Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

F. 38.

Zes-en-Dertigste Jaargang.

1869.

NIEUWSBLAD voorde. BOEKHANDEL

De Uitgave van dit Blad, dat Donderdags het licht ziet, geschiedt door j. ffl. vak 'l haapf te '* Gravenhage, aan wien men de Advertentiën uiterlijk tot Woensdag-middag, franco gelieve toe te zenden. Alle briefporten komen op rekening der inzenders.

DONDBEDAG,

23 September 1869.

De Abonnements-prijs is, met inbegrip van het Zondagsblad, ƒ1,75 per 8/m. De prijs der Advert.voor Geabonneerden, van 1—7 regels 50Cts.i iedere regel meer 5 Cts. Opname 3/2 m. Advertentiën van Niet-Geabonn. of Advert. door Geabonn. voor anderen geplaatst, 15 Cts.

per regel.

Bij de COMMISSIE tot regeling van het VERTALINGS-RE6T zijn sedert de laatste opgave, ingekomen, onderstaande verben:

Child's (The) Bible. Illustrated. Part I and following. Loodon and New-York. Aangeteekend 20 September 1869, voor W. H. Kirberger.

HILTL, GEORG, Unter der Kothen Eminenz. Uit «Daheim". N°. 1—20 son 1869. Aangeteekend 18 September 1869, voor O. A. Thieme.

MöLLHAUSEN, BALDUIN, Das Hundertguldenhlatt. 2 Abth. 6 Bande. Berlin 1870. Aangeteekend 18 September 1869, voor D. A. Thieme.

RATZEL, Dr. FRITZ, Sein und Werden der organischen Welt. Leipzig 1869. Aangeteekend 16 September 1869, voor SeïFFarut's Boekhandel, ten behoeve van A. H. van der Hoeve Ja., te Doesborgh.

Amsterdam, Namens de Commissie,

21 September 1S69.

C. Caarei.sen.

Nieuwste uitgaven in Nederland.

A. B. C. boek (Nieuw groot). — Met den haan. — Zeer geschikt om jonge kinderen te leeren en ook ingerigt voor scholen. 3e herz. en veel verm. druk. Met een voorwoord van A. W. van Kluyve Az. Gorinchem, G. C. van der Mast. KI. 8°. (16 blz. met een hoatgrav.) ƒ0,075.

Bock (C. E.), De bouw, het leven en de verpleging van het menschelijk lichaam in woord en beeld. Naar de derde uitgaaf in het Nederlandsch vertaald door C. P. ter Kuile. Arnhem , J. Heuvelink. Postf. (191 blz. met in den tekst gedrukte hontgrav.) ƒ1,00.

Boekeren (R. Koopmans van), Hoe het poesje te Amsterdam ging. Deventer, H. J. Ter Gunne. 4°. (6 blz. tekst met 6 platen in kleuren), in gelith. omslag. ƒ0,90.

In de sneeuw. Eene kerstvertelling.

Als boven. ƒ0,90.

Bosboom-Toussaist (Mevr. A. L. G.), Romantische werken, le Deel, le afl., Het Huis Lauernesse, (le afl. der serie » Nederlandsche auteurs»). Arnhem, D. A. Thieme. Imp. 8°. (4 blz. en blz. 1—32 in 2 kol). In geill. omslag, ƒ 0,25. Per jaarg. van 24 ai.f 6,—.

Bosscha (J.), Neerlauds heldendaden te land van de vroegste tijden af tot in onze dagen. Herziene en verbeterde uitgaaf. 8e afl. Leeuwarden, G. ï. N. Snringar. Roy. 8°. (blz. 321—368). ƒ0,40.

Buus (A.), Het kultunrstelsel. Zijne misbruiken en leemten. Gorinchem, G. C. van der Mast. 8». (47 blz.) ƒ0,50.

Braker (F. G), De lucht. Eene beschouwing van hetgeen de mensch duor middel van de lucht heeft tot stand gebracht, (v. Saudwijk's prentenmagazijo voor de jeugd. N°. 48). Leiden, D. Noothoven van Goor. Postf. (32 blz. met 4 gelith. platen in kleuren). In geïll. omslag. ƒ0,50.

Brock (Caret) , Het Onze Vader in het leven , naar het Engelsch door Elizabeth Johanna Hasebroek. Met een aanbevelend voorwoord van J. P. Hasebroek. Met acht platen. Amsterdam, Jan Lccndertz. Br. 12'. (8 en 179 blz. met 8 platen in houtgrav.) ƒ1,90.

Broers (H. J.), Bijdragen tot de geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen. Uitgegevene en onnitgegevene stukken , bijeengebracht. 4e stuk. Utrecht , J. L. Beijers. 8». (blz. 293—356, met 8 blz. voorwerk en omslag.) ƒ0,50.

Consciesce (H.), Werken van —. 57e en 58e aü. Leiden, A. W. Sijthoff. Imp. 8°. (deel V. blz. 193—256 in twee kol.) In geill. omslag. Per afl. ƒ0,25.

DicKENs-Kditie. 55e afl. Het verlaten huis IV. Schiedam, H. A. M. Roelants. 12». (le deel blz. 193—256). In geïll. omslag, ƒ 0,30.

Dingkmans (B.), Beknopte Eogelsche spraakkunst. Tweede, geheel omgewerkte druk. Zutphen , W. J. Thieme & C. Postf. (8 en 128 blz.) ƒ0,65.

Üugteres (P. van), Aan- en opmerkingen bij het lezen van de nieuwe bijbelvertaling van het nieuwe testament. Voor rekening van den schrijver, 's Hertogenbosch, G. H. van der Schuyt. 8°. (116 blz.) ƒ1,-.

Ebertt (Pelix), Walter Scolt. Zijn leven en werken. Met een voorrede van C. W. Opzoomer. 2 deelen. Amsterdam, J. H. Gebhard & C°. Postf. (8 blz. en blz. 1—216; 4 blz. en blz. 217—413). ƒ2,90.

Geerts (P.), Handleiding tot het leerling-apothekers-examen. Leeuwarden, H. Kuipers. Postf. (46 blz.) ƒ0,60.

Goeverneur's Rijm en onrijm voor kinderen. Met plaatjes. Deven¬

ter, A. Ter Gunne. 12°. (12 blz. met 4 gelith. plaatjes in kleuren). In geïll. omslag. f 0,30.

Kindergeschenk. Prentjes, versjes en vertelseltjes. Als

boven. ƒ0,30.

Gouffé (Jules), Groot practisch kookboek, of het keukenboek bij uitnemendheid. Voor het Nederlandsch bewerkt door A. Kreunen, bevattende het eerste gedeelte de dagelijkschc of burgerkeuken, het tweede gedeelte de groote keuken. Beide met hare juiste verhoudingen en bereidingswijze. Geïll door ruim 100 fraaie houtsneden. 5e afl. Gouda, G. B. van Goor. 8». (blz. 321—400, met houtgravuren). ƒ0,75.

Huet (P.), De koning in zijne schoonheid. Leerrede over Jesaia XXXIII: 17. Gehouden te Utrecht in de Domkerk op den 29sten Ang. 1869. Utrecht, M. Melder. 8°. (22 blz) ƒ0,15.

Jung (J. H.) genaamd Stilling , Tooneelen uit het geestenrijk. Naar den vijfden vermeerderden druk uit het Hoogduitse!) vertaald. 1c afl. Rotterdam, C. H. Meijer. 12°. (blz. 1-64). ƒ0,40. Compleet in 5 a 6 afl.

Kerkvergadering (De algemeene) van 1869. Overgezet uit de Civilta Cattoliea. Kerkelijk goedgekeurd. 16e afl. 's Hertogenbosch , W. van Gulick. 8°. (blz. 795—838). ƒ0,30; voor de inteekenaren op «Studiën op godsdienstig, wetenschappelijk en letterkundig gebied." ƒ0,24.

Kwamina, Jetta. Schetsen en beelden uit een vreemd land. Amsterdam, J. H. Gebhard & C°. 83. (8 en 184 blz.) ƒ1,90.

Leer de dieren kennen. Leesboekje voor jonge kinderen, le en 2c stukje. 2c druk. Sneek, T. S. Feenstra. KI. 8». (30 en 32 blz.) Per stukje. ƒ0,10.

Leopold (M.), Natuurgenot. Leesboek voor de hoogste klasse der lagere school. Groepen en beelden uit het natuurleven verzameld. 2e, geheel gewijzigde druk. Groningen, J. B. Wolters. KI. 8°. (8 en 107 blz.) ƒ0.30.

Lucifer. Een volksboek ter verbreiding vau natuurwetenschap, onder redactie van B. Verver. Opgeluisterd door keurige lithographisohe platen en de vereischte gravures. 2e aft. Leeuwarden, A. Akkcringa. Roy. 8°. (blz. 49—96 met een chromolith. plaat en in den tekst gedrukte hontgrav.) Bij hiteek. op het geheele werk ƒ0,35; bij inteek. op één jaargang _ ƒ0,40.

Lummel (H. J. van), De tiende penning. De mensch wikt, God beschikt. N». 3. van Voor drie-honderd jaren. Volksblaadjes ter herinnering aan de schoonste bladzijden uit onze geschiedenis.) Harderwijk, M. C. Bronsveld. 8». (blz. 33—58). Bij inteek. ƒ0,20; buiten inteek. ƒ0,30.

Mag ik kermis houden? Amsterdam, C. J. van Soe9t. KI. 8». (2 blz.) ƒ0,01; 100 Es. ƒ0,60.

Meerburg (G. F. Gezelle), Leerredenen over den Heidelbergschen catechismus. 6e afl. Heusden , A. Gezelle Meerburg. 8°. (blz. 161 — 192). /0.20.

Meurs Rz (J.) en P. Kraak, Eerste rekenboekje, bevattende opgaven tot oefening in de hoofdregelen met onbenoemde getallen. NieuweNicdorp, G. Halff. KI. 8». (27 en 8 blz.) ƒ0,10.

Miiijlwasser (Edm.), De stormen der omwenteling. Italië, Duitschland, Frankrijk, Hongarije, Polen, Ierland, Spanje, Creta. Geschiedkundige roman nit den tegenwoordigen tijd. Naar het Hoogduitscb. 7e en 8e afl. Zutfeu , J. H. A. Wansleveo & Zoon. 8». (Ile deel blz. 1—48 met een gelith. plaat met omslag, titel .'enz. van deel I). Per afl. ƒ0.25.

Muller (H. W.), Dentsch in der Umgangssprache für Niederlandcr erliiutert, nebst einer Sammlung deutscher und niederliindischer Spracheigenheiten. 2e vermehrte Auflage. Leiden, van den Henvell & van Santen. (1870). 12°. (8 en 192 blz.) ƒ1,—.

Ottheloo (L. F. van), Een vlngtigo aankondiging van een nieuw geschrift over de tactiek der infanterie, 's Gravenhage, Gebr. J. & H. van Langenhuijsen. 8". (27 blz.) ƒ0,35.

(Philoverax), Des verstokten Ninevieten. Open zendbrief aan Dr. Jooa C. Zaalberg, christelijk modern profeet en godgeleerde. Gedrukt voor rekening van den schrijver. Amsterdam, F. Giinst. 8». (4 en 28 blz.) _ ƒ0.50.

Soulosser (F. C), Geschiedenis der achttiende en negentiende eeuw tot op den ondergang van 't Fransche keizerrijk. 2e druk. Geheel herzien door P. van Os. Nieuwe (titel-)nitgave. 5le en 52e afl. Arasterdam, K. H. Schadd. Roy. 8». (Deel VI, blz. 289—384). Per afl. ƒ0.18.

Tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek, door B. W. A. E. Sioet tot Oldhnis. 28h deel, le stuk. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. 8». Per deel van 8 stukken i 50-60 blz. bij inteek. ƒ5,50; buiten inteek. ƒ 6,50; afz. nos. ƒ0,90.

Sluiten