Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

310

liog Maarssen van het Nederlandsen Onderwijzers-Genootschap, i 824 De stad Kleef, met aant. van P. Langendijk. 1747.

Tweede jaargang. 1870. Arnhem, J. Heijvelink. In perk. Idem.

Van: Zakboekje voor notarissen, procureurs, advocaten, deurwaarders, 825 Biblia. 8°. Leiden, Jan Paedts. 1608. Met bijzondere

practizijns, enz., voor het jaar 1870. Vierde jaargang. Assen, aant. Idem.

van Gorcum & Comp. 826 Katechismus van het Stadhouderschap der Prinsen en

» Handleiding voor hen die drukproeven willen corrigeren, door Vorsten van Oranje. Rotterdam. 3 dln.

een deskundige. Amsterdam, Scheltema & Holkema. 827 Sepp, Vlinders. 5 dln. Los. Fraai. Idem.

ii Bene photographie, voorstellende: eene groep Hunnebedden te 828 Snrinaamsche vlinders. 1 deel. Los. Idem.

Rolde, vervaardigd door W. van üije Wzn. , photograaf te 829 Kloosterboekje of almanak. Op perkament. (Oud). Idem.

Assen. Eervol vermeld op de tentoonstelling van photographien 830 ten Kate, Planeten - 5 59.

enz. te Groningen. Assen, Willem van Gorcum. 831 C. Schwartz , De groote triumf - „,80.

11 832 Geloofsmoed - ,^40.

Ter perse: 833 D. A. Detmar, Bekeering. 6e druk. 2 exx. ... - /-,25.

Gerdes, De zoon van den geneesheer. Amsterdam, B. H. Blan- 834 Adama van Scheltema, Watgoeds ik in den vreemde

kenberg Jr. zag. 2 dln 1,—.

Multapatior, Gedachten van een Nederlandschen Katholieken Li- 835 Pilaar, Handl. stuurmanskunst. 2e dr. 2 dln. h. eng. b.

beraal over de gebeurtenissen van den dag. Eerste bundel. Zijnde een 836 Pilaar en Mossel , Handl. kennis van het tuig. h. eng. b.

herdruk van de bekende hoofdartikelen in het Handelsblad. Amster- 837 de Bonnepoox, Manoeuvres met zeilschepen, h eng. b.

dam, Loman & Vekster. 838 van Rees en Brutel, Memorandum voor den jeugdi-

Eva te Parijs, Hans Waohenhusen naverteld door J. van Gogh. gen zee-officier. Geb.

3e druk. Dordrecht, J. P. Revers. 839 Paris, Manoeuvres met stoomschepen, h. linnen b.

- 840 Groeneijk , Besturing van het schip. h. linnen b.

Gevraagde boeken: Aanvragen of aanbiedingen franco.

}l°rl «rootJmo^er's gelTd- Gelez™ of-nieuw. Me„ geli„ve voora| n-et te verJSulme„ bij Aanvragen or

V™1 £m r6r ;• tT' Aanbiedingen de vóór de Werken aangegeven Nos. op

1709 Een lief weeuwtje. Idem. te „even aan

1710 de Gelder, Handl. beschouw, en werkdad. meetkunst. 1806. 2dln. Den TT ï t e e v e r

1711 Werkdad. meetk. naar de behoeften v. d. tegenw. tijd.

1712 Stukjes over het waterpassen. ^

1713 Eliot, Felix Holt de radikaal. 2 dln. ' ADVERTENTIEN,

1714 Folio-Bijbel, bij Keur. Gebonden in juchtleer met sloten en hoeken.

1715 Naamlijst van boeken. 1832—1867. toh. Ukema te Delft, vraagt :

1716 Alva in Antwerpen. . J1 Gericke , JAVAANSCH-NEDERD. WOORDENBOEK. [1967]

1717 Pols, Het crimineel wetboek van het krijgsvolk te lande.

1718 v. d. Hoeven, Opmerkingen over de Nederl. strafwetgeving "ïioor eene op te richten Leesbibliotheek worden gezocht ROvan het krijgsvolk te lande. 2e druk. V MANS, REISBESCHRIJVINGEN enz. enz , in het Hol 1 an ds ch,

1719 v. d. Bergh , Proeve Nederl. Mythol. Fransch en Duitsch.

1720 ■ Volksoverlever. en godenleer. Aanbiedingen, met prijsopgave, franco of per couvert.

1721 Westendorp VerhandeL onderw. gebied Oadheidk. Breda bkoese & comp [1968t

1722 Heine s sammtl. Werke. Ed. H. Nijgh. Ingen. Groene omslagen : l j

Neue Gedichte. Romanzero. Deutschland. Atta Troll. ■ .. ■ .

1723 S. de Bruïn, Eng. woordenboek. Compleet. W° 13 "n rvr°°rn "n. Pffi °V<\ " ""T I , ■• ,

1724 v Galen Vuurtoren 3 dln Mnummers der GULDENS-EDITIE, mits compleete werken zijnde

1725 Strootman, Cijferkunst. Ie st. 2 exx. en linielf tpl"Te"' nlï ivJW ,„ „ . . 4 . . .

1726 Staats-almanak 1869 een comP'eete BIBLIOGRAFIE (Hollandsche) der laatste 4 of 5 jaren;

een partijtje Holl. romans der laatste jaren. Zindelijk gelezen

Aangeboden boeken : 0f n;euw

792 Bancroft, Geschiedenis der Vereenigde Staten van Aanbiedingen franco, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Noord-Amerika. Ie deeJ. Met 50% rabat. De vervol- Uitgever dezes. [1969] gen tegen nettoprijs. ; ^

793 Thackekaï's Werken. Uitg. Roelants. Afl. 1-22. vm Boekhandelaar op eene kleine plaats, die , met uitzondering van Met 50 /0 rabat. De vervolgen tegen premie-berek. 5/4*. JLst. Nicolaas, in den regel weinig debiet heeft in -LUXE-

7J4 Calisch Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal. ARTIKELEN , wenscht voor die gelegenheid met een zijner Confra-

r-ox tu t .Ilnnen- Met 50 /o rabat- ters, die in zulke zaken wat ruim voorzien is, in overleg te treden ,

/J5 lllustratien op Reuter gedroogde kruiden. In linnen om voor hedoelde dagen het een en ander in commissie te ontvangen;

„„„ oand Met_ 50 / rabat het onTerliocnte za] na iien jyj onm;adelijk worden geretourneerd.

79b Geschiedenis der Christelijke Kerk in Nederland. 2 dln. Door bijzondere omstandigheden kan men wel op eenigen afzet rekenen.

™„ ï," . ■lfllI;De»-Uitg. PoRTiELJE & Zn. Met 50% rabat. Nadere inljchtingen franco onder 't N». dezer Advertentie bij

797 Histoire de Jules Cesar. 2 vol. Met 50% rabat. den Uitgever dezes? [1970]

798 Bakker Korff, Reis om de wereld. 2 deelen. In af-

leveringen. Met 50% rabat. Gugel, GESCHIEDENIS VAN DE BOUWSTIJLEN.

/9U van Lennep en ter Gouw, Uithangteekens. 2 dln.

In heel linnen Met 50% rabat. TV3 2de afdeeling, 3de aflevering wordt in het begin der

800 Het boek der opschrif- JJvolgende week verzonden. Wie nog verzuimde het getal op te geten. Ingenaaid. Met 50% rabat. vfn> dat men v00r rekening ten vervolge verlangt, gelieve

801 Nederl. auteurs. Uitg. Thieme. 9/8 ex. Ook bij enkele dit ten spoedigste te doen, daar deze en de volgende afleveringen ex. tegen voornitbestellingsprijs, dat wil zeggen: tegen ^iet in commissie gegeven worden.

deeling der premie. Arnhem. Is. An. Nïhoff & Zoon. [1971]

802 Kath. Illustratie. 3e jaarg. Geheel nieuw. 3 exx. Om - -—

regtstreeks door den uitgever te worden toegezonden KU1JPERS GESCHIEDENIS DER NEDERL. ARTILLERIE met 25% rabat.

803 ten Kate De planeeten a 6— 1 TVIetteSet)ataa"de mijn herhaald en dringend verzoek om terugzending

804 Nederlandsen. Magazijn. 1867 en' 1868. Meestbiedende^ ' ' j>df eers te a f 1 ev eriu g van bovenstaand werk waarvan het

805 De Economist 1867 Idem le deel m net ieSm der volgende maand wordt verzonden, hebben

806 Idem met Bijblad 1868. Idem n08 steeds enkele Confraters hieraan niet voldaan. Na 25 October

807 De aarde en haar volken 1867 en 1868 Idem a-s- worden derhalve aan hen , van wien ik ze voor dien tijd niet

808 Homoristisch album 1867 en 1868 Idem ' terugontvang, de vervolgen afgezonden, daar ik ze later in geen

809 Hollandsche Illustratie. 1867 en 1868. Idem geval kan terugnemen ; _ tevens zal men mij verpligten , met de

810 Geïllustreerd Nieuws 1867 en 1868 Idem opgave der namen van de intekenaren , ten einde die in de naamlijst,

811 De Omnibus. 186S. Idem die v00r het werk wordt SePlaat9t- te kunnen opnemen.

812 Illustrated Times. 1867 en 1868. Idem. Nijmegen, 8 October '69. Adolf Blomhert, f19721

813 Ueber Land und Meer. 1867 en 1868. Idem. 1 -J

814 L'Illustration. 1867 en 1868. Idem. DE MOORD BIJ PANTIN

815 Kladderadatsch. 1867 en 1868. Idem. yk verzoek beleefdelijk mij voor 15 Oct. a. s. de niet verkochte

816 Illustrirte Zeitung. 1867. Idem. Icornmissie-exempl. terug te zenden. Tot 10 Oct. blijf ik voor re-

817 Alle de werken van Jacob Cats. 2 dln. In perk. Amst. kening in eens aangevraagd leveren 7/6, 15/12 zonder meer 1712. Idem. , , .

818 Atlas. Folio. In perk. Amst., Frkd. „e W,t Idem Af ' 4 ^ 1869- J" VAN E<3M0ND Je' £1973j

819 Atlas. Smal 8°. Zonder titel. Idem '

820 J. H. Knoop, Beschrijving van moes- en keukentuin BELEEFD VERZOEK OM TERUGZENDING 1769 Idem. der onverkochte exemplaren van:

821 - Beschr. en afb.v. appelen en peeren ld BIJDRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS VAN HET NEDER-

822 Fkrweeda, Nederl. stam- en wapenboek. Idem. LANDSCHE ZEEWEZEN. Uitgegevene en on ui t gege ven e

823 Afbeeldingen van menschelijke bezigheden, met pi. van stukken. Bijeengebracht door Dr. H. J. Broers, le—3e stuk. Luiken. Idem. j Utrecht, 6 Oct. 1869. J. L. Beijers. [1974]

Ter perse:

Gerdes, De zoon van den geneesheer. Amsterdam, B. H. Blankenberg Jr.

Multapatior, Gedachten van een Nederlandschen Katholieken Liberaal over de gebeurtenissen van den dag. Eerste bundel. Zijnde een herdruk van de bekende hoofdartikelen in het Handelsblad. Amsterdam, Loman & Vekster.

Eva te Parijs, Hans Waohenhusen naverteld door J. van Gogh. 3e druk. Dordrecht, J. P. Revers.

Sluiten