Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3kS

hoogste klasse der lagere school. Als boven. ƒ0,173.

Gugel (Eugen.) , Geschiedenis van de bouwstijlen in de hoofdtijdperken der architectuur. Met 500 in den tekst gedrukte figuren. 3e afl. (He afdeeling, le afl.) Arnhem, Is. An. Nijhoff & Zoon. Tmp. 8°. (blz. 126—288 met 1 gelith. plaat en in den tekst gedrukte houtgrav.) Pro compl. bij inteek. ƒ15,— (De vorige opgave van dit werk was niet volkomen juist).

Heije's Volksdichten. 4e afl. Velerlei wijsheid I. Amsterdam, G. L. Funke. Postf. (48 blz.) In geïll. omslag ƒ 0,25. Bij inteek. per 12 n°s- ƒ2,50.

Hoe langer hoe liever. Melodiën-album voor de piano-forte. le Deel. Rotterdam, Hendrik Altmann. Imp. 8°. oblong. (19 blz. muziek). In gelith. omslag in kleureD ƒ0,60.

Huet (P.), Vier zinnebeelden voor het volk. De mier, het konijn, de sprinkhaan, de spinnekop. Uitgegeven door het Evang. Verhond. Amsterdam, H. de Hoogh & C°. Postf. (53 blz.) ƒ0,35.

Kbug ([!.), De kleine pianist. Opera-album. Op. 63. le Deel. Rotterdam , Hendrik Altmann. Imp. 8°. oblong. (24 blz. muziek).

ƒ0,60.

Lewes (George Heney), Ons leven. Handleiding tot de kennis van het menschelijk ligchaam, zijne behoeften en krachten. Naar het Engelsen, door H. van Cappelle. Derde, goedkoope uitgave. 3e—4e afl. Amsterdam, Wed. J. C. van Resteren & Zoon. Postf. (blz. 161—308 met in den tekst gedrukte hontgrav.) ƒ0,30.

Los en vast voor 1869. 3e afl. Leiden, S. C. van Doesburgh. Postf. (4 blz. en blz. 243—350). ƒ1,—-

Lucifer. Een volksboek ter verbreiding van natuurwetenschap, onder redactie van B. Verver. Opgeluisterd door keurige lithographische platen en de vereisctite gravures. 3e en 4e afl. Leeuwarden, A. Akkeringa. Roy. 8°. (blz. 97—192 met een gelith. plaat.) Bij inteek. op het geheele werk per afl. ƒ0,35; bij inteek. op één jaargang Per aS- ƒ0,40.

MacaulAï , Geschiedenis van EngelaDd met aanteekeningen enz. 2e drrk, bewerkt door Dr. I. C. van Deventer. 22e afl. Amsterdam, Wed. J. C. van Kesteren &Zoon. Postf. (IVe deel, blz. 241-S20). ƒ0,45.

Manssen (W. J.), De roeping eener kristelijke gemeente in den tegenw Wdigen tijd. Toespraak gehouden bij gelegenheid van het lOOjar.g bestaan der Evangeliesch-Luthersche gemeente te Beverwijk op dei: 11 Jnlij 1869. (Met 2 afbeeldingen van de kerk) (Uitgegeven ien voordeele der diaconie). Utrecht, Boek-, plaat en steendrukkerij „de Industrie» (K. A. Manssen). Postf. (24 blz. met 2 gelith. platen). ƒ0,50.

Marryai (Florence), Eindelijk de mijne. Naar het Engelsch. 2 deelen. Amsterdam, J. D. Sybrandi. (1870.) 8°. (2 en 339; 346 blz. met gelith. titelvign.) " ƒ6,80.

Opzoomer (C. W.), De vrije wetenschap. Redevoering, ter opening der academische lessen. Amsterdam, J. H. Gebhard & C°. 8°.

(44 biz.) /0 60;

Penning (Gedenk-) aan de onthulling van het nationaal gedenkteeken 1813: op 17 November 1869. 's Gravenhage, M. J. Visser, ƒ 0,10.

Photographiën (Nieuwe) met dichterlijke bijschriften van J. J. L. ten Kate. Tweede twaalftal. Amsterdam , A. Jager. Br. kl. 8°. (12 pbot. op cart.) In linn. portef. band. ƒ3,—-

Ploetz, Voyage a Paris. Le Francais comme on le parle. Arrangé a 1'usage des Hollandais. Seconde édition , revue et conigée. Leide, van den Heuvell & van Santen. 12°. (8 en 108 blz.) ƒ0,50!

Politiek (Koloniale). De agrarische wet. De suikerwet. Herdruk van artt. in „het Vaderland, Staat- en Letterkundig Nieuwsblad.» 's Gravenhage, Mart. Nijhoff. 8°. (4 en 68 blz.) ƒ0,60.

Raentjën (P. H. A.), Abschieds-Predigt, gehalten in Zeist, arri 18 Sonntag P. Trim, den 26en September 1869. Auf Verlangen in Druck gegeben. Zeist, J. W. Eversz. 8°. (19 blz.) ƒ0,20.

Sartoris (Adelaïde), Eene week uit het buitenleven in Frankrijk. Uit het Engelsch vertaald door Josinus. Leiden, S. C. van Doesburgh. Postf. (4 en 156 blz.) ƒ1,50.

Schlegel (H.), !)e dierentuin van het Koninklijk Zoölogisch'genootschap Natura Artis Magistra te Amsterdam. 12e afl. Amsterdam, Gebr. van Es. 4°. (blz. 141—174 en I—VI in 2 kol. met 2 platen en vignetten). In geïll. omslag. ƒ1, .

Sikkes (V. R.), Verpligt onderwijs in zijne hooge belangrijkheid nader aangewezen en toegelicht. AsseD, Gratama. 8°. (41 blz.) ƒ0,40.

Spoorwegdiensten (üe corresponderende). Uren van vertrek' en aankomst. Tarief voor reizigers. 16ejaargang. Winterdienst. 1869—70 s Gravenhage, H. L. Smits. 18°. (24 blz.) ƒ0 05.

Stempel (T. van der), Gustaaf Heller of het offer der verleiding, looneelspel in vijf tafreelen. (Zonder vrouwenrollen). Kampen , Laurens vap Hulst. Postf. (73 blz.) ƒ0 65

Stowe (Mrs. HarriSt Beecher), Oldtown en zijne bewoners. Naar het Lngelsch door P. J. de Roode. 2 Deelen. Rotterdam , H. Nijgh 8 . (8 en 277; 4 en 294 blz.) Bij inteek. ƒ4,32; buiten inteek. ƒ 5 40

Strootman (H.), Beginselen der eijferkimst, bepaaldelijk ten dienste van hen, die zich verder op de wiskunst toeleggen, le Gedeelte 10e herziene druk. Breda, Wed. I. Hermans: 12°. (8 en 190 blz) ƒ0 90

Suringar (L D.) De kiesvergaderingen in de Nederlandsch' Herv' kerk en het wettig aantal tegenwoordige leden. Leiden, D. Noothoven van Goor. 8» (VIII en 52 blz.) ƒ0,60.

Swens (J.), Een voorstel tot oplossing van de kwestie der faeealiën.

i"e' JBf 0P'.e'',ering)- Haarlem, J. J. van Brederode.

8°. (63 blz. met een gelith. plaat.) s0 75

TAn ^ f R'k ?V6r h«oP,f/r,!:eheor in Walcheren. Middelburg,' Gebroeders Abrahams. 8°. (54 blz.) ^0 5q

Thackeray (W. M.), Romantische werken. Herzien door m' p'

Lindo. 24e afl. Arthur Pendennis I. Schiedam, H. A. M Roe-

lants. 12°. (blz. 1 — 64.) In geïll. omslag. ƒ0,30. Thieme's zakwoordenboekje. Engelsch-Hollandsch, door B L. Teding van Borkhout. Arnhem , D. A. Thieme. 32°. (4 en 636 blz. in

2 kol ) In carton ƒ0,80. In linnen band. ƒ0,90. Ule (Otto), Populaire natuurkunde, of de leer van de krachten

en verschijnselen in de natuur. Voor een ieder bevattelijk verklaard. Met talrijke houtsneden. Uit het Hoogdnitsch door F. H. Julins. 2e afl. Deventer, A. ter Gnnne. Postf. (blz. 97—192 met in den tekst gedrukte hontgrav.) ƒ0,60.

Voorstellen (250 rekenkunstige), opgegeven bij acte examens voor hulp-onderwijzers. Bijeenverzameld en met antwoorden voorzien door S. de Jong Jz. en A. L. Roest. Amsterdam, A. Hoogenboom. Postf. (30 en 4 blz.) ƒ0,25.

Waterman (I.), Beredeneerd Hebreeuwsch- en Chaldeeuwsch-Nederlandsch woordenboek, bewerkt naar de grammaticale en lexicale werken van Fiirst, Gesenius, Vater, Landau en anderen. 18e afl. Rotterdam, H. Nijgh. 8». (blz. 1089—1152 in 2 kol.) ƒ1,—-

Witkamp (P. H.), Geschiedenis der zeventien Nederlanden, le en 2e afl. Amsterdam, L. van Bakkenes & C°. 8°. (blz. 1—32 in 2 kol. met in den tekst gedrukte houtgrav.) Per afl. ƒ0,35. Compl. in 50 afl. (a 16 blz. met 8 houtgrav.)

Hoe Nederland van een Republiek een Koningrijk werd. Dordrecht, J. P. Revers. Postf. (8 en 191 blz. met

3 gelith. plaatjes in kleuren). In linnen band ƒ1,90.

Voornaamste uitgaven in Duitscnland.

Aktenstiicke, Offizielle, zu dem von Sr. Heiligkeit dem Papste Pius IX. nach Rom berufenen oekumenischen Concil. Im Anh. : Die Coblenzer Laien-Adresse. Gr. 8°. (IV n. 189 S.) Berlin, Stilke & van Muyden. Thlr. 1.

Anthony, Wilh., Romane u. Novellen. 4 Bde. 8°. (258, 187, 367 u. 272 S.) Regensburg, Bössenecker. Thlr. 3£.

Beck, Karl, Gedichte. 3e Miniatur-Aufl. 16°. (VI u. 345 S.) Berlin, H. Schindler. Thlr. IJ; in engl. Einb. m. Goldschn. Thlr. 2.

Jankó. Roman in Versen. 3e Aufl. 16°. (335 S.) Ebd.

li Thlr.; in engl. Einb. m. Goldschn. Thlr. 2.

Chesney, Charles, Étude de la campagne de 1815. Waterloo. Avec une carte (lith.) Lex.-8°. (VII n. 342 S.) Berlin, Mittler & Sohn. Thlr. 2.

Collection of british authors. Copyright edit. Vol. 1044andl045. Gr. 16°. Leipzig, B. Tauchnitz. a Thlr. J.

Inhalt: Steven Lawrence, yeoman. By Mrs. Edwards. 2 Vols. (359 n. 358 S.)

Drath, Thdb., Musiktheorie enth. Elementar-, Harmonie- u. For-

menlehre in kurzgefassten Erlautergn., Regeln, Notenheispielen u.

Uebungsaufg. Gr. 8°. (IV u. 348 S.) Berlin, Stubenrauch. Thlr. li. Hergenroether, Dr. J., Monumenta graeca ad Photium ejusque

historiam pertinentia, ex variis codicibus mannscriptis collecta. Lex.-

8°. (1S2 S.) Regensburg, Manz. Thlr. 1». Photins, Patriarch v. Constantinopel. Sein

Lehen, seine Schriften u. das griechische Schisma. Nach handschriftl.

u. gedr. Quellen. 3 Bde. Lex.-8°. Ebd. Thlr. 11, 22 Gr. Hirschberg, Dr. J. , Der Markschwamm der Netzhaut. Eine Mo-

nographie Mit 3 lith. Taf. Gr. 8°. (V u. 274 S.) Berlin, A.

Hirschwald. Thlr. 2. Hoefer, Edm., In der Welt verloren. Eine Erzahlg. 4 Bde. 8°.

(230; 229; 220 n. 251 S.) Leipzig, Günther. Thlr. 4. Im Ural u. Altai. Briefwechsel zwischen Alex. v. Humboldt u. Graf

Geo. v. Cancrin ans den J. 1827—1832. Gr. 8°. (XVII 11. 170

S.) Leipzig, Brockhaus. Thlr. IJ. Lewin, Dr. Geo., Die Behandlung der Syphilis m. snbeutaner Sn-

blimat-Injection. Klinisch bearb." Mit 1 lith. Taf. Gr. 8°. (X u.

264 S.) Berlin, A. Hirschwald. Thlr. l\. Lipsuis, Rich. Adelb., Chronologie der römischen Bischöfe bis zur

Mitte d. 4n Jahrh. Gr. 8°. (XIÏ u. 280 S.) Kiel, Schwers. Thlr. 2. Lisciike, Dr. C. E., Japanische Meeres-Conchylien. Ein Beitrag zur

Kenntuiss der Mollusken Japan's, m. besond. Rücksicht auf die

geograph. Verbreitg. derselben. Mit 14 (lith.) Taf. color. Abbildgn.

Imp.-4°. (III u. 192 S.) Cassel, Fischer. Thlr. 16. Nagel, Dr. S., Französisch-englisches etymologisch es Wörterbuch

innerhalb d. I.ateinischen. Für Studir. u. Lehrer d. Französ. u.

Engl. an höheren Unterrichts-Anstalten. Lex.-8°. (VII u 378 S.)

Berlin, Calvary & C». Thlr. 3. Paschkowsky, Dor. v., Christine. Roman in 3 Bdn. 85. (258; 258

u. 212 S.) Hannover, Rümpler. Thlr. 4. Raumek , 'Frdr. von, Litterarischer Nacblasz. Mit dem photogr.

Bildnisz des Verf. 2 Bde. Gr. 8". (VII u. 364 u. IX u. 321 S.)

Berlin, Mittler & Sohn. Thlr. 2. Schirmer, Adf., Die Spionin. Roman aus der Geschichte d. ameri-

kan. Bürgerkriegs. 4 Bde. 8°. (VIII u. 218; 219; 208 u. 240 S.)

Leipzig, Günther. Thlr. 2|. Scbmidt, Dr. J. H. Heinr., Die antike Compositionslehre, aus den

Meistern-erken der griechischen Dichtkunst erschlossen. Text u.

Schemata der lyr. Partien bei Aristophanes u. Sophokles. Gr. 8».

(XX u. 907 S. m. eingedr. Holzschn.) Leipzig, Vogel. Thlr. 6. ScHDBEkT, Frdr. Carl, Und sie bewegt sich doch! Roman 2 Bde

8». (232 u. 228 S.) Hannover, Rümpler. Thlr. 2. Winckel, Dr. F., Die Pathologie u. Therapie d. Wochenbetts. Ein

Handbuch f. Studir. u. Aerzte. 2e, vielfach verand. Aufl Gr 8»

(XII u. 496 S.) Berlin, A. Hirschwald. Thlr. 3.

Prospectussen en Inteekenljjsten:

Van: Thijs de smid, door J. J. Cremer. Ten voordeele van Meuek Heijmans. Arnhem, D. A. Thieme.

Sluiten