Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

F. 39.

3 October.

1869.

ZONDAGSBLAD VOOR DE GEABOMEERI)E\T

OP HET

NIEUWSBLAD voor den BOEKHANDEL.

Uitgever J. M. VAM 'T HAAFF, te 's Qravenkage. Inzending van Advertentiën enz. uiterlijk tot Zaturdag 's middags. Conditie van plaatsing, even als voor het «Nieuwsblad.» Zonder het «Nieuwsblad» is dit blad niet te bekomen.

Bj) de COHHISSffi tot regeling van het VERTALIN6S-RE6T zijn sedert de laatste opgave, ingekomsn, onderstaande werken:

HOXLEY, T. H., Lecons de physiologie elementaire. Trad. de 1'Anglais par le Dr. E. Oalh. Paris 1869. Aangeteekend 1 October 1869, voor Caarelsen & C°., ten behoeve van Adolf Blom* hert, te Nijmegen.

MARSHALL, EMMA, The old Gateway. London 1867. Aangeteekend 29 September 1869, voor W. H. Kirberqer, ten behoeve van .1. van Gqlverdinge, te 's Hage.

Amsterdam, Namens de Commissie ,

1 October 1869. C. Caarelsen.

Nieuwste uitgaven in Nederland.

Bibliotheek (Natuurhistorische). — Dr. T. C. Winkler, De schatten van den aardbodem. Met eeu menigte afbeeldingen. 4e afl. Haarlem, A. C. Kruseman. Koy. 8°. (blz. 145—200 met 4 platen)./0,70.

Bijbel, bevattende al de kanon ieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament volgens de Statenoverzetting, met tweehonderd platen van Gustave Doré, en voorzien van eeu voorbericht. Uitgegeven onder toezigt van Dr. Nicolaas Beets. Afl. 57—81. Oude Test. Blad 62—111, met plaat 62—81: N. Test. plaat 52—73. Arnhem, D. A. Thieme. Gr. folio. Per afl. ƒ0,90.

Bijdragen tot de taal-, land-en volkenkunde van Nederlandsch Indië. Uitgegeven door het Koninkl. Instituut voor de taal-, land- en volkenkunde van Nederl. Indië. 3e volgreeks. 4e deel. le stuk. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff. Gr. 8°. (LX en 108 blz.) ƒ1,85.

Cate (S. H. Ten). Zie: Müblfhld.

Comte (Dr. F. C. Le), Gids voor de uitspraak van de Fransehe taal, bij het aanvankelijk onderwijs. Oefeningen, 's Gravenhage, De Gebroeders van Cleef. KI. 8°. (58 blz.) ƒ0,25.

Hetzelfde. Aanwijzingen. (54 blz.) Als boven.

ƒ0,25.

Dekker (D.), De verminkte coupon. Texelsche vertelling. Helder, L. A. Laurey. Post 8°. (4 en 60 blz.) Geïllustr. omslag* ƒ 0,75.

Erasmus van Rotterdam, De lof der zotheid, spelens-gewijs beschreven. Uit 't Latijn vertaalt door F. van Hoogstraten. Nieuwe uitgave. Kampen, J. Stunrop. KI. 8°. (XIV en 150 blz.) f 0,90.

Génestet (P. A. de), — De dichtwerken van — Met portret en facsimile. Verzameld en uitgegeven onder toezicht van C. P. Tiele. 20e—23e afl. Amsterdam, Gebroeders Kraay. Roy. 8°. (2e deel, blz. 257—358, XII en XV blz. met facsimlc). Per afl. bij int. ƒ0,35. Compleet ingenaaid ƒ9,50; gebonden 2 doelen verg. op snede ƒ11,75.

Guldens-editie. N°. 76. Hart en wereld. Twee novellen door P. J. van der Noordaa. Arnhem, D. A. Thieme. 12°. (4 en 218 blz.) ƒ1,—.

Herwerden (Henricus van). Stadia Thucydidea. Accedunt analecta scenica. Traiecti ad Rhenum, J. L Beijers. Gr. 8°. (VIII en 164 blz.) ƒ2,45.

Kate (J. j. L. ten), De planeten. Een gedicht, 's Gravenhage, Leiden, Arnhem, M. Nijhoff, A. W. Sijthoff, D. A. Thieme. Roy. 8°. (6 en 310 blz.) met staalplaat). Linnen prachtband, verguld op snede. ƒ8,90.

Laurillard (E.), Geen dag zonder God. Stichtelijke overdenkingen voor iederen dag des jaars. 13e afl. Amaterdam, D. B. Centen. 8°. ƒ0,25.

Leijer (A. J.), Het metrieke stelsel van maten en gewigten, volgens de wet van 7 April 1869 (Staatsblad n°. 67), ten dienste van aannemers, ambachtslieden, ambtenaren, kooplieden, militairen, opzigters, enz. verklaard. Helder, L. A. Laurey. KL 8°. (15 blz.) ƒ0,25. Hetzelfde, in plano. ƒ0,15.

Antwoorden op de voorbeelden tot oefening, voorkomende in de berekening der inhouden van vlakken en ligchamen. Als boven. Post 8D. (6 blz.) ƒ0,10.

Müblïeld (Juxius), 1848—18GS. Wereldgeschiedenis van de laatste twintig jaren. Naar den 2en druk uit het Hoogduitsch door S. H. Ten Cate. le afl. Zwolle, van Hoogstraten & Gorter. Gr. 8°. (16 blz. en blz. 1—48). Geïllustr. omslag. ƒ0,40. Compl. in 20 a 24 afl.

Noordaa P. J. van der). Zie: Guldens-editie.

Oosterzee (Prof. J. J. van) , De Heidelbergsche catechismus in twee en vijftig leerredenen. 19e afl. Amsterdam, H.deHoogh &C°. Roy.8°. (2e deel, blz. 249—300). Bij int. ƒ0,35; buiten int. ƒ0,30.

Otterloo (A. van), Do Nederlandsche koopman. Nieuw volledig handboek voor den handelstand, een vraagbaak voor den koopmun,

koopmansbediende en winkelier, een gids voor elk die in den handel wenscht opgeleid te worden. 13e afl. Dordrecht, C. Morks, Jzn. Post 8°. (2e deel, blz. 73—120). ƒ0,25.

Oudemans.Sr. (A. O.), Bijdruge tot een middel-en oodnederlaudsch woordenboek. Uit vele glossaria en andere bronnen bijeenverzameld, le afl. Arnhem, ls. An. Nijhoff & Zn. Gr. 8°. (16 blz. en blz. 1—272). ƒ2,25.

Portret (Nieuw verbeterd) van P. A. de Génestet. Amsterdam, Gebr. Kraay. Roy. 8°. Staalgravure. ƒ1,50.

Quack (Mr. H. P. G.), Martinus des Amorie van der Hoeven. Met portret eu fae-similé. Amsterdam, P. N. van Kampen. Gr. 8^. (4 en 178 blz.) ƒ2,25; gebonden

Sïpksteyn (Jhr. C. A. van), Voltaire, Saint-Germain, Cagliostro, Mirabeau, in Nederland. Historische herinneringen uit de achttiende eeuw. 's Gravenhage, C. van Doorn & Zoon, Post 8°. (8 en 224 blz.) ƒ1,90.

Tietsema (W.), Handleiding bij het vervaardigen van onderscheideue soorten van schrijf-, model- en kuustletters, ten dienste van ingenieurs, architecten, opzichters enz. Groningen, P. van Hareu. Oblong. (20 blad gelithogr. voorbeelden). ƒ1,50.

Tricht (J. P. C. van), Woordenboek der zuivere en toegepaste scheikunde. Vel 571—580. Rotterdam, Leiden, H. Nijgh, De Breuk & Smits. Roy. 8°. (blz. 9121—9280. IJzer-vitriool—Zinkradikalen). Geïll. omslag. ƒ1,75.

Turobnjew (Iwan), Vaders en zoons; een verhaal uit het moderne Russische leven. Vertaald door J. J. A. Goevcrneur. Utrecht, Gebr. van der Post. 1870. Gr. 8°. (8 en 333 blz.) ƒ3,60.

Veih (Prof. P. J.). Zie: Wallace.

Waldmeier (T.) en J. M. Flaü, Ons zendingwerk iu Abcssinic. Met eene beschrijving der laatste regeeringsjaren van koning Theodorus. Naar het Hoogduitsch. 4e en 5e afl. Zwolle, van Hoogstraten & Gorter. Gr. 8». (blz. 145—242). Per aft. ƒ0,45; compl. ƒ2,25.

Wallace (Alfred Russel), Insulinde. Het land van den Orangoetan en den Paradijsvogel. Uit het Engelsen, vertaald en van aanteekeningen voorzien door Prof. P. J. Veth. Amsterdam, P. N. van Kampen, le afl. Gr. 8°. (blz. 1—80 met 1 plaat en vignetten). ƒ!_. Compleet in 2 deelen of circa 12 afl.

Waschlijst (Volledige), ten behoeve van ordelievende huisvrouwen. Rotterdam, J. van Wcczenbeek. Smal folio. (22 blz.) ƒ0,35.

Gevraagde boekeu :

1669 Code Napoléon.

1670 Serv. de Bruijn, Fransehe taal in 18 brieven. Nieuw.

1671 De Flesch. Text van Ds. Huydecoper. Platen naar Cruikshank.

1672 de Génestet , Leekedichtjes. (Tngenaaid).

1673 Voorduïn, Gesch. Ned. wetgeving.

1674 Alle de werken van Jacob Cats. Met platen. In 4°. le deel le—12e afl. en 2e deel le—11e afl.; benevens het compleete werk in 2 dln. Alles in losse afl. Uitg. de Erven j. J. Tul.

1675 ten Kate, Planeeten. (Eenige esx.)

1676 Staatsblad v. Goor. Jaarg. 1853—1865.

1677 Woordenlijst der spelling, door de Vries eu te Winkel. Nieuw. Gebonden. 4 esx.

1678 Loten der Verloting Tentoonstelling Paleis voor Volksvlijt.

Aangeboden boeken :

788 Flav. Josephus. (Uitg. Revers). Tot zoover is uitgegeven. (De verv. voor rekening). Met 60°/o korting.

789 V. Hugo, L'homme qui rit. 4 vol. (Nieuw). Meestb.

Aanvragen of aa nbiedingen franco. Men gelieve vooral niet te verzuimen bij Aanvragen of Aanbiedingen de vóór de Werken aangegeven Mo», op te geven aan

Den Uitgever.

ADVERTENTIËN.

BELANGRIJKE VERKOOPING VAN BOEKEN.

Op Maandag den 18 Oktober en volgende dagen zal door, en ten huize van W. P. van Stockum , te 's Gravenhage, verkocht worden, eene belangrijke verzameling BOEKEN, in verschillende vakken van Wetenschap, Knust en Letteren, voornamelijk betr. Godgeleerdheid , Algemeene, V ade rlan dsch c en Vreemde Geschiedenis, Natuurkundige Wetenschappen, Rechtsgeleerdheid cn Staatkunde, Wijsbegeerte,

Sluiten