Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

351

Dit werk is zoowel voor leesgezelschappen en leesinrichtingen als voor partikuliere b i bliotheken zeer geschikt en tevens een uitmuntend boekgeschenk.

Bij vooruitbestelling verleenen wij u hierop dezelfde voordeden als op N°. 1.

N». 3.

TUSSCHEN LICHT EN DONKER. Drie oorspronkelijke verhalen door J. L. Werthsim. 1 deel gr. 8»., p. ra. 20 vel, met een fraai gegraveerde plaat over den titel. Part. prijs ƒ3,20. Deze in origineeleu trant en eenigzins fantastisch geschreven verhalen van een jeugdig auteur, dezelfde die zich door hetgeen hij in het tijdschrift Nederland geleverd heeft, zooveel lof heeft verworven , zullen gewis in een ruimen kring met belangstelling worden ontvangen.

De voorwaarden van vooruitbestelling zijn dezelfde als van N°. 1 en 2.

Al deze werken dragen het jaartal 1870. «T^*" Deze vooruitbestelling is geldig tot 8 Nov. e. k. Amsterdam, 1 Nov. 1869. Gebroeders Binger. [2213]

w

NA JA ARS-AANBIEDINGEN AAN DEN BOEKHANDEL door

P. N. van Kampen, te Amsterdam. I.

rs. H. Beecher Stowe, IN 'T HOEKJE VAN DEN HAARD. Nieuwe levensbeschouwingen van Christoffel Crow-

field. Gebonden en verguld op snee. a ƒ1,75 vk. ƒ2,25.

ONS HUIS. Levensbeschouwingen

van Christoffel Crowfield. Gebonden en verguld op sneê. ü ƒ1,55 vk. ƒ1,90.

DE MEIBLOEM. Tooneelen en karakterschetsen uit N. Engeland. Geb. a ƒ1,20 vk. ƒ1,50.

Ca. Dickens, KERS VERTELLINGEN. 8 deelen in 4 banden, ü ƒ9,60 vk. ƒ12,—.

(Elke band kan ook afzonderlijk verkocht worden). Te. zamen ƒ14,10 vk. ƒ17,65. Één stel hiervan voor ƒ9,50.

n.

J. P. Heub, AL DE KINDERLIEDEREN. Met portret en 8 plaatjes.

Gebonden in linnen, a ƒ2,— vk. ƒ 2,40. Mevr. van Meerten, KINDERBIJBEL. 4e druk. Met 10 plaatjes.

Gebonden in linnen, a ƒ 3,10 vk. ƒ3,90. Miss Yonge, HENRIETTE LANGFORD. Een verhaal. Uit het

Eug. door Mariette. Gebonden in linnen, ü ƒ1,52 vk. ƒ1,90. Miss Elisabeth Sewell, AMY HEUBERT. Een boek voor meisjes. Uit het EugeUcb door Antonia. Gebonden in liuDüa. it ƒ1,80 vk. ƒ2,25.

— GEERTRUIDA OF DE LIEFDE DES

GELOOFS. 2e druk. 2 deelen in e'e'n linnen band. a ƒ2,— vk. / 2,60.

DAGBOEK EENER MOEDER. Uit het

Eng. door Antonia. Gebonden in linnen, a ƒ 3,— vk./"3,75. Te, zamen ƒ13,42 vk. ƒ16,70. Één stel hiervan voor ƒ9,50. Een stel van N°. 1 en 2 te zamen ƒ17,50. III.

E. Bulwer Lïtton, DE FAMILIE BEAUFORT. 3e druk. 3 dln. Gebonden in één linnen band. a ƒ2,80 vk. ƒ3,50.

DE FAMILIE CAXTON. 2e druk. 3 dln. Gebonden in één linnen band. a ƒ2,80 vk. ƒ 3,50.

DE LAATSTE DAGEN VAN POMPEJI.

2e drnk. 3 dln. Gebonden in één linnen band. a ƒ2,80 vk. ƒ3,50.

EUGENIUS ARAM. 2 dln. 2e druk. Gebonden

in één linnen band. ƒ2,— vk. ƒ2,50.

Ch. Dickens, GROOTE VERWACHTINGEN. 2e druk. 3 dln. Gebonden in éen rood linnen band. a ƒ2,80 vk. ƒ 3,50.

Miss Mulock, JOHN HAL1FAX. 2e druk. 3 dln. Gebonden in één linnen band. a ƒ2,80 vk. ƒ3,50.

Miss Yonge, VIOLETTE ÖF DE SCHOONZUSTERS. 4 dln. Gebonden in twee linnen banden, a ƒ4,— vk. fb,—.

Te zamen ƒ20,— vk. ƒ25,—. Êén stel hiervan voor ƒ14,—. Een stel van N°. 1, 2 en 3 te zamen voor ƒ30,—. Buitendien kan men uit deze gezamenlijke stellen voor ƒ 10,— boekv.

prijs kiezen met 15°/0 extra rabat. [2214]

Van de afgeloopen jaargangen der nieuwe volgreeks van de HÓLLANDSCHE ILLUSTRATIE , namelijk van den 3eo , 4en en 5en Jaargang , is bij de uitgevers nog een beperkt getal Ex. voorhanden, die zij aan de eerstaanvragendeu, voor zoover de voorraad strekt, afleveren a ƒ2,— per enkelen jaargang ingenaaid , met 20°/o rabat.

De drie jaargangen te zamen a ƒ5,— ingenaaid, met 20°/o rabat. Aan de nieuwe inteekenaren op dezen loop end en jaargang wordt hierdoor de gelegenheid aangeboden om met deze afgeloopen jaargangen der nieuwe v olgreeka hnone kollektie van de Illustratie te kompleteeren.

Gebroèoers Binger. [2215]

Voor HU. Boekhandelaren die in het bezit zijn van een groot aantal inteekenaren op vervolgwerken, zijn bij den ondergeteekende inl egbr i ef j cs te bekomen tot inteekening op het STUIVERSBLAD; eene gemakkelijke manier om zonder veel moeite abonnenten te verkrijgen.

Hiertoe genegen zijnde, gelieve men, per zijn Correspondent, op

te geven het getal briefjes dat begeerd wordt.

Er worden tevens Depothouders voor dat STUIVERSBLAD gevraagd.

H. van Duijl Jr. , 'sHage, Boekhandelaar en Uitgever.

19 October 1869. Lage-Westeinde N°. 61. [2216]

De ondergeteekenden berigten : dat zij door latere verzending dan de dd. der Circulaire's , de termijn van vooruitbestelling op den 2en druk van: J. de Liefde, BLADZIJDEN UIT HET CHRISTEIJK LEVEN of keur van ware geschiedenissen uit het gebied van Geloof en Geloofsleven. 35, verkoop 50 cent; E. Gebdks, KIN'DERGEBEDEN, a 17|, vekoop 25 cent;

beiden met premiën 4/3 J., 7/6, 15/12; en van de aanbieding van een stel van 10 steeds goed verkocht wordende Godsdienstige Werkjes a ƒ1,95 (zijnde de halve verkoopsprijs) of voor gelijk bedrag aan afzonderlijke Werkjes; tot medio November c. k. verlengd te hebben. Dordrecht. v. d. Schalk & van Dijl. [2217]

ZEKER ZELDZAAM .' !!

Ondergeteekende berigt aan belanghebbende Confraters, dat hij in 't bezit is van Hebreeuwsche , Angelsaksiscbe, Moeso-Gothische, Syrische, Arabische en Maleische letters, allen zoo goed als nieuw, zeer geschikt voor taalkundige werken enz.; beveelt zich minzaam voor allerlei drukwerk aan.

H. Brandrnburgh Jr. , IVorkum. Boekdrukker-Boekhandelaar. NB. Biedt te koop aan een Dess end i aaan, Mediaan en Augustijn Grieksche letter. [2218]

Zaterdag a. s. verschijnt bij den ondergeteekende de : HERVORMINGSPREEK , gehouden 31 October jl. in de Oosterkerk alhier, door J. J. L. tbn Kate. Prijs 7£ cents, met 20"/o rabat. Ik zend ze niet in commissie, doch verleen de premien 5/4J., 8/7, 14/12 en 30/25. Amsterdam, 2 November 1869. D. B. Centen. [2219]

Bij B. Arps te Culenborg is voor eenige weken verschenen onder den titel van :

VRAAGBAAK VOOR DE JEUGD, een tabel, bevattende de nieuwe benamingen van maten en gewichten , met bijvoeging van de tafels van vermenigvuldiging, lees- en spclteekens, namen der maanden, verkortingen van titels van hooggeplaatste personen, namen der muntspeciën enz. Dat het voor schoolgebruik bijzonder geschikt is , blijkt wel uit het toenemend debiet , hetgeen met eiken dag opklimt. 6000 Ex. z in dan ook binnen korten tijd verkocht. Voor den handel is de prijs zoo laag mogelijk gesteld, zoodat het vooral bij groote getallen een goede winst afwerpt.

Particulier ƒ1,— de 100 of 1 et. p. stuk. Netto: per 100 Ex. 65 ets., per 1000 ƒ5,50; grootere getallen nog voordeeliger. Wordt niet in commissie , doch op verlangen 1 Ex. toegezonden. [2220]

EEN ZEER VOORDEELIG AANBOD vau ccuige courante artikelen, verzonden wij heden algemeen. Konfraters die daarvan gebruik willen maken, worden verzocht hunne opgave uiterlijk 5 November aaost. te zenden. Na dien datum vervallen de extra voordeden.

Amsterdam, 25 Oktober 1869.

Wed. J. C. van Kesteren & Zoon. [2221]

^/"erschenen en verzonden:

V Mr. C. W. Opzoomrr, DE VRIJE WETENSCHAP. Redevoering ter opening der akademische lessen. Prijs ƒ0,48 netto, ƒ0,60 part.

G. Wbbiib, HANDBOEK DER ALGEMEENË GESCHIEDENIS. VERVOLG-SUPPLEMENT (1864—1867, tevens overzigt der Geschiedenis van het Koningrijk der Nederlanden gedurende de laatste 20 jaren). Prijs ƒ0,60 netto, ƒ0,75 part.

A. B. Maatjes, WöRTER UND GESPRiiCHE. 3c druk.

Amsterdam, 3 Nov. 1869. J. H. Gebhard & C°. [2222]

NIEUWE BOEKHANDEL (A. VAN BRUSSEL). BUREEL VAN ASMODÉE TE AMSTERDAM.

Vrij algemeen verzond ik een circulaire houdende aanbieding tot voor uitbesteding op den

GEILLUSTREERDEN ALMANAK ASMODEE VOOR 1870.

Voor hen die deze circulaire niet ontvingen bericht ik dat de voorwaarden zijn: 20% met 4/3.|, 7/6 en 15/12.

Na expiratie van den bestellingsteimijn, i5 Nov. geef ik geen premie en noteer slechts 15 pCt.

Op talrijke bestellingen rekent

UEd.

A. van Brussel. [2223]

Bij J. A. Frentrop te 's Gravenhage is verschenen : DE WORDING DER TAAL, eene hij d rage ter waar d e ering van de wetenschap der ervaring, door W. Wessels Pr., overgenomen uit de "Katholiek" van McienJuni. Met eene voorrede van J. A. Alberdingk Thïm. Prijs 35 c. partic. Voor rekening aangevraagd a 25 cents netto, met premien 7/6 en 15/12.

Wordt op aanvraag in commissie gezonden a 27J cent netto. [2224]

Sluiten