Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

354

1907 Nederl. Magazijn. (Geb. v. Es). Idem. Idem.

1908 Stuivers-Magazijn. (Geb. Belinfante). Idem. Idem.

1909 v. Vloten, Aesthetica. Oud of nieuw.

1910 Goevërneur, De Huisvriend. 1868.

1911 Pasteur, Bouwkundig woordenboek.

1912 S. Gille Heringa, Aardrijksk. handwoordenboek van Nederland. Broese & C°. 1853.

1913 Aderbach, Op de hoogte. Nienw of gelezen.

1914 Engelbrecht, Lat. woordenboek. Gebonden.

1915 Castalia. 1867 en 1868. Goed geconserveerd.

1916 Lacroix, Begins. d. meetkunst. 6e druk d. Bieréns de Haan.

1917 Aurora. 1868. Goed geconserveerd.

1918 de Gbnestet, Lekedichtjes. Gebonden of ingenaaid.

1919 Prof. Bouman, Heidelb. catechismus. 3 exx.

1920 Bijbel van Velzen met Psalmen. Lat. letter. Nienw. In afl.

1921 Werken over warenkennis.

1922 ter Gouw, Amsterdam. Uitg. Brinkman. Ie stuk.

1923 Amsterd. kleinigheden.

Aangeboden boeken : 923 Witkamp, Geschied, der zeventien Nederlanden. Per afl. ƒ »,22. Aanvragen of aanbiedingen franco. Men gelieve vooral niet te verzuimen bij Aanvragen of Aanbiedingen de vóór de Werken aangegeven Nos. op te geven aan

Den Uitgever.

ADVERTENTIËN

Heden overleed in ruim 83jarigen ouderdom, onze geliefde vader P. Blussé van Zuidland, vroeger deelgenoot der firma Blussé & van Braam.

Dordrecht, P. van Braam Blussé.

31 October 1869. G. J. Blussé. [2228]

ONGEBONDEN VERKOOPING.

Onder genoodigde Boekverkoopers zal op Donderdag 11 November aanst. in het Lokaal Eensgezindheid op het Spui te Amsterdam geveild worden: eene belangrijke verzameling FONDSARTIKELEN, ATLASSEN, eenig ASSORTIMENT, PAPIER enz.

De Katalogus is heden verzonden. Amsterdam, Wed. J. C. van Resteren & Zoon,

29 Okt. 1869. H. J. van Resteren en J. W. Schleijer.

[2229]

Ater Gunne te Deventer is voornemens vertalingen nit te geven •van:

Wilkie Collins, MAN AND WIEE. Hans Wachenhusen, ROUGE ET NOIR. [2230]

MC. Bronsveld te Harderwijk heeft in bewerking eene vertaling • van :

Georg Zimmer, ERINNERUNGEN AUS BORNEO; für die Hebe Jugend erzahlt.

Zij die hierop recht meenen te hebben, gelieven zulks vóór 10 November a. s. te berichten. [2231]

l^ren zoekt een zindelijk ex. STUIV. MAGAZIJN; in bladen of iUafleveringen. Uitgave Belinfante. (Loopende jaargang).

Adres franco, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den UitgeTer deas. [2232]

Tir Cool van Bokma te Sneek vraagt ruime toezending van com• missiegoed van de nieuw uitkomende Brochures, Romans, Taal- en Letterkunde, Regtsgeleerdheid, Geneeskunde, Natuur- en Scheikunde, Gedichten Tooneelstukken, Schoolboeken, In teeken 1 ij s t en , Prospectussen, Winkelbiljetten enz., enz.

Tevens worden Heeren Uitgevers en Boekhandelaren attent gemaakt op het goedkoope adverteren in de SNBEKER-COURANT, waarvan de abonne's sedert Julij aanmerkelijk vermeerdert zijn. Deze Courant verschijnt tweemaal per week en wordt door geheel Friesland verspreid.

De prijs der boekannonces is 5 cents per regel met 3/2 maal. Particuliere annonces 1—4 regels 40 cents\ elke regel meer 7i cent, met 20% rabat. [2233]

GW. van Belle te Rotterdam, verzoekt beleefdelijk om terugzendt^ a^f^™9^ gezondene ex. van: KUNSTALBUM. le afl

ENCYCLOPÉDIE. Ie afl

PIUS IX. Kath. Zondagsblad N° 1

DE KINDEREN VAN^ACQUES^ D'ARMAGNAO. [2234] jyn 3den October 11. is door o^^^^^^^'^^T jJzonden aan de Heeren Gebr. Giunta d'Albani te 's Hage, inhoudende 7 ex. Mastenbroek, EEN VROUWENLEVEN en een ingesloten pakje voor den Heer Ising. Dit pak is tot heden niet teregt gekomen , en daarom zal ons elk narigt en vooral eene spoedige terugzending, a!s het elders beland is , zeer welkom zijn Haarlem, 5 Nov. 1869. de Erven F. Bohn.

NB. De ex. le afl. van den TAAL- EN LETTERBODE, die on¬

gebruikt liggen, verzoeken wij dringend per eerste couvert terug. [2235]

Aan HH. Uitgevers wordt tegen billijke vergoeding aangeboden : eene NEDERLANDSCHE SYNOPSIS, of, vergelijkend overzicht over de vier Evangeliën in de nieuwe vertaling van de Synode der Ned. Herv. Kerk, door iemand die zich over die uitgave met de tegenwoordige eigenaars der nieuwe vertaling verstaan heeft.

Vroegere Synopsen zijn zeer weinig bekend en niet meer voor onzen tijd.

Adres met franco brieven of per couvert bij BLOM & Olivierse te Culemborg. [2236]

TE KOOP

tegen 1 Januari e. k. een uitgebreide BOEK- en KANTOORWINKEL op den besten stand in Amsterdam. Gegadigden, die over een kapitaal van p. m. 15 m. kunnen beschikken, gelieven zich te adresseren met franco brieven, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. [2237]

UITGEVERS.

Een letterkundige, mede-redakteur van een der groote liberale dagbladen , en die behalve eene elementaire kennis van het G r i eks c h en het La-tijn, ook de N e d e r 1 a n d s c h e , Fransche, Duitschc en Engelsche talen volkomen meester is, wil voor een vrijzinnigweekblad of tijdschrift geregeld Politieke Overzichten schrijven , natuurlijk tegen een billijk honorarium. Heeren Uitgevers worden verzocht, zich onder 't motto Redakteur, franco te adres seeren aan de boekhandelaren M. Westerman & Zoon, Kalverstraat E. 50 te Amsterdam. [2238]

JAVA-BODE 1870.

Abonnementen op de dag-editie van dit blad , geredigeerd door den Heer Cd. Busken Huet, worden bij den ondergeteekende aangenomen tegen vooruitbetaling van ƒ 30.— voor den geheelen jaargang franco per overlandmail.

Sedert eenige maanden verschijnen in dit blad onder het Mengelwerk Litterarische Opstellen van de hand des Heeren Huet. In den loopenden jaargang zijn o. a. behandeld :

A. de Lamartine; Bakhuizen van den Brink; Egyptische toestanden, van Edmond About; Florence, van E. J. Potgieter; Henri Mnrger enz.; welke opstellen geregeld worden voortgezet.

J. Noordendorp, te Amsterdam. [2239]

ADVERTENTIËN in

DE HOLLANDSCHE ILLUSTRATIE.

De voorwaarden voor Aankondigingen van Boekwerken stellen wij buitengewoon billijk. Wij berekenen voor een Advertentie van 1—8 regels ƒ1,20. Elke regel meer 15 cents.

Op eene drie maal geplaatste advertentie geven wij eene vierde plaatsing gratis.

De voorwaarden van Abonnement voor Aankondigingen van Boekwerken zijn :

250 regels, gedurende den loopenden Jaargang a. 12' cent per regel 500 - ,, ,. ,, „ „ 10 ,, , .

1000 » „ „ „ . „ % „ „ „

geldig voor 4 kwartalen en betaalbaar alle drie maanden , telkens £ gedeelte van het totale bedrag , waarvoor men zich verbonden heeft, terwijl overigens alle andere bepalingen van het Prospectus ook op deze aankondigingen van toepassing blijven.

Gebroeders Binger. [2240]

DE OMROEPER. Advertentieblad voor stad en graafschap Zutphen. Van elk N°. worden 2000 ex. gratis verspreid.

Wij nemen de vrijheid dit Blad bij n aan te bevelen voor de plaatsing uwer ADVERTENTIËN. Door de kostelooze verspreiding van twee duizend exemplaren komt het in alle handen en juist daarom gelooven wij dat ons Advertentieblad het beste middel is tot publiciteit in Zutphen en door de geheele Graafschap.

De prijs is van 1—5 regels vijftig cents, iedere regel meer tien cents. Groote letters naar plaatsruimte.

Hoogst aangenaam zal het ons zijn, spoedig en voortdurend met met uwe advertentiën te worden vereerd. Met achting zijn wij

UEds. Dv. Dienaren, Zutphen. J. fj. a. Wansleven & Zoon.

Boekaankondigingen worden geplaatst met 15% rabat en Vs maaK [2241]

REDERIJKERS WEEKBLAD, tevens Orgaan van het N ed e r 1. Re d e r ij k e r s - V er bon d.

Dit Weekblad verschijnt eiken Donderdag. Prijs netto ƒ 1 25 verk. ƒ1,60 per kwartaal, franco per post. Van den thans'loo' penden zesden jaargang zijn nog enkele exemplaren te verkrijgen De eerste vijf jaargangen zijn geheel uitverkocht.

Voor annonces van uitgaven, op welk gebied ook,'is dit Weekblad zeer aan te bevelen, daar het door tal van Rederijkers, tot op de kleinste plaatsten van ons land gelezen wordt. — Boekaankoudi-

Sluiten