Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

W. 40.

Zes-en-Dertigste Jaargang.

1889.

NIEUWSBLAD voorde. BOEKHANDEL

De Uitgave van dit Blad, dat Donderdags het licht ziet, geschiedt door J. M. VAN T HAAFF te 'l Gravenhage, aan wien men de Advertentiën > uiterlijk tot Woensdag-middag, franco gelieve toe te zenden. Alle briefporten komen op rekening der inzenders.

DONDERDAG,

7 October 1869.

De Abonnements-prijs is, met inbegrip van het Zondagsblad, ƒ1,75 per 3/m. De prijs der Advert.voor Geabonneerden, van 1—7 regels 50 Cts.; iedere regel meer 5 Cts. Opname 3/2 m. Advertentiën van Niet-Geabonn. of Advert. door Geabonn. voor anderen geplaatst, 15 Cts. per regel.

8jj de COMMISSIE tot regeling van het VERTALINGS-RE6T zijn sedert de laatste opgave, ingekomen, onderstaande werken:

FARGUES, H., Les sources de la vie. Toulouse 1869. Aangeteekend

5 October 1809, voor H. Höveker.

Flora Selwyo; or How to behave. London. Aangeteekend 4 October 1869, voor Jan Leendertz.

HACKLüNDBR, F. W., Geschichten im Zickzack. Uit .Ueber Land nnd Meer". N°. 1 von Oktober 1869 uod folgende. Aangeteekend 4 October 1869, voor Erven Loosjes.

HUXLEY, T. H., Lecons de physiologie élémentaire. Trad. de 1'Anglais par le Dr. E. Dallï. Paris 1869. Aangeteekend 1 October 1869, voor Caarelsen & C3., ten behoeve van Adole Blomhert, te Nijmegen.

JUSSIEU, LAURENT DB, Simples notions de physique et d histoire naturelle. Nonv. éd. Paris 1869. Aangeteekend 5 October 1869, voor Schalekamp, v. d. Grampel & Bakker, ten behoeve van P. Noordiioff, te Groningen.

LANDELS, W1LLIAM, The young man in the battle of life. London. Aangeteekend 4 October 1869, voor Jan Leendertz.

Leitfaden für den Unterricht in der Kunstgescliichteder Baukunst, Bildnerei, Malerei and Masik n. s. w. Stuttgart 1868. Aangeteekend 1 October 1869, voor Wed. J. C. van Resteren & Zoon.

MARSHALL, EMMA, The old Gateway. London 1867. Aangeteekend 29 September 1869, voor W. H. 'Kirberger, teo behoeve van J. van Golverdinqe, te 's Hagc. .

NIPPOLD, FRIEDRICH, Welcbe Weche führen nach Rom? Heidelberg 1863. Aongcteckeod 2 October 1869, voor Caarelsen

6 C°., ten behoevevan Gebr. van der Hoek, te Leyden. OTTO, LOUISE, Der Genius des Hauses. Wien, Pest, Leipzig, 1869.

AangeteekeDd 3 October 1869, voor Is. An. Nïhoff & Zoon. Zes afgedrukte bladen zijn vertoond van : WEISBACH, Dr. PHIL. JULIUS, Von der Warme, von den Dampfen uod von der Dampfmaschinen. Op 4 October 1869, door C. F. Stemler.

Met dit N°. van het Nieuwsblad wordt aan de Leden der Vereeniging verzonden de Alphabetiscbe lijst der ter vertaling aangekondigde werken Julij—September 1869. Diegenen die ze niet ontvangen mogten hebben, kunnen dezelve bij den oudergeteekende verkrijgen.

Amsterdam, Namens de Commissie ,

5 October 1S69. C. Caarelsen.

Nieuwste uitgaven in Nederland.

Bruna (G.), Verkorte handleiding hij het onderwijs in de bijhelsche en kerkelijke geschiedenis (voor cenigzins gevorderden). Tweede verbeterde druk. Haarlem , A. W. Bruna. KI. 8°. (2 en 163 blz ) ƒ0,30.

Bijbel, bevattende al de kanonickc boeken van het Oude en Nieuwe Testament volgens dc Statenoverzetting, met tweehonderd platen van Gust. Doré. Voorzien van een voorbericht en uitgegeven onder toezigt van Nicolaas Beets. Opgedragen aan H. M. de Koningin der Nederlanden. Arnhem, D. A. Thieme. Afl. 38 — 56. Folio. (Oude Test. blz. 193—244 met 13 pltn ; N. Test. blz. 193—201 met 3 pltn.) Per afl. ƒ0,90.

Bijdragen tot de taal-, land-en volkenkunde van Nederlandsen Tndië. Uitgegeven door het Koninkl. Instituut voor de taal-, land- en volkenkunde van Nederl. Indië. 3e volgreeks. 4e deel. lestuk. 's Gravenhage. Martinus Niihofl. 8°. (LX en 108 blz.) ƒ1,85.

Comte (F. C. Le), Gids voor de uitspraak van de Franschc taal, bij het aanvankelijk onderwijs. Aanwijzingen, 's Gravenhage, Gebr. van Cleef. KI. 8°. (2 en 54 blz.) ƒ0,26.

. Hetzelfde. Oefeningen. Als boven. (58 blz.) ƒ0.25.

Dekker (D.), De verminkte coupon. Tcxelsche novelle. Helder, L. A. Laurey. Post 8°. (4 en 60 blz.) In gelith. omslag, ƒ 0,75

Texelsche vertellingen. Met een plaat. Nieuwe (titel-)

uitgave. Helder, L. A. Laurey. Postf. (8 en 253 blz. met een gelith. plaat. ƒ1.75.

Erasmus van Rotterdam, Lof der zotheid. Uit 't Latijn vertaald door F. van Hoogstraten. Kampen, J. Stunrop. 16°. (14 en 150 blz.) ƒ0,90.

1'ORTANiER (A. P.), Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën. Amsterdam, G. L. Funke. Roy. 8°. (8 en 128 blz.) ƒ1,25.

GÉNtsTkT (P. A. de), Dichtwerken. Met portret en facsimilé. Verzameld en uitgegeven onder toezicht van C. P. Tiele. 20e—23e afl. Amsterdam, Gebr. Kraay. Roy. 8°. (He deel, blz. 257 — 358,

en 15 blz. voorwerk met facsimilé). Per afl. ƒ0,35. 2 deelen compl.

ƒ9,50; geb. en verg. op sneê. ƒ11,75. Galdens-editie. N°. 76. P. J. van der Noorda. Hart en wereld.

Twee novellen. Arnhem, D. A. Thieme. Br. kl. 8°. (4 en 218 blz.) ƒ1,—. Herwerden (Henriciis van), Stadia Thucydidea. Acced.int analecta

scenica. Traiecti ad Rhenum , J. L. Bcijers. 8°. (8en 164 blz.) ƒ2,45. Historie (Natuurlijke) van Nederland. Nieuwe (titel-)uitgave. 41e—

44e ad (De weekdieren en lagere dieren van Nederland, door

J A Herklots.) Amsterdam, G. L. Kuuke. 8°. (blz. 1-288 met

on —i:iu _!.(.„ „r, ;„ ,!,.„ toW .rerlnikte hnuturav.) Per afl. t 0,90.

Kate (.1 J. L ten), De planeeten. Een gedicht, 's Gravenhage, Leiden Arnhem M. Nijhoff, A. W. Sijtholï, D. A. Thieme. Roy. 8°. (6 'en 310 blz. , met eeu plaat in staalgrav.) In linn. prachtb. en verguld op snede. J 8'^°' Klinkert (H. C.) , Supplement op het Maleisch-Nederduitsch woordenboek van J. Pijnappel, Gz. Haarlem , Amsterdam , Joh. Enschedé en Zonen. Frederik Muller. Imp. 8». (6 en 275 blz ini kol.) In half linn. band. ƒ5,75. Koopman (De Nederlandsche). Nieuw volledig handboek voor den handelstand , eeu vraagbaak voor den koopman , koopmansbed.ende en winkelier, een gids voor elk die in den handel weoscht opge eid te worden. Bewerkt onder welwillend toezicht van A. van Otterloo. 13eall. Dordrecht, C. MorksJzn. 12».(IIe deel, blz. 73—120). ƒ0,25. Letjer (A. J.), Het metrieke stelsel vau maten en gewigten, volgens de wet van 7 April 1869 (Staatsblad n». 67), ten dienste van aannemers ambachtslieden, ambtenaren, kooplieden, militairen, opzigters, enz. verklaard. ' Helder, L. A. Laurey. Kl. 8 . (4 en 15 blz.) , . /°f5Antwoorden op de voorbeelden tot oefening, voorkomende in de berekening der inhouden van vlakken en ligchamen. Als boven. 12°. (2 en 6 blz.) /0,10„'

Tabel der maten en gewigten , volgens de wet van t

April 1869 (Staatsblad N». 67). Als boven. 1 blad fol. oblong, ƒ 0,15. Lied er (Zwei geistliclie) für eine Singstimmc mit Piano oder Harmonium von de la Motte Fonqué uod Joseph von Eichendorf mit hollandische Ueberzetsnng von J. A. de Hoog. Componirt von E J von Eyken. Op. 15. Haarlem, A. Vf. Bruna. 4-. (6 blz. muziek met tekst). In gelith. omslag. (0,90. MüBLïBLn (Jiiuus), 1848-1S68. Wereldgeschiedenis van de laatste twintig jaren. Naar het Hoogduitsch door S. H. ten Cate le afl. Zwolle, van Hoogstraten & Gorter. Roy. 8°. (6 blz. en blz. 1—48). In gelith. omslag. /°.*0Compl. in 20 a 24 afl. (a 3 vel druks.) _ Niemeijer, (Felix von) , Leerboek der bijzondere pathologie en therapie, vooral met het oog op physiologie en pathologische anatomie Naar den 7en Hoogd. druk geheel op nieuw vertaald onder toezicht van J. Zeeman. 2e druk. He deel, 4e afl. Tiel en Amsterdam; H. C. A. Campagne en D. B. Centen. Roy. 8'. (blz. 241 —320).

Oosterzee (J. J. van) , De Heidelbergsche catechismus in twee en vijtt> leerredenen. 19e afl. Amsterdam, H. deHoogh &C3.Roy.8 . (2e deel, blz. 249—300). Bij inteekeniug ƒ0,25; buiten mtcctauig

I Oudemans, Sr. (A.C.), Bijdrage tot een Middel-en Oudnederlandse!, woordenboek. Uit vele glossaria en andere bronnen bijcenverzamo d. le afl. Arnhem, Is. An. Nijhoff & Zoon. 8°. (14 blz. en blz. j 272) ƒ2,20.

Portret van A van Stolk, kommandant der koninklijke scherpschutters van Rotterdam. 'sGravenhage, B. J. Dona Pieck. 1 blad Uk. in plano op chineesch papier ƒ2; hetzelfde in Kl. fol. l

Quack (H P. G.), Martinus des Amorie van der Hoeven. Met portret en facsimilé. Amsterdam, P. N. van Kampen. Roy 8 . (4 én 178 blz. met een portr. in staalgrav. en facsimilé.) ƒ 2,25 Geb.

Sack, Beschrijving van alle landen, staten en rijken der aarde. Aardrijkskundig handboek volgeus de jongste toestanden. Vrij bewerkt naar de tweede Hoogduitsche uitgave. Met een voorbericht van J J Kreenen. IVe deel, 10e afl. Zwolle, van Hoogstraten & Gorter. Roy. 8° (blz. 417-464). _ ƒ0,40. Siohbrer (C. A. X. G. F.) en A. C. Akveld, Hoogdmtsch-Nedeilandscb en Nederlandsch-Hoogduitsch woordenboek. 12e afl. Lelden I). Noothoven van Goor. Roy. 8". (blz. 529-576 in 3 kol.) ƒ 0,40. Sollen van Vollenhoven (S. C.), Gedaantewisseling en levenswijze der insecten. (2e afdeeling der Natuurhistorische bibliotheek). Met een menigte afbeeldingen. 4e afl. Haarlem, A.-C. Kinseman Roy. 8°. (blz. 145-192 met afzonderlijke plaat en in deni^ tekst gedrukte houtgrav.)

Sluiten