Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

360

plaren die n a 20 November bij mij terugkomen kan ik niet meer terugnemen, en zal ik voor rekening noteren.

Arnhem, 4 Nov. 1869. J. Heuveunk. [2262]

HH. CONFRATERS worden verzocht geene exemplaren op eenig vervolgwerk tot onze uitgave behoorende van Kolportenrs over te nemen, tenzij op vertoon van eene gedrukte aanstelling, voorzien van de teekening onzer firma.

Amsterdam, 3 Nov. 1869. H. de Hoogh & C°. [2263]

COLPORTEURS — CATS' WERKEN.

De ondergeteekende verzoekt bij deze HH. Boekhandelaren, om aan de Colporteurs , die van zijnent wege op Cats' WERKEN inteekenaren zullen verzamelen, geene voorschotten of betalingen te doen, dan alleen op zijn schriftelijk en eigenhandig verzoek.

Schiedam, November 1869. H. A. M. Roelants. [2264]

u

n bon Commis, connaisant Ia librairie hollandaise etpar-

lant le francais tronvera nne place a !a librairie polyglotte de

Sruxelles, Novembre 1869. F. Claassen. [2265]

Gevraagd tegen medio [December of 1° Januari a. s. in een Boek-, Muzijk- en Kunsthandel in een' der akademiesteden , een BEDIENDE, met de moderne talen bekend; tegen genot van kost en inwoning, en salaris naar bekwaamheid.

Brieven onder 't N°. dezer Advertentie franco aan den Uitgever

[2266]

BOEKHOUDER GEVRAAGD.

In eene uitgebreide zaak wordt, tegen goed salaris, iemand gezocht, ervaren in het boekhouden, liefst het dubbel. Aan gehuwde personen van middelbaren leeftijd zal de voorkeur worden geschonken. Men gelieve bij in te zenden brieven zijne referten te geven alsmede alle zoodanige inlichtingen die eene eventuele overeenkomst zouden kunnen bespoedigen.

Adres franco, onder t N'. dezer Advertentie, bij den Uitgever

[2267]

B

ij van den Heuvell & van Santen te Leiden is gelegenheid tot

plaatsing van een LEERLING intern. Brieven franco. [2268]

Er wordt gevraagd eene gebruikte PLETPERS, geschikt voor Boekdrukkerij , met of zonder pletbladen.

Adres met franco brieven, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. [2269]

SNELPERS.

Ter overneming gevraagd eene gebruikte SNELPERS, in goeden staat. Juiste opgave van grootte en prijs te adresseeren, onder het nommer dezer advertentie, aan C. L. Schleijer & Zoon boekhandelaren te Amsterdam. ■ [2270]

Aangeboden voor den meestbiedende, zindelijk gelezen ex.: VADERLANDSCHE LETTEROEFENINGEN. — DE GIDS.— TIJDSPIEGEL. — NEDERLAND. — EUROPA. — WETENSCHAPPELIJKE BLADEN. — LEVENSBODE. — NEDERL. SPECTATOR;

van allen de jaren 1867, 1868 en le halfjaar 1869.

Aanvragen franco, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. [2271]

GOEDKOOP MISDRUK.

Door toeval te koop een partijtje MISDRUK, zijnde hand papier, blank en zuiver, wegende nagenoeg 9 kilo, voor ƒ1,90 het riem. De voorraad is nagenoeg 100 riem, doch kleinere partijen worden ook geleverd. Voorts:

6 riem royaal mechaniek a ƒ 3,— het riem. Dit partijtje, bijzonder fraai, moet te zatnen genomen worden.

Aanvragen om monsters franco, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. [2272]

Een bekwaam BOEKBINDER, P. G., zag zich gaarne, tegen December e. k. verplaatst.

Reflecterenden adresseren zich met franco brieven, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. [2273]

B

ij onderh. acte, dd. Amsterdam 22 Oct. 1869, is tusschen Nicolaas Mouthaan, Ph. Nat. Dr. te Utrecht en Frans Christiaan

Bührmann, uitgever te Amsterdam, voor een onbepaalden tijd, minstens voor 2 jaren, ingegaan 1 Nov. 11., onder de firma Bühkmann & C°. eene vennootschap aangegaan, gevestigd te Amsterdam, tot het doen drukken en uitgeven van werken. Het finantieel beheer zal door eerstgenoemde gevoerd worden, doch zullen geene gelden mogen worden opgenomen of borgtogt worden aangegaan zonder beider onderteekening. [2274]

'ZZt^sTc. T., OKIGTNE DE TOUsTÈs CULTES OU RELIDgION UNIVERSELLE. Paris 1869. 1 gros vol. in-12°. 2 florins avec 25°/0.

Cette nouvelle e'dition du célèbre onvrage a éte' saire'e Èi Paris.

L'éditeur a pu sauver quelques centaines d'exemplaires qne j'aiacquis.

Veuillez donc dore'navant adresser vos commandes a moi. De'pót chez Mr. H. J. van Resteren a Amsterdam.

Bruxelles, Novembre 1869. F. Claassen. .[2275]

Tjeeren Boekhandelaars worden beleefd verwittigd dat de aflevering ilder

GOEDKOOPE ROMAN-BIBLIOTHEEK voortaan voor Nederland zal geschieden door de Heeren Schalekamp, van de Grampel & Bakker, te Amsterdam. Bestellingen en aanvragen in commissie van gemelde uitgave gelieve men voortaan aan voormelde Heeren te richten.

Bij den aanvang van den nieuwen jaargang roepen wij de ernstige aandacht van den Boekhandel in op de voordeden die aan het debiet der Roman-Bibliotheek verbonden zijn. Met de medewerking der beste Vlaamsche schrijvers uitgegeven, is daarmede in Nederland nog zeer veel te doen.

De preraien zijn; 7/6», 14/12, 27/24, 60/50, 100/80 enz. Antwerpen, De Uitgevers

5 November 1869. Marchand & Legros. [2277]

NB. Bij ons ligt ook ter perse: DE LIEFDE IN HET LEVEN eD PSALMEN, GEZANGEN EN ORATORIOS door Emanuel Hiel. Vooruitbestellingen kunnen met bovengemelde premien van nu af aan de Heeren Schalekamp, v. d. Grampel & Bakker worden toegestuurd. Beide bundels verschijnen in de eerste helft van December. [2276]

STUDIËN OVER HET ECUMENISCH CONCILIE TE ROME, TE HOUDEN OP DEN 8en DECEMBER 1869.

Onder bovenstaanden titel is de Heldersche Courant aangevangen, eene serie artikelen te plaatsen, die ongetwijfeld met graagte znllen gelezen worden. HH. Uitgevers en Schrijvers, die hunne geschriften, dit onderwerp betreffende, in dat kritisch overzigt weusehen besproken te zien, gelieven een ex. te zenden aan

S. Giltjes , te Helder. Uitgever van de Heldersche Courant. Wegens den uitgebreiden kring van lezers, niet alleen binnen deze uitgestrekte gemeente, maar ook op de nabij liggende eilanden en in het verdere gedeelte van Noord- Kolland, recommandeert zich dat blad bijzonder tot de plaatsing van boekannonces; op zeer billij'<e voorwaarden. [2277]

ADVERTENTIEBLAD VOOR DE PROVINCIE FRIESLAND.

it blad verschijnt Vrijdags morgens. 20J0 ex. worden kosteloos verspreid te Leeuwarden en verder in de provincie Friesland, terwijl

op franco aanvraag en toezending van een postwissel oi posizcgeis ad ƒ 1.00 gratis exemplaren (52 nos.) door het geheele Rijk verkrijgbaar is. De prijs der annonces is; 1 — 5 regels 30 cent, elke regel meer 5 cent, bij abonnement van 500 regels in een jaar 4 cent per regel. Boekannonces 3 a 2 maal. Rabat 10%. De annonces voor 't eerstvolgend no. moeten Woensdag namiddag aan 't bureau bezorgd zijn.

Deze goedkoope en doelmatige wijze van adverteren wordt beleefdelijk aan den Boekhandel aanbevolen door

Leeuwarden. R. J. Schierbeek Lz. Uitgever. [2278]

ü

PIUS IX. Katholiek Zondagsblad.

Ter voorkoming van noodeloos geschrijf en vermijding van briefporten, heb ik de eer mijnen Confraters te berigten, dat bovenstaande uitgave geregeld verschijnt en de exemplaren des Vrijdags vroegtijdig bij mijn Correspondent te Amsterdam bezorgd worden, en deze de pakjes dien zelfden dag, des voormiddags bij de respectieve HH. Correspondenten laat bezorgen. HH. Confraters, die des Vrijdags of Zaturdags uit Amsterdam ontvangen, kunnen dus de ex. vóór of op Zondag aan hunne abonnés afleveren, wat zeer in het belang der uitgave is.

De verzending per post geschiedt des Zaturdags voormiddags; wie dus geen geregelde correspondentie met Amsterdam heeft, gelieve de ex. p. p. te laten komen, waardoor alle abonne's het Blad des Zondags in hun bezit hebben.

De partic. prijs is per correspondent ƒ2,50 per jaar.

./ post " 3,— " "

Rotterdam, Nov. 1869. G. "W. van Belle. []2279

DE OMROEPER. Advertentieblad voor stad en graafschap Zutphen. Van elk N°. worden 2000 ex. gratis verspreid.

Wij nemen de vrijheid dit Blad bij n aan te bevelen voor de plaatsing uwer ADVERTENTIËN. Door de kostelooze verspreiding van twee duizend exemplaren komt het in alle handen en juist daarom gelooven wij dat ons Advertentieblad het beste middel is tot publiciteit in Zutphen en door de geheele Graafschap.

De prijs is van 1—5 regels vijftig cents, iedere regel meer tien cents. Groote letters naar plaatsruimte.

Hoogst aangenaam zal het ons zijn, spoedig en voortdurend met met uwe advertentiën te worden vereerd. Met achting zijn wij

UEds. Dv. Dienaren, Zutphen. J. H. A. Wansleven & Zoon.

Boekaankondigingen worden geplaatst met 15% rabat en 4/3 maal, [2280]

Sluiten