Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

338

gezet door K. J. R. van Harderwijk, vervolgd door Dr. G. 1). Schotel. 169e—170e Afl. Haarlem, J. J.' van Brederode. !

(Letter S. blz. 129—256.) ƒ0,60; buiten inteek.

—■ ■ Het zelfde in 4°. Met portretten.

208e afl. (Lett. S. blz. 41—72 in 2 kol.). Per afl. Asschenbergh (H.), Vertelsels en puntdichten. Rotterdam,

ƒ0,80. 207e— ƒ0,60. Hendrik

/"0.90.

Altraann. Postf. (96 blz.) In geïll. omslag.

Barke (Gruau de la), Rénonse a la réflection néerlandaise de M.

de Dompierre de Chaufepié. Breda, Septembre 1.869. La Haye, H. C. Susan. 8°. (17 blz.) ƒ0,25.

Bastiaans (Joh.), Caecilia. Tweestemmige koraalgezangen der nienwe melodiën van den Vervolgbundel op de Evangelische Gezangen , in rhytmischen vorm, voor vrouwen- of kinderstemmen, sopraan en alt, of voor mannenstemmen, tenor en bas, met woorden, welke door alle godsdienstige gezindhedea kunnen gezongen worden , tot gebrnik voor scholen, zangscholen, huisgezinnen, enz. Eigendom van den auteur. Haarlem, Erven F. Bohn. Roy. 8°. (VI blz. en 24 blz. muziek en tekst). ƒ0,70.

Bilt (W. J. van der), Nederland en zijne bezittingen, voorgesteld in vier en twintig lessen , ten dienste der lagere scholen. Purmerende, J. Schuitemaker. KI. 8°. (39 blz.) ƒ0,15.

Bloedgetuige (Een). Historisch dramatische schets, in vier bedrijven. Naar de geschiedenis voor rederijkers bewerkt door den schrijver van «Een geschandvlekte naam" enz. Purmerende, J. Schuitemaker. 12». (74 blz.) ƒ0,70.

Braal Jr. (G. de), Geschiedenis des vaderlands, een leesboek voor christelijke scholen en huisgezinnen. 3e druk. 2 stukjes. 'sGravenhage, j. van Golverdinge. KI. 8°. (8 en 111, 4 en 119 blz.^0,60.

(Bührmann (F. C.), De geschiedenis van ons vaderland van de vroegste tijden tot op heden. Met een voorwoord van W. J. Hofdijk. 117e—120e Afl. Amsterdam, F. C. Bührmann. 8°. (VlIIe Deel blz. 65—192 met 2 gelith. platen.) Per afl. tekst ƒ0,10. Elke plaat. ƒ0,10.

Camphuïsen (D. Rz.) , Uitgezochte stichtelijke gedichten van — , naar de hedendaagsche taal en spelling en met korte aanteekeningen door Jan Kops. Vooraf een levensberigt van den dichter met eenige nieuwe bijdragen. 2e druk. Utrecht, J. Bijleveld. 12°. (XXXII en 131 blz.) ƒ1,20; in linnen band ƒ1,50.

Cats (Jacob). Al de werken van — Volks-uitgaaf. Met eene levensbeschrijving van den Dichter. 2e afl. Schiedam, H. A. M. Roelants. Postf. (blz. 81—160). ƒ0,15.

Conscience (H.), Werken van —. 61e—62e afl. Leiden, A. W. Sijthoff. Imp. 8°. (deel V, blz. 321—392 in twee kol.) In geïll. omslag. Per afl. ƒ0,25.

DicKENS-Editie. 58e afl. Het verlaten huis. VII. Schiedam, H. A. M. Roelants. 12°. (He Deel blz. 97 —160). In geïll. omslag, ƒ 0,30.

Eer (De) van Jacob de Vletter, na de verwerping van zijn beroep in cassatie, gehandhaafd door een Rotterdammer. Amsterdam , NiecWe Boekhandel (A. van Brussel). 8°. (15 blz.) ƒ0,25.

Flora Batava; afbeelding en beschrijving van Nederlandsche gewassen; aangevangen door wijlen Jan Kops, voortgezet door F. W. van Eeden. 210e afl. (XlVe deel, 4e afl.) Leyden, de Breuk & Smits. Roy. 8». (plaat 1056—1060 met 5 blz. Hollandschen en 5 blz. Franschen tekst). Roy. 8". ƒ1,25; roy. 4°. proefdruk ƒ 3,—.

Germeraad (J.), Luimige voordragten. Purmerende, J. Schuitemaker. Postf. (VIII en 140 blz.) In geïll. omslag. ƒ1,—.

Gijgel (Eugen), Geschiedenis van de bouwstijlen in de hoofdtijdperken der architectuur. Met 500 in den tekst gedrukte figuren. Ie afdeeling. 3e afl. Arnhem, Is. An. Nijhoff & Zoon. Imp. 8°. (blz. 126—228 met 1 gelith plaat en in den tekst gedrukte houtgrav.) Pro compleet bij inteek. ƒ15,—.

Hakdënberg (A.), Een ellendige. Een verhaal voor de jeugd. Harderwijk, M. C. Bronsveld. KI. 8°. (63 blz. met een gelith. plaatje in kleuren. ƒ0,40.

Historie (Natuurlijke) van Nederland. Nieuwe (titel-)uitgave. 45e— 46e afl. (De weekdieren en lagere diereu van Nederland door J. A. Herklots.) Amsterdam, G. L. Funke. 8°. (blz. 289—432 met 14 gelith. platen en in den tekst gedrukte houtgrav.) Per afl. / 0,90.

Horn (W. O. von), Diamantina. Naar het Hoogd. Met 3 plaatjes. Amsterdam, J. D. Sybrandi. Postf. (4 en 121 blz. met 3 gelith. plaatjes in kleureD). In linnen band. ƒ1,—.

Josephus (Flavius). Al (de) werken van—. Bewerkt door W. A. Terwogt. Met een aanbevelend woord van J. J. van Oosterzee. 31e en 32e afl. Dordrecht, J. P. Revers. Folio. (blz. 361—384 in 2 kol. met in den tekst gedrukte houtgrav.) Per afl. ƒ0,30.

Juda (M ), Tweede open brief aan allen die belang stellen in de toekomst van Suriname. Amsterdam, P. M. van der Made. Postf. (19 blz.) ƒ0,20.

Juste (Théodoee), Le soulèvement de la Hollandeen 1813 et la fondation du royaume des Pays-Bas, préeédés d'uue introduction sur le règne de Louis Bonaparte 1806 — 1817. La Haye, Mart. Nijhoff. 8°. (2 en 353 blz.) " ƒ3,50.

Kaart van Europa, voor kantoor- en schoolgebruik, in 9 bladen Leiden, I). Noothoven van Goor. gekl. ƒ4,50. Op katoen geplakt met rollen ƒ11,— ; gevernis t ƒ13,—.

(Nieuwe) van het koningrijk dei' Nederlanden , benevens de

Nederlandsche bezittingeu in andere werelddeelen. 5e druk. In 1868 op nieuw geteekend en gegraveerd. Hoog 84, breed 57 Nederl. duimen binnensrands. Als boven. Gekleurd ƒ1,50. Op linu. gedrukt en gekleurd in etui ƒ2,90; op doek geplakt, gekleurd en gevernist, met rollen ƒ3,90.

Kerkvergadering (De algemeens) van 1869. Overgezet uit' de Civilta Oattolica. Kerkelijk goedgekeurd. 19e afl. 's Hertogenbosch , W. van Gulick. 8°. (blz. 891—927). ƒ0,25; voor de inteekenaren op «Studiën op godsdienstig, wetenschappelijk en letterkundig

gebied." ƒ0,20.

Ladrillaru (E.), Geen dag zonder God. Stichtelijke overdenkingen voor lederen dag des jaars. 14e afl. Amsterdam, D. B. Centen. 8°. (Wz. 401—432). ƒ0,25.

Lennep (J. van), Romantische werken. Afl. 57 — 59. 's Gravenhage, Leiden, Arnhem, Mart. Nijhoff, A. W. Sijthoff, D. A. Thieme. Roy. 8°. (IVe deel, blz. 409 — 504 in 2 kol.) In ée'n linnen band ƒ7,75; het werk cplt. in 4 dln. ƒ 14,75; in 2 linnen banden ƒ 15,50.

, Poëtische werken. Afl. 1. Als boven, le deel, (blz.

1—32). ƒ0,25. Compleet in 25 a 30 aflev., of 2 deelen , a 25 cts. per afl. bij inteekening.

Liëfsting (F. B. Coninok) , De algemeene beginselen van het bezitrecht en de Nederlandsche bezitactiën. Leiden , J. K. Steenhoff. 8°. (XXVII en 614 blz.) ƒ8,25.

Louwerse (P.), Lachen en leeren. Vertellingen uit het leven der viervoetige dieren Met een aanbev. woord van J. J. A. Goevernenr. Met plaatjes. Schoonhoven, S. E. van Nooten. Postf. (IV en 159 blz. met 4 gelith. plaatjes in kleur.) Gebond. ƒ1,50.

Lubach (D.) en S. Sr. Coronel, De opvoeding van den mensch , van zijne kindschheid tot den volwassen leeftijd, inzonderheid van het zevende tot het twintigste levensjaar, le stuk. Haarlem , Erven F. Bohn. 12°. (blz. 1—112). Pro compl. (in 3 stukken), ƒ2,50.

Meerburg (G. F. Grzelle) , Leerredenen over den Heidelbergschen catechismus. 7e afl. Heusden , A. Gezelle Meerburg. 8°. (blz. 193 — 224). ƒ 0,20.

Meesterstukken (De) der buitenlandsche letterkunde, vertaald en opgehelderd door I. O van Deventer, H. Kern, J. J. L. ten Kate, e. a. 29e—30e afl. (Wieland's Geschied, der Abderieten. door I. C. van Deventer). Amsterdam, G. L. Funke. 12°. (XII blz. en blz. 195—351.) Per afl. ƒ0,25.

Meiirs (B. van), De roman. 2e druk. 'sHertogenbosch, W. van Gulick. 8». (75 blz.) ƒ0,50.

(Afzond, uitgave van: Studiën op godsdienstig, wetenschappelijk en letterkundig gebied, le jaarg. 5e afl.)

Meijboom (L. S. P.), Raadselachtige verhalen uit het Oude en het Nieuwe Verbond. Groningen, J. B. Wolters. (1870). Postf. (8 en 267 blz.) ƒ1,90.

Miquel (F. A. Guil.) , Annales Musei botanici Lugduno-Batavi. Tom. IV: Fasciculns VIII. Amstelodami, Traiecti ad Rhenum; C. G. van der Post, C. van der Post Jm. Fol. (blz. 225—256 met 2 gelith. gekl. platen). ƒ3,—.

Mohr (E.), Francesco dei Pazzi. Treurspel in vijf bedrijven. Naar het Hoogduitsch vrij gevolgd en voor rederijkers bewerkt door den schrijver van: » Een#geschandvlekte naam» enz. Purmerende, J. Schuitemaker. 12». (117 blz.) ƒ0,90.

Molière, De vrek. Blijspel in vijf bedrijven. Vrij vertaald en voor rederijkers bewerkt door den vertaler van «Bergen en Dalen» enz. 2e druk. Purmerende, J. Schuitemaker. 12°. (121 blz.) ƒ0,90.

Muller (J. P.), Bonifacius. Eene kerkhistorische studie. Ie Deel, le stuk. Amsterdam, Joh. Muller. Gr. 8°. (XXXI en214blz)

ƒ2,35.

Compl. in twee deelen.

Multapatior, Gedachten van een Nederlandschen katholieken liberaal over de gebeurtenissen van den dag. Overgedrukt met toestemming en onder toezigt des schrijvers uit het algemeen Handelsblad, le bundel. Amsterdam, Loman & Verster. Roy. 8°. (blz. 1—52). Pro compl in (ongeveer 8 afl. of 24 vel druks). ƒ3,60.

Oldenbarnhvelo. Treurspel in vier bedrijven. Voor rederijkers bewerkt door den schrijver van »Eeu geschandvlekte naam » enz. Purmerende, J. Schuitemaker. 12°. (74 blz.) ƒ0,70.

Polvliet (G. O), Beknopt leerboek der cijferkunst, ten dienste van het onderwijs, le stukje. Schoonhoven, S. en W. N. van Nooten. KI. 8°. (40 blz.) ƒ0,20.

Hetzelfde. 2e stukje. (2 en 68 blz.) Als boven, ƒ0,30.

Hetzelfde. 3e stokje. (2 en 104 blz.) Als hoven, ƒ 0,45.

Quandt (As.), Het onze vader. Uit het Hoogduitsch. Amsterdam, H. de Hoogh & C°. KI. 8». (4 en 152 blz.) ƒ0,50.

Raadgever (De goede). Almanak voor vrienden van orde en welvaart voor het jaar 1870 ouder medewerking van A. Aarsen, G. Annes, H. P. Berlage e. a. Met een plaatje. Zeventiende jaargang. Amsterdam, P. M. van der Made. KI 8°. (64 blz. met een plaatje in houtgrav.) ƒ0,075; 100 Es. ƒ6,—.

Roozemeijer (J. H. L.), De christelijke heilsleer. Leiddraad bij het catechetisch onderwijs. Leiden, J. H. Zitman. KI. 8°. (30 blz.)ƒ 0,15.

Saok , Beschrijving van alle landen , staten en rijken der aarde. Aardrijkskundig handboek volgeus de jongste toestanden. Vrij bewerkt naar de tweede Hoogduitsche uitgave. Met een voorbericht van J. J. Kreenen. IVe deel, 11e afl. Zwolle, van Hoogstraten & Gorter. Roy. 8° (blz. 405 — 512). ƒ0,40.

Sandwijk (G. van), Bijen en wespen. Boertige rijmelarij. Purmerende, .1. Schuitemaker. Postf. (4 en 180 blz.) In geïll. omslag.

ƒ1,25.

Sandwijk's (G. van) prentenmagazijn. N". 50. Ik geef het op of goocheltoeren, vermakelijkheden, strikvragen en pandspelen door P. Beets. Leiden, 1). Noothoven vau Goor. Postf. (32 blz. met 4 gelith. plateo in kleuren). In geïll. omslag ƒ0,50.

Schaff (Philipp), Geschiedenis der apostolische kerk, benevens eene algemeene inleiding op de Kerkgeschiedenis. Naar den 2en druk uit het Hoogduitsch vertaald en met enkele aanteekeuingen voorzien door J. W. Th. Lublink Weddik. Nieuwe (titel)uitgave. Tiel, H. C. A. Campagne. 8». (14 en 718 blz) ƒ3,25.

Schlosser (F. C.), Geschiedenis der achttiende en negentiende eeuw (tot op den ondergang van 't Fransche keizerrijk.) Tweede druk , geheel herzien door P. van Os. (Nieuwe titel-nitgave.) 57e—60e afl.

Sluiten