Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

359

Shakespeare, Will., The tragical historie of Hamlet, prince of Denemarke. Eilited according to the tirst printed copies , with the varions readings, and critica] notes hy F. H. Stratmann. Gr. 8°. (VI u. 119 S.) Crefeld, Gehrich & C°. Thlr. 1.

Prospectussen en Inteekenlijsten:

Van: l)e Doopsgezinden in Schoterland. Historische schetsen, door P. H. Veen, Leeraar bij de Doopsgezinde Gemeente te Bovenknijpe. Leeuwarden, H. Kuipers.

« Huishoudboek voor 1870. Amsterdam, Gebr. Kraay.

" Feest-cantate door D. Florijn. Uitgegeven geheel ten voordeele van een behoeftig gezin, 's Gravenhage, M. M. CouvÉR.

» Nieuw Leeskabinet. Lettervruchten van buiten- en binnenland sche schrijvers, verzameld op liet veld van Romantiek, Wetenschap en Kunst. Een tijdschrift met staalgravures. Groningen, P. Noordhopf en Arnhem, J. Voltelen.

Verkooping:

22 Nov.—1 December, door Gebr. van der Hoek te Leiden, van de Bibliotheken van wijlen de HH. Ds. W. C. Mauve, Dr. K. Th. Clumper, P. van Leïden, C. Schoerer en V. F. J. Boonacker Jr. (de 3 laatsten geneeskundigen). Voorts eene verzameling werken over rechtsgeleerdheid, Necrlandsch Indie en natuurlijke geschiedenis enz. Catal. 153 blz.

fievraagde hoeken :

1924 Leon , Regtspraak v. d. H. Raad.

1925 Alg. noodw. woordb. zamenl. Groote editie. Dl. V en VI.

1926 Idem Idem Compleet.

1927 Romans van de Vries.

1928 Geheimen van Londen.

1929 Sue, Geheimen van Parijs.

1930 Journal Economistes. 1866—69 of enkele deelen.

1931 Economist. Bijblad 1869.

1932 Agatha, Eerste prijs, ƒ 0,90.

1933 Kruidje roer me niet. 90 cts.

1934 Emma's pop. (Roelants). 95 cts.

1935 de Genest et, Dichtwerken. Gebonden. Nieuw.

1936 Schuts, Het noodigste middel.

1937 Owen, Het noodigste middel, en andere werken van dien schrijver.

1938 Siebold, Handb. der verloskunde.

1939 Cullerier, Venerische ziekten.

1940 Donders, Myopie.

1941 Seitz, Hand], der oogheelkunde.

1942 Martin, Leerb. verloskunde.

1943 Raspail, volksgeneeskunde.

1944 Werken over warenkennis.

1945 ter Gouw, Amsterdam. Uitg. Brinkman, le stuk.

1946 Amsterd. kleinigheden.

1947 Temminck, Zoölogie van Ned. O. Indie.

1948 Dewalt, Vormverander, der Maleische taal. (Bat. Gen. 1)1.31).

1949 Staatsblad. 1857—60 en 1863. Ome. uitg.

1950 Weiland, Groot Ned. taalk. woordenboek. Dordr. 1858.

1951 Weyland, Woordenb. Ned. taal. 11 dln.

1952 Hoek, Agathe.

1953 Een lief weeuwtje.

1954 Parels in 't zand.

1955 Miss Braddon, Circe.

1956 Andersen, De Dryade.

1957 v. Zeggelen, Gedichten. Ed. Nooth. v. Goor.

1958 Photografiën. Blikken in 't leven der volken.

1959 Macaulat, Gesch. van Engeland.

1960 Platen-album van Conscience.

1961 Humoristisch album. 1850—1864.

1962 Teekeningen en schetsen van A. v. H.

1963 Mentor. Raadgever voor Neêrl. jeugd.

1964 Thackerat, De roos en de ring.

1965 v. Alphen, Reisverhalen en indrukken uit Ierland.

Aangeboden boeken:

924 Ned. boomgaard. 2 dln. Gebonden. Nieuw .... ƒ25,—.

925 J. C. de Jonge, Het Nederl. zeewezen. 5 dln. Heel

linnen banden. Haarlem, Kruseman -19,80.

926 Eeuter's Hanna Niite, door Dr. Laurillard. Nieuw. Ingenaaid 2,88.

927 Idem. Gebonden - 3[68.

928 Der Wegweiser. Organ für die Volksbildung in Dcutschland. Jahrg. 1869. N°. 1—12 en 26—33. Meestbiedende.

929 Freie padogische Blütter. Jahrg. 186^. N°. 1—27. Idem.

930 Witkamp, Geschied, der zeventien Nederlanden. Per afl. - »,20.

931 Hempel's Bibl. d. D. Classiker. Compleet. Geb. Nieuw. Meestbiedende.

932 Dr. Book, De bouw en de ontwikkeling van 't menschelijk ligchaam - 1,30.

933 Witkamp, Zeventien Nederlanden. Per afl „,25.

934 Nederl. auteurs. Per afl - „]l8.

935 ten Kate, Planeten 6,—.

936 Bodel Nïjenhuis, Jura typographorum et bibliopolarum. 1829. h. T. 1. Meestbiedende.

937 Brunet, Manuel du librairc et de l'amateur de livres. Brui. 1821. 4 vol. h. linn. Idem.

938 Index librorum prohibitorum. 183S. Idem.

939 Brinkman , Alphabctische naamlijst van boeken. 1847 1867. 21 stuks. Idem.

940 Hetz. werk; ondersch. jaarg. van 1847—1861. Idem.

941 Hikrichs' Biicherverzeichniss. 1840, 42, 44—47, 51—59, 61, 62, 64, 66. Ten deele in h. linn. Ook hiervan afzonderlijke jaargangen. Idem.

942 Het letterk. eigeudomsregt in Nederl. 1865. 2 dln. Idem.

943 Naamlijst van uitgekomen boeken enz 1790—1843; bij Saakes Schleijer e. a. 11 dln. h. fr. bd. Idem.

944 Noordbeek en Mourick, Naamrol van godgeleerde schrijvers. 4°. Idem.

945 Nieuwsblad voor den Boekhandel, 's Hage 1834—47, 49—55. 21 jaargangen. Idem.

Aanvragen 0 f aa n bi edi n ge n franco Hen gelieve vooral niet te verzuimen bij Aanvragen of Aanbiedingen de vóór de Werken aangegeven Vos. op te geven aan

Den Uitgever.

ADVERTENTIËN.

ivr W. Straub te Amsterdam vraagt: li .HOE HIJ KONING WERD.

Stephen, DE DOCHTER VAN HET OPPERHOOFD. ONZE GEVANGENSCHAP IN ABYSSINIE. Domine' D., IDEALEN VAN EEN DORPSPREDIKANT. Koster, CHEQUERIANA.

Dr. J. ten Bkink, VIER BLADZIJDEN UIT DE GESCHIEDENIS DER FRANSCHE REVOLUTIE.

Frettag, EEN KUNSTENAARSLEVEN.

G. Eliot, FEL1X HOLT DE RADIKAAL. Opengesneden doch zindelijk kan dienen. Biedt den meestbiedende aan:

I GIDS. 1837—67.

1 NEDERL. MAGAZIJN. 1867.

1 CHRISTELIJK ALBUM. 1869.

1 CHRISTELIJKE HUISVRIEND. 1869.

1 v. Lennep, UITHANGTEEKENS.

1 DE JEUGD VAN KONING HENDRIK.

Allen nieuw. f2254]

Hvan Tussenbroek te Wageniugen vraagt: .1 J. van Lennep, KLAASJE ZEVENSTER. 5 dln. Blaauwe bandjes.

1 Ter Haar, GEDICHTEN. 2 dln. Geb. Postform.

1 De Genestet, GEDICHTEN. 2 dln. Verg. op sneê.

2 Ten Kate, DE SCHEPPING. Prachtuitgaaf.

Prijsopgave per couvert. [2255]

AJ. van Huefel te Utrecht zoekt en verzoekt prijsopgaaf franco •of p. c.

1 Hoeman Peerlkamp, ANNOT. IN SERMONES C. HUGEN1I.

— 1 Gedichten van A. en M. Tessklschade Visscher, Utr. 1851.

— 1 Euwards, OVER DEN VRIJEN WIL. — 1 Edwards, OORSPRONK. VERDORVENHEID. — I Owen, OVER DEN' H. GKEST. —1 Cats' WERKEN,ed.Campagne. —1 Auan, LOI GÉNÉRALE. — 1 Louis, HANDBOEK VOOR DE FABRIEKEN. — 1 Boetselaer, GEDICHTEN. [2256]

Men zoekt een ziudelijk ex. STUIV. MAGAZIJN; in bladen of afleveringen. Uitgave Belinfante. (Loopende jaargang). Adres franco, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. [2257]

DICHTWERKEN met stukken geschikt tot voordrachten kunnen bij tallen geplaatst worden en 2 commissie-ex. worden verzocht door

Meppel. H. J. Gelderman.

Met het beste succes adverteert men in de STEENWIJKER COURANT, waarop ik beleefdelijk attent maak. [2258]

UITGEVERS VAN PRENTENBOEKEN worden verzocht, hetzij voor de eerste maal, hetzij bij herhaling, hunne aanbiedingen franco per post onder kruisband te zenden en de nieuwe uitgaven van dit jaar te merken.

Groningen. W. J. Uilkens. [2259]

GW. van Belle te Rotterdam, verzoekt beleefdelijk om terugzeo• ding der in commissie gezondene ex. van : KUNSTALBUM, le afl. ENCYCLOPÉDIE, le afl. PIUS IX. Kath. Zondagsblad. N°. 1.

DE KINDEREN VAN JACQUES D'ARMAGNAC. [2260]

BELEEFD VERZOEK.

Ronfraters die, zonder aitzigt tot plaatsing, exemplaren in kommissie hebben van:

Bohner's KOSMOS, le afl. Lewes, ONS LEVEN, le afl. worden vriendelijk verzocht die te retourneren.

Amsterdam. Wed. J. C. van Resteren & Zoon. [2261]

II

Tknto, JAVA, HET LANi) VAN GELUK.

eeren Confraters worden ten vriendelijkste verzocht de onverkochte commissie-exemplaren per le couvert terug te zenden. De Eiem-

Sluiten