Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

349

Verkeopingen :

8—10 November, door H. tkn Brink te Meppel, van de bib), van wijlen Ds. H. ten Brink Hz. en anderen. Catal. 23 blz.

12— 13 November, door J. van BaaLen & Zoon te Rotterdam,

van de bibliotheek en het kunstkabinet van wijlen Mr. Hendrik Rochussen. Catal. 65 blz.

13— 20 November, door J. Ii. Beijers te Utrecht, van de biblio¬

theek, de handschriften, gravures, landkaarten, munten, enz., van wijlen Mr. A. G. A. Ridder van Rappard. Catal. 148 blz.

22—27 November, door Fredebik Muller en Martinus Nijhoff (verkooping te Amsterdam) , van de bibliotheek van wijlen Isaak Meulman. Catal. 345 blz.

Gevraagde boeken :

1865 Romans van Cooper. Hollands. Vertalingen.

1866 Trommius, Concordantie des Bijbels.

1867 In 't duin. Voor een prijsje.

1868 v. Ki.aiisberq, Zielskracht en hartstocht. Idem.

1869 Parel. (Kraay). Idem.

1870 Wolters, Adolf Versluis. Idem.

1871 Al de werken van Aimard. Idem.

1872 Jacob Cats. Volks-uitgaaf. Roelants. 10 exx.

1873 Robingson's verzoeking. (Nieuw). Aanb.prijs.

1874 Kinoslet, Hypathia. 2 dln. Goedk. uitg.

1875 Nieuwe Bijdragen voor Regtsgel. en Wetgeving. 1851/68. Liefst met Regtsgel. Bijblad.

1876 Mastenbroek, Vrouwenleven.

1877 v. Spaan, Oordeelk. inleid, hist. van Gelderland. Aparte deelen.

1878 v. Hasselt, Arnh. oudh. Op groot en gewoon papier. Idem.

1879 Sirtema de Grovestins, Notice etc. du comte van der Duyn et du baron de Capellen.

1880 De Zweedsche Rohinson.

1881 Roosjes. Verz. van minnedichtjes.

1882 Gedichten van C. en D. J. van Lennep.

1883 Heringa, Aardrijksk. handwoordenboek van Nederland.

1884 Woordenlijst van de Vries en te Winkel.

1885 van Lennep, De pleegzoon. Nieuw. Gr. 8». of 12». editie.

1886 Ferdinand Huyck. Idem. Idem.

1887 Album der natuur. Jaarg. 1856 en volgende ïi/l,—per jaarg. Net.

1888 ter Haar, Tafereelen uit de gesch. der kerkhervorming. 2 dln.

1889 A. von Humboldt , Kosmos. Gebonden.

1890 de Veer, Trouringh. Ingenaaid of gebonden.

1891 de Génestet, Dichtwerken. Idem.

1892 Aarde en haar volken. 1865 en 66. Zindelijk.

1893 J. P. Hasebroek, Leerredenen. 1846. Idem.

1894 De blijde boodschap. 1860. Idem.

1895 Martelaarsboek. 1747.

Aangeboden boeken :

906 Bijbel. J. en H. Keur. Goed geconserveerd. Met koperen hoeken en sloten. Meestbiedende.

907 Servaas de Bruin, Historisch en geographisch woor¬

denboek. 2 dln. In linnen. Idem.

908 A. von Humboldt, Reize in Amerika en Azie. 4 dln. Idem. 2 exx.

909 Hellas, het land en volk dor oude Grieken, door Dr. W. Wagnhr. Idem. 2 exx.

910 L. Enault, Reis door Middel-en Zuid-Amerika. 2 dln. Met staalpl. Idem. 2 exx.

911 De aarde en haar volken. 1865—1867. Idem.

912 Kennis en Kunst. 1867. Idem.

913 Tollens' Gezamenlijke dichtwerken. 12 dln. Leeuwarden. 1855—57. In 'linnen. Idem

914 Zimmerman, De wonderen der voorwereld. In 12 afl. Eenige bladen opengesneden. Idem.

915 Neêrlands bibliotheek door J. P. de Keyser. 1865 1866. Zindelijk gelezen. Idem.

916 Holland. Almanak door Mr. J. van Lennep voor 1859—1865. In prachtband. Idem.

917 Léon GuÉRiN, Histoirc Maritimo de Franco. Paris 1851. 6 vol. Gr. in-8°. Avec planches. Idem.

918 Schlegel, Uc vogels. 2 dln. Nieuw. Idem.

919 Hardenbeug, Het Neder! leger, 's Hage 1858—61. 2 dln. In kapitale half marokijnen banden, met fraai postpapier de beide deelen doorschoten. Idem.

920 K rijgsregeling der landmagt. 's Hage

1854 en Aanhangsel 1863. 2 dln. In dito dito. Idem.

921 Iomini, Histoire critique et militaire des guerres de la révolution. Guerres de Frédéric II. Tableau analytiqne. Brnx. 1837—39. 19 v. in-18. Demi-veau. met Atlas, gr. folio en Légendes, folio. Idem.

922 Gauthey, Fonts et canaux. Moos 1843. 3 v. 4°. fig. Demi-rel. Idem.

Aanvragen of aanbiedingen franco. IHen gelieve vooral niet te verinlmen bij Aanvragen of .tanbiedingen de vóór de Werken aangegeven \os. op te geven aan

Den Uitgever.

te Amsterdam geveild worden: eene belangrijke verzameling FONDSARTIKELEN, ATLASSEN, eenig ASSORTIMENT, PAPIER enz.

De Katalogus is heden verzonden. Amsterdam, WÈn. J. C. van Resteren & Zoon,

29 Okt. 1869. H. J. van Kestëren en J. W. Schleijer.

[2189]

Schreuder & van Baak te Levden, vragen: 1 ex. Gericke, JAVAANSCH-NEDERD. WOORDENBOEK.

Uitgeg. en verbeterd door T. Roorda. Een oud doch zindelijk ex. kan ook dienen. Aanbiedingen worden franco ingewacht. [2190]

GEVRAAGD:

2 ten Kate, MENGELPOEZY. — GEDICHTEN VA < DEN SCHOOLMEESTER. — van Zeggelen, KEUR VAN SCHERTS EN LUIM. — ONZE MUZE. — v. Beers , JONGELTNGSDROOMEN. — Goeverneur, VERSTROOIDE RIJMEN.

Aanbiedingen met franco brieven, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. [2191]

J.T. Arkestf.yn & Zoon te 's Hertogenbosch zijn in de gelegen.heid ruim een lOOtal klein of groot 8°. PRÈNTEBOEKEN te plaatsen met gekleurde plaatjes, geschikt voor kinderen van 5 tot 8 jaar, liefst met vele plaatjes en zoo mogelijk oningenaaid. Monsterexemplaren worden ten spoedigste per couv. verwacht met opgave van premien en prijs a contant. [2192]

PH. J. Reynet de la Rue, Boekh. te Amsterdam, verzoekt • HH. Uitgevers, hem steeds van een goed getal Proef-ifleveringen. Prospectussen en Inteeken lijsten te will m voorzien. Tot ontvangst van Com in issi e go ed , Aanbiedingen enz., blijft hij zich insgelijks voortdurend aanbevelen. . [2193]

Ten einde de oplage te kunnen regelen, ontving ik gaarn i spoedig opgave van het benoodigdo eetal ex.

Cremer, THIJS DE' SMID. Arnhem, 1 Nov. 1869. D. A. Thieme. [2194]

TE KOOP GEVRAAGD: VETTE ADVERTENTIE-LETTER en VIGNETTEN op Hollandschc letterhoogte. (Gebruikte).

Opgaaf van prijs en hoeveelheid, met proeven, franco, onder 't N°. dezer Advertentie, bij den Uitgever dezes. [2195]

ADVERTENTIËN

I)

ONGEBONDEN VERKOOPING.

nder geuoodigde Boekverkoopers zal op Donderdag 11 November aanst. in het Lokaal Eensgezindheid op het Spui

BELEEFD VERZOEK.

Ronfraters die, zonder uitzigt tot plaatsing, exemplaren in kommissie hebben van :

Bohner's KOSMOS, le afl. Léwes, ONS LEVEN, le afl. worden vriendelijk verzocht die te retourneren.

Amsterdam. Wed. J. C. van Kesteren & Zoon. [2196]

Alle exemplaren van : Goeverneur, KINDERSCHAT, die nog in commissie mochten zijn , worden ten spoedigste terug verzocht per couvert van de Heeren Schalekamp, van de Grampei, & Bakker, door

Groningen, 18 Oct. 1869. P. Noordhoff. [2197]

AANBOD D. EN ENG. CATALOGI.

Heinsius' BüCHER-LEXIKON. 1847 — 1861. 6 banden. 4». Voor ƒ28,-.

Hinrichs' VERZEICHNISS. 1862—1867. 12 deeltjes. Voor ƒ4,80. ENGLISH CATALOGUE OF BOOKS. 1852 — 1867. 16 deeltjes. Voor ƒ17,—.

Alles te zamen genomen en bij contante betaling is de prijs nog

minder.

Adres franco, onder 't N". dezer Advertentie, bij den Uitgever dezes. [2198]

Bij H. C. A. Thieme te Nijmegen kan een BROCHEERDER geplaatst worden van de P. G., die goed schrijft, een half lederen band maakt en voor kartonwerk geschikt is. [2199]

TE KOOP

tegen 1 Januari e. k. een uitgebreide BOEK- en KANTOORWINKKL op den besten stand in Amsterdam. Gegadigden , die over een kapitaal van p. ra. 15 m. kunnen beschikken, gelieven zich te adresseren met franco brieven, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. [2200]

Door vertrek naar elders wordt op een der gezondste en aaugenaamstc dorpen van Gelderland ter overnemiug aangeboden : een sedert 15 jaren bestaan hebbende BOEKHANDEL met vele aanverwante artikelen, welke affaire met het beste succes gedreven wordt en voor een actief mensch voor groote uitbreiding vatbaar is.

Brieven franco, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. [2201]

Sluiten