Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

293

Artillerie, GESCHIEDENIS VAN DE VESTING LUXEMBURG. Naar het Hoogdoitsch door Jhr. H. A. Alting vos Geusau, Kapitein bij het Regiment Veld-Artillerie. Met een toelichtend plan der vestiog. Netto ƒ1,—, verkoop ƒ 1,25. Voor dit werkje is een groot publiek. Ieder zal gaarne iets weten

omtrent deze vesting, die weldra tot de geschiedenis zal behooren.

Dr. G. J. Hofs en E. F. M. van Gorkum, Leeraren aan de Hoogere Burgerschool te Arnhem, BEGINSELEN DER BESCHRIJVENDE MEETKUNDE, MET HARE VOORNAAMSTE TOEPASSINGEN. Ten dienste van het'Middelbaar Onderwijs. Mtt 7 platen, bevattende 71 figuren. Eerste gedeelte. Pro compleet netto ƒ1,92; verkoop ƒ2,40.

Dr. J. van Vloten, BLOEMLEZING UIT DE NEDERLANDSCHE DICHTERS DER ZEVENTIENDE EEUW. Naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht. Eerste helft. Pro compleet netto f2,88 , verk. ƒ3,60.

Het tweede gedeelte dezer beide werken verschijnt nog in den loop van dit jaar, en wordt aan wie de plaatsing van het eerste opgeven , als rest afgeleverd.

Wij vetrouwen dat de beide bovenstaande boeken spoedig op de verschillendje Hoogere Burgerscholen zullen worden ingevoerd, daar ze aan eene bestaande behoefte voldoen.

I. J. Kraszewsri, JERMOLA. Een Poolsch verhaal. Naar de Fransche vertaling van Etiiïnne Marcel. Netto ƒ 1,92, verk. ƒ2,40.

Ch. Lsver, MISBRUIKTE GAVEN. Naar het Engelsch door Alida. Netto ƒ2,20, verkoop ƒ 2,75.

Deze beide romans zijn goed geschreven en zullen door leesgezelschappen veel gekocht worden. JERMOLA is een lief verhaal, ook geschikt voor dames-lectnur, en de naam van Lever is algemeen gunstig bekend.

A. C. Price, RUTH. Naar het Engelsch. Met een plaatje. In postformaat. Gebonden in netten stempelband. Netto^,—, verk. ƒ1,25.

Idem. Op gewoon papier, ingenaaid en zonder plaatje. (Voor colportage). Netto ƒ0,40, verkoop ƒ0,60.

Ook van dit werkje verwachten wij een goed debiet en kunt u het gerust aanbevelen.

Voor colportage is degoedkoope uitgave zeer geschikt. Wie hiertoe lust heeft, verzoeken wij ons het henoodigde getal aan te vragen.

Meer exemplaren van elk dezer werken geven wij gaarne op verlangen in commissie.

Arnhem. Is. An. Nijhoïf & Zoon. [1849]

Heden komt van de pers: EEN EDEL HART. Oorspronkelijke dramatische schets in vier tafereel en, door M. G. Bontjema. Prijs ƒ0,90. Confraters, die hiervan denken te knnnen verkoopen, gelieven in commissie aan te vragen.

Leeuwarden. H. Kuipers. [1850]

van Kerckhove & Rouen, DESCRIPTION DE LA PLACE ET DU CAMP RETRANCHÉ O'ANVERS .

3,50. [1853]

Heden zijn door mij verzonden de bij vooruitbestelling en commissie gevraagde exemplaren van : Dr. C. E. Bock, DE BOUW, HET LEVEN EN DE VERPLEGING VAN HET MENSCHELIJK LICHAAM IN WOORD EN BEELD. Met 27 tusschen den tekst gedrukte figuren en geillustreerden omslag. Particul. ƒ 1,90, netto ƒ1,52. Ten einde aan het verzoek - van vele Heeren te voldoen, om de voornitbestellingstermijn te verlengen, opdat zij gelegenheid hadden met het werk kennis te maken, dient deze tevens hen te berigten, dat ik dien termijn tot ultimo September heb verlengd. Tot dien tijd lever ik de bestelde exemplaren a ƒ1,33 netto met de gewone premiën.

Arnhem, 17 Sept. 1869. J. Heuvelink. [1851]

AJ. van Huffel te Utrecht, heeft verzonden : • CATALOGUS VAN BOEKEN. N". 42, inhoudende: Nederlandsche taal- en letterkunde, en verzendt de volgende maand N«. 43: Godgeleerdheid, Kerkgeschiedenis en Wijsbegeerte.

Wie gelegenheid heeft met deze Catalogussen werkzaam te zijn, gelieve aan te vragen. Rabat 20 percent. [1852]

LIBRAIRIE EUROPEENNE C. MUQUARDT. Successeur Henrï Mebzbach. Bruxelles, Gand, Leipzig. NOU VELLES PUBLICATIONS. ÜRIalmont, TRAITÉ DE FORTIFICAT10N POLY-

JJGONALE. 2 vols. et atlas fr. 45,—

Csousse, LES LUTTES DE L'AUTRICHE EN 1866.

2e volnme « 7,50

Juste, FONDATEURS DE LA MONARCHIE BELGE

— COMTE DE MUELENAKKK » 2,

le Boulengé, DESCRIPTION ET EMPLOI DU CHRO-

NOGRAPHE LE BOULENGÉ . . , » 3,50

I'Efêvre, ÜOCUMENTS OFFICIELS DE MAXIMI-

LIEN. 2 vols - 15,—.

Quetelet, PHYSIQUE SOCIALE. 2 vols » 20,—

Homberg, ÉTUDE SUR LES FUSSÉES. 3e partie . . » 2,50

Sandijs. DEVOIRS DE L'OFFICIER SUBALTERNE. « 3

Terwagne, DES CHAUDIÈRES it FOYER INTÉRIEUR 2,50

Van de Velde, LA GUERRE DE 1866 » 6,

LA TACTIQUE APPLIQUEE AU

TERKAIN. 1 vol. av. atlas » 7,50.

SNOEIMACHINES a ƒ26,— en ƒ36,— voorhanden, als ook alle Machines en Gereedschappen welke voor de Boekbinderijen in gebruik zijn; VERGUI.DSTEMPELS en FILETEN voor de vcrgnldpers en baodvergnlden; KOPEREN LETTERS enz. enz. Op franco aanvrage prijscouranten te bekomen. Verder LEDER, LINNEN, PERGAMENT, FIJNE PAPIEREN enz. enz.

Utrecht, Sept. 1869. Wed. F. Herfkens & Zn.

NB. KLAPPERSJES a ƒ3,25 en hooger; alle soorten van CACHETTEN voor hoog- of inktdruk worden ten spoedigste vervaardigd. [1854]

HH. KUNSTHANDELAREN.

Extra groot formaat STROOBORD, gaaf en glad, te bekomen k ƒ13,— de 100 kilo, formaat breed 80 hij 123 Ned. duim. Monsters op franco aanvrage verkrijgbaar.

Utrecht, Sept. 1869. Wed. F. Herfkens & Zn. [1

KASSIERSKANTOOR VOOR DEN BOEKHANDEL van

Hoogstraten & Hoffen te Dordrecht.

Verantwoording met retniessen in Bank- of kortloopend Kassierspapier, zoo spoedig doeolijk, minstens tweemaal per maand. Dagelijks kosteloos gelegenheid tot toezending door tusschenkomst van den Heer H. J. van Kesteren te Amsterdam. [1856]

Gemengde Berichten.

Elfde Letterkundig Congres, gehouden te Leuven. 6—8 Sept. 1869.

Tot afgevaardigden naar dit congres waren door de Algemeene Vergadering in Aug. 11. benoemd de HU. Gebhard en Kruskjman. Daar eerstgenoemde buiten 'slands en alzoo verhinderd was , werd hij vervangen door het Bestuurslid, den heer I). A. Thieme. Gelijk men weet, was aan de afgevaardigden de taak opgedragen 1°. om onze Vereenigiog op dit congres te vertegenwoordigen, en 2°. om zoo mogelijk te trachten belangstelling op te wekken voor een betere wet op den Boekhandel. Daartoe hadden de afgevaardigden in het vorig congres te 's Gravenhage, de HH. Kirberger en Thieme, reeds toen de kwestie van het kopijregt aan de orde gesteld, maar, wegens overvloed van werkzaamheden en bijdragen van anderen aard, de behandeling daarvan verdaagd, om liever de op dat oogenblik meer praktische kwestie van het zegel te bespreken. De tegenwoordige afgevaardigden begrepen deze gelegenheid nu niet te mogen laten voorbijgaan, en wendden zich reeds dadelijk bij hunne komst te Leuven, aan bij het bureel der derde afdeeling, ten einde zoo niet in de eerste dan toch in de tweede zitting het woord te erlangen. Zij meenden, welligt met te meer vrucht in deze afdeeling het woord te kunnen voeren, daar zij werd voorgezeten door den heer Jan van Beers als le president, door de bekende Vlaamsche Letterkundigen Prof. van Dkiessche en Mr. J. Vuijlsteke als 2e presidenten, terwijl aan een onzer Hollandscheconfraters, den heer Schillemans, de onderscheiding ten deel was gevallen daarbij benoemd te worden tot secretaris.

Nadat de langdurige discussie over een Tooneel-verbond was afgeloopen, kregen onze afgevaardigden het woord. Door den heer Kruseman werd, ook namens den heer Thieme, een opstel voorgelezen, waarin achtervolgens gewezen werd 1°. op het verouderde van de tegenwoordige wet op den Boekhandel, welke wet op dit oogenblik ook nog voor België geldig was; 2°. op de menigte nadeelen die niet alleen voor nitgevers, maar evenzeer voor schrijvers uit deze wet voortvloeiden, wel allermeest in betrekking tot boeken betreffende het onderwijs; 3°. op het ontstaan en de weldadige werking van de Vereeniging, die door onderlinge goede trouw handhaafde wat de wet prijs gaf; 4°. op de leemten in deze wet ten opzigte van den waarborg van kopijregten der auteurs; 5°. op de gedurige teleurstellingen niettegenstaande de algemeen erkende behoefte aan betere regeling, en eindelijk 6°. op de gevaren die er zonden ontstaan, indien te ecniger tijd het kopijregt in het thans gescheiden Holland en België volgens tweeërlei wet zou geregeld worden. De conclusie strekte ten betooge van het wenschelijke dat er eene commissie benoemd wierd, bestaande uit Noord- en Zoid-Nederlandsche Letterkundigen en Boekhandelaren, die zich belasten zou met het onderzoek omtrent de beste wijze waarop het kopijregt in Holtod en België op een parigen voet zon kunnen worden geregeld. Dit opstel zal in zijn geheel in de Handelingen van het Congres worden opgenomen. Na eenige duscussiën werd dit voorstel bij acclamatie aangenomen en werden tot leden dier commissie benoemd de heeren Mr. J. E. Banck, van 'sGravenhage; Mr. W. van der Kaalt, van Alkmaar; Jan van Beers, van Antwerpen, Mr. J. Vuijlsteke, van Gent, W. Rogghé, van Gent, W. H. Kirberger, van Amsterdam, en A. C. Kruseman, van Haarlem. De Algemeene Vergadering van het Congres heeft deze benoeming bekrachtigd.

In verband met het pas behandelde werd door de Vlaamsche Let-, terkundigen de vraag ter sprake gebragt, of het niet wenschelijk ware in het belang van het onderwijs, dat in Bloemlezingen voor schoolgebruik enkele stukken uit hedendaagsche schrijvres, zonder vergunning der eigenaars van't kopijrecht, mogten opgenomen worden? Deze vraag werd door de afgevaardigden en door den heer van Santen , mede ter vergadering tegenwoordig, natuurlijk ontkennend beantwoord. Ter tegemoetkoming evenwel in de blijkbare behoefte aan eene goede chrestomatie voor de Vlaamsche inrigtingen van onderwijs, werden

Sluiten