Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2!)l

I)

e ondergcteekende heeft de eer te berigten, dat hij na 3 0 Sept. „;„t* t.Bi-n» kan nemen nuch van het Co m m iss i e goe d

van A°. P°. noch van die artikelen die op de laatste foodsveiling in andere handen zijn overgegaan en waarvan dit jaar op aanvrage exemplaren in commissie gezonden zijn.

Amsterdam, 14 Sept. 1869. C. van Helden. [1823]

VIERDE TERUGVRAAG. Kempees-, CIJFERKUNST, le stokje, -iran bovenstaande is de negende druk bijna gereed; wie dus nog Vexemplaren van den achtsten heeft, en deze wenscht terug te zenden of te ruilen, wordt verzocht dit zoo spoedig mogelijk te doen, daar na het vewchijnen van den negenden druk geen exemplaren meer kunnen worden teruggenomen of geruild.

Breda. Bkoese & Comp. [1824]

BOEKBINDERSGEREEDSCHAPPEN, me koop gevraagd eenige Boek bi ndersg e r ee dscha pp en , als : 1 PERSEN, NAAIBANKEN, KLOPSTEEN, LETTERHAKEN, FILETEN etc. ..

Tevens worden aan hetzelfde adres gevraagd : een partij HUL,b. ROMANS van de laatste jaren voor eene Leesbibliotheek.

<-_u:.j: *,„„,.„ 't m° dp/.nr Advertentie, aan den

Uiteever dezes. t1825J

Bij een Boekhandelaar en Uitgever te Amsterdam , bestaat gelegenheid tot plaatsing van een vlug jongmensch, die een goede hand schrijft, en eenigzins met den Boekhandel bekend is. Salaris naar bekwaamheid. Alleen zij die van goede getuigschriften zijn voorzien komen in aanmerking. p1 Adres franco, letter Z V, bij H. nE Hoogh & C°. [UW.,

BEDIENDE GEVRAAGD.

In eene stad, prov. Noord-Brabant, wordt tegen November meen Boek- en Papierhandel gevraagd een JONGMENSCH, eemgzmts met het vak bekend, geneigd om de omliggende plaatsen te bereizen en kunnende verder in den winkel behulpzaam zijn; voorloopig tegen genot van kost, inwoning enz.

Zij, die later zelf een dusdanige zaak wenschen te drijven , zullen de voorkeur hebben.

Adres franco, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. C1827J

REIZIGER GEVRAAGD.

Een Uitgever zoekt op de gewone conditiën een ervaren REIZIGER, om zich uitsluitend met zijne uitgaven op reis te begeven.

De aanbieding van drie nieuwe werken en van eenige steeds gezochte uitgaven van een vorig jaar, beloven de reis goed te maken.

Door werkzaamheden is hij verhinderd deze aanbieding persoonlijk te doen.

Begin October zou men kannen vertrekken. Adres franco, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. [1828]

E

en LETTERZETTER, bekwaam voor Boek- en Smoutwerk, kan,

;en vast werk en goed loon, terstond geplaatst worden.

Adres in persoon , of met franco brieven, bij

De Erven F. Bohn , te Haarlem. [1829]

Bij Beoese & Comp. te Breda kan onmiddelijk geplaatst worden een bekwaam SNELPERSDRUKKER.

Brieven franco, met opgave waar ioformatiën te bekomen zijn. [1830]

kwaming verplaatst te worden bij eenen patroon , bij wien gelegenheid tot inwoning bestaat, tegen behoorlijke vergoeding.

Adres met franco brieven, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. [1835]

UITGEVERS.

Een gunstig bekend TIJDSCHRIFT, met ongeveer 700 inteekenaars wordt ter overname aangeboden op billijke voorwaarden. Adres franco onder 't N». dezer Advertentie, bij den Uitgever dezes. * [1831]

TE KOOP:

Het regt van uitgave van het: EVANGELISCH PENNINGMAGAZIJN. Het getal inteekenaren op deu nog loopenden jaargang 1869 is 617, opbrengende ƒ1225,60, hoekverkoopersprijs. De jaargang bevat 24 vel druks gr. 8°. Adres franco bij J. H. van der Beek te Amsterdam. [1832]

BOEKBINDERIJ, pen jongmensch van de P. G., welke verscheidene jaren op een ti Binderij alleen als knecht en onder meer knechts werkzaam is geweest, bekend met alle soorten van bindwerk, zag zich gaarne zoo spoedig mogelijk geplaatst, onverschillig waar.

Men gelieve zich franco te adresseeren, onder lett. A B, bij den Boekhandelaar A. D. Hagedoorn te Willemstad. [1836]

BOEKHANDEL.

•pen JONGMENSCH, oud 22 jaar, van de P. G., sedert 6 jaar Hlin den handel werkzaam , goed bekend met administratie en winkeldehiet, zag zich gaarne verplaatst.

Brieven franeo, onder 't N°. dezer Advertentie bij den Uitgever dezes. f18"]

1—'56, voor den meest-

-uiuiiery ais MUCSliilVA^ EjL.n 1 ui iu eeu 11

BEDIENDE, voorzien van soede getuigschriften.

Brieven franco, onder 't N°. dezer Advertentie, gever dezes.

Aa n ge bod en : 1 BIJBEL Doré. Uite:. Thieme, Afl.

biedende.

De verdere afl. moeten rt 75 cent netto worden geaccepteerd. Brieven franco, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. [1833]

Iemand van middelbaren leeftijd, zoekt eene betrekking op eene Boekbinderij als MEESTERKNECHT of in een magazijn als eerste

Een journalist wenscht met nog eenige Uitgevers of Redacteurs van Nieuwsbladen of Tijdschriften in relatie te komen , tot het leveren van bijdragen op Staat- of Letterkundig gebied.

Inclineerenden wenden zich, onder letter W. franco, tot den Boekhandelaar P. C. Neurdenburg te Rotterdam. [1838]

Rotterdam, September 1869.

Mijnheer!

Wij hebben de eer U hiermede kennis te geven, dat wij voornemens zijn hier ter stede een OUDEN en NIEUWEN BOEKHANDEL op te richten, onder de Firma:

VAN HENGEL & EELTJES. Het zon ons aangenaam zijn daarbij op uwe ons onmisbare medewerking te mogen rekenen. De Heeren, waar wij werkzaam zijn geweest, hebben de goedheid gehad dit verzoek met enkele woorden te ondersteunen.

Wees zoo goed ons van uwe nieuwe uitgaven dadelijk bi) het verschijnen eenige exemplaren in commissie te zenden, tevens een exemplaar van uwe Fondslijst, en geregeld drie exemplaren van den Catalogus nwer V er k oopingen , uwe Prospectussen, Inteekeulijsten enz. Wij geven U de verzekering niets te zulleu nalaten wat onze wederzijdsche belangen zou kunnen bevorderen, terwijl wij altijd eene geregelde afdoening van zaken als onzen eersten plicht zullen blijven beschouwen.

Te gelijkertijd bevelen wij ons hij de Confrérie aan tot het leveren van Dnitsche boeken. Door onze veeljarige werkzaamheid in Duitschland, bij Firma's als F. A. Brockhaus, T. O. Weigel in Leipzig en anderen, meenen wij eene voldoende kennis van dezen bijzonderen tak van onzen handel verkregen te hebben, en vleien ons door spoedige en nauwgezette aflevering van het bestelde, waartoe eene dagelijksche correspondentie met Duitschland ons in staat stelt, HH. Confraters voor ons te zullen winnen.

Wij berekenen den Thaler a ƒ1,90 met 17i% rabat op jaarrekening, of desverkiezende, bij bestellingen voor rekening,

a ƒ1,50 netto op drie maanden, waarvoor wij U dan een afzonderlijk hoofd in ons boek zullen geven.

De Heeren Schalekamp, van de Grampel & Bakker te Amsterdam hebben de goedheid gehad zich met onze hoofdcorrespondentie te belasten.

Met achting noemen wij ons

UEd. dienstw. Dienaren, W. J. van Hengel. A. Eeltjes.

aan den Uit[1834]

Geachte Confrater!

Bij zijne vestiging als Boekhandelaar alhier vraagt mijn vriend, de Heer W. J. van Hesgel, een woord van inleiding en aanbeveling.

Volgaarne voldoe ik hieraan, daar hij in de vier jaren, die hij bij mij werkzaam was, door nauwgezette ijver en behartiging mijner belangen, mijne achting en vertrouwen heeft verworven.

Gij zult mij dus een vernieuwd bewijs van vriendschap geven, door hem onder uwe correspondenten op te nemen.

Met hoogachting noem ik mij

Uw dw. Dienaar,

Rotterdam, September 1869. W. L. Sioeller.

De ondergeteekende verklaart dat de Heer A. Eeltjes van April 1856 tot Augustus 1862 in zijne zaak is werkzaam geweest, cn dat hij in dien tijd steeds de bewijzen heeft geleverd van grootc activiteit en veel geschiktheid en liefde voor het vak van den Boekhandel. Gaarne beveelt hij hem dus, bij zijne vestiging te Rotterdam, den Boekhandel aan, en hij durft de verzekering geven, dat men in hem een wakkeren en solieden Confrater zal winnen.

'tf Gravenhage, Sept. 1869.

Mart. Nijhoff.

en fatsoenlijk jongmensch, 20 jaren oud, P. G., ruim 3 'jaren in den Boekhandel werkzaam, wenschtc ter verdere be-

Van September 1862 tot April 1865 was de Heer A. Keltjes met de meeste lust en geschiktheid in onze zaak werkzaam; soliditeit in handel en wandel daarbij parende, bevelen wij hem dus gaarue bij UEd. aan nu hij zich te Rotterdam gaat vestigen. Het vertrouwen dat hij vraagt schenk hem dat, teleurstelling zuil gij daarbij wel uiet ondervinden.

's Gravenhage , Sept. 1869. A. van Hoogstraten & Zoon. [1839]

Sluiten