Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

319

in.

E. Bulwer T,vtton, DE FAMILIE BEAUFORT 3e drnk. 3 dln. Gebonden in e'én linnen band. a ƒ 2,80 vk. ƒ 3.o0.

DE FAMILIE CAXTON. 2e drnk. 3 dln. Gebonden in één linnen band. a ƒ2,80 vk. ƒ 3.50. „„«p-ÉTr

__ DE LAATSTE DAGEN VAN pon™JJ:

CB^D^^^ROOT^vlRw/c^iNGBN 2e dr k. 3 dln. Ge-

MtaToNotV^LfeV/DE SCHOONZUSTERS. 4 dln. Gebonden in twee linnen banden, a ƒ4,— vk. ƒ5, .

Te zamen ƒ20,— vk. ƒ25,—. Één stel hiervan voor ƒ14,—. Een stel van N°. 1, 2 en 3 te zamen voor /30 —. Buitendien kan men uit deze gezamenlijke stellen voor ƒ10,- oockv prijs kiezen met 15% extra rabat. I

Daar van het eerste nog ^^^«^"irtff^S^^ trenoemde waarvoor de prijs van het Tijdschrift dit jaar met. ƒ ó ver fooTwcrcl zich nog atijd wachten laat, niettegenstaande het reeds SS banden °op het omtlag der Revue ais verschenen staat^nnonceerd is de Ondergeteckendc zoo vrij geweest de lieeren gebr bTin ante te verzoeken die dispositieuit te.stellen tot na de toezending van het laatste nommer en den beloofden Atfuaire, daar looruUbetaling tot nog toe geheel strijdig is met de usances van onzen

baïke'geloof met deze oppositie in 't belang van ons vak te hebben gehandeld. Reeds is het de lastige gewoonte geworden, OW elke Hmn gheid, 't zij bij intcekening, 't zij bij vooruitbetaling ge everd afzonderlijk te disponccren, ook bij hen die veel meer van den t.ekker te vorderen hebben. Laten wij toch zorgen dat er.no nog niet vooruitbetaling bijkomt van hetgeen nog «te* geleverd i».

Mogt ik mij in mijne zienswijze bedriegen, dan ontvang ik gaarne teregtwijzing.

Amsterdam, 8 Oct. 1369. w- v' K'

DAGELIJKSCHE CORRESPONDENTIE PER SNELTREIN MET GEHEEL DUITSCHLAND. Prijsberekening van den Thaler voor boeken netto "/MO, voor muziek netto a ƒ1,35 op dr.emaandelijksche rekening.

Ontvangen : ILLUSTRIRTE WELT. 1870. Heft 1. ZU HAUSE. 1870. Heft 1.

BLaTTER FüR DEN HAUSL. KREIS. 1870. Heft 1.

BUCH FüR ALLE. 1870. Heft 1.

Gubitz VOLKSKALENDER. 1870. Netto ƒ0,62».

DEUTSCHE KUNST IN BILD UND LIED. 1870. Geb. Netto/7,50

Ex. om mede te werken, benevens lijsten met premieplaten, zenu ik gaarne op aanvraag in commissie.

Voor bestellingen houdt zich aanbevolen

Groningen. P- Noordhoff. [2032]

Met genoegen ontvingen wij het eerste nummer ™J^^™\ Het bevat verdeeld in verschillende vakken , de titels der jongste ui L. n' opgaven van ter perse liggende boeken en te houden boek-

rkooping n Voorts worden onder de rubriek -Onze leestafel eenig "er jonU verschenen werken op litterarisch gebied besproken,n vindt meV onder „Boekaankondiging" hetzelfde maa, nitvoer^er. De afde ling „Buitenlandsche Literatuur" is blijkbaar met zo,g bewe rkal leen de vermelding van Mr. Dooge's Silverskates doet twijfelen of de schrV" w volkomen met de Hollandsche kinder-lit.cratuur bekend is' Onder „Kuostnicuws" verraste ons de mededeelmg ove het

IdvXtnrrVSruit'dViXud dcrtydscbHften.datongetwreld Tn dit blad tc huis behoort en menigeen zal besluit dit eerste nummer. Later hopen wij op deze uitg ve tan te komen. Wij wenschen intusscheu den heer ^aroemaker.1. n. g erer redacteur veel voorspoed op zijne onderneming en hevelen haar inde welverdiende bescherming van onze confrères aan Al een ,oo• a^e meene deelname tot bevordering van het debiet kan de hee Z. zijn blad zóo inrichten, dat het voor ons land worde, wat b. v. het «Athe naeum" voor de Engelsche letterkunde beleekent.

t^p zesde veel vermeerderde druk van:

D Sloïter's MEETKUNDIG SCHOOLBOEK

wordt 15 October verzonden, en dus m geen geval exemplaren

van dea vorigen druk door ons terug genomen

De prijs van den zesden drnk is 60 verk. 75 cents.

C. L. Schleuer & Zoon. [2033]

INSULINDE, met aanteekeningen van

De tweede aflevering van A. Hussel Wallace,

Prof. Veth , . .

is bijna gereed, doch wordt alleen voor rekening ten vervei ge gezonden aan hen die mij de plaatsing der eerste aflevering berigttcn.

Tot aan de verschijning der 2e aflevermg zal ik op INSULINDE de premiën verleenen van 6/4}.. 30/25

Na dien termijn vervalt deze voordeelige pretnieberekemng.

Ook wordt men verzocht de eventuele plaatsing te berigten van de lc afl. der nieuwe uitgave in maandelijksche afleveringen van het AARDRIJKSK. EN STATISTIEK WOORDENB_ VAN NED. INDIE (in Aug. 1.1. in comm. gezonden), ten einde de vervolgen rrareield te kunnen ontvangen.

P. N. van Kampen.

■nouniiRiK Muller te Amsterdam, heeft uitgegeven:

FcatalogÜeTune collection superbe de livres

ms auteurs classiques grecs , et de leurs commentateurs, lexiques etc. Ea vente aux pr.x marqués. (2540 n°.) 88 pag. 8°. lMóa'

V.ÏÏT^^o1fa*W onderwijskunde.

BOUWKUNDIG ALBUM. Afl. 1-3 is verschenen, afl. 4 is ter perse.

Gaarne zenden wij een ruim getal ex. en prosp. aan hen, diei er flink mede willen werken. L«u J

I)

,e Boekhandelaar W. Wenk te Rotterdam , heeft uitgegeven :

DE ZANGVOGELTJES, oe a.unje. "=."s -

voor de Jeugd, van J?rans abi. "s> »•.»•• .

Bij getallen is de prijs minder. HH. Confraters , die van deze Zangstukjes plaatsen, verzoek; >k vriendelijk van deze uitgave aan hunne principalen kennis te geven. L203 /1

Gemengde Berichten.

De Heeren Gebr. Belinfan-te hebben goedgevonden te adviseeren dat zij in den loop van October zullen disponeeren over het hedrae der compleete Exemplaren van den loopenden Jaargang uer Remt des deux Mondes met den daarbij behoorenden Annuaire.

In Italië zal, naar het zich laat aanzien, weldra ceno dergelijke Vereenising voor den boekhandel als bij ons bestaat, opgericht worden. De man, van wien het denkbeeld daartoe is uitgegaan, .s de heer Giuseppe Pomba te Turijn, die ook tegenwoordig was op de laatste ï einziücr mis De indrukken , daar ontvangen , heeft hij m druK go ge' n mer'ermelding van allerlei bijzonderheden betreffend, den do.tschen boekhandel en het Börsenverein. Een en ander gaf aanleiding dat on 7' September j 1. een 1 Stal boekhandelaren, 26 itahaanschc firma's vertegenwoordigende, te Turijn bij elkander kwam. Als voorloopige bestuurderen werden op deze vergadering met algemeene s emmen benoemd de heeren Pomba, Brigola en Loescher, wek geta later nog met twee, de heeren Bocca en Treves vermeerderd werd

Eene van de eerste beraadslagingen was of het noodig en doelmatig »«„ .«n „m in Ttalie even als in Duitschland , een centraal-boekcndepTopTe richtt; "dezelfde wijze ingericht als bet te Leipzig bestaat. , ,, , .*„ OQ„_ 0iff.mp(>n(i

Deze, door den heer rOMBA gestciae vi»«8 ..»». , en levendige discussie nit. Het behoorde reeds sinds jaren tc. Pomba s lievelin»s-ideën om in Italië eene dergelijke instelling tot stand te bre, gen vele jaren geleden had hij reeds iets dergelijks onder den naanf van BmjLo Ubrario te Livorno in het leven geroepen doch

haar o'é overtuigd van het nut en voordeel dat zulk eene mstellmg zou oideveren dat zij beloofde om, als zijn plan ondersteuning en b ival vm ^ en Florence tot centraalpunt des italiaanschen bockhandels »eko en werd een paar ruime, geschikte lokalen kosteloos daarvoor b sch kba" te stellen. In levendige discussie werd de door Pomba g stelde vraag, en de voor- cn nadeelen van zijn p an overwogen en S raeeningeu liepen op dit punt zoo uiteen, dat men ten laatste b sl o om eene cLmissic te benoemen , wier taak he was om deze kwestie nog eens grondig te onderzoeken en den uitslag van haar onderzoek op de eerstvolgende vergadering mede te deelen

De twec/e vraag, die ter pandeling aangebo en -rd was, w.

gedaan kon worden ioü vu»»»^, VaA,"z^

nooil akênjk verbeterd moest worden en het voorstel om eene Ve Sin- op te richten wier hoofddoel het was, de verhouding der Saïdela'ren ouderling te verbeteren; het verkeer en correepondenticwezen gemakkelijker te maken, elkanders rechten te eeibie digen en elkander onderling in moeielijke gevallen bij te staan , vond

a'S™ opmerk werd dadehjk eene commissie benoemd bestaande nit de heeren Br.gola , LuiG, Pomba, Loescber Bocca n Treves, aan wie het opgedragen werd om een concept-reglement samen te stellen dat op 8 October 18C9 gereed moest zijn en aan alle boekhandelaren in Italië gezonden zou worden. Op voorstel van den

Sluiten