Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

312

De tweede aflevering van: Les imprimeurs Froschauer a Zurich; 1521—1595. Catalogue oV

A. Russel Wallace, INSULINDE, met aaoteekeningen van ouvrages sortis de leurs presses, publié par E. C. Rudolfhi, gérao'

Prof. Veth, de la librairie ancienne suisse a Ziirich.

is bijna gereed, doch wordt alleen voor rekening ten vervolge Deze belangwekkende catalogus (gr. 8°., prijs 5 fr.) is de vrucht

gezonden aan hen die mij de plaatsing der eerste aflevering berigtten. van naauwgezette nasporingen, die de schrijver gedurende vele jare"

Tot aan de verschijning der 2e aflevering zal ik op INSULINDE heeft te werk gesteld, en is de aandacht van alle boekenliefhebber'

de premiën verleenen van 5/4|., 8/7, 14/l.iJ, 30/25. overwaardig. Niet minder dan 865 nrs. zijn daarin opgeteekend e»

Na dien termijn vervalt deze voordeelige premieberekening. gedeeltelijk omschreven. Ook wordt men verzocht de eventuele plaatsing te berigten van

de le afl. der nieuwe uitgave in maandelijksche afleveringen van het De heeren Trübner, benevens de heer A. Frank, te Parijs, ZO

AARDRIJKSK. EN STATISTIEK. WOORDENB. VAN NED. len eene Revue celtique uitgeven, waarvan de leiding is opgedrage»

IN DIE (in Aug. 1.1. in comm. gezonden), ten einde de vervolgen aan den heer H. Gaidoz. Daardoor achten zij aan eene behoefte '(

geregeld te kunnen ontvangen. voldoen, sedert lang door de toenemende beoefening van de celtiscb1

P. N. van Kampen. [1993] taal" en ^eidknnde gevoeld.

Uitvoer van boeken enz. uit Frankrijk.

PNoordhoff en M. Smit geven nit: _ , , , ,„ . . . .. „ , ... .. , „,

.Dittes' SCHETS DER OPVOED- EN ONDERWIJSKUNDE, J" de eerst°5' A™\' Jaars 15 »'tFraIlk"Jk mtgevoerd voor ee

door W I W'ndf.l waarde van 9,226,000 franken aan boeken, gravuren en litnogra

BOUWKUNDIG ALBUM. Afl. 1-3 is verschenen, afl. 4 is ter perse. dit »' ™rke'Bk ■»«* dan in het daarmeê overeenkomen*

Gaarne zenden wii een rnim fretal ex en nrosn aan hen die er halfjaar van de twee jaren te voren ; in het eerste semester van 18b'

fll„tT n „ If S P P' nqqin bedroeg die waarde toch 8,221,000 franken. In dat van 1869 tel*

Bink mede willen werken. [19941 ° , ... ' ' , .

men onder het totaal cijfer voor 5,740,o64 fr. aan werken enz. m c

■ —— Fransche taal en voor 2,349,864 fr. aan gravures en lithographië»'

fomon^n TJ «v.+De uitvoer van papier van alle soorten is ook wel eenigzins toege'

u-emengae _ericr±ien. nomen; ^ ^ in die mate. in het eerste ha]fjaar lg67 beliep i

waarde daarvan 6,193,000 fr., en in dat van 1867 9,295,000. Dag- en Weekbladen enz. _____

Vlaardingsche Courant. Gewijd aan de belangen der visscherijen. Thomas Watts.

Algemeen nieuws- en advertentie-blad. Vlaardingen, J. F. C. Brück- _ _ , , . , , , _ .

wilder. Verschijnt des Zaturdags morgens. Abonnement voor 3 maan- _ De,n.J9 dezer 13 te Londel! °ï_fleden deheer Thomas Watts, f

den, voor Vlaardingen, ƒ0,75, franco per post door het geheele Rijk der lelder9 van het Britsch Mnsenrn. Hij werd in 1838 door i*

ƒ0,90, afzonderlijke nummers 10 ets. Advertentiën van 1-6 gewone toenmaligen bibliothecaris bij het Museum den heer Panizzi, tot *

regels en een courant 65 ets. Elke gewone regel meer 10 ets Voor "«vulling van eene betrekking by die in belangrijkheid steeds toen

den werkenden stand en voor liefdadigheid, de helft van den prijs. Bij ™ * ln?ite,1lnS aanbevolen en hij onderscheidde zich daarin voor»

abonnement is de prijs aanzienlijk minder. doorJ d° bekende wijze waarop hij zorg droeg dat de Sclavoms*

en de Hongaarsche letterkunde in nare boekerij werden vertegenwooi

digd. Van- 1838 tot 1857 was hem de schikking van de boeken >'

„ . . , . _ de bibliotheek van het Museum opgedragen, en geen boekdeel of be!

Gedenkteeken voor Mr. J. van Leunen. ging door z;jne handen_ Toen de nienwe ,eeszaal in 185? geopelIJ

Omtrent de onthulling van het monument op het graf van Mr. werd, werd zij onder Watts' bestuur geplaatst, en hij bleef met d'/

Jacob van Lennëp, vernemen wij nog het volgende: laak belast tot de aftreding van den heer Panizzi, nu twee of dr"

Mw. Hartsen—van Lennep ontving de leden der commissie en j'aren geleden, toen de heer Watts in de leeszaal door den he*

genoodigden, namens Mw. de Wed. van Lennep, ter plaatse waar Bullen vervangen werd. Hij werd toen bewaarder van de gedrnk"

de ontslapene den laatsten adem had uitgeblazen. hoeken, welke betrekking hij tot zijnen dood heeft bekleed.

Diep waren allen door de veelbeteekenende uitnoodiging, om zich Op letterkundig gebied is de heer Watts inzonderheid bekend ge

daar te verzamelen getroffen geweest, en van dit aandoenlijk vereeni- worden door zijne medewerking aan verscheiden tijdschriften, doo

gingspunt begaf men zich naar het kerkhof. eene reeks artikelen in het bijvoegsel van het Penny Magazine, e'

Voor het monument geschaard, dat met een rouwkleed bedekt, maar door de levensbeschrijvingen van wel een honderdtal buitenlandse!''

dank zij den Nestor der vaderlandschedichters, den grijzen van 'sGra- schrijvers, vooral uit het Noorden van Europa. Eene bijdrage v«'

venwéert, met eene menigte van heerlijke bloemen was omgeven,—■ den heer Watts in de Hongaarsche taal deed hem het lidmaatschs

nam Jhr. ü. Bicker, adjudant des Konings en door Z. M. afgevaar- van de Hongaarsche Academie verwerven; ook heeft men vele stuk

digd om Hd. "ten blijk van hulde aan de nagedachtenis van den ken van hem in de «Transactions of the Philological Society", m

overledene en van belangstelling in de Nederlandsche letterkunde" te heer Watts zal door allen, die hem kenden en die zijne voorko'

vertegenwoordigen, het woord, en kweet zich van zijne vereerende mendheid ondervonden, worden betreurd,

zending. De heer Six, president, opende daarop de pïegtigheid met

eene uitmuntende toespraak, waarna door den secretaris een kort _ „ , , „ ,, v , , . , , , . .„*

, , i! . i ... , . , .. Van Gubitz Deutscher Volks-Kalender is de zesendertigste, volge"

verslag van de geschiedenis der opngtmg werd gegeven, en ten slotte , ... , . , . , . ■ „,„. , ° °

,,° . ° , . ... ij ,-, , Tn den titel tevens de aatste, jaargang (1870) verschenen,

het monument aan de familie aangeboden. De heer Mr. David J. C. j ° °

van Lennep, oudste zoon des overledene, was de welsprekende tolk

der familie, dankte met diep gevoel voor de belangstelling, door den In Amerika heeft men er eerst goed slag van om een tijdschrift *

Koning op zoo hoog gewaardeerde wijze betoond, en door allen, die exploiteeren. Voor ons ligt een prospectus van Wood's Rousehoh

zamengewerkt hadden tot het oprigten van het monument, dat hij Magazine, en de uitgever daarvan looft aan de inteekenaren voor be'

alsnu, namens de familie, aanvaardde. bijeenbrengen van nieuwe abonnés onder anderen de volgende pre'

Het monument, van pyramidaleu vorm, boven afgerond, is 2J el miën uit:

hoog en van donkerblaauw marmer. In een diep uitgehouwen half- voor 40 abonnés eene naaimachine ter waarde van 40 dollars ;

rond prijkt de buste des dichters in wit marmer. Daaronder een « 140 « eene vélocipède;

zwaan, met uitgespreide vleugels, mede van wit marmer. Op het « 450 » eene pianino;

voetstuk is de naam gebeiteld. Ter wederzijde is het monument met » 8 » mag men kiezen tusschen de complete werken va'

toepasselijke zinnebeelden versierd. Op de achterzijde staan de dag- Dickens of Walter Scott;

teekeningen van geboorte en overlijden. « 2 of 3 krijgt men een abonnement op het dagblad The Tribui

Deskundigen roemen zoowel het indrukwekkend ontwerp , als de of The World;

meesterlijke artistieke uitvoering van den heer Stracké, die, reeds enz. enz. enz.

door menig treffend kunstwerk beroemd, ook hier weder een schoon Het blijft niet alleen bij beloften, de premiën worden werkelijk a»'

bewijs van zijn heerlijke gave heeft geleverd. Is het monument dus de verzamelaars van abonnés gezonden. Ten bewijze daarvan geeft d'

uit dit oogpunt merkwaardig, het mag ook in een ander opzigt éénig uitgever in het prospectus de kopieën van eeuige brieven van de fa'

heeten. Nooit toch, en het strekke allen tot voldoening die het deden briekanten die de voormelde premiën afleveren. O. a. schrijven de heere11

verrijzen, is er een gedenkteeken spoediger en tevens op eenvoudiger, Wilson & C0., fabriekanten van naaimachines, dat zij //reeds onte'':

waardiger wijze tot stand gebragt, dan dat, hetwelk van Lennep's bare machines» als premiën naar diverse adressen verzonden hebbe"'

graf versiert, en de geschiedenis van welks oprigting geen enkele blad- Door deze lour de force is het den uitgever gelukt een debiet '9'

zijde heeft, die niet getuigt van ongedwongen zucht tot medewerking 106,000 ex. te bereiken.

en opregte vereering. wcl een bewijs dat hij op de hoogte van zijn tijd is en den geeS

zijner landgenooten kent.

1.

De periodieke pers te Parijs. 1

Er verschijnen thans in Frankrijks hoofdstad 851 dag- of week- rnwoennnnVntip

bladen en andere tijdschriften, waarvan 39 vau staatkundigen aard, .orrespuuucuuc.

79 op godsdienstig gebied, waarvan 50 Katholijke, 22 Protestantsche De aanvrager uit Leeuwarden zal in 't bezit worden gesteld van he

en 7 Israëlitische; 29 betreffen het onderwijs, 95 de regtsgeleerdheid. verlangde Bijvoegsel, als zijn naam slechts bekend wordt gemaakt as'

Er zijn 16 administratie bladen, 46 op geneeskundig gebied, 16 jon TTit„_„..

betreffende de krijgskunde, 90 voorden land- en tuinbouw enz. de° UltSever-

Aan het tooneel en de schoone kunsten zijn 67 bladen gewijd ■ aan ~ ]

de ijzeren spoorwegen, mijnen enz. 22: de geldmiddelen 29. ' ' bedrukt bij c bi.ommfndaal

De vrijmetselarij telt 4 organen en het spiritisme een 9tal.

Sluiten