Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

317

Een Boekhandelaar op eene kleine plaats, die, met uitzondering van St. Nicolaas, in den regel weinig debiet heeft in 'LUXEARTIKELEN, wenscht voor die gelegenheid met een zijner Confraters, die in znlke zaken wat ruim voorzien is, in overleg te treden , om voor bedoelde dagen het een en ander in commissie te ontvangen; het onverkochte zal na dien tijd onmiddelijk worden geretourneerd. Door bijzondere omstandigheden kan men wel op eenigen afzet rekenen.

Nadere inlichtingen franco onder 't Nu. dezer Advertentie bij den Uitgever dezes. [2001]

Voor eene op te richten Leesbibli MANS, REISBESCHRIJVINGEN

bibliotheek worden gezocht RO-

'fiUNT «7 >ni in hot Wnl 1 » n n «ril

Fransch en Duitsch.

Aanbiedingen, met prijsopgave, franco of per couvert.

Breda. Bkoese & Comp. [2002]

VAN HENGEL & EET.TJES TE ROTTERDAM bevelen zich aan tot het leveren van DUITSCHE BOEKEN .zoowel voor rekening als in commissie. De Thaler wordt berekend a ƒ 1,90 met 17^-°/0 op jaarrekening of desverkiezende a f 1,50 netto op 3 maanden.

Dagelijksche correspondentie met Duitschland. De gangbaarste en nieuwste boeken steeds in voorraad. [2003]

Andermaal moet ik met meer aandrang terugzending verzoeken van de onverkochte Commissie-Exemplaren van : Christine Muller , LIEF EN LEED UIT EENE KLEINE WERELD , 2 deelen.

Mijn voorraad is weder geheel uitgeput, en ik kan dus dit werkje voortaan alleen voor rekening afleveren.

P. N. van Kampen. [2004]

Van Heusden, LEERBOEK DER AARDRIJKSKUNDE.

Van dit werk is de veertiende druk ter perse, wie dus nog exemplaren van den dertienden heeft, en deze wenscht terug te zenden of te ruilen, wordt verzocht dit spoedig te doen, daar n a het verschijnen van den veertienden druk in geen geval meer exemplaren van den dertienden worden teruggenomen of geruild.

Broese & Comp. [2005]

Breda, 8 October 18G9.

B

eleefd dringend vefzoek om terugzending der onver¬

kochte exemplaren van:

NEERLANDS VLOOT EN KEEÜEK1JEN. Jaargang 1869. Dit jaarboekje is bij mij nitverkocht; later kan ik dus niet terugnemen; verzoeke biervan nota te nemen. Wie geen uitzicht heeft tot plaatsing van :

HET SUEZ-KANAAL. Uit het Engelsch door F. Fokkens,

zal mij ook verplichten dooi' terug te zenden, aangezien mijn voorraad gering is en deze brochure later geen waarde heeft.

Rotterdam, 11 Oct. 1869.

P. M. Bazendijk. [200G]

Door de talrijke navragen om onzen STUIVERS ZAK-ALMANAK VOOR 1870, is deze bijna uitverkocht.

HH. die nog ex. verlangen zullen ons met spoedige opgaaf verplichten, ten einde zoo noodig, eene nieuwe oplaag te kunnen regelen.

Zut/en, 11 Oct. 1869.

J. H. A. Wansleven & Zoon. [2007]

Ts. An. Nijhoff & Zoon te Arnhem zoeken, om dadelijk in betrekking te treden, een joDg raeusch, die reeds eenigen tijd in den Boekhandel werkzaam geweest en met de administratie bekend is. Brieven franco, met opgave van informatiën en voorwaarden. [2008]

Men vraagt, zoo spoedig mogelijk, een SOLIED JONGMENSCH, met de Administratie bekend, om werkzaam te zijn bij de Administratie van een Dagblad. Salaris aanvankelijk ƒ400,—.

Brieven franco, letter X, aan dc Boekh. Scheltema & Holkema te Arasterdam. [2009]

TE KOOP GEVRAAGD voor een prijsje een ASTROLABIUM, een AARD- en HEMEL-GLOBE (groot soort), een SEXTANT, vooral goed geconditionneerd.

Opgave franco brieven Wed. F. Herfkens & Zoon te Utrecht.

[2012]

w

ordt te koop gevraagd een STEMPELPERS met toebehooren voor hoogdruk.

Brieven franko.

H. ten Brink.

[2013]

TE KOOP h f 4000,00 een KLEINE SMOUTDRUKKERIJ met anexen BOEKHANDEL en WINKEL ia La xe-a r t i ke 1 en , in eene gemeente van circa 7000 zielen , hetwelk een goed bestaan oplevert en voor uitbreiding vatbaar is ; het huis voor een matigen prijs daarbij in buur.

Nadere informatiën franco brieven Wed. F. Herfkens & Zoon te Utrecht. [2014]

Ijlen jong menscb, P. G., eenige jaren in den Bockhandel Werkzaam geweest zijnde en over een voldoend kapitaal kunnende beschikken, zag zich gaarne in zulk een zaak geplaatst, waar gelegenheid be3taat, die na verloop van een paar jaar over tc nemen.

Adres franco, onder 't N». dezer Advertentie, bij den Uitgever dezes. [2015]

In eene der Akademiesteden wordt in een gevestigde Boekhandel, waaraan de vereischte zorg niet kan worden gewijd, een JONG 11ENSCH gezocht, die reeds eenige ondervinding in het vak van Boekhandel in eene Akademiestad heeft opgedaan, zoo:!at hij in staat *s die te kunnen dirigeren.

De conditiën zijn eene geldelijke belooning, benevens kost en inwoning , en zoo hij met succes in de zaak werkzaam is, hem daarvan een geëvenredigd voordeel te verzekeren, of later als Compagnon op te treden of met ecnig kapitaal die geheel over te nemen.

Adres met franco brieven, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. [2010]

Bij Martinus Nijüoff te 'sGravenhage is terstond gelegenheid tot plaatsing van een BEDIENDE, goed ervaren in den nieuwen handel en het Bo ek v er kooper sb oekh oude n.

Brieven franco, liefst in persoon. [2011]

BOEKBINDER.

Een BOEK- en BIJBELBINDER, die in allen deele zijn vak en inzonderheid het sneê ver g u I den grondig verstaat en met de behandeling der verguld pers bekend is, van goede getuigschriften voorzien, zag zich gaarne met 1 November a. s. verplaatst.

Adres ruet franco brieven, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. [2016]

De HUISBIBLIOTHEEK. Lectuur voor den beschaafden stand enz. heeft thans omtrent 3 jaren bestaan. Ze kan gerekend worden hare kosten op te brengen, zonder voordeel over te laten. Er bestaat echter geen redelijke twijfel of de uitkomst zal op den duur gunstiger worden.

De ondergeteekende biedt deze zaak, op zeer billijke voorwaarden, ter overneming aan, 't zij aan iemand die meer moeite en tijd voor bare exploitatie kan aanwenden, of om het met een dergelijk bestaand tijdschrift te combineren. — Ook is hij bereid een dusdanig tijdschrift tot dit doel aan te koopen.

Reflecterenden op een of ander gelieven zich ten spoedigste te adresseren.

Deventer, Oct. 1869. A. ter Gunne. [2017]

MISDRUK.

Te koop de volgende partijtjes best Misdruk: 58 riem handpapier a ƒ2,10.

9 . mechaniek « » 2,20.

21 „ „ iets blanker » » 2,30.

Allen mediaan formaat en wegende circa 9 kilo.

10 » postformaat, stevig ■ » 2,—.

Ook gedeelten der partijen worden afgeleverd. — Monsters op aanvrage verkrijgbaar.

Adres franco, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. [2018]

Üe ondergeteekende beeft de eer te berigten , dat hij den B o ek h and e 1 van wijlen de Heer J. Kraan heeft overgenomen en die van af heden op denzelfden naam voor zijne rekening zal voortzetten.

Hij blijft zich bij Heeren Uitgevers beleefdelijk aanbevelen tot het ontvangen van de loopende vervolgwerken, benevens aanbiedingen van Romans, geschikt voor zijne Leesbibliotheek, Prospectussen en Courante Boekwerken.

Amsterdam, 11 Oct. 1869. M. Schuit.

De ondergeteekenden verklaren den Heer M. Schuit te kennen als een solied en oppassend jongmensch , en volkomen in staat de zaak van wijlen den Heer J. Kraan , waarin hij bijna drie jaren trouw en ijverig werkzaam was , naar behooren tc drijven.

Met vertrouwen bevelen zij hem daarom Heeren Boekhandelaren aan.

Amsterdam, (Was t/et.) L. van Bakkenes & Cie. 11 Oct. 1869. [2019]

De ondergeteekende is eigenaar geworden uit het fonds van den Heer G. T. N. Suringar, van: G. G Brfdow, MERKWAARDIGE VOORVALLEN UIT DE ALGEMEENE GESCHIEDENIS, TOT OP ONZEN TIJD. Achttiende veel vermeerderde cn verbeterde druk. Prijs 35 cents.

REGLEMENTEN VOOR DE HERVORMDE KERK IN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN, met bijlagen, bevattende de daarin aangebragte wijzigingen en veranderingen, tot op heden. Prijs ƒ1,25.

En van den Heer M. 3. Visser: C. E. van Koetsveld, HET APOSTOLISCH EVANGELIE. Toespraken aan de vad er 1 an d sche kerk, ingcrigtnaar de behoeften van onzen tij d. Eerste en tweede serie. Prijs ƒ2,40.

S. E. van Nooten. [2020]

Sluiten