Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

315

v. Beuecke-Müller-Zamcke. (In 3 Bdn. od. ca. 10 Lfgn.) le Lfg.

Lex.-8°. (320 Sp.) Leipzig, Hirzel. Thlr. 1. Mauber Frz e. Reise durch Bosnien, die Savelander n. Ungarn.

Br. 8°'. (IV u. 431 S. ra. 1 litb. Karte in Fel.) Berhn, C. Hcy-

mann. Thlr. 2. , „.„

Rolffs Dr. J. C. F., Mntterpflichten od. Anweisung f. Muttcr zur

regelmiisz. Entwickclg. der Frucht u. d. Kindes, sowie zur tr-

leichterg. der Geburt u. Erhaltg. ihrer eigenen Gesundheit. 3c verm.

u. verb: Aufl. 16°. (XIX u. 215 S.) Köln, Dn Mont-Schauberg.

Thlr. j; in engl. Einb. m. Goldschn. Thlr. J. RöMUELn, Amalie, Anna Brann. Roman. 2 Bde. 8». (UI n. ra»,

III u. 263 S.) Leipzig. Kollmann. Thlr. 2.

Roskoff, Gust., Geschichte d. Tenfels. 2 Bde. Gr. 8». (X u. 405;

IV u. 614 S.) Leipzig, Brockhans. Thlr. 5.

Sancta Agnes. Provenzalisches geistl. Scbauspiel hrsg. v. Kabl Bartsch. 8». (XXX u. 76 S.) Berlin, Wcber Verl.-Cto Thlr y

Söndebmann, A., Klostergeheimnisse, od. die lebendig begrabene Barbara Ubryk. Eine histor. Erziihlg. nach autbent. Quellen trei bearb. (In ca. 16 Heften.) les Hft. 8". (Ier Bd. S. 1-32 m. 1 Chromolith.) Dresden, A. Wolf. 2£ Gr.

Vondel's, Joost van den, Jcphta. Trauerspiel m 5 Acten. Aus a. Hollünd. bearb. v. Febd. Gbimmelt. Gr. 16». (107. S.) Munster,

missen, ló ur. . . ö9

Wachenhusen, Hans, Rouge et Noir. Roman. 2 Bde. 3e Autt. » •

(III, 160 u. 212 S.) Berlin, JanKe. ïnir. i. Westritz, J., Gogen den Strora. Roman. 2 Bde. 8°. (220 u. <m4 S.) Leipzig, Rötschke. Thlr. 2.

Prospectussen en Inteekenlösten:

Van: -Liberale politiek" door Iz. J. Lion, Hoofdredacteur van 't Dagblad van Znidholland en 's Gravenhage. s Gravenhage, H. C. SustN C.Hzn. , » Eene photographie, voorstellende: eene groep Hnnnebedden te Rolde, vervaardigd door W. van Ukte Wzn., photograaf te Assen. Eervol vermeld op de tentoonstelling van photograpnien enz. te Groningen. Assen, Willem van Goecum » Zakboekje voor notarissen, procureurs, advocaten, deurwaarders , practizijns, enz., voor het jaar 1870. Vierde jaargang. Assen,

van GoRCUM & comp. ^^^^

Verknopingen:

19-23 October, door J. Moone Bz. te Delft, van de bibliotheek, deels nagelaten door Dr. G. van Wiebingen Bobski, Schoolopziener. Catal. 89 blz. . ,

21-29 October, door R. J. Schiebbeek te Groningen, van de bibliotheken van wijlen Mr. T. Cannegieter, Mr. J. Oldenbandbingh, Ds. J. P. Riedel, e. a. Catal. 77 blz.

25—30 October, door Feedebik Muller te Amsterdam van de Bibliotheek, plaat- en kaartwerken en teekeningen van N.-Holland; nagelaten door wijlen Ds. G. Vissering en Chk. Biben. Catal. 90 blz.

Boekbeoordeelingen.

Akkeringa. (A.) Lucifer. Een volksboek. Onze Tolk. 1. Belinfante. (Geur.) Figuieb, De wonderen der wetenschap. II. Huisbibl. 10. Weekbl. v. h. Onderw. 41. — E. L. van Emden, De regtspraak en do administrative beslissingen op de Nederl. Staatswetten. II. Bijdr. v. Staats- prov.- en gem.hestuur. XVI. 3. 4. Binger. (Gebr.) Henet van Meebbeke, Zoo wordt men lid van

de Tweede Kamer. Tijdsp. 10. Blankenberg Jr. (B. H.) Het leven van Walter Douglas. \\ ck stem 39. — J. A. Colliee, De Dageraad des hemels. Bazuin. 41. Boekhoven. (J. van) R. A. Verploegh Chassé , Gcncesk. hulp als onderstand. Bijdr. v. Staats- prov.- en gem. best n u r.

Bolm. (Erven F.) A. Locker, Wie zal t zijn? 2 dln. V a d.

Letteroef. 10. — Makia Mastenbboek, Een vrouwenleven.

2 dln. Onze Tolk. 1. . _

Boll Assn. (A.) Een wegwijzer ten leven. Maandelijks tijdschrift.

v oiks O l. csö. .

Brink. (II. ten) L. Beegsma, Klassikale rekenoefeningen. Huisbibl. 10.

Brinkman. (F. L.) G. J. Vos Azn., Ernst en scherts. 24 zangstukjes. Gids. 10.

Bronsveld. (M. C.) Schotel , De invloed der rederijkers op de Hervorming. Volksbl. 37.

Coster & Zn. (H.) Het Landswelvaren. Een scheepje bevracht met allemans-gading. Volksbl. 40.

Drnten ABIceker. (van) Gaskell, Vrouwen en dochters. 3 dln. Vad. Letteroef. 10. .

Duijl .Ir. (II. van) Hacklün deb , De gravin Patatzky. Het Vaderland 136. — Romantische Bibliotheek. Dagbl. v. 'sGrav. 234.

Egmond Jr. (J. van) Plakalbum voor de Nederl. jeugd. Dagbl. v. 's Grav. 234. — Geeaerds Thesingh, Over rivierversperringen en torpedo's. Milit. Speet. 9.

Engels. (P.) Laurillard, Waardiglijk wandelen. Vad. Letteroef. 10.

Frijllnk. (Abr.) Fr. Halm's Zoon der wildernis; — Bato van de Maas De laatste Hollandsche minnezanger. Leeskab. 10.

Gebhard & Cle. (J. II.) van deb Wijck, Onderscheid tusschen goed en kwaad. Tijdsp. 10.

Gratama. V. R. Sikkes, Vcrpligt onderwijs. Wetens, bladen. 10.

«nnne. (A.) Goethe's Faust, vertaald door A. Steenbergen.

Gids. 10.— Een Roomsch-Katholieke leek aan Paus Pius IX; — Mühlbach, Keizer Alexander en zijn hof. 2 dln. Huisbibl. 10.— J Visscheb, Protestantsch antwoord op den brief van Paus Pias IX. Onze Tolk. 1. Huisbibl. 10. Volksblad. 40. — E. Yates, Madeleine. 2 dln.; — HACKLaNDta, Het geheim der stad. 2 dln. Leeskab. 10.

Haan. (I. de) Taal des geloofs. II. N°. 10. Huisbibl. 10.

Helden. (S. van) J. G. de Dompiebke de Chaufkpie, Une réflexion ne'erlandaise, qui me soggère: le royal martyr du 19me siècle. Het Vaderland. 145.

Beteren. (J. II. & G. van) Rudorff, Schets der scheikunde. I. Gids. 10.

nenvelink. (J.) Fonssageives, De taak der moeders aan het ziekbed harcr kinderen. Gids. 10. Leeskab. 10. — Tento. Java; hoe te verdedigen. Het Vaderland. 136. Dagbl. v. 'sGrav. 234. — C. H. Thiebout C.Hzn., Kort begrip der proefondervindelijke zielkunde. Dagbl. v. 's Grav. 234.

Heuvell & van Santen. (Firma van den) van Santen s Volksatlas van alle deelen der aarde. Het Vaderland. 133. — Omnibus. Geïllustreerde bladen. Huisbibl. 10.

Hoogh. (II. de) A. L. O. E., De jonge pelgrim; — Saphib Christus en de Schriften; — Gutiibie, Tot het hart. Kerkel.

Hoogstraten & Gorter, (van) Mühlfield, Wereldgeschiedenis. Onze Tolk. 1. ,

Hooiberg. (T.) De wedergeboorte. Bijdrage tot de leer van het spiritisme. Leeskab. 10.

Höveker. (II.) P. Huet, Losse blaadjes. 1—12. Bazuin. 39.

Hulst. (K. van) de Laveleïe, Het Oostenrijksche concordaat. Het Vaderland. 150. — H. Tillema, Arme Marie. Vad. Letteroef. 10. — Ekkeb, De toekomst der weerbaarheid. Dagbl. v. 's Grav. 234. . ■

Jonge Sjas. (A. L. de) Vergaderinghe ghchouden in de Kercse van Geneven door J. Calvinnm enz. Bazuin. 40.

Kampen. (P. IV. van) Babing-Gould , Legenden en wonderverhalen. Gedeeltelijk naar het Engelsch door D. Lodeesen. Onze . <l , u u u..™„;„. Arnm 9. dln. Vad. Letter¬

oef. 10. — Che. Mull'eb, Lief en leed uit eeue kleine wereld. Onze Tolk. 1. Tijdsp. 10. .

Kemink & Zn. Feanois , Iets over de particnhere landerijen bewesten de rivier Tjimanok; — J. de Loutee , De beperkingen der rechtsbevoegdheid ten gevolge van vermindering der burgerlijke eer. Themis. 3. . ...

Kemmer. (J. J. H.) E. J. Veenendaal , Zes jaren van de tachtig of Alva en de Geuzen. Bazuin. 39.

Resteren A. Zn. (Wed. J. C. van) Macaulay, Geschied, van Engeland. 13-18. Hnisbibl. 10. , . ___ ' .

Kirberger. (W.H.) de Gaspabin, Camilla. Een verhaal. Waarh. in liefde Oct — Naville; Het vraagstuk van het kwaad.

Kluitman. (P.) De rarekiek der Hollandsche huishouding. 2e vertooning. Leeskab. 10.

Kraay. (Gebr.) F. W. Robinson, In verzoeking. 2 dln. Leeskab. 10. — Ross, Een lief weeuwtje. Vad. Letteroef. 10

Hruseman. (A. C.) De aarde en haar volken. 1869; — Kennis en Kunst. Geïllustr. volksboek. Het Vaderland. 136.

langenhnyseii. (C. L. van) A. Boys, Mr. Groen van Pnusterer en zijne Javaantjes. Dagbl. v. 'sGrav. 234.

taurey. (L. A.) J. A. Waldeck en H. a. de Smit van den Bboecke, Beschrijving van Zr. Ms. monitor Heiligerlee. Vad. Letteroef. 10. — Leijee, Het metrieke stelsel van maten en gewigtcn. Dagbl. v. 'sGrav. £34.

leendertz. (Jan) Andeiessen, Nieskruid. Onze Tolk.1.

tonian 4 Verster. Sagittakius, Parlem. portretten, lijdsp. 10.

toosjes. (Erven) M. E. Bbaddon, Sodoms-appelen. 2 dln. Leeskab 10 —Cbemeb, Betnwsche novellen. Onze Tolk. 1. N. Rot t. Cour. 274. Volksbl. 40. — Beredeneerde Catalogus der aardbeziën enz. Vad. Letteroef. 10.

Mansseu. (K. I.) BuYS Ballot, De invoering en verklaring van den aeroklinoskoop. Vad. Letteroef. 10. - K N Meppen , Bladeren en vruchten nit Luther's leven. Waarh. in liefde. Oct. -

Mei]er. (B. C.) F. C. Wilsen , Lain dooeloe, lain sakarang. Schetsen uit Indié'. Alg. Handelsbl. 11778. Mijs. (D.) Junius, De oorlog in verband met Christendom. VólksMuller. (Gebr.) (Maastricht). T. J. van Goor, Vluchtige beschouwing over het aandeel van Limburg in de grondbelasting. B i] d r. v. Staats-, prov. en gem.bestuur. XVI. 3. 4. Koman&Zn. (Joh.) P. Beuyn , Letterkundige schetsen. N. Rott.

Cour. 265. Onze Tolk. 1. Noordhoff. (P.) Luthaedt, De persoon van Christus; —Tischen-

dorff, De echtheid onzer Evangeliën. Volksbl. 37. Woordhoft* (P.) en .1. V'oltelen. Rietstap, De wereldbol. III. Huisbibl. III.

Kooten. (W. Fambier van) Handleiding bij dc aardrijkskunde van Palestina. Bazuin. 39.

NijholT & Zn. (Is. An.) E. Gugel, Geschiedenis van de bouwstijlen Gids 10 — J. CosTEB, Geschiedenis van de vesting Luxemburg. Het Vaderland. 136. Dagbl. v. 's Grav. 234. —van Vloten, Bloemlezing uit de Nederlandsche dichters der 17e eeuw. I. Onze Tolk. 1.

Nijhoir. (Nart.) E. W. A. Lüdeking , Schets van de residentie Amboina. Tijdschr. v. N. I. Sept. — R. Bab. van Bebugel

Sluiten