Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

292

Jje volgende omzendbrieven zijn den Heeren Uitgevers toegezonden : Antwerpen, 17 September 1869.

MM.

Wij hebben de eer U het vennootschap aan te kondigen dat tusschen ons is aangegaan en dat te beginnen van 1 October aanstaande aanvang neemt.

Met des te meer genoegen doen wij U deze mededeeling, daar het ons bewust is, hoeveel er op het gebied van den Boekhandel in Vlaamsch-België, in het belang van uitgever en debitant, te doen blijft. Over een behoorlijk kapitaal beschikkend, hopen wij gevoelig bij te dragen om den Nederlandschen Boekhandel in België de uitgebreidheid te doen nemen, waarop wij het recht hebben te rekenen.

Wat niet weinig zal bijdragen tot een druk debiet, is de voordeelige ligging van onzen winkel in het centrum onzer stad. Daarenboven beschikken wij ter aanbeveling van onzen handel over een viertal dagbladen, waarvan de Heer Legros eigenaar is, en die op zeer breede schaal verspreid zijn.

Een onzer is U niet vreemd. Hoewel in de laatste tijd door ziekte tot schier geheele werkloosheid gedwongen, vertrouwt de Heer Marchand zich in Nederland gunstig genoeg gekend, .om verdere aanbeveling te kunnen missen. Wat de Heer Legros betreft, in het bestuur zijner uitgebreide drukkerij en in de menige uitgaven die hij ondernam, bewees hij dat hij den boekhandel geenzins vreemd is."

Wij vertrouwen M. regelmatig de voor België geschikte nieuwigheden die bij LT verschijnen te ontvangen. Regelmatig zullen die worden ter inzage gezonden. De vervolgwerken, afgeleverd aan de firma J. W. Marohand & Cie., worden door ons verder afgeleverd. Het gelieve ij die van 1 October af op onze rekening te boeken. Over onze soliditeit knnt gij de beste inlichtingen bekomen bij de bankiers onzer stad en ieder ander persoon, die in gelegenheid is dezelve met juistheid te geven.

Ons hoofdcorrespondentschap is toevertrouwd aan de Heeren Schalekamp, van de Grampel & Bakkes, te Amsterdam, die ons regelmatig eiken Zaturdag afzenden.

Voor zoo verre Gij eenen winkel bezit zijn wij zoo vrij de door ods in eigendom genomen uitgaven de GOEDKOOPE ROMANBIBLIOTHEEK en de BIBLIOTHEEK VAN OORSPRONKELIJKE 'i'OONEELSTUKKEN aan te bevelen. Veel werd daarmede reeds in Nederland gedaan, doch nog veel, zeer veel blijft daarmede te doen. Alle maanden verschijnt van elk dezer uitgaven regelmatig eene aflevering. Gaarne sturen wij U op aanvraag eenige exemplaren in commissie.

Gelief, M., de verzekering onzer achting te aanvaarden.

Marchand & Legros.

MM.

Antwerpen, 17 September 1869.

Zooals uit bijgaanden omzendbrief blijkt, zal, te beginnen van 1 October aanstaande, de firma J. W. Marchand & Cie. ophouden te bestaan, om plaats te maken voor die van Marchand & Legros.

Door ernstige ziekte ben ik in den laatsten tijd belet geweest mijue zorgen aan den boekhandel te wijden. Verplicht als ik het was deze aan bedienden over te laten, werden mijne belangen zeer dikwijls verwaarloosd. Nu ik in genezing ben, hoop ik mij, nevens mijnen nieuwen en om zijne werkzaamheid gewaardeerde vennoot de Heer Legros , aan het werk te knnnen stellen, ter verspreiding, in beider voordeel, Uwer uitgaven.

Het voorname doel dezes is U te verzoeken mij met 1 October aanstaande eene volledige en gedetailleerde rekening te sturen, van wat tot op dien datum aan J. W. Marchand & Cie. geleverd werd. Voor enkele uitgevers kon ik, om hooger aangehaalde reden, het Commissiegoed van A. P. nog niet terug zenden. Dezen gelieve het, ook de nota van verleden jaar te sturen, opdat ik na behoorlijk overzicht en terugzending van het Commissiegoed, tot volledige afrekening der oude firma zou knnnen overgaan.

Ik vertrouw, M., dat Gij de nieuwe firma met het vertrouwen zult vereeren dat ik steeds mocht genieten en verzoek U de verzekering mijner achting te aanvaarden.

J. W. Marchand. (firma J. W. Marchand & Cie.) [1840]

J

PROVINCIALE NOORDBRABANTSCHE EN 'S HERTOGEN BOSSCHE COURANT.

.T AïtKF.STEVN & 7m„ w„Lrt„ !■..,„„„ „„„„l,*a „„11 '„ „—1,„

-nn het aanzienliik mW Ar.*- Ar. J„„« 1 in.

schenkomst geplaatste^ advertentiën iu bovengenoemde veel gelezen

,juumu„. ~» twviuHUQ jji-ijü is 10 cls. per regei; .tsoeKnanueiaren genieten 5 cts. korting per regel en op den abonnementsprijs der Courant 20%. Alle advertentiën waarvan de plaatsing driemaal wordt opgegeven., worden slechts tweemaal in rekening gebragt. Bij toezending gelieve men vooral den naam der firma op het adres te stellen. ^ThP1" Geen andere Courant geeft zulk een groot rabat. [1841]

ADVERTEEREN.

Bij het ingaan van het leessaizoen vestigen wij de aandacht van HH. Uitgevers meer bijzonder op het

ADVERTENTIEN-BLJBLAD VAN DE HOLLANDSCHE ILLUSTRATIE. Het is van algemeene bekendheid , in welk een uitgebreiden kring van lezers De Hollandsche Illustratie zich mag verheugen , en hoe zij onder alle standen met belangstelling wordt ontvangen.

De Lekt uur, die tegenwoordig aan het Bijblad wordt toegevoegd, geeft aanleiding dat het publiek de Advertentiën moet gadeslaan en dat de Inteekenaren het Bijblad bewaren.

Wanneer men bedenkt dat de inteekenaren het BIJBLAD gratis krijgen, en dat de oplaag zoovele duizenden bedraagt, zal men moeten erkennen, dat de prijs der advertentiën zeer gering is.

De konditiën voor boek-aankondigingen zijn namelijk :

Voor eene advertentie van 1—8 regels ƒ 1,20.

Elke regel meer 15 cent.

Op eene 3 maal geplaatste advertentie geven wij een vierde plaatsing gratis,

Bij abonnement voor den loopenden jaargang: 1000 regels: 8 cent per regel. . 500 » 10» „ „ „ « 250 » 12^. „ „ Betaalbaar alle drie maanden telkens een evenredig gedeelte.

Gebroeddrs Binger. [1842]

DAGELIJKSCHE CORRESPONDENTIE PER SNELTREIN MET GEHEEL DUITSCHLAND. Prijsberekening van den Thaler voor boeken netto a ƒ1,50, voor rnnziek netto a ƒ1,35 op driemaarJ-

delijksche rekening. Voor bestellingen houdt zich aanbevolen

Groningen. P. Noordhopf. [1843]

De ondergeteekende herinnert aan zijne vooruitbestelling, waarvan de voordeelige. conditiën (zie Circulaire) 1». October vervallen, betreffende:

AGENDA VOOR DAMES. 1870. ZAKBOEKJE VOOR HEEREN. 1870. WANDSPOORWEGGIDS. W in ter dien s t. HET DUBBELTJES VLOEIBOEK. 1870. HET KANTOOR VLOEIBOEK. 1870. HET FOLIO VLOEIBOEK. 1870. KANTOOR- EN WINKEL ALMANAK. 10 cts. STUIVERS ALMANAK. PORTEFEUILLE ALMANAK. 5 cts. Door een sprekend glas-biljet en voortdurend annonceren zal de aandacht op al deze artikelen gevestigd worden.

J. van Eqmond Je. [1844]

De ondergeteekende heeft de eer bij deze, welligt ten overvloede, onder de aandacht van HH. Boekhandelaren te brengen , dat de uitgave van de ROMANTISCHE BIBLIOTHEEK, de UILENSPIEGEL, het STUIVERSBLAD en DE KAPITEIN VAN HET SCHIP DE GIER, geheel voor zijne rekening en verantwoording geschied en dus niets gemeens heeft met de firma Kuijpers & van Duijl ; men gelieve deze kennisgeving alleenlijk aan te nemen, zoo ter voorkoming van oponthoud in het voldoen van aanvragen, als van min juiste gevolgtrekkingen.

UEd. Dw. Dienaar ,

's Rage, 20 Sept. 1869.

H. van Duijl Jr. , Boekhandelaar en Uitgever. [1845]

MET 1°. OCTOBER verschijnt n°. 1 van den 2den jaargang van:

DE PRAKTIZEERENDE GENEESHEER. De prijs is voortaan ƒ2,50 per jaargang. — Annonces worden op; genomen voor 7 cts. de regel partic. en 5 cts. netto. — Eene spoei dige toezending van annonces en aanvrage in commissie of voor i rekening zullen mij zeer aangenaam zijn.

De vervolgen zijn aangeteekend.

's Rertogenbosch. van Heusden. [1846]

Bij dezen berigt ik den Boekhandel, dat door mij is verzonden, de jaarlijksche aanbieding der:

j WOORDEN UIT DEN BIJBEL VOOR ELKEN DAG VAN HET JAAR 1870, met korte aanteekeningen van Ds. M. A. Amshoff. 30e jaargang,

i waarvan de uitgave op den gewonen tijd in November zal plaats hebben en wel in de 3 bekende soorten gebonden, even als voorleden 1 jaar. In commissie worden in den regel geene exx. gezonden, doch I worden extra premiën en prijzen op de exx. vóór 20 October besteld, toegestaan, j HH. die geene aanbieding dienaangaande mogten hebben ontvan\ gen, gelieven die per couv. den Heer C. L. Brinkman aan te vragen. Groningen, 1 Sept. 1869. R. J. Schierbeek. [1847]

Bij A. W. Bruna te Haarlem, is verschenen: VERKORTE HANDLEIDING BIJ HET ONDERWIJS IN DE BIJBELSCHE EN KERKELIJKE GESCHIEDENIS, door G. Bruna, Pred. te Hasselt. Tweede verbeterde drnk. Prijs ƒ0,30. ZWEI GEISTLICHE LIEDER , für eine Singstimme mit Piano oder Harmonium, von de la Motte Fouqué & Jo| seph von Eichendorf. Mit hollandischer Uhersetznng von J. A. de Hoog. Componirt von G. J. van Eïken. Prijs ƒ0,90. Op aanvrage wordt van ieder een ex. ter inzage gezonden. [1848]

In den loop van de vorige en van deze maand hebben wij uitgegeven :

J. Coster, Koninklijk Pruissisch Lui ten an t-K oionel der

Sluiten