Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

322

De Catalogus (3600 nummers) bevattende vele belangrijke en gezochte werken, vooral ook over nieuwere Letter- en -taalkunde, waaronder die in het Appendix bizonder uitmunten, is op franko aanvrage te bekomen.

%^"* De volgende Verkooping zal plaats hebben in November e. k. en bevat o. a. de Bibliotheken van de HH.Prof. C. Mulder en J. W. Ermerins te Groningen, en daarbij vele belangrijke en kostbare werken over Natuurlijke Historie, Physica, Wiskunde enz.; zijnde de Catalogus ter perse bij den verkooper

R. J. Schikrbeek. [2038]

Een FOLIO-BIJBEL van Keur, in- en uitwendig goed geconserveerd , in ongeschonden lederen band, met koperen hoeken en sloten, wordt ten spoedigste gezocht door Is. An. Nijhoff & Zoon te Arnhem. Aanbiedingen s. v. pl. franco per post. [2039]

EJ. Brill te Leiden, zoekt van het «NATUURKUNDIG TIJDSCHRIFT VAN NEÊRL. IN DIE: lste jaarg. (1851) aft. 1—4. 2de jaarg. (1851) aft. 5. 6. Deel IV (nieuwe serie III 1853) afl. 3—6. Deel XIII (3de serie III 1856) compleet. Deel XXIV (5e serie IV 1862) afl. 1—4. Deel XXIX (6de serie IV 1865) afl. 5. 6. [2040]

Voor eene op te richten Leesbibliotheek worden gezocht ROMANS , REISBESCHRIJVINGEN enz. enz., in het H o 11 an d s ch , Fransch en Duitsch.

Aanbiedingen, met prijsopgave, franco of per couvert.

Breda. Broese & Comp. [2041]

BOEKVERKOOPINGEN.

Van eiken auctie-catogus verzoeken wij minstens 2 ex. te ontvangen. Het zal ons aangenaam zijn wanneer belanghebbenden nota willen nemen van dit verzoek, dat wij reeds meermalen deden. ■Arnhem. Is. An. Nijhoff & Zoon. [2042]

Een Boekhandelaar op eene kleine plaats, die , met uitzondering van St. Nicolaas, in den regel weinig debiet heeft in •LUXEARTIKELEN , wenscht voor die gelegenheid met een zijner Confraters , die in zulke zaken wat ruim voorzien is, in overleg te treden, om voor bedoelde dagen het een en ander in commissie te ontvangen; het onverkochte zal na dien tijd onmiddelijk worden geretourneerd. Door bijzondere omstandigheden kan men wel op eenigen afzet rekenen.

Nadere inlichtingen franco onder 't N'. dezer Advertentie bij den Uitgever dezes. [2043]

Men is genegen voor een prijsje over te nemen: nummers der GULDENS-EDITIE, mits compleete werken zijnde en zindelijk gelezen;

een compleete BIBLIOGRAFIE (Hollandsche) der laatste 4 of 5 jaren; een partijtje Holl. romans der laatste jaren. Zindelijk gelezen of nieuw.

Aanbiedingen franco, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. T20441

-naar het 2e nommer van »ONZE TOLK" den 20sten October JUverschijnt, breng ik het vriendelijk verzoek tot allen, die tot heden geene bestellingen gezonden hebben, om mij nog franco onder kruisband , te willen opgeven hoeveel zij daarvan ten vervolge verlangen. Ik zou ,, ONZE TOLK" zoo gaarne overal, zelfs op het kleinste plaatsje, verspreid zien. De prijs is dan ook zoo laag gesteld, dat de bestelling van een tiental ex. hij de meesten geen bezwaar kan opleveren. De belangstelling van het publiek in het blad is mij reeds duidelijk gebleken ; - laten nn ook de blijken van uwe sympathie niet achter blijven !

Deventer, 15 Oct. 1869. C Zwaardkmaker.

NB. Belanghebbenden worden nog eens herinnerd aan eene tijdige toezending der Tijdschriften. T20451

VERMIST.

Dr t4 r6pt' U' verz0Dd ik Per COUf- mi3n Correspondent , den Heer *r7„ ; "R,N.KfAN te Amsterdam, een pakje voor de firma J. Brandt &z>. aldaar, inhoudende twee stel koperen gedraaide sloten niet tellT T' den STATBN-BIJBEL. Dit pakje is tot dusver niet terecht gekomen. Zoo iemand hieromtrent eenige inlichting kan geven , zal men mij allezins verplichten. ? Kampen, lS^Oet. 1869, S. van Velzen JK. [2046]

i ndermaal moet ik met meer aaniiran? terugzending verzoeken van Ade onverkochte Commissie-Exemplaren van :

WERELD TdeRelen.UEF BN ™ ÜIT EBNE KI™ Mijn voorraad is weder geheel „«geput, en ik kan dus dit werkje voortaan alleen voor rekening afleveren

P. N. van Kampen. [2047]

Van Heusdkn, LEERBOEK DER AARDRIJKSKUNDE, «mi dit werk is de veertiende druk ter perse, wie dus nog t exemplaren van den der tien den heeft, en deze wenscht terug

te zenden of te ruilen , wordt verzocht dit spoedig te doen , daar n a het verschijnen van den veertienden druk in geen geval meer exemplaren van den der tien den worden teruggenomen of geruild. Breda, 8 October 1869. Broese & Comp. [2048]

Terugvraag van Maronikr, UITGEBREIDE HANDL., le Afd. tweede ged. 2e druk. Na 1 November kan ik geen ex. meer terugnemen.

Aanbeveling van BIBL. VAN MODERNE THEOLOGIE enz. De eerste afl. voor 1870 is ter perse. Zij, die uitzicht hebben op plaatsing , zullen mij verplichten met in commissie te vragen.

's Bosch. G. H. van der Schuijt. [2049]

In eene der Akademiesteden wordt in een gevestigde Boekhandel, waaraan de vereischte zorg niet kan worden gewijd, een JONg' MENSCH gezocht, die reeds eenige ondervinding in het vak van Boekhandel in eene Akademiestad heeft opgedaan , zoo lat hij in staat is die te kunnen dirigeren.

De conditiën zijn eene geldelijke belooning, benevens kost en inwoning, en zoo hij met succes in de zaak werkzaam is, hem daarvan een geëvenredigd voordeel te verzekeren, of later als Compagnon op te treden of met eenig kapitaal die geheel over te nemen.

Adres met franco brieven, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. [2050]

Een jongmensen, met den Boekhandel in het algemeen en met de Fransche taal goed bekend, kan als BEDIENDE, tegen een salaris van ƒ400,— worden geplaatst bij de Firma R. C. Meijer te Amsterdam. [20511

Een MEESTERKNECHT en een of twee flinke BINDERSGEZELLEN kunnen direct op eene Binderij in Friesland tegen goed loon geplaatst worden.

Hierop reflecteerende adresseere men zich franco, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. [2052]

VERTAALWERK, remand die veel vrije tijd heeft en goed bekend is met de Fransche len Engelsche talen, zoekt eenig vertaalwerk; daar het hem meer te doen is om nuttige bezigheid dan om de verdiensten, zijn aangename onderwerpen hem het liefst, ofschoon hij niet geneigd is geheel gratis te werken.

Reflecteerenden adresseeren zich met franeo brieven, onder 't N°. dezer Advertentie, bij den Uitgever dezes. [20531

MISDRUK.

Te koop de volgende partijtjes best Misdruk: 58 riem handpapier a ƒ2,10.

9 ii mechaniek „ „ 2 20.

21 " « iets blanker „ „ 2,30.

Allen mediaan formaat en wegende circa 9 kilo.

10 » postformaat, stevig » »2

Ook gedeelten der partijen worden afgeleverd. — Monsters op aanvrage verkrijgbaar.

Adres franco, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. ^004}

De oudergeteekende berigt bij deze, aangaande de «INDEELINGEN RANGLIJST DER OFFICIEREN" waarvan, onder redactie van den Kapitein P. A. Jansen, bij den Boekhandelaar A. Blomhert, te Nijmegen, verschenen zijn de jaargangen 1868 en 1869,

en waarvan de jaargang 1870 door hem zou worden uitgegeven,

dat hij deze uitgaaf gestaakt heeft, en zijne regten, tot wederzijdsch genoegen heeft overgedaan aan den Heer A. K. Noorduin te Gorinchem, de uitgever der «NAAM- EN RANGLIJST VAN OFFICIEREN".

Alle aanvragen gelieve men dus tot die firma te rigten. Schiedam, 1 Oct. 1869. H. A. M. Roelants. [2055]

ADVERTENTIEN in

DE HOLLANDSCHE ILLUSTRATIE.

De voorwaarden voor Aankondigingen van Boekwerken stellen wij buitengewoon billijk. Wij berekenen voor een Advertentie van 1—8 regels ƒ1,20. Elke regel meer 15 cents.

Op eene drie maal geplaatste advertentie geven wij eene vierde plaatsing gratis.

De voorwaarden van Abonnement voor Aankondigingen van Boekwerken zijn :

250 regels, gedurende den loopenden Jaargang k 12= cent per regel 500 v „ „ „ „ „ i0 „ „ J

10°° " " » » » » 8 : » '•»

geldig voor 4 kwartalen en betaalbaar alle drie maanden , telkens 1 gedeelte van het totale bedrag , waarvoor men zich verbonden heeft ^ terwijl overigens alle andere bepalingen van het Prospectus ook op deze aankondigingen van toepassing blijven.

Gebroeders Binqer. [20561

Sluiten