Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3_9

866 Mr J. T. Buus en W. M. Logeman, Wetenschappelijke bladen. 1856—1860. Gebonden in 15 banden. - 9,—.

867 ten Kate, Pe planeten - ■>•="■

868 ten Kate, De planeten • • ■ • b'ib-

869 Bii.derdijk's Werken. 16 half maroeco prachtbanden, kop goudsueê. Meestbiedende.

870 Hordouin-Ritter, Java. 4». Heel lederen prachtband , verg. op sneê. Idem.

871 Gracieuss. 4e kwart. Met 30°/„.

872 Conscienck's Werken. Uitg. Roelants. Afl. 1—bO a 15 cts. per afl. De volgende afl. tegen denzelfden prijs.

873 Bourne, Leer- en handboek stoomwerktuigkunde, door

van aken. Eenige exx. Ingenaaid - »>-—.

874 ten Kate, Planeten. Gebonden - 3.jU'

Aanvragen of aanbiedingen franco. Men geilere vooral niet te verzuimen hij Aanvragen of Aanbiedingen de vóór de Werken aangegeven Nos. op te geven aan ^ x].^„

ADVERTENTIËN

W^GF^TcKEf JAVAANSCH WOORDENBOEK door ï. Roorda.

Aanbiedingen per couvert de Heeren Schalekamp, van de Grampel & Bakker.

Uitgevers van werkjes in proza en poezy, geschikt voor voordragten — geen dramatische stukjes — worden verzocht 1 ex. op beziens te zenden, zoowel van oude als van nieuwe.

Gebr. Vermande. _4imj

beschaafde manieren , vooral uiterst netjes van aard en de moderne talen sprekende.

Adres met franco brieven, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. [2078j

boeiend

door eene uiterst

TE KOOP:

een op titels en voorwerk na geheel afgedrukte ROMAN

van inhoud, — van een erKenu gom scnnive.

bevoegde hand uit het Duitsch vertaald.

Het boek is 2 dln. groot octavo, en telt 472 en 435 pagina s.

De reden van den verkoop is, dat de eigenaars hun fonds verkocht hebbende, niet meer willen nitgeven.

Adres met franco brieven, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. [2079]

Hoorn, 16 Oct 1869.

CETFFardt's Boekhandel zoekt, alle hollandsche vertalingen van . ö SHAKESPEAHE,

evenzoo alle boeken en brochuren over dien schrijver in het h o 1-

landsch verschenen.

Titel en prijsopgave en hoe geconditioneerd

voorloopig te gemoet gezien. .

Daar het voor het buitenland is zoo zende men de werken nog n i e t. ______

wordt

AANBOD VAN COURANTE BOEKWERKEN TEGEN VERMINDERDE PRIJZEN. 1 S nr Bruin DE ENG. EN DUITSCHE TAAL. Per brief/0,42.

3 Maromier, UITGEBREIDE HANDL. le afd. le ged. a 1 Bomhoff, ENGELSCH LEESBOEK, le en 2e stuk. p. st.

2 v Overstraten, GRONDEN DISK m EUll a i\ l _ a . 1 Hemkes, ALGEBR. SCHOOLBOEK, le en 2e stuk. p.

Kannerihsser. LEERBOEK DEK au*. WKSlül

1H/11

1 Felisch, WAT ER IN DE LUUHT uKbnU-iL .

3 Leopold, UIT ZUID-NEDERLAND. Gebonden. .

3 F. de Cort, LIEDEREN. - ■ ■

1 ten Kate, STICHTELIJK HUISBOEK . . .

3 v. d. Bergh, ONZE MUZE. - . -

3 UIT MIJN ZOMER. » - .

3 ten Kate, SIN AT EN GOLGOTHA. In afleveringen

pen FOLIO-BIJBEL van Keur, in rjoopr.l in onu-eschonden lederen band

ten, wor

Arnhem. Aanbiedingen s. v. p

cn uitwendig goed geconsermet koperen hoeken en slo-

dt ten spoedigste gezocht door Is. An. Nijhoff & Zoon te Aanbiedingen s. v. pl. franco per post. [2073]

nii het vergaan der stoomboot van Amsterdam op de Lemmer Itl Dden nacht van Zaturdag op Zondag 1.1. zijn verloren geraakt de pakken, Zaturdag 17 dezer aan de ondergeteekenden door hunne correspondenten toegezonden.

Zij verzoeken vriendelijk van HH. Uitgevers ten spoedigste eene tweede zending van de door hen bestelde of m de laatste

14 dagen aan hen afgezondene goederen.

P. van Zweed en ,

L. van Giffen , M. Gaasbeek ,

W. R. Caspabie,

Groningen en Appingadam , 18 Oct. 1869.

J. B. huber,

II. Gefrtsema Jr. T. T. Borgksius ,

G. J. Sluiter ,

J. Smedes Houwerzijl. [2074]

NAAM- EN RANGLIJST DER. OFFICIEREN VOOR 1870. fir, voorstel van den Heer H. A. M. Roelants te Schiedam, heb Uik zijne aangekondigde uitgave van den 3en jaarg. der INDEE1 ING- EN RANGLIJST DER OFFICIEREN VOOR 1870, overgenomen; dientengevolge deel ik HH. Boekhandelaars mede, dat dit boekje niet meer verschijnen zal.

Wie nog intcekenlijstcn verlangt van de door mij uitgegeven wordende NAAM- EN RANGLIJST DER OFFICIEREN VOOR 1870, om mede te werken, gelieven mij zulks per couv. te berichten. Na de uitgave worden in geen geval ex. tegen inteekenprijs afgeleverd.

Vriendelijk verzoek ik ook mij spoedig per couv. op te geven het getal inteekenaars op de „„„m GESCHIEDENIS VAN HET ONDERWIJS IN HET SCHIETEN, door den Kolonel A. W. P. Weitzel. Gorinchem, 18 Oct. 1869. A. K. Noorduyn. [2075]

Alle exemplaren van : Goeverneur, KINDERSCHAT, die nog in commissie mochten zijn, worden ten spoedigste terug verzocht per couvert van de Heeren Schalekamp, van de Grampel & Bakker, door

18 Oct. 1869. P. Noordhoff. Laü'°J

De ondergeteekende verzoekt, ten gevolge van zijne benoeming tot notaris, geene verdere toezending van c o mm iss iegoed, als voornemens met 1° Januarij aanstaande zijnen boekhandel te kwiteren , en het in commissie ontvangene vóór of met dien tijd terug te zenden.

Mnkhuiten, 19 Oct. 1869. G. P. Nijiioff. [2077]

0,55. 0,50.

ii , 0.90. st. « 0,60. a » 0,90. . » 0,90. i 1,10. & « 1,50. . . 1,50. Éi « 2,40. a.» 1,30. 5. . 6,25. i » 1,—.

NIEUWE UITSPANNING V. H. JONGE VOLKJE, i

1 Bosscha, NEÊRL. HELDENDADEN TE LAND. Afl.

1—8. Per afl % • ° 25-

1 GULDENS-EDITIE. Poezy. N». 4 en 5. Per deel. . ..0.50.

1 Idem. Proza. N«. 56, 58, 59, 60, 67. p. dl. » 0,50.

1 Bosboom-Toussaint, ROM. W. Guldens-Editie. Deze 4 deelen in 2 groen linnen prachtbanden " 3,20.

6 Goeverneur, WAT OOM JAN. In geïll. omslag . . .

3 LAATSTE SINT-NTKOLAAS. Idem . .

4 NIEUWE FABELEN EN VERSJES. Id.

s PRETTIGE DEUNTJES Idem ....

Per stuk a

3 Beleze, HUISHOUDKUNST. Lrcoonacn i Wijsman. GEVOEL EN LIED »

(1,50. 1,10.

i» 1,10.

a»2,55. a » 5,60. è, » 0,05.

4 Beets, MADELIEVEN. Gr. 8».

5 ten Kate, PLANEETEN »

SPOORWEGKAARTEN. Diverse lijnen. (Uitg. Brinkman), a 1 BRIEFWISSELING van Mr. W. Bilderhijk met M. en

H. W. Tvdeman. 2 dln.

1 MaiikLemon EEN ONBEZONNEN HUWELIJK. 2 dln. 1 v d Amstkl DEPAGE VAN KAREL DEN STOUTE. 2 dln. 1 r,m,n„ HET KLEINE HUIS TE ALLINGTON. 3 dln.

1 Taylor, HANNAII THURSTON. 2 dln "2,

1 Young, HET SPOOKHUIS

1 Ainswobth, GELD EN CREDIET. 2 dln

1 Pitawall, MARIA STUART. 3 dln

1 Gerstücker, GENERAAL FRANCO. 2 dln

1 SENOR AGUILA. 2 dln

1 Stephens, DE DOCHTER VAN HET OPPERHOOFD

1 d™ Abt. *** DE JEZU1T. 2 dln

2,—.

2, —.

3, —.

1, —.

3,—.

2, —.

0,60. 1,20.

1 HOE OUDER HOE GEKKER "0,60

1 Ciievalier en Labourieu, DB UK IE. ba_k_£>. aam. 1 DE FAMILIE SCHONBER6-COTTA. 2 dln. . . . . 1 Stephens.DE WRAAK EENER IN DIA ANSCHE. 2 dln.

1 Meindinger, FREUERIK DE GKOOTE

1 v Vloten DICHT EN ONDICHT. Deel 1/2. Per deel. 1 NIEUW VOLLEDIG HOOGD.-NEDERD EN NEDERD.HOOGD. WOORDENBOEK. 2 dln. Uitg. T,elkemrukr. 1 Rietstap, WERELDBOL. 2een3edeel. Met regt van verv.

1 Soyer, KOOKBOEK. Gebonden

1 Idem. Ingenaaid. ,

1 Brill's HOOGD. SPRAAKLEER. 2e druk

1 LOS EN VAST. 1867. 1868. Per jaarg.

2 Idem 1869. Fer jaarg.

1,20.

1,20. 1,20. 0,60. 1,75.

3,90. 2,31. 1,10.

0. 95,

1, —. 1,75.

2, —.

-rn een boek- en kunsthaudel te 's Ilage verlangt men een 'BEDIENDE, geheel voor den winkel, van fatsoenlijke familie,

1 Opzoomer, DE GODSDIENST, v anev '11'

1 stel OOMEDIE-PLATEN. (Tjaden) • l,™-

7 stuks KAARTEN NEÊRL. IN DIE, door Kuïper . . è. » 0,27.

1 HET BREISTERTJE. Staalgravure . . . ■ » ■>,—•

1 Mulder ZUIVERE SCHEIKUNDE. 3 dln.. .. . . .«2,80.

k Dnnnninnf RP.HooT,-ATLAS D. N. HISTORIE . a»l,85.

9 linnNSFiFFEN ' ATLAS V. NEDERL. EN KOLONIËN, a » 1,70

2 HUMORISTISCH ALBUM. 1869.

1 EUROPA. 1869.

1 LEESKABINET. 1869.

1 DE HUISVRIEND. 1869.

1 1LLUSTRIRTE ZEITUNG. 1869

1 PIINT.H 1869

6 PRACHTBIJBEL. (Roelants). In aflev « 4,—.

Wordt te koop gevraagd: 1 Vondel's WERKEN, door Mr. J. van Lennep. Pracht-uitgave.

(Gebrs. Binger).

Gebruikt of belezen exemplaar kan dienen. Aanvragen of aanbiedingen met franco brieven , onder't N Advertentie, aan den Uitgever dezes.

In allev. . . . i » 1,50.

In aflev " 2,—.

In allev " 2,—.

In aflev » 0,75.

6,50.

2,50.

>, dezer '2080]

Sluiten