Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

342

Het werk zal compleet zijn in 20, hoogstens 24 afleveringen a f0,40.

Het rabat is 20%. De premien zijn 5/4', 9/8, 14/12, 25/20. Wie gelegenheid heeft voor colportage, waarvoor het boek ook bizonder geschikt is, gelieve ons te schrijven.

Zwolle, 25 Oet. 1869. van Hoogstraten & Gorter. [2156]

DAGELIJKSCHE CORRESPONDENTIE PER SNELTREIN MET GEHEEL DUITSCHLAND. Prijsberekening van den Thaler voor boeken netto a ƒ 1,50, voor muziek netto a ƒ1,35 op driemaandelij ksche rekening.

Ontvangen : Otto Spamer's ILL. KON VERS ATIONS-LEXIKON. Erste Thaler-Lieferung. (Heft 1—6). Netto ƒ1,50. AUS ALLEN WELTTHEILEN. Heft 1. Netto ƒ0,30. Voor bestellingen houdt zich aanbevolen

P. Noordhopf. [2157]

De ondergeteekenden berigten : dat zij door latere verzending dan de dd. der Circulaire's , de termijn van vooruitbestelling op den 2en druk van: J. de Liefde, BLADZIJDEN UIT HET CHRISTEIJK LEVEN of keur van ware geschiedenissen uit het gebied van Geloof en Geloofsleven. 35, verkoop 50 cent; E. Gerdes, KINDERGEBEDEN, a 17| , vekoop 25 cent;

beiden met premien 4/3 >., 7/6, 15/12; en van de aanbieding van een stel van 10 steeds goed verkocht wordende Godsdienstige Werkjes a ƒ1,95 (zijnde de halve verkoopsprijs) of voor gelijk bedrag aan afzonderlijke Werkjes;

tot medio November e. k. verlengd te hebben. Dordrecht. v. a. Schalk & van Dijl. [2158]

J. L. ROMEN, EXPORT-BOEKHANDEL TE EMMERICH.

rij ontvingen en geven gaarne ook in commissie: Hahn-Hahn, Graefin Ida , DIE GESCHICHTE EINES AR¬

MEN FRüULEINS. 2 Bde. 2 Thlr. = ƒ3,50 particuliere prijs, ƒ2,92 netto.

Voor 1870 leveren wij alle inDnitschlanduitkomende Jo urnalen, Tijdschriften etc, onder berekening van den Thlr. a. ƒ1,75 met 15% 10^30% rabat, op de spoedigste wijze. — Van :

CHRYSOLOGUS. Monatschrift fiir Kathol. B eredsamkeit etc. 12 Hefte. ƒ3,50, netto ƒ2,30 en 13/12 ex.

ALTE UND NEUE WELT. 12 Hefte. 1 Thlr. 18 Sgr. met 20% en 13/12 ex.

DAHEIM. Jaarlijks 52 Nrs. of 12 Hefte. Pro kw. 18 — ƒ1,05; met 14J°/„,

leveren wij Heft 1 in gewenscht getal in commissie

Aan ons alleen is het debiet voor geheel Nederland opgedragen van :

Niedermaver, DIE KATHOLISCHE BEWEGUNG IN DEUTSCHLAND. 12 Hefte. Prijs per jaar ƒ2,40 met 20% en 13/12 Heft 1 tot 5 in commissie.

BUCH DER WELT. Jaargang 1870. 16 Hefte a 30 cts. met gratispremie "F4USt's Gretchen"

leveren wij met 30%. Heft 1 en 2 gratis.

Het groot getal bestellingen, hierop reeds door ons ontvangen,

wordt binnen eenige dagen geëffectueerd. [2159]

w

ij berichten HH. Confraters, dat de le aflevering van: ter Gouw. DE VOLKSVERMAKEN

in de volgende week verzonden en de vooruitbestelling 1 November gesloten wordt. Op algemeen verlangen zullen wij de le afl. , in plaats van in 't geheel niet, ruimschoots in commissie zenden , ia 't vertrouwen dat men onze kostbare onderneming krachtig zal willen ondersteunen, door er ijverig mede te werken.

Haarlem, 27 Oct. 1869. de Erven F. Bohn. f21601

Holst , REPETITIEBOEK. *2e afl.,

verschijnt in het laatst dezer week , doch wordt alle'e'n voor Rekening verzonden.

Confraters die dus nog verzuimden hunne inteekenaars op tegeven, worden vriendelijk doch dringend verzocht dit per eerste couvert te doen.

Amsterdam, 25 Oct. 1869. Ten Brink & de Vries. [2161]

g'i ondergeteekenden komt binnen enkele dagen ter verzending

ALGEMEEN ALPHABETISCH REGISTER OP DE VERZAMELING VAN ALGEMEENE ORDERS VOOR HET LEGER IN N. INDIE. 1830-1868. Zamengesteld door W. N. Veklegh Kapitein van genoemd Leger. Doorschoten met wit papier en gebonden in uefte linnen band. Gr. 8°. formaat, ƒ2,40 netto, verk f3 -. Dit Register, dat, zoowel ten gebruike bij de officiële uitgave der Alg. Orders, als voor die van Majoor W. A van Rees" — waarvan de 2e druk onlangs bij ons is verschenen — dienstig is' gemaakt, is onmisbaar voor ieder Officier en Aspirant-Officier van het O. I. Leger en gewis ook gaarne welkom aan de meeste Officieren van het Leger hier te lande.

Hetzelve wordt niet in commissie gegeven, maar zij die lust hebben er in hun belang voor werkzaam te zijn, stellen wij gaarne, (op franco aanvrage of per couvert) daartoe in staat door toezending van doelmatige Inteekenlijsten. De koopers van v. Reês, ALG. ORDERS etc. schaffen zich bepaald dit Register aan.

Zalt-Bommel, 26 Oct. 1869. Jon. Noman & Zoon. [2162]

M. M.

Binnen kort zal bij ons verschijnen : UIT DEN OUD-ROMEINSCHEN TIJD. Schetsen van de zeden en gewoonten der oude Romeinen. Naar het Hoogduitsch van Theod. Simons door G. T. Bruijn. Het formaat is post-octavo, 13 vel druks in net omslag en voorzien van een in kleuren gedrukt plaatje.

De particuliere prijs is ƒ1,25, netto ƒ!,—.

Tot 1°. November bieden wij het voor rekening aan a 90 cents

met de premien 4/3£, 7/6 en 15/12. Omstreeks denzelfden tijd komt gereed :

ALKXAN DER VON HUMBOLDT, EN DE GEEST VAN TWEE EEUWEN. Naar het Hoogduitsch van A. Bernstein , vrij bewerkt door J. W. Loysen Dillifj. Post 8°. 50 a 60 bladzijden Part. ƒ0,60, netto ƒ0,50.

Met het oog op het uitgebreid publiek, waarvoor het boekje geschreven is en de verkoopbaarheid van een werkjen, dat namen als die van v. Humboldt en Bernstein aan zich verbindt, stellen wij de gelegenheid open tot vooruitbestelling tegen den prijs van 45 cents per exemplaar met premien 4/3£, 7/6 en 15/12.

Deze wordt echter op den dag der uitgaaf gesloten.

Aan elke aanvraag om commissie-exempl. zullen wij trachten te voldoen, op voorwaarde dat bij eventueel gebrek aan ons eerste verzoek om terugzending worde voldaan.

Een en ander in uwe belangstelling aanbevelende, noemen wij ons hoogachtend en met groete

Zutfen, UEds. Dw. Dienaren,

October 1869. J. H. A. Wansleven & Zoon. [2163]

Door mij is uitgegeven een werkje getield : KOMEN DE LEERINGEN VAN MODERNEN OVEREEN MET HETGEEN GOD IN ZIJN WOORD ZEGT? Het bevat 60 bladz. 12°. formaat en zal kosten ƒ 0,15 verk. ƒ 0,20. Tot 15 November bied ik het aan met de volgende premien: 7/6, 15/12, 20/16, enz.

Met dit boekje, dat bij velen welkom wezen zal, kan met weinig moeite veel gedaan worden.

Als mijne eerste proeve vau uitgave beveel ik het debiet er van beleefd en dringend bij U aan en hoop eene flinke bestelling van UEd. te mogen ontvangen. Met minzame groete ,

UEd. Dv. Dienaar, Wageningen, H. van Tussenbroek.

October 1869. Firma : W. J. Tibout. [2164]

EEN ZEER VOORDEELIG AANBOD van eenige conraute artikelen, verzonden wij heden algemeen. Konfraters die daarvan gebruik willen maken, worden verzocht hunne opgave uiterlijk 5 November aanst. te zenden. Na dieu datum vervallen de extra voordeden.

Amsterdam, 25 Oktober 1869.

Wed. .1. C. van Kesteren & Zoon. [2165]

JBrandt Zoon te Amsterdam, Joh. Enschedé & Zonen te Haar• lem, de Erven R. J. Schierbeek en de Erven Wed. M. van Heijningen Bosch te Groningen, Uitgevers van den

VERVOLGBUNDEL OP DE EVANGELISCHE GEZANGEN, brengen door dezen ter kennis van den Boekhandel, dat, behalve de reeds bestaande editiën van dien Bundel :

in 4°. los of ingenaaid a ƒ1,— Boekv. en a ƒ1,25 Part. „ 12°. dito « - 0,70 •< " " - 0,90 «

» 24°. dito - - 0,55 « • » - 0,70 „

na den 17den October 1869 die Vervolgbundel ook zal verkrijgbaar zijn : in 8°. los of ingenaaid a ƒ0,90 Boekv. en a ƒ1,10 Part » 18°. dito >< -0,60 „ „ -0,75 »

» 32°. dito « - 0,30 » „ „ . 0,40 »

Verder berigten zij, dat van den genoemdeu Vervolgbundel ter zelfder tijd eene goedkoope uitgave het licht zal zien, waarvan de prijs ingenaaid is 20 cents Boekv. en 25 cents Part.

Alles met de gewone premien: 13 a 12£ enz. [2166]

et November a. s. annonceren wij op nieuw :

Wildermuth, DE KLUIZENAAR IN HET BOSCH. Een

jvBiagcscuicucuis un & m e r i ka. ƒ 0,25.

Door het in commissie zenden konden wij in A°. P°. aan vele bestellingen voor rekening niet voldoen. Wij zenden het das niet meer in commissie, maar leveren het tot 1°. Nov. a. s. a 15 cents netto per ex., met premiën 4/3J, 7/6 en 15/12. Bij getallen van 50 en 100 verleeuen wij den Boekhandel 20%.

M

Zutfen.

J. H. A. Wansleven & Zoon. [2167]

Bij J. J. Wiarda te Sneek, is verschenen voor rekening van den schrijver:

DRIE GENIËN OP EENE KAMER. Blijspel met chansonnetten in twee bedrijven, ƒ0,50.

Sluiten