Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

302

Kunst, Prentwerken, Taal- en Letterkunde en Romans, benevens eenige MUZIEK, PRENTEN en PORTRETTEN; meerendeels nagelaten door wijlen den Edel Groot Achtbaren Heer Mr. C. M. van der Kemp, Raadsheer in het Prov. Gerechtsh. van ZnidHolland.

De Catalogus is op franco aanvrage te bekomen. [1907]

BOEKVERKOOPING TE MIDDELBURG.

Maaandag 25 October 1869 en volgende dagen zullen de Boekhandelaars van Bknthem & Jutting te Middelburg, aldaar veilen: drie verzamelingen BOEKEN, eenige BOEKEN, KAARTEN en eene groote collectie PLATEN Zeeland betreffende, MUZIJK, WERKEN over MUZIJK, ATLASSEN , KAARTEN, PRENTWERKEN, PRENTEN, PORTRETTEN, TEEKENINGEN en LIEFHEBBERIJEN.

De Catalogus is vrij algemeen verzonden en nog op franko aanvraag (zoo lang de voorraad strekt) franko te bekomen; die welke ongebruikt blijven ontvangen zij gaarne terug. [1908j

De "Wed. P. M. Feenstra te Bolsward, vraagt: 1 v. Vloten, CATS' WERKEN. Met staalplaten. (Tul). 1 Diephuis, NED. BURGERL. REGT. 9 dln. 2e dr.

Prijsopgave franco of per coavert. [1909j

Lewes, ONS LEVEN. 3e uitgave.

Wij verzenden den 5den Oktober aanst. de 3e aflevering ten vervolge. Konfraters die in gebreke bleven het getal hunner inteekenaren op te geven, worden daaraan door deze herinnerd. Amsterdam, 29 Sept. 1869.

Wed. J. C. van Resteren & Zoon. [1910]

De Heer C. L. Brinkman, die zich met zijne Hoofdcorrespondentie heeft belast, zal voorloopig wekelijks aan hem afzenden.

Heeren Magazijnhouders van Papier, Kantoor- en Schoolbehoeften, worden beleefdelijk verzocht hunne aanbiedingen en monsters, als prijscouranten enz. ten spoedigste van heden af franco toe te zenden. *

Tholen, 1 Oct. 1869. W. A. van Nieuwenhuyzen. [1917]

TVTu en dan ontvangen wij aan het adres van een onzer , bestellingen INof advertentiën voor het dagblad HET VADERLAND Ter voorkoming van tijdverlies verzoeken wij dringend alles betreffende HET VADERLAND te adresseren regelrecht aan het Bureel te 's Hage, of te zenden per couvert de Hoofdcorrespondenten Blikman en Sartorius te Amsterdam.

M. Nijhoff, A. W. Sijthoff, D. A. Thieme. [1911]

Schuurman, WET SCHUTTERIJ , is bijna uitverkocht. Alle ex. die in commissie gezonden en nog onverkocht zijn, verzoek ik vóór 15 October e. k. terug.

De bij aanbieding genomen ex. dezer Wet kunnen tot dien datum tegen andere Wetjes in ruil worden gezonden.

Zwolle, 28 Sept. 1869. W. E. J. Toeenk Willink. [1912]

Oudemans ,

MIDDEL- EN OUDNEDERLANDSCH WOORDENBOEK.

Om te voldoen aan de zeer talrijk bij ons ingekomen aanvragen in commissie van bovengenoemd werk, hebben wij het zoo ruim en zoo algemeen mogelijk verzonden. Daarentegen verzoeken wij nu om spoedige terugzending van die exemplaren, waarvoor op het oogenblik tot. plaatsing geen uitzigt bestaat.

Arnhem. Ia. An. Nijhoff & Zoon. [1913]

DRINGENDE TERUGVRAAG!

De ondergeteekende verzoekt beleefdelijk ten spoedigste terug te mogen ontvangen de onverkochte exs. van:

Vrendenberg, EERSTE VRAAGBOEKJE. Wie later op nieuw exj. in commissie wil ontvangen, gelieve aan te vragen.

Amsterdam. T. Kouwenaar. [1914]

TE KOOP a CONTANT: 70 of 80 platen, voorstellende Nederlandsche historie, uitgaaf van J. J. H. Kemmer te Utrecht.

Brieven franco aan J. Bergé te Rotterdam. NB. Vraagt te koop : Aimard, DE LYNCHWET.

HET OPPERHOOFD DER AUCAS. 2 dl.

Nieuw of oud. Contant. [1915]

TTet SCHELLINGS-BRIEVENBOEK bevat veel goeds, is goedHkoop en zal druk geadverteerd worden. Het wordt niet in commissie gezonden , maar is gedurende deze maand te bestellen 4/3i, 7/6 en 15/12. W7ie er dan van besteld heeft, kan ze voortdurend op dezelfde voorwaarde aanvragen. Na 31 October wordt de prijsberekening 7/6* en 13/12. [1918]

FEUILLETONS.

znn te koop: de kopien

VAN SANTEN'S VOLKSATLAS, vraap naar dit artikel is zoo groot, dat onze voorraad binnen

Ukort uitgeput zal zijn, er wordt eenige tijd vereischt om de weder

nieuwe voorraad gereed te hebben , zoodat zich bet geval Kan voordoen dat wij tijdelijk niet aan de aanvragen zouden kunnen voldoen; ieder'die zich dus weder van dit artikel voorzien wil, gelieve dus in tijds aan te vragen.

De prijs is 75 cents, netto 60 cents, en in geheel linnen ƒ 1,10 netto 88 cents. De premiën 10/9, 17/15, 30/26, 50/42, 60/51, 100/82.

Leiden, Sept. 1869. van den Heuvell & van Santen. [1919j

VOOR

Tegen zeei oiinjuen prijs zijn te koop: de kopien van vier ROMANS uit het Engelsen en Hoogduitsch, ieder van pl. rn. 26 vel druks; wijders novellen, anecdoten, humoristi¬

sche schetsen, te zamen pl. m. 30 vel. Alle zijn goed vertaald, en zeer geschikt voor tijdschriften, dag- en weekbladen.

Brieven franeo, onder 'tN°. dezer Advertentie, bij den Uitgever dezes. [1916]

T\en 18 Sept. ontving ik nit het buitenland de bestelde bladen IJ DECALCOMANIE,

bevattende te zamen 10000 portretten van den Heer Jacob de Vletter; in weinige dagen was de voorraad uitverkocht, en dit deed mij besluiten ditmaal 15 000 portretten te laten maken, aangezien ik vele aanvragen van buiten de stad ontving en niet uitgevoerd kunnen worden.

De plaat bevat 30 stuks in kleurendruk en is te bekomen per plaat 55 cent, bij de 10 platen 50 cent.

De afzending geschiedt contant.

Sept. J- Berge , Uitgever. [ïasUJ

De ondergeteekende heeft de eer te berichten, dat hij op 1 December aanstaande zich zal vestigen te Tholen, als BOEK-en PAPIERHANDELAAR en BOEKBINDER. — Hij is zoo vrij Heeren Uitgevers te verzoeken , hem in zijne onderneming door ruime toezending van Com missiegoed , I n teekenl ij sten en Prospectussen, wel de noodige hulp te willen verleenen, terwijl hij van zijn kant de verzekering geeft van niets onbeproefd te zullen laten, wat in het belang van die Heeren , zoowel als in zijn eigen belang door hem zal dienstig geacht worden. Op eene prompte jaarlijksche afrekening kan worden staat gemaakt.

Gemengde Berichten.

Dag- en Weekbladen enz.

In het Zondagsllad voor de geabonneerden op het Nieuwsblad voor den Boekhandel van 8 Augustus n°. 31, rubriek dag- en weekbladen, in Nederland uitkomende, bladz. 236, komt voor:

Zeeland. Nieuws- en advertentieblad voor Qoes enz. C. H. Schetsberg enz.

Men doet ons opmerken, dat die uitgave reeds met 1 Januarij 1859 werd gestaakt, blijkens kennisgeving in n°. 104, van 29 Dec. 1858. Op de lijst bij te voegen:

Advertentie-blaadje der Nederl. Maats, tot Algemeene Dienstverrigling. Rotterdam, Hoofdkantoor : Zuidblaak 2—38. Van elk nummer worden 5000 exempl. kosteloos verspreid. Op franco-aanvraag en na toezending van een postwissel van ƒ1 (voor 52 nommers) wordt dit blad door geheel Nederland franco verzonden. De advertentiekosten bedragen voor 1/16 kolom ƒ0,75 , 1/8 /1,25 , 1/4 /2,25, 3/8 ƒ3,25, 1/2 ƒ4,25, 5/8 ƒ5,25, 3/4 ƒ6,25, 7/8 ƒ 7,25 en 1/1 ƒ8,—.

's Gravenhaaasch Advertentie-blad. Uitgevers A. van Hoogstraten & Zoon aldaar. 5000 exempl. worden gratis in 's Gravenhage verspreid. Verschijnt eiken Vrijdag. Franco p. p. ƒ1,— voor 52 Nos. na toezending van een postwissel. De advertentie-kosten bedragen! 1/16 kolom ƒ0,60, 1/8 ƒ1,20, 1/4 ƒ2,25, 3/8 ƒ3,2.:, 1/2 ƒ4,25, 5/8 ƒ5,25, 3/4 ƒ6,25, 7/8 ƒ7,25, 1/1 ƒ8,—. Voor elk nommer worden de advertentiën aangenomen tot uiterlijk Woensdag-avond. De toezending geschiedt aan alle Boekhandelaren en aan de Uitgevers.

Onder de vele zeldzame boeken die in de Bibliotheek van wijlen den heer O F. Swanston voorkwamen en onlangs verkocht zijn,

trok een ex. der beroemde folio-uitgave van shakespeare s werKen van 1623, vooral de aandacht der hibliomanen. Aan dit exemplaar ontbraken twee pag. van het voorwerk (de titel en de opdracht »to the memory of the decensed author") en op eene der volgende pagina's was een vlek. Niettegenstaande deze gebreken beschouwde men dit ex. toch als een der fraaisten die ooit verkocht werden en werd het, na een langdurigen en hardnekkigen strijd aan den antiquar Quaritch verkocht voor de aanzienlijke som van 338 pond sterling (ƒ4056,— Holl.) {The Athenaeum).

Dat ook bij de zwarte bevolking van Amerika de behoefte aan beschaving en ontwikkeling gevoeld wordt, blijkt ten duidelijkste uit de verschillende dagbladen die, door neger9 opgericht, geredigeerd en gedrnkt, voornamelijk door negers gelezen worden. Volgens de «Ueber Land und Meer" verschijnen er verschillende dag- en weekbladen die uitsluitend neger-couranten zijn. Zoo verschijnen er te Philadelphia twee couranten, The Elevator, met een debiet van 2300 ex. en de Christian Recorder met eene oplaag van 5000 ex. De Pacific-Appeal, de New-Orleans-Tribune, eene courant die in twee uitgaven, als dagen weekblad verschijnt met een debiet van 20000 ex., de LionsStandard en de WeeHy Review te New-York; de True-Commissioner te Baltimore, waarvan de uitgave voor eenigen tijd gestaakt, weder begonnen wordt, zijn alle couranten door negers opgericht, geredigeerd en onder hen verspreid.

GEDRUKT BIJ C. HI.01UMEKD A AL.

Sluiten