Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

358

Groot (f. Hofstede de) , Rome en het Evangelie. Bij gelegenheid van het algemeen Concilie der Roomsch-Katholieke kerk. Alkmaar. P. Kluitman. Postf. (4 en 80 blz.) ƒ0,75.

Hasche (Theodoor), De raadselen der natuur en des levens. Naar de 2e Hoogd. uitgave. Deventer, A. J. "van den Sigtenhorst. Postf. (12 en 166 blz.) In linnen band. ƒ1,80.

Hoe moeten wij de dieren behandelen? Ben leesboek voor'de hoogere klassen der lagere school, door Johannes. Bekroond door de 's Gravenhaagsche vereeniging ter bescherming van dieren. Tiel D Mijs KI. 8°. (4 en 192 blz.) ƒ0,40.

Hugo's (Victor) drama Marion de Lorme, door L. J. Veltman. Amsterdam, Abraham Frijlink. (1870). Postf. (4 en 165 blz.) ƒ 1,25.

Invoering (De) van het Pneumatisch rioolstelsel te Praag en hare resultaten. Uit de «Technischeu Bliittern, Vierteljahrschrift des deutscben Ingenieur- und Architekten-Vereines in Böhmen.» Vertaald door P. Maas Geesteranus, 's Gravenhage , M. J Visser Roy. 8°. (15' blz.) ƒ0,15.

Jansen (J. F.), Galerij van vorsten uit het huis van Oranje-Nassau. Groningen, L. van Giffen. KI. 8°. (4 en 96 blz.) ƒ0,25.

' en J. C. Sander, De tiendeelige Breuken en hare

toepassing op de Nederl. maten, enz. Benoemd volgens de wet van 7 April 1869. Zijnde de tweede omgewerkte druk van (hun) practisch rekenboek. 2e stukje. Schoonhoven, S. E van Nooten KI. 8°. (40 blz.) /0>l0;

Jonge (W. A. C. de), 1813. Bijdrage, 's Gravenhage , Gebroeders Belinfante. 8°. (46 blz.) ƒ0,50.

Jung (J. H.) genaamd Stilling, Tooneelen uit het geestenrijk. Naar den vijfden vermeerderden druk nit het Hoogduitsch vertaald. 2e afl. Rotterdam, C. H. Meijer. 12°. (blz. 65—128). ƒ0,40.

Kempees (J. C. J.), Beginselen der cijferkunst, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing. Ie stukje , 9e druk , met toepassing der nieuwe wet op de maten en gewigten. Breda, Broese & C° Postf. (8, II en 171 blz ) ƒ0,90'

Kerkvergadering'(De algemeene) van 1869. Overgezet uit' de Civilta Cattolica. Kerkelijk goedgekeurd. 19e afl. 's Hertogenbosch W. van Gulick. 8°. (blz. 929—963). /0,25; voor de inteekenaren op «Studiën op godsdienstig, wetenschappelijk en letterkundig eebied." en on

Kerstfeest (Het laatste) met mijne kinderen. Verhaal van het léven en zalig sterven der vier kinderen van den predikant van Bodelschwing. Met voorrede van I,. J. van Rhijn. Amsterdam, H. Höveker. Br. kl. 8°. (8 en 32 blz.) ƒ 0,25; 25 Ex. ƒ5,—; 100 Ex.

ƒ15,—.

Komen de leeringen van modernen overeen, met hetgeen God, in zijn woord, zegt? Voor rekening van den schrijver. Oplaag 10,000 Ex. Wageningen , H. van Tusschenbroek. Firma W. J. Tibout Kl. 8» (56 en 3 blz.) ƒ0,20; 10 Ex. ƒ1,75; 25 Ex. ƒ4,25.

Kübler (Mevr. M. S.), Lichamelijke opvoeding der kinderen, gedurende de allereerste levensjaren tot aan de huwbaarheid. Naar hst Hoogduitsch door F. A. G. Holtkamp. Zwolle , vau Hoogstraten & Gorter. (1870). Postf. (XVI en 252 blz.) ƒ1,90.

(De le afl. van dit werk verscheen eerst onder den titel: Mevr. M. S. Kübler, Een boek voor moeders en voor haar die het zullen worden enz.)

Ledeboer (A. M.), Het geslacht van Waesberghe. Eene bijdrage tot de geschiedenis der boekdrukkunst en van den boekhandel in Nederland. Met drukkers-merken en fac-simile. 2e vermeerderde druk. 's Gravenhage, Utrecht; Mart. Nijhoff, J. L. Beijers. Roy. 8°. (16 en 327 blz. met portr. en fac-simile en in den tekst gedrukte houtgrav.) /450

Leent (F. H. van), Vergeet-mij-niet. Eerste gedichten. Arnhem, D. A. Thieme. Postf. (8 en 111 blz.) ƒ1,— ; in linnen band ƒ1,40'.

Le es-oefeningen voor eerstbeginnenden naar de leerwijze van j] J. Prinsen. 5e stukje. Enkhuizen, J. Groot. Kl. 8°. (32 blz.) fOfil*.

Lovelï (Geokge), Beknopt onderrigt in de onvervulde profetiën'. Uit het Engelsch. Amsterdam, H. Höveker. 12°. (76 blz.) ƒ0 40.

Maatjes (A. B.), Wörter und Gesprache; ein Verzeich'nisz dcr'gebranchlichsten Deutschen Wörter, nebst einer Auswahl von Deutschen Gesprachen aus dem Alltagsleben. Zum Gebrauch für Schalen und zum Selbsunterricht. Dritte "sorgfaltig durchgesehene und vermehrte Auflage. Amsterdam, J. H. Gebhard & Comp. 12» (8 en

M 131 M*-> ' ƒ0,60.

Marlitt (E.), Goud-Elsje. Uit het Hoogduitsch. Deventer A. ter Gunne. ^(1870). Postf. (4 en 307 blz.) ƒ1,90; geb. ƒ2,50.

Merle p'Aubigné, Het protestantismus en het aanstaand pauselijk koncihe. Twee brieven. Benevens een adres aan de Evangelische Christenen in alle landen. Amsterdam, Ipenbnur & van Seldam 8». (8 blz) ƒ0,10; 100 Ex. /-5__'

Fimentel (Henriquez), Overzigt van Buckle's geschiedenis der beschaving. He deel. 'sGravenhage, Gebr. Belinfante. (1870) 8» (4 en 343 blz.) ƒ3,40; 2 Deelen cplt. ƒ5 _'

tRESSENSE (E. de), Jezus Christus, zijn tijd, leven en werk. Uit'het 7larCsoV%'aald door *• J- P- Moquette. Utrecht, Kemink & Zoon. 8 (20 en 523 blz.) ƒ3,90; geb. ƒ4 50.

(Overgedrukt uit de „ Godgeleerde bibliotheek enz." 1867)

q" « inQl,0smund- Een gedicht- Utrecht, Kemink &Zoon. is . (4 en 103 blz.)

RlEMENS (J.) De beteekenis a 1 r. ■ c t 1 . '

l <■ i.- * ■ 1. 1 "^"f Kema van den eersten brief van Johannes h het his oriseh-kn isch onderzoek „aar den oorsprong van het vierde evangelie. Utrecht, Kemmk & Zoon. 8» . (6 en 204 blz.) ƒ2 -

Snellen van Vollenhoven (S. C), Gedaantewisseling en levenswijze der insecten. Met p aten en een ma„;„i ,■ • j . , 1 1 t 1, TT...1 * r, Tr menigte figuren in den tekst,

le stuk. Haarlem, A. C. Kruseman. R0y 8» (X en 242 blz met 2 platen en in den tekst gedrukte houtgrav ) " 90'

Souvestre (Emile), Tusschen de bergen. Zwitsersche verhalen 'slier'

togenbosch, G. H. van der Schnyt. Postf. (4 en 215 blz.) ƒ1,30.

Spanje (T. van), Overeenstemming tusschen de leer der Natuur' en die des Bijbels, in verband met de verschillende toestanden en verschijnselen die zich in de Christenheid openbaren. Of: de denne-en mirteboomen, de doorn en de distel; christelijk-wetenschappelijk beschouwd, naar aanleiding van Jes. LV : 13. Zeist J W Eversz 8°. (64 blz.) " ƒ0,50.

Spurgeon (C. H), Twaalf leerredenen. Uit het Engelsch vertaald. Nieuwe serie. 8e deel. Amsterdam, H. Höveker. Roy. 8». (160 olz) ƒ0,90,

Stamm (Ferdinand), Onder lucht en wolken. Een boek voor het' volk. Naar het Hoogduitsch door G. Cool Pz. Amsterdam, Gebr. Kraaij. (1870). 8». (4 en 220 blz.) ƒ1,25.

Strijd (De) van pater Hyacinthe tegen Rome. (Poëzie). Door J. B, Met portret. Amsterdam, firma Wed. W. Clement. 8». (16 blz. met portret in houtgrav.) ƒ0,25.

Tasso's (Torquato) Jeruzalem verlost. Heldendicht. Uit het Italiaansch vertaald door J. J. L. ten Kate. 3e druk. 2 Deelen. Amsterdam, G. L. Funke. (1870). 12». (4 en 271 blz. met portret in staalgrav.; en 279 blz.) In geïll. omslagen ƒ2,50; in 2 linn. banden ƒ 3,80.

Toorenenbergen (J. J. van), De symbolische schriften der Nederl. Herv. kerk in zuiveren, kritisch bewerkten tekst haar aangeboden tot wettig gebruik. Utrecht, Kemink & Zoon. 8°. ( 40 en 174 blz-) ƒ1,50.

Veenendaal (E. J.), Gustaaf Adolf, de held van het noorden. Utrecht, J. J. H. Kemmer. Postf. (4 en 120 blz.) In gelith. omslag, ƒ0,60!

Veldtogt (De) van het jaar 1866 in Duitschland. ZamengesteM door de krijgsgeschiedkundige afdeeling van den pruisischen grooteu generalen staf. Uit het Hoogduitsch vertaald door E. H. Brouwer. Met zes terreinschetsen. 2 deelen. Utrecht, Kemink & Zoon. Rov. 8°. (12, 174 en 147 blz. met 21 nitsl. gelith. kaarten) ƒ10,40.

Vergers(P.), Vier verhalen uit de geschiedenis van Nederland. Tiel, D. Mijs. Postf. (93 blz. met gelith. titelplaat). In geïll. omslag, ƒ 0,75'.

Vletter (A. de), Tweestemmig liedeboek, voor jong en oud. 2e druk. Schoonhoven, S. E. van Nooten. Kl. 8°. (4 en 106 blz. muziek en tekst) ƒ0,40.

Vierhout (C. H. M.), De dieren. Hun dienstbetoon aan den menscli en de natuur. Leiden, A. W. Sijthoff. Postf. (116 blz.) ƒ0,50; met plaatjes ƒ j 40

Voor drie-honderd jaren. Volks-blaadjes ter herinnering aan' de schoonste bladzijden uit onze geschiedenis. N°. 4. De algemeene Statenvergadering te Brussel van 't jaar 1569 (21 Maart). Door L. R. Beijnen. Harderwijk, M. C. Bronsveld. 8°. (blz. 59—78). Bij inteek ƒ0,20; buiten inteek. ƒ0,30.

Wachenhusen (Hans), Eva te Parijs. Naverteld door J. van Gogh. 3e druk. Dordrecht, J. P. Revers. Postf. (8 en 159 blz.) in gelith. omslag.

Waldmeier (T.) en J. M. Flad. Ons zendingwerk in Abessinië. Met eene beschrijving der laatste regeeringsjaren van koniogTheodorus. Zwolle, van Hoogstraten & Gorter. (1870). 8°. 4 en 242 blz) ƒ2,25.

Wallace (Alfred Russel) , .Insulinde. Het land van den orangoutan en den paradijs-vogel. Uit het Engelsch vertaald en van aanteekeningen voorzien door P. J. Veth. 2e afl. Amsterdam, P. N. van Kampen. Roy. 8°. (blz. 81—160 met een plaat en in den tekst gedrukte houtgravuren). . flt

Wessels (W.), De wording der taal, eene bijdrage ter waardering van di wetenschap der ervaring. (Overgenomen uit » De Katholiek" van Mei en Junij). Met eene voorrede van J. A. Alberdingk Thijm. 's Gravenhage, J. A. Frentrop. 8°. (4 en 70 blz.) ƒ0,35.

Zegen (Een rijke). Naar het Hoogduitsch door J. A. Gerth 'van Wijk. Utrecht, Kemink & Zoon. Postf. (4 en 224 blz.) ƒ1,50.

Voornaamste uitgaven in Duitschland.

Collection of british authors. Copyright edit. Vol. 1046 and 1047 Gr. 16°. Leipzig, B. Tanchnitz. Thlr.

Inhalt: Love the avenger. By the author of »A11 for Greed " 2 Vols. (310 u. 312 S.)

Daniël, Dr. Herm. Adalb., Handbuch der Geographie. 3e vielfach verb. Anti. (In 28 Lfgn.) le Lfg. Gr. 8°. (128 S.) Leipzi» Fue<= 12 Gr. 15.

Briesen, Heinr. Frhr. v., Julius Heinrich Graf v. Friesen, kaiserl. Generalfeldzengmeister 11. königl. engl. Generallieutenant. Ein Lebensbild aus dem Ende d. 17e Jahrh. Gr. 8°. (VIII u. 348 S.) leipzig, Baensch. Thlr. 2>,

Fronmüller, Dr.,, Klinische Studiën üb. die schlafmachende Wirkung der narkotischen Arzneimittel. Gr. 8°. (VIII u 101 S m 6 Taf. in qu. Fol.) Erlangen, Enke. 26 Gr.

Hebler, Prof. C., Philosophische Aufsatze. Gr. 8°. (V u. 168 S.) Leipzig, Fues. 24 Gr.

Hilgenfeld, Adph., Messias Judaeorum, libris eorum paulo ante et paulo post Christum natum conscriptis illnstratus. Gr. 8° (LXXVI u. 492 S.) Ebd. Thlr. SJ.

Mosenthal, S. H., Isabella Orsini. Drama in 5 Anfzügen. 16° (135 S.) Leipzig, Weber. 24 Gr.; in engl. Einb. Thlr. 1.

Pabst, Dr. Kabl Rob., Die Verbinding der Künste auf der dramatischen Bühne. Gr. 8°. (XVI u. 233 S.) Bern, Haller. Thlr. li

Paul, Dr. Osc, Handlexicon der Tonkunst. (In 6 Lfgn) le Lf»' Br. 8°. (S. 1—160). Leipzig, Weiszbach. 18 Gr. '

Reich, l)r. En., System der Hygieine. Ier Bd. Moralische u. sociale Hygieme. Ie Halfte. Moralische Hygieine Gr 8° (262 S ) Leipzig, Fr. Fleischer. Thlr. 1>. ' "

Rothe, Dr. R., Dogmatik. Aus dessen handschrift!. Nachlasse hrsg v. Dr. D. Schenkel. Ier ThI.: Das Bewnsztsein der Sünde Gr 8° (X u. 315 S.) Heidelberg, J. C. B. Mohr. Thlr 1'

Sluiten