Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

361

SCHOOLUITGAVEN worden met succes aeannonceerd achter de NIEUWE BIJDRAGEN VOOR ONDERWIJS EN OPVOEDING, ad 7^ cts. per regel. Bij herhaling wordt berekend 3/2J. maal en bij 6/5 maal plaatsing bovendien 10°/o rabat verleend. Vóór den 20sten van elke maand worden de advertentiën tegemoet gezien door de Uitgevers De Gebroedebs van Cleef, te 's Gravenhage. [2281]

Prijsvermindering van: Mees, HISTORISCHE ATLAS VAN NEDERLAND, vroeger ƒ3o', thans ƒ15. Uitvoerig Prospectus verzend ik op aanvraag. HH. Confr. die geneigd zija zich eenige moeiten te geven, zend ik gaarne 1 ex. io commissie.

Het rabat is 20°/o. Ex. terstond voor rekening gevraagd bereken ik tot het einde des jaars met 25%.

'sUage, Nov. 1869. Martinus Nijhoff.

I)

VIJFTIG JAAR.

e ondergeteekende hoopt den 15n November a. s. te herden-

l/Ken, aaü ny, voor ou jareu uia ivjuugc ivuuuj* iuhw u^»1-

is opgeireuen, ouuer ue iciuiug nu «ju™ -• "

firma van A. Kloots & C°., en neemt deze gelegenheid te baat, zich bij HH. Boekhandelaren, waarvan velen nog uit oade relatiën met hem persoonlijk bekend zijn; ook bij die Heeren die aantiet vak van den Boekhandel verwant zijn, bij die gelegenheid in HEd. geëerde attentie aan te bevelen.

's Gravenhage, T. Kloots,

8 November 1869. Commisnonnair-Boekhandel. [2283]

I)

oor mij is vrij algemeen aan Heeren Uitgevers de volgende circulaire toegezonden :

Geachte Confrater'.

Het is mijn voornemen om met 1 December een extra nommer uit te geven van ONZE TOLK en alsdan daarbij te voegen gratis voor de geabonneerden een uitgelezen catalogus van Feestgeschenken, netjes gedrukt in postformaat. Deze door mij in afzonderlijke rubrieken samengesteld, zal dan bevatten: Dameslectunr, werken voor de jeugd, naar den leeftijd gerangschikt, almanakken, prachtwerkeu, godsd. lectuur, plaatwerken, enz. in 't kort alles, wat maar tot een passend feestgeschenk kan dienen.

Ten einde deze zoo belangrijk mogelijk te maken, stel ik ieder uitgever in de gelegenheid om zijne uitgaven, voor dat doel geschikt, tegen 10 cents per regel te doen opnemen. Ik behoef alleen den titel en prijs, dus de onkosten voor elk uwer uitgaven bedragen niet veel, terwijl de ruime verspreiding van ONZE TOLK bij een uitgelezen publiek, dat in het bezit blijft van die catalogus, de waarde van zulk eene annonce zeer verhoogt.

Zoodra mij de omvang van zulk eene catalogus hekend is, zal ik tevens Heeren Debitanten nog in de gelegenheid stellen om tegen een lagen prijs zoo vele afzonderlijke afdrukken te bekomen als zij verlangen.

Mocht U dit plan aannemelijk voorkomen en Gij uwe uitgaven daarin wenschen geplaatst te zien, dan verzoek ik U vriendelijk mij zoo spoedig mogelijk den juisten titel, formaat en prijs, en waar dit noodig is, den aard van het boek, per Couvert den Heer C. L. Brinkman te doen toekomen.»

Mocht ik onverhoopt den een of ander uitgever zijn voorbijgegaan, gelieve deze bovenstaande ook als aan hem gericht te beschouwen. Intusschen worden belanghebbenden dringend verzocht mij vóór den 15 November per couvert of franco per post de noodige opgaven, zoo duidelijk mogelijk te doen geworden.

Advertentiën voor het extra nommer van ONZE TOLK zie ik mede spoedig te gemoet.

Deventer, 7 Nov. 1869. C. Zwaardemaker. [2284]

DAGELIJKSCHE CORRESPONDENTIE PER SNELTREIN MET GEHEEL DUITSCHLAND. Prijsberekening van den Thaler voor boeken netto h ƒ1,50, voor muziek netto a ƒ1,35 op driemaandelijksche rekening.

Gratis te bekomen : CATALOGUS COIiLECTION LITOLFF. Op deze muziek kan ik 40% rabat verkenen. Voor bestellingen houdt zich aanbevolen

Groningen.

P. Noobdhoff.

[2285]

ST. NICOLAAS-GESCHENKEN ! HOE HET POESJE TE AMSTERDAM GING; en IN DE SNEEUW. Eene Kerstvertelling; beiden met tekst van K. Koopmans van Boekeren. a 72 ct. vk. 90 ct. lever ik alsnog tot 20 dezer voor 65 ct., mits niet minder dan bij getallen van 8/7, 16/13 en 32/25. Des verkiezende gesorteerd.

NIEUW A.B.C.-BOEK VOOR DE JEUGD; en VERSJES EN SPROOKJES VOOR DE JEUGD, a 60 ct. vk. 75 ct. geef ik tot dienzelfdcn datum voor 55 ct., mits niet minder dan bij getallen van 6/5, 12/9 en 24/16; mede des verkiezende gesorteerd.

Aanbeveling acht ik onnoodig. Waar ze voorhanden zijn worden deze boekjes met de aanstaande feestdagen zeker druk verkocht. Deventer, 5 Nov. 1869. . H. J. teb Gunne. [2286]

Van de afgeloopen jaargangen der nieuwe volgreeks van de HOLLANDSCHE ILLUSTRATIE, namelijk van den 3en , 4en en 5en Jaargang , is bij de uitgevers nog een beperkt getal Ex. voorhanden, die zij aan de eerstaanvragenden, voor zoover de voorraad strekt, afleveren a ƒ2,— per enkelen jaargang ingenaaid , met 20% rabat.

De drie jaargangen te zamen a ƒ5,— ingenaaid, met 20% rabat. Aan de nieuwe inteekenaren op dezen loopenden jaargang wordt hierdoor de gelegenheid aangeboden om met deze afgeloopen jaargangen der nieuwe volgr e eks hunne kollektie van de Illu st rat ie te kompleteereo.

Gebroeders Binger. [2287]

SLECHTS GELDIG TOT 18 NOVEMBER. VOORDEELIGE AANBIEDING van de GEÏLLUSTREERDE FAMILIE-BIBLIOTHEEK, bestaande in

Fr. Steger, DE NIPPON-VAARDERS OF HET WEDERGEOPENDE JAPAN. In schetsen uit de bekendste oudere en nieuwere reizen. 1 deel 387 pag. met 160 afbeeldingen. Prijs ƒ3,50. Nn ƒ1,80. Herm. Wagner, DE FRANKLIN-EXPEDITIE EN HAAR AFLOOP. Ontdekking van de noordwestelijke doorvaart, door Mac-Ci.ure. — Het vinden der overblijfselen van de Frank lin-Expeditie, door Kapit. Mac Clintook, vertaald door Corstiaan de Jong. 1 deel, 356 pag., met 102 afbeeldingen. Prijs ƒ2,20. Nu ƒ 1,40.

ED. VOGEL, DE REIZIGER IN AFRIKA.

Zijne reizen en ontdekkingen in de binnenlanden van Afrika, als: de groote woestijn, Soedan, het meer Tsad enz.; benevens eene levensschets des reizigers, vertaald door H. M. C van Oosterzfê. 1 deel, 395 pag., met 110 afbeeldingen. Prijs ƒ2,75. Nu ƒ1,40. Livingstone, ONTDEKKINGSREIZEN IN DE BINNENLANDEN VAN AFRIKA. In schetsen uit de bekendste oudere en nieuwere reizen, vooral met betrekking tot de groote ontdekkingen in Zuid-Afrika, gedurende 1840 —1856, vertaald door H. M. C. van Oosterzee. Ideel, 386 pag., met 130 afbeeldingen. Prijs ƒ2.60. Nn ƒ1,40. Herm. Wagner, DB NIEUWSTE ONTDEKKINGEN AAN DE WESTKUST VAN AFRIKA. Reistogten, j ag ta von t u re n en handelsreizen van Paul du Chaillu in MiddenAfrika; van LadisMans Magyar in Benguela en Bihe; en van C. Joh. Andersson nabij de rivier Okavango, vertaald door H. M. C. van Oosterzee. 1 deel, 400 pag., met 90 afbeeldingen. Prijs ƒ 2,20. Nu ƒ1,40.

De vijf werken te zamen. Prijs ƒ6,50. Omtrent de gehalte van deze boeken behoef ik in geeue bijzonderheden te treden. Ieder Confrater weet dat soortgelijke immer en altijd te verkoopen zijn, te meer daar ze allen voorzien zijn, niet nieuwe titels en keurige omslagen zonder jaartal; reizen van mannen als Vogel, Livingstone, Franklin, Perrt, enz. worden steeds met graagte gelezen.

Bij aanbieding lever ik het stel (vijf diverse) voor ƒ5,—. Worden die werken afzonderlijk verkocht, dan beloopt de part. prijs ƒ7,40.

*r^~ HH. welke hiervan gebruik maken betalen bij Iatere aanvragen dezelfde prijs, zoowel per stel als per deel ter completering: zoodat per deel slechts ƒ I,— wordt berekend, terwijl de gemiddelde part. prijs ƒ 1,48 bedraagt.

Deze aanbieding mag dus in waarheid voordeelig genoemd wordeu. Door herhaaldelijk adverteren zal de aandacht op deze werken gevestigd bl ij v en.

Minder als een stel wordt niet tot aanbiedingsprijs geleverd. Kane, DE NOORDPOOLVAARDER. Togten en ontdekkingen van de tweede Grinnel 1 -Expedi tie ter opsporing van Sir John Franklin, in d e j aren 18 5 3 , 18 5 4 en 1 855 , onder bevel van Dr. E. K. Kane. 1 deel, 318 pag., met 120 afbeeldingen. Prijs J 2,40.

Alleen voor HH. welke van eerstgenoemde aanbieding gebruik maken, is de netto-prijs ƒ1,70 Ook geldig bij latere aanvragen. De betaling is op 3 maanden. De bestellingen kunnen per post geschieden. NB. 't Spreekt van zelve, dat alles wat reeds op aanvrage geleverd is, niet in aanmerking komt. Rotterdam, 11 November 1869. D. Bolle. [2288]

ALBUM VOOR POSTZEGELS. Tk herinner bij deze aan mijne aanbieding van September jl. Do tijd Inadert dat mijne ALBUMS VOOR POSTZEGELS weder veel gevraagd zulleo wordeu.

Die met zijne bestellingen te lang wacht, heeft veel kans ze niet meer te kunnen krijgen. Zoo als bekend is bestaan van mijne uitgave drie soorten:

Particulier.

N°. 1 ingenaaid met linnen rug ƒ1,25.

» 2 gebonden in heel linnen «2,25.

« 3 gebonden in prachtband verguld op snee » 3,50.

Met premien 5/4J-, U/8 en 11/12; ooK gesorteera. Utrecht. W. F. Dannenfelser.

Ter perse: EENE STEM UIT HET CORPS, betreffende de ConceptWet tot regeling van de bevordering, het ontslag

Sluiten