Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

356

gingen 10 cents per regel en 3/2 maal; bij zesmaal plaatsing

slechts 5 cents per regel, zonder premie. Groote letters naar plaatrnirnte.

Utrecht J. G. Andriessen & Zoon. [224.2]

VAN SANTEN'S VOLKSATLAS.

Er kunnen momenteel geeoe ex. worden afgeleverd; over 8 a 10 dagen zullen wij weder voorraad hebben. Wij honden dus de bestellingen aan , om die alsdan uit te voeren. Verbeterblaadjes voor de ex.

WINTERDIENSTEN DER SPOORWEGEN 1869/70, op 1 November verzonden, zijn gratis te bekomen op franco aanvrage.

Voor ei. na 1 November verzonden niet noodig, vermits daarin de veranderingen zijn opgenomen. Leiden, 5 Nov. 1869. van den Heuvell & van Santen. [2243]

AANBIEDING.

KRUIDJE ROER MIJ NIET. Een ingekleed sprookje door Aoatha. Gr. 8°. Met 4 gekl. platen. In carton /1,25. Bij aanb. 95 ets. Met de premien 4/3;., 7/6 en 15/12.

1. LA FAMTLLE. Nonv. Biblioth. pour les jeunes gens.

2. MAGAZINE, fo r Boys and Girls.

3. HAUSSCHATZ für die reifere Jugend.

4. LE MUSÉE. Contes choisies pour les jenn es gens.

5. HOLIDAYS. New tales for the Yonng.

6. ABENDSTUNDEN. Album für das reifere Jugendalter.

Deze vormen te zamen de 6 deeltjes van TRIO 1868 en 1869.

Elk deeltje staat op zich zelf, is netjes gebonden en kost particulier ƒ1,50.

Het stel van 6 deeltjes bied ik, zoo lang de voorraad strekt, te zamen aan voor zes gulden.

Daar in dit genre over het algemeen niet veel voorbanden is, maak ik belangstellende Confraters op deze degelijke werkjes attent. Primo December worden ze verzonden.

Deventer, 1 Nov. 1869. C. Zwaardemaker. [2244]

ST. NICOLAAS-GESCHENKEN ! HOE HET POESJE TE AMSTERDAM GING; en IN DE SNEEUW. Eene Kerstvertelling; beiden met tekst van R. Koopmans van Boekeren. a 72 ct. vk. 90 ct. lever ik alsnog tot 20 dezer voor 65 ct., mits niet minder dan bij getallen van 8/7, 16/13 en 32/25. Des verkiezende gesorteerd.

NIEUW A.B.C.-BOEK VOOR DE JEUGD; en VERSJES EN SPROOKJES VOOR DE JEUGD, a 60 ct. vk. 75. ct. geef ik tot dienzelfden datum voor 55 ct., mits niet minder dan bij getallen van 6/5, 12/9 en 24/16; mede des verkiezende gesorteerd.

Aanbeveling acht ik onnoodig. Waar ze voorhanden zijn worden deze boekjes met de aanstaande feestdagen zeker druk verkocht. Deventer, 5 Nov. 1869. H. J. ter Gunne. [2245]

FRANS STERN OF LEVEN VOOR EEN DOEL. Vrij nit het Engelsch door G. Herhans , Hoofd-onderwijzer der Christelijke school te Dordrecht.

Dit keurig gebonden werkje met 4 fraaije plaatjes, nitnemend geschikt voor kinderen van 8—12 a 14 jaar , waarvan de part. prijs ƒ1,90 is, wordt tot den dag der verzending, 8 Nov., aangeboden h ƒ1,40, met premiën 4/3 j , 7/6 en 15/12, met berekening der premiebandjes.

Dordrecht. C. Morks Jz. [2246]

Bij C. Zwaardemaker te Deventer is ter perse : EEN TEEDERE SNAAR. Open brief aan alle beschaafde vronwen, door Herfrikda. In postf. Prijs 40 ct. Daar deze brochure niet algemeen in commissie kan gezonden worden, gelieven belangstellenden aan te vragen. [2247]

LETZTE DICHTUNGEN UND GEDANKEN VON HEINRICH KEINE.

Uinnen een paar dagen zal ik de originele uitgave van bovenstaande, waarvan het uitsluitend debiet voor Nederland aan mij is opgedragen , vrij algemeen in commissie verzenden. Daar ik echter slechts zeer beperkt in commissie kan geven , wordt men uitgenoodigd ten spoedigste Ex. voor rekening aan te vragen. De prijs is k ƒ 1,50 part. en ƒ1,20 netto. Gebonden Exemplaren zullen mede weldra verkrijgbaar zijn. Amsterdam, 5 Nov. 1869. J. C. A. Suxpke. [2248]

Ongeveer medio November wordt door mij verzonden een nieuwe oorspronkelijke roman, getiteld : BERTHA. Vóór 300 jaren; door G. van den Berg. Ée'n deel gr. 8°. met titelplaat. Prijs ƒ3,— part.

Van dezen historische roman, die den allereersten tijd van den Opstaud tegen Spanje behandelt, worden de ex., mij vóór de uitgave voor rekening besteld, genoteerd a ƒ2,16 en met de premiën: 4/3| en 7/6.

Voorts zijn nagenoeg gereed de 2e stukken der volgende werken. Voor zoover men mij geen opgaaf der geplaatste exempl. deed, verzoek ik die spoedig te ontvangen.

STUDIËN EN BIJDRAGEN BETR. HISTORISCHE THEOLOGIE.

Eschricht, HET LEVEN.

DE GROOTE MEESTERS] DER OUDHEID.

Amsterdam, 5 Nov. 1869. G. L. Funke. [2249]

Verschenen en verzonden: Mr. C. W. Opzoomir, DE VRIJE WETENSCHAP. Redevoering ter opening der akademische lessen. Prijs ƒ0,48 netto, ƒ0,60 part. G. Weber, HANDBOEK DER ALGEMEENE GESCHIEDENIS. VERVOLG-SUPPLEMENT (1864—1867 , tevens overzigt der Geschiedenis van het Koningrijk der Nederlanden gedurende de laatste 20 jaren). Prijs ƒ0,60 netto, ƒ0,75 part.

A. B. Maatjes, WÖRTER UND GESPRSCHE. 3e druk.

Amsterdam, 3 Nov. 1869. J. H. Gebhard & C°. [2250]

Bij B. Arps te Colenborg is voor eenige weken verschenen onder den titel van :

VRAAGBAAK VOOR DE JEUGD, een tabel, bevattende de nieuwe benamingen van malen en gewichten , met bijvoeging van de tafels van vermenigvuldiging, lees- en spelteekens, namen der maanden, verkortingen van titels van hooggeplaatste personen , namen der muntspeciën enz. Dat het voor schoolgebruik bijzonder geschikt is , blijkt wel uit het toenemend debiet , hetgeen met eiken dag opklimt. 6000 Ex. zijn dan ook binnen korten tijd verkocht. Voor den handel is de prijs zoo laag mogelijk gesteld, zoodat het vooral bij groote getallen een goede winst afwerpt.

Particulier ƒ1,— de 100 of 1 ct. p. stuk. Netto: per 100 Ex. 65 ets., per 1000 ƒ5,50; grootere getallen nog voordeeligcr. Wordt niet in commissie, doch op verlangen 1 Ex. toegezonden. f2251"

Bij J. G. Sletjser te Leiden is verschenen: SPOORWEGSPEL VAN AMSTERDAM NAAR PARIJS, ƒ0,30, verkoop ƒ0,40, 6 stuks ƒ1,56, 12 stuks ƒ2,88, 25 stuks ƒ5,25, 100 stuks ƒ18,—. EEN NIEUW BOEKJE MET NIEUWEJAARS EN VERJARINGSVERSJES, verkoop 20 cents, 6 stuk 90 cents, 12 stuksƒ1,68, 25 stuks ƒ3,—.

LOSSE VERSJES VOOR VERJAARDAGEN EN NIEUWEJAAR ,

in geïllustreerde envelop , conditiën als bovenstaand boekje. GANZENSPEL, op zwaar groot mediaan, in kleurendruk, verkoop

20 cents, 12 stuks ƒ1,56 , 25 stuks ƒ3,— , 50 stuks ƒ5 50

100 stuks ƒ10,—. GANZENSPEL, op groot mediaan , gekleurd, per boek ƒ1,20, per

» riem ƒ10,—. [22521

MAROQUINERIEN in de uitgebreidste sortering voorradig. Zak-, Schrijf-, Wissel-, M in is te riee le-, Bankpapieren Muzijkportefeailles, Papeterie-, Pho t ogr a p hische -, Postzegel- en Teeken - Al bu ras, Zak- en Visiteboekjes, Vouwbecnen, Cachetten, Damesnécessaires. Alles tot de minste prijzen , wegens persoonlijke inkoopen.

Wed. L. Lazare & Zoon. 26 — Buitenhof — 's Sage. [2253]

Gemengde Berichten.

Dag- eu Weekbladen.

Advertentieblad voor de stad en provincie Groningen. Groningen, A. L. Souoltens. Advertentien van 1—5 regels kosten 30 cents. Bij onze vorige opgave is abusief gezet 20 cents.

Aankondigingen van vreemde Loterijen.

In verband met het dezer dagen veel besproken onderwerp der aankondigingen van vreemde loterijen strekke het volgende berigt:

Den 26sten dezer is door het kantongeregt te Kampen uitspraak gedaan in zekc contra den heer W. R. Hauff, uitgever der N. K. Courant, aangeklaagd wegens het plaatsen van twee advertentien iu twee zijner couranten, behelzende aanbiedingen van vreemde loterijen, welke aanbiedingen waren geteekend door verschillende bankiershuizen. Genoemde uitgever werd veroordeeld tot betaling van twee geldboeten, elk van ƒ25,— en bij niet-betaling tot subsidiaire gevangenisstraf van twee dagen.

Naar men verneemt zal de veroordeelde in hooger beroep komen.

RE6TSPRAJVK.

Hoon in een oedrukt en verspreid geschrift (Dagblad). — Drukker. — Gevoegde partij. — Schadevergoeding en betering.

Het Provinciaal Geregtshof in Zuid-Holland heeft, bij arrest van 9 Oetober jl. , uitspraak gedaan op het hooger beroep, ingesteld door den Officier van Justitie bij de Corr. Regtb. te 's Gravenhage, appellant en geïntimeerde, tegen J. A. de la Vieter, geïntimeerde eu appellant. Dit hooger beroep was gerigt tegen het vonnis der Corr. Regtb. te 's Gravenhage van 9 Junij 1869, waarvan wij vroeger berigt hebben gegeven.

Het Hof heeft bij dit arrest, voorkomende in bet Weekblad van het Regt n°. 3152, het vonnis der Regtbank te 's Gravenhage vernietigd en, op nienw regt doende, verklaart den bekl., app. en geïnt., J. A. de la Vieter, schuldig aan het wanbedrijf van liet als drukker

Sluiten