Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

F. 40.

10 October.

1869.

Z0ÏVDAGSBL1D VOOR DE GEABOMEERDE\

OP HET

NIEUWSBLAD tob den BOEKHANDEL.

Uitgever J. M. VAST 'T HAAFF , te 's Gravenhage. Inzending van Advertentiën enz. niterlijk tot Zatnrdag 's middags. Conditie van plaatsing, even als voor het » Nieuwsblad.Zonder het " Nieawsblad » is dit blad niet te bekomen.

Bü de COMMISSIE tot regeling van het VERTALfflGS-REGT ïfln sedert de laatste opgave, ingekomen, onderstaande werken-.

BüCHNER, l)r. LUDWIG, Kraft and Stoff. Zehnte Autlage. Leipzig 18f>9. Aangeteekend 8 October 1869, voor J. O. A. Sulpke, ten behoeve van Jou. Ykema, te Helft.

.TENKIN, Mrs. C., Two french marriages. 2 vol. Leipzig, 1868. Aangeteekend 4 October 1869, voor W. C. van Heusden.

MARLITT, E., Das Geheimnisz der alten Mamsell. 2 Banden. Zweite Autlage. Leipzig 1868. Aangeteekend 3 October 1869, voor W. E. J. Tjeenk Willink.

Goldelse. Fiinfte Auflage. Leipzig 1869. Aangeteekend

4 October 1869, voor W. E. J. Tjeenk Willink.

Natnrkrafte (Die). Ie Lieferung. Müncheu 1869. Aangeteekend 5 October 1869, voor van den Hkuvell & van Santen.

OLIPHANT, Mrs., The Minister's wife. Vol. 1. Leipzig 1869. Aangeteekend 6 October 1869, voor J. D. Sïbbandi.

Zes afgedrukte bladen zijn vertoond van :

POLKO, ELISE, Sie schreibt. Leipzig 1869. Op 6 October 1869, door P. Kluitman.

Amsterdam, 8 October 1S69.

Namens de Commissie, C. Caakelsen.

Nieuwste nitgaven in Nederland.

Akveld (A.). Zie: Woordenboek.

Andriessen (P. J.), De kolossus der negentiende eeuw, of Frankrijk in den bloeitijd van het keizerrijk. Amsterdam, C. L Brinkman. Post 8°. (223 blz. met 4 gelith. gekl platen) In linnen band. f 1,90.

Bontjema (M. G.), Een edel hart. Oorspronkelijke dramatische schets in vier tafereelen. Leeuwarden, H. Kuipers. 1870. Post 8°. (116 blz) ƒ0,90.

Bouwkunst (Hedendaagsche). Uitgezochte ontwerpen van vreemden en inlandschen oorsprong, met korte beschrijvingen. Onder redactie van H. J. H. Groneman. 10e ali. Groningen, J. B. Wolters. Pol. (Gelith. gekl. plaat 38—42 en blz. 33—36). In gelith. omslag, f 1,90.

BmëT (J. P.). Zie: Webeb.

Br och ure n-vereen iging (Katholiek-Nederlandsehe). Onder directie van ür. W. J. F. Nuyens en Dr. E. P. J. van der Hurk. 2c jaargang. N°. 4. De opvoeding der kinderen, door Mr. G. A. Vos de Waal. Haarlem, A. B. van den Heuvel. Gr. 8°. Per jaarg. van 10 a 12 nommers ƒ3,—.

Bubgersdijk (Dr. L. A. J.), De dieren, afgebeeld, beschreven en in hunne levenswijze geschetst. Tekst. 18e afi. Leiden, D. Noothoven van Goor. Roy. 8°. (blz. 177—256). Gefll. omslag. /-0,90.

Fontaine (la), — De fabelen van — nagevolgd door J. J. L. feu Kate en geïllustreerd met platen en vignetten, duor Gustave Doré. 9e afl. Amsterdam, Gebroeders Binger. Gr. 4». (blz. 261—288, met 5platen en vignetten). ƒ0,65.

Goïverneur (J. J. A.). Zie: Warande.

Hon (H. lk), De mensch in de voorwereld. Naar de 2e Franschc uitgave, bewerkt door 11. M. C. van Oosterzee. 7e ad. Leiden , van den Henvell & van Santen. Gr. 8°. (blz. 289—328 en VIII blz. met geïll. omslag), ƒ0,50. Compl. ƒ3,50.

JuRKiua (J.). Zie: Mauer.

Kaart van de Nederlanden, België, Luxemburg, Noordelijk Franken Westelijk Duitschland, ten gebruike van algemeene besturen, touristen, handelsreizigers, kantoren, instituten enz. Vervaardigd naar de Off. Topogr. Kaarten op de schaal van 1: 400,000. Onder toezigt en met medewerking van J. A. van Voorlhuysen, door A. A. en A. C. Nunnink. 's Gravenhage, A. A. Nunuink. (Brussel, Gent, Leipzig, C. Muqnardt). (6 bladen lith. kleurendruk). ƒ4,—; op linnen gevouwen in e'tni ƒ7,50; op linnen met rollen ƒ8,—.

Kalvijn (Johannes), De verklaring op het Nieuwe Testament. Op nieuw uit het latijn vertaald onder toezicht van A. Brummelkamp. De Harmonie der Evangeliën. 14e afi. Kampen, S. van Velzen Jr. Gr. 8°. (3e deel, blz. 177—256). ƒ0,25.

Leutemann (H.). Zie: Warande.

Maklitt (E.), De rijksgravin Gisela. Uit het Hoogduitscb. Deventer, A. ter Gunne. 1870. Post 8=. (2 en 315 blz.) ƒ2,60.

Mauer (A.), Schetsen en beelden uit den toestand der aarde en het verkeer der volkeren. Naar den Gen druk vrij bewrkt door J. Jurrius. Zuid- en Oost-Europa. Met 2 staalplaatjes. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink Post 8°. (VIII en 369 blz.) ƒ 1,60; gebonden f 1,90.

Moord (De) bij Pantin, met uitslaande plaat, voorstellende: Plattegrond van het terrein waar dc moord gepleegd is, het huis van

Kinck, portretten van de familie Kinck, de inhechtenisneming van Traupmann en eenige werktuigen. Arnhem, J. van Egmond Jr. Gr. 8°. (16 blz.) ƒ0,25.

Oosteuzee (J. J. van), Het licht onzer kennis. Akademic-preek. Utrecht, Kemink & Zoon. Post 8°. (36 blz.) ƒ0,25.

Premiën en conditiën waarop te Batavia verzekeringen gesloten worden. Definitief gearresteerd door de Vereenigiog van assuradeuren te Batavia, in hare algemeene vergadering dato 4 Angst. 1868. Batavia, H. M. van Dorp. (Amsterdam, J. Noordendorp). 12°. (41 blz.) ƒ1.25.

Regtspraak (Nederlandsche), of verzameling van arresten en gewijsden van den Hoogen Raad der Nederlanden en verdere regtscollegiën, vervolgd door Jhr. Mr. N. de Gijzelaar. 91e deel. (Jaarg. 1869. Ie deel), 's Gravenhage, De Gebroeders van Cleef. Gr. 8". (VII en 376 blz.) Pro compleet 3 dln. ƒ10. — .

(Samot) — David J. A. — Open brief aan den WelKdel Gestrengen Heer Mr. Abraham van Luik, naar aanleiding van zijn recensie van mijn Blijspel "Emaucipatic-woede" in de Scpteiuber-atlevering van het Tijdschrift "Nederland". Kralingen, Wed. Samot. Gr. 8°. (15 blz.)

Schuurman Johz. (J. A). Zie: Zellkb.

Shipton (Anna), Vertrouw het aan Jezus. Herinneringen uit het gebedsleven eeuer Christin. Uit het Engelsch door M. W. D. Middelhoven. Utrecht, J. H. van Peursem. 12°. (VIII en 152 blz.)

ƒ0,50.

Sicherëb (Dr. C). Zie: Woordenboek.

Stowb (Mrs. HARRlëT Beecher), Oldtown en zijne bewoners. Naar het Engelsch door P. J. de Roode. 2e deel, 4e en 5e afl. Rotterdam, 11. Nijgh. Gr.8°. (2e deel, Hz. 145—240). Per afl. bij int. ƒ0,36; buiten int. ƒ0,45.

The mi s. Regtskundig tijdschrift, door Mr. Dav. H. Levyssohn Norman en anderen. 2e verz. 16e deel, n°. 3. 's Gravenhage, Gebroeders Belinfante. Gr. 8°. (blz. 337—480).

Verdediging (De) van de Weduwe Saportas en van de inlandsche vrouw 'ï'iraah, alias Baboe Koesier, door Jhr. Mr. A. van der Does de Bye en Mr. J. van Bosse. Batavia, H. M. van Dorp. (Amsterdam, J. Noordendorp). Gr. 8". (16 en 124 blz.) ƒ2,50.

Verne (Jules), De Noordpool-espeditie van kapitein Hatteras. 6e en 7e afl. Leyden, de Breuk & Smits. Gr. 8°. (2e deel, blz. 49 — ). Per afl. ƒ0,55.

Volks-atlas van Nederland en zijne Overzeesche Bezittingen, voor school en hnis. Arnhem, J. Voltelen. KI. 4°. (2 blz. en 13 gelith. en gekl. platen). ƒ0,50.

Vroom (J. B.), De wetgeving op de registratie, toegelicht en van

aaoteekeningeu voorzien. 2 deelen. Zwolle, W.

link. Gr. 8 . (X, 212; VIII en 209 blz.) Wabneb (H.). Zie: Warande.

Warande (De). Landschappen en dierengroepen uit all

len. Naar teekeningen van lleinrich Leuteinann.

beschrijving door Hermann Wagner. Voor de Nederlandsche jeugd overgeschreven door J. J. A. Goeverneur. Utrecht, Gebr. van der Post. 4°. (20 gelith. gekl. platen met 40 blz. tekst). Cartonnen band met geïllnstr. omslag. ƒ3,50. Ook verkrijgbaar in 5 diverse stukken a 65 ets.

Weber (Dr. G.), Geschiedenis van het Israëlitische volk gedurende het tijdvak van het Oude Testament. Naar het Hoogduitsch door J. P. Briët. Ie stok. Tiel, H. C. A. Campagne. Gr. 8°. (blz. 1—176). ƒ1,65. Compleet in 2 stukken.

Westhoff (J. P. G.). Zie: ZeXLBR.

Woordenboek (Hoogd.-Nederl. en Nederl.-Hoigd.) door Dr. C. Sicherer en A. Akveld. 12e afi. Leiden, D. Noothoven van Goor. Roy. 8°. (blz. 529-576 in 3 kol. Gle—Han). ƒ0,40.

Zak-almanak voor 1870. Zutfen, J. H. A. Wansleven & Zoon. (16 blz.) ƒ0,05.

Zegen (Een rijke). Naar het Hoogduitsch door Dr. J. A. Gerth van Wijk. Utrecht, Kemink & Zoon. Post 8°. (4 en 224 blz.) ƒ1,50; gebonden ƒ1,90.

Zeller(H.), Bijbelsch woordenboek voor het christelijke volk. Onder medewerking van onderscheidene Wnrtembergsche godgeleerden. Bearbeid door .7. A. Schuurman, Johzn. en j". P. G. Westhoff. 16e afl. Reg—Schade, 's Gravenhage, M. J. Visser. Roy. 8°. (2e dl., blz. 385—448 in 2 kol.) WO.

E. J. Tjeenk Wi

ƒ4,20.

werelddee-

Met ophelderende

Prospectussen en Inteekenlijsten:

Van: Jaarboekje voor het lager onderwijs, uitgegeven door dc afdce-

Sluiten