad. Letteroef. 9.

Smit (M.) en P. fVoordhoff. Wendel, Kindervreugd; — Goevernkur Kinderschat. Volksbl. 36. — van Grieken, Bouwk. album. Het Vaderland. 117. Ned. Speet. 35 Volksbl. 36.

Someren. (A. E. C. van) L. P. Delisotte, Premiers cléments de grammairc francaise. Leeskab. 9.

Steenhoft*. (J. K.) Hozier, De oorlog van 1866 in Bohemen en Moravie. Leeskab. 9. — J. Jongéneel, Neue Entdecknngen auf dem Gebiete der biblischen Textkritik. Tijdsp. 9.

Steenmcijcr. (J.) Fransche spraakoefeningen. Wekker. 28.

Stocller. (W. L.) A. Coquerel Jr., Het geweten en het geloof. Vad. Letteroef. 9.

Storm E.otz. (D. J. P.) A. Jansen, Eenheid in de opvoeding. Leeskab. 9.

Thieme. (D. A.) Goede kennissen in de lucht, op het land en in

het water. De Schoolbode. 9. Thieme A Cie. (W. .1.) Bölte, De Welfenbruid. Huisbibl. 9. Vissers. (.!. F) Vijf jaren in de gemeente de «apostolische zending".

Bazuin. 34.

Waltman Jr. (.1.) Jansen, Een brug over den oceaan. Volksbl. 34. Wansleven A Zn. (J. H. A.) Elk wat wils. Vad. Letteroef. 9. Volksbl. 36.

Wolters. (J. B.) Bancroft, Geschiedenis van de Vereen. Staten van Noord-Amcrika. Afl. 1. Vad. Letteroef. 9. — Jonckbloet, Geschied, der Nederl. letterkunde. I.; — J. A. Wijnne, Handboek der algem. geschiedenis. Leeskab. 9. — Thorold Koger's Handboek der staathuishoudkunde. N. Bijdr. v. Opv. en Onderw. Aug. Leeskab. 9. -- van der Wijck, Zielkunde. Afl. 1. God gel Bijdr. 8. — Vervolgbundel van de melodièn der Evangelische gezangen. Wekker. 31.— E. Star Busman, Octrooijen van uitvinding; — J. de Sitter , Over beurtvceren. Tijdschr. v. Staathnishnudk. XXVIII. le.

Wijt A Zonen. (M.) J. Craandijk, Het Nederlandsen Zendelinggenootschap. Vad. Letteroef. 9.

Gevraagde boeken :

1558 Bomhoff, Nienw groot woordenboek der Nederlandsche taal.

1559 de Pinto, Handl. Wetb. Koophandel. 2 dln.

1560 Voorouin, Gezigten uit Neêrland's West-Indië. 6 afl.

1561 Illustration. 1868.

1562 Voet, 'Oorsprong cn daden der Heeren van Brederode.

1563 Witte, Flora. Afl. 1, 2 en vervolg.

1564 Kaapsche Kinderbijbel. Ingenaaid. Nieuw.

1565 S. de Bkuïn, Fransche taal in 18 brieven. (Nieuw).

1566 Madame dk Genlis, Les veillées du chateau.

1567 De Lantaarnopsteker. In linnen.

1568 J. Kramers, Dict. Fr.-Holl. (De groote). Uitgave v. Goor.

1569 Code Pe'nal.

1570 Nieuwsbl. v. d. Boekh. 1868. Met Register.

1571 Enqelbrecht, LatijDsch woordenboek. Gebonden.

1572 Schneiter, Latijnsch woordenboek, door Engelbrecht.

1573 Lipman, Burgerlijk Wetboek en Wetboek van Strafvordering. 12°.

1574 Nijm. Schoolblad. Compl. of afz. jaarg.

1575 l)c Lantaarnopsteker. 2 dln. Binger. Liefst postformaat.

1576 Janicon, Etat pre'sent de la république d. Provinccs Unies. 1729'. 2 torn.

Sluiten