Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 39. Zes-en-Dertigste Jaargang. 1869.

NIEUWSBLAD voorden BOEKHANDEL

De Uitgave van dit Blad, dat Donderdags het licht ziet, geschiedt door j. m. vas 't haaff te 't Gravenhage, aan wien men de Advertentiën • uiterlijk tot Woensdag-raiddag, franco gelieve toe te zenden. Alle briefporten komen op rekening der inzenders.

De Ahonnements-prijs is, met inbegrip van het Zondagsblad, f \,Ta per 3/m. De prijs der Advert.voor Geabonneerden, van 1—7 regels 50 Cts.; iedere regel meer

Oflg.dH.W IfifiO 5 Cts- °Pnarae *'* m' Alvertennenvan^.ex-ueauonu.

DONDERDAG,

Bij de COMMISSIE tot regeling van het TERTALINfiS-REGT zijn sedert de laatste opgave, ingekomen, onderstaande werken:

CLAVÉ, J., Principes d'économie politique. Paris. Aangeteekend 27

September 1869, voor J. H. Gebhard & C°. Kathchen die Pnppen-Seheiderin mit 3 colorirten Schnittbogen.

Berlin. Aangeteekend 25 September 1869 , voor Seyffabdt's

Boekhandel.

PHELPS, ELIZABETH STUART, The gates Ajar. London 1869.

Aangeteekend 25 September 1869, voor W. H. Kirberger. Zes afgedrukte bladen zijn vertoond van : DOLLFÜS, CHARLES, De la nature humaine. Paris 1868. Op 27

September 1869, door Gebroeders Keaay. ROBINSON, FREDERIK W., For her sake. Op 27 September

1869, door Gebroeders Kraay. STAMM, Dr. FERDINANI1, Die Erde als Wohnort des Menschen.

Wien 1868. Op 27 September 1869, door Gebroeders Kbaay. Winifred Bertram and the world she lived in. By the Anthor of

«Chronicles of the Schönberg-Cotta family. London 1867. Op 25

September 1869, door W. H. Kirberger. Amsterdam, Namens de Commissie,

28 September 1869. C. Caarkesen.

Nieuwste uitgaven in Nederland.

Aimarp (Gustave) en Henry Crisafulli , De onzichtbaren vaa Parijs. IV. La Cigale. Amsterdam, Jan Leendertz. Postf. (191 blz.) In geïll. omslag. Z'1,90.

Baas (O.) , Kijkjes in Nederland, een leesboek voor de hoogste klasse der lagere school. Formerende, L. G. Post. KI. 8». (4 en 123 blz.) ƒ0,35.

(Blanken (G. H.)), Het aantal studenten aan de hoogcschool te Leiden, van 1775 tot en met 1868. Leiden, J. K. Steenhoff. Postr. (4, en 189 blz.) /1,25.

Bloemen, gegaard in den lusthof der vaderlandsehe poëzy. 5e druk. Met 4 staalplaatjes. Amsterdam, P. N. van Kampen. Br. kl. 8°. (10 en 324 blz.) ƒ1,90; gebonden ƒ2,60.

Bouwman (L.), Leiddraad bij het rekenen uit het houfd met de verst gevorderde leerlingen der lagere scholen. Groningen, Wed. J. Doesburg. Postf. (50 blz.) ƒ0,30.

Braambeek (J. van), Werkelijkheids-dichten. Amsterdam, A. Hoogenboom. Roy. 8°. (39 blz.) ƒ0,60.

Bruns (T.), Cant-ama, honderd en tien gezelscbaps-en gelegenheidsliederen en liedjes voor zangwijzen bij het volk bekend , of getrokken uit de werken van Mozart, Maydn , von Weber enz. Arasterdam, C. L. van Langenhnijsen. Br. kl. 8». (8 en 281 blz.) ƒ1,20.

Zangwijzen voor Cant-ama enz. Als boven. (8 cn 79 blz.

muziek). ƒ0,50.

Bijbel (De), van den dronkaard. Vrij gevolgd naar het Hoogdnitsch door M. J. van Lennep. Amsterdam . H. Höveker. Kl. S°. (48 blz.) ƒ0,25; 25 ex. fa,—, 100 es. ƒ15,—.

Coiien (L. Ali) , Handboek der openbare gezondheidsregeling en der geneeskundige politie, met het oog op de behoeften en de wetgeving van Nederland bewerkt. Met bijdragen van S. Sr. Coronel, e. a. 2e deel, 3e afl. Groningen , J. B. Wolters. 8°. (blz. 161—246). ƒ0,75.

Eckhardt (Julius), Verzameling van koopmansbrieven, tot oefening in den Nederlandschen en Hoogduitschen koopmansstijl. (Nieuwe titeluitgave.) Amsterdam, G. L. Funke. Post 8°. (6 en 223 blz.)

ƒ!.-

Encyclopaedie (Geïllustreerde). Woordenboek voor wetenschap en kunst, beschaving en nijverheid. Onder hoofdredactie van A. Winkler Prins, met medewerking van vele vaderlandsehe geleerden. 8e afl. Amsterdam, C. L. Brinkman Roy. 8°. (blz. 337—384, in 2 kol. Alleenz—Amar, met 1 dnbb. gelith. plaat en in den tekst gedrukte houtgrav.) ƒ0,30.

Gerstückkk (F.), De zendelingen. Roman uit de Zuidzee. Naar het Hoogdnitsch. 2 deelen. Deventer, A. Ter Gunne. 8°. (8 en 287; 4 en 301 blz. met gelith. titelplaten). ƒ6,—.

Geschiedenis en volksleven (Nederlands) in schetsen door J. van Lennep, W. Moll en J. ter Gouw. Staalgravuren naar de schilderijen van dc historische galerij der maatschappij: Arti et amicitiae door W. Steelink, J. H. Rennefcld, C. L. van Kesteren en H. Sluyter D. Jz. Opgedragen aan Zijno Majesteit den Koning der Nederlanden. 31e--33e afl. Leiden, A. W. Sijthoff. Pol. (10 blz. tekst met 3 staalgr.) Per afl. ƒ0,75; op chineesch papier ƒ 1,12^.

of Advert. door Geabonn. voor anderen geplaatst, 15 Cts. per regel.

Gestel (A. van) , Waar wilt gij heen P Proeve van oplossing der schoolkwestie. (3e afl. der «Studiën op godsdienstig, wetenschappelijk en letterkundig gebied.) 's Hertogeubosch, W. van Gnlick. 8". (92 blz.) Buiten inteekening. /"O,60.

Groen van Pkinsterer , Nederlandsche gedachten. N°. 4. Amsterdam, H. Höveker. 8». (blz. 25-32). Bij 10 nos. ƒ 1,- franco per post. .X1'^'

Gunning Jr. (J. H.), Waarschuwing tegen verkeerde geestelijke bewegingen onzes tijds, tot de gemeente gericht. Amsterdam, H. Höveker. Postf. (32 blz.) /j'2!"

Halms (Friedrich) Zoon der wildernis, voor het Nederlandsche tooneel bewerkt door L. J. Veltman. Amsterdam , Abraham Frijlink. 8». (4 en 138 blz.) ƒ1.2.6-

Hartman Jz. (H. G.), Bestuur en administratie der gemeenten m Nederland. Opgedragen aan Z. E. den minister van Binnenlandsche Zaken. He Deel, 7e afl. 's Gravenhage, Gebroeders Belinfante. 8°. (blz. 385—448). ƒ0,80.

Hbije's Volksdichten. 3e afl. De bundel: te Land. Amsterdam, G. L. Fnnke. Postf. (48 blz.) In geïll. omslag. ƒ0,25. Bij int. per 12 nummers. S?S-i

Houten (S. van), De toekomst onzer finantiën. De noodzakelijkheid en uitvoerbaarheid eener doortastende hervorming in ons belastingstelsel aangewezen. Groningen, L. van Giffen. 8°. (4 en 90 blz.) ƒ0,80.

HuET (P.), Het kreupele christendom. Toespraak over Handel. III : 6- "in den naam van Jezns Christus den Nazarener, sta op en wandel. Leeuwarden, H. Bokma. 8». (36 blz.) ƒ0,25.

Stichtelijke versjes naar G. Tersteegen. Amsterdam, H.

Höveker. Kl. 8°. (49 blz.) 7 0,30.

Keulemans (J. G.), Onze vogels in huis en tuin, beschreven en afgebeeld. 15e en 16e afl. Leiden, P. W. M. Trap. Imp. 8°. (40 blz. tekst en 10 gelith. platen in kleuren met gelith. titelvignet en 4 blz. voorw.) In geïll. omslag. Per afl. ƒ0,90. Het le deel in linn. prachtb. ƒ14.— -

Lewes (George Henry), Ons leven. Handleiding tot de kennis van het menschelijk ligchaam, zijne behoeften en krachten. Naar het Engelsch, door H. van Cappelle. Derde, goedkoope uitgave. 2e afl. Amsterdam, Wed. J. C. van Kesteren & Zoon. Postf. (blz. 81—160 met in den tekst gedrukte houtgrav.) ƒ0,30.

Linde (A. van der), Balthasar Bekker. Bibliographie. 'sGravenliage, Mart. Nijhofl. S°. (4 en 57 blz.) f%— ■

Lodeesen (I).), Legenden en wonderverhalen uit den ouden tijd. Gedeeltelijk bewerkt naar het Engelsch van S. Baring-Gould. (Curions Myths of the middle ages.) Amsterdam, P. N. van Kampen. 12 . (8 en 245 blz.) In gelith. omslag. ƒ 1,90.

Maoaulay, Geschiedenis van Engeland met aanteekeningen enz. 2e druk, bewerkt door J. C. van Deventer. 21e afl. Amsterdam, Wed. J. C. van Kesteren & Zoon. Postf. (Ve deel, blz. 161 —240). In geill. omslag, ƒ0,45; vier deelen cpl.y 10,80; in 4 linnjrarjen

Meesters (De groote) der oudheid. Uit dc oorspronkelijke talen in het Nederlandsch overgebracht en opgehelderd door J. C. van Deventer; J. van 'sGravenweert, A. J. ten Brink en S. J. E. Rau. le stuk. De Ilias van Homerus door J. van 's Gravenweert. I. Amsterdam, G. L. Funke. 12=. (6 blz. en blz. 1—216). ƒ0,65. Compleet in 12 stukken of 8 deelen.

Onder bovengenoemden titel worden uitgegeven eenige werken uit de serie • Bnitenlandsche klassieken» vroeger verschenen bij A. C. Krnaeman.

Meesterstukken (De) der bnitenlandsche letterkunde, vertaald en opgehelderd door I. C. van Deventer, H. Kern, J. J. L. ten Kate, A. S. Kok, M. P. Lindo en J. W. N. Mosselmans. 27e—28e afl. (Wieland's Geschied, der Abdenieten. door J. C. van Deventer). Amsterdam, G. L. Funke. 12°. (12 blz. en blz. 1—192 met een portret in staalgrav.) Per afl. ^,°'2j"

Oveuhoff Jr. (W. F.) De Nederlandsche Notaris. Handboek bij de uitoefening der notarieele praktijk. Met toestemming van den oorspronkelijken schrijver op nieuw uitgegeven onder toezigt van J. L. A. Stolk en W. Coops. 6e afl. Zutphen, W. S. Thieme & C . 8°. (blz. 321-384). ƒ0,60.

Rapport aan den Koning van de commissie, benoemd bij Zijner Majesteit» besluit van den 16en Julij 1866. N». 68, tot onderzoek van' drinkwater in verband met de verspreiding van cholera en tot aanwijzing der middelen ter voorzieuing in zuiver drinkwater. 2c druk. 'sGravenhage, van Weelden & Mingelen. Imp. 8°. (413 en 14 blz. met 6 gelith. platen). Z1'.5?-

Scheerder (H.), Nieuwe leerwijze om dc Franschc taal juist te leeren spreken en schrijven. Vermeerderd en verbeterd door M. van

Sluiten